Inženýrské řemeslo v jiném světle aneb šest dokumentárních filmů

Atypická rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší nad vodní nádrží Hracholusky (foto: Tomáš Malý)
Atypická rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší nad vodní nádrží Hracholusky (foto: Tomáš Malý)

Dokumentární filmy o stavbách, které získaly Cenu Inženýrské komory, začala ČKAIT natáčet v roce 2015. Cílem je ukázat inženýrské řemeslo v jiném světle.

Kritériem při hledání staveb, jejichž osudy byly filmově zdokumentovány, byla technická výjimečnost stavby a ojedinělost návrhu. Vybírány byly stavby vytvořené v rámci všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které překročily současné technické parametry a nesly štafetu vstříc budoucnosti. Pilotním projektem se stala Ocelová konstrukce zastřešení Sazky (02) areny od Ing. Vladimíra Janaty, CSc. Tato stavba byla oceněna jako jedna z prvních, když se začala Cena Inženýrské komory v roce 2004 udělovat. ČKAIT bude v tradici natáčení dokumentárních filmů z Ceny Inženýrské komory pokračovat. Je to i příležitost zviditelnit další autorizované inženýry, techniky a stavitele, kteří do soutěže přihlásí své inženýrské návrhy staveb. Filmové dokumenty o oceněných stavbách připravuje realizační skupina ve složení: Ing. Josef Velíšek, Mgr. Soňa Rafajová a Marie Báčová. Na filmovém scénáři se vždy podílí i projektant stavby. Natáčení zajišťuje Regionální televize CZ s.r.o., kterou vede Ing. Eva Stejskalová, jednatelka, a Ladislav Kocůrek, ředitel redakce a techniky. Dokumentární film Atypická rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší nad vodní nádrží Hracholusky natočil Tomáš Saic, kameraman z České televize. Důležitá je i spolupráce s majitelem stavby, který musí s natáčením souhlasit. Všechny dokumentární filmy o oceněných stavbách jsou uveřejněny na youtube kanálu ČKAIT.

Přehled již natočených dokumentárních filmů o oceněných stavbách

Atypická rekonstrukce železničního mostu s lávkou pro pěší nad vodní nádrží Hracholusky - Cena Inženýrské komory 2019

Přihlašovatel: Ing. Ondřej Lojík, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Libor Marek, autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Rekonstrukce 120 let starého železničního mostu získala i Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2018 a Awards of Merit 2019 od Evropské asociace ocelových konstrukcí. Původní mostní konstrukce pro jednokolejnou železniční trať Pňovany–Bezdružice byla ve špatném technickém stavu a neumožňovala přechod pro pěší a cyklisty. Národní památkový ústav zvažoval zařazení mostu do chráněných staveb, ale to se po seznámení s navrženým novým řešením nakonec nestalo. Vzhledem k nepřístupnému terénu a hlubokému údolí přehrady byla zhotovitelem mostu zvolena zcela atypická výměna nosných konstrukcí, kdy nová a stará konstrukce byly k sobě vzájemně spojeny a svou polohu si vyměnily otočením kolem své podélné osy. Jednalo se o první použití takového postupu montáže v České republice.

/Natočeno: 2021/V dokumentárním filmu vystoupil: Ing. Ondřej Lojík, Ph.D./

 

Vodní dílo Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu - Cena Inženýrské komory 2019

Přihlašovatel projektu: Ing. Olgerd Pukl, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Cena Inženýrské komory byla udělena rekonstrukci historické, více než stoleté konstrukci přehrady Labská v Krkonoších, kdy bylo hlavním záměrem zvýšení retenční funkce vodního díla. Stavební práce se soustředily na provedení rekonstrukce spodních výpustí v obtokovém tunelu vodního díla a spočívaly v nahrazení pěti původních výpustí DN 1100 délky cca 10 m dvěma kapacitními výpustěmi DN 2000 a jednou výpustí DN 800 s novými regulačními uzávěry. Unikátní na realizované rekonstrukci spodních výpustí bylo, že byla provedena bez nutnosti vypuštění nádrže při normální provozní hladině. /Stopáž: 11:27 min.

/ Natočeno: 2021/V dokumentárním filmu vystoupili: Ing. Josef Velíšek a Ing. Olgerd Pukl/

 

Obnova kláštera premonstrátů Teplá - Cena Inženýrské komory 2016

Přihlašovatel projektu: Ing. Aleš Marek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Ing. arch. Petr Okleštěk, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby, Ing. Ivan Hodek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

Cena Inženýrské komory se v tomto případě zaměřila na naprosto ojedinělé řešení revitalizace systémů odvodnění podloží, izolace základů a podzemních prostor, jejich přirozené odvětrání a odvedení splaškových a dešťových vod. Geniálně vymyšlené a provedené dílo předchozích stavitelů bylo nutno maximálně zachovat a citlivě dotvořit. Po velmi náročném průzkumu tomuto unikátnímu štolovému systému autoři projektu vdechli nový život plnící nejen provozní funkce, ale odpovídající i současným požadavkům na ochranu životního prostředí.

/Stopáž: 5:09 min. / Natočeno: 2018/V dokumentárním filmu vystoupili: Ing. Josef Velíšek, Ing. Aleš Marek, Ing. arch. Petr Okleštěk/

 

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky „C“ v Praze-Bubenči - Zvláštní cena poroty 2012

Přihlašovatel projektu: Ing. Michal Sedláček, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, Ing. Pavel Fatka, autorizovaný inženýr v oborech městské inženýrství a stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Nová odlehčovací komora kmenové stoky „C“ nahradila původní objekt, který neplnil již kapacitní potřeby a v období přívalových dešťů byl příčinou častých záplav přilehlých komunikací. Vedle dokonalého řemeslného provedení díla byl oceněn především vysoce profesní přístup projektanta při řešení nové koncepce s využitím matematického 3D modelování, kdy se posuzují navrhované varianty z hlediska rychlosti a tlakových poměrů proudící vody.

/Stopáž: 5:09 min. / Natočeno: 2016/ V dokumentárním filmu vystoupili: Ing. Josef Velíšek a Ing. Michal Sedláček, Ph.D./

Rekonstrukce Znojemského viaduktu - Zvláštní cena poroty 2009

Přihlašovatel projektu: Ing. David Rose, autorizovaný inženýr v oborech mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Karel Pukl – autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce, Ing. Pavel Lhotský – autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Nová historie Znojemského viaduktu začíná rokem 2009, kdy v rámci elektrifikace traťového úseku Šatov – Znojmo došlo k jeho komplexní rekonstrukci. Cílem zadavatele i autora projektu bylo zachování historické podoby viaduktu vytvářejícího spolu s údolím Dyje v kontaktu s městem Znojmo krajinný klenot. Vedle citlivé opravy spodní stavby byla oceněna především moderní příhradová ocelová konstrukce s horní mostovkou jako spojitý nosník, nesoucí průběžné kolejové lože.

/Stopáž: 5:09 min. / Natočeno: 2017/ V dokumentárním filmu vystoupili: Ing. Josef Velíšek a Ing. David Rose/

 

Ocelová konstrukce zastřešení O2 areny - Cena Inženýrské komory 2004

Přihlašovatel projektu: Ing. Vladimír Janata, CSc., autorizovaný inženýr v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb.

Konstrukce zastřešení v podobě kulového vrchlíku vytvářená 36 ocelovými příhradovými vazníky sbíhajícími se do středního dutého trubkového válce doplněnými předpjatými táhly je svým mimořádným rozpětím 136 m hodna obdivu diváka-laika i odborníka. U prvního svou krásou, u druhého technickou dokonalostí návrhu a provedení. Jestliže tato unikátní konstrukce získala European Steel Design Award ECCS, Cenu Inženýrské akademie ČR i titul Stavba roku, byl výběr poroty v prvním ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory v roce 2004 více než oprávněný.

/Stopáž: 5:24 min. / Natočeno: 2015/V dokumentárním filmu vystoupili: Ing. Josef Velíšek a Ing. Vladimír Janata, CSc./

 

 

Přihlaste inženýrská díla do 18. ročníku soutěže o Cenu Inženýrské komory!

Přihlásit lze inženýrské stavby a návrhy, které jsou dokončeny v letech 2021, 2020 a 2019, případně jim byla udělena Cena ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v roce 2021. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze autorizovaný člen ČKAIT. Termín pro podání přihlášek: 31. října 2021. I Vaše inženýrské dílo si zaslouží veřejnou prezentaci!

přihláška

podmínky

Více informací: www.ckait.cz