Liberec

Valná hromada oblasti ČKAIT Liberec zvolila sedm členů výboru, který má dva nové členy Ing. Dagmar Vojtíškovou a Ing. Jaromíra Sedlického ml. Předsedou výboru oblasti je i nadále Ing. Karel Urban, nově zvolenou místopředsedkyní se stala Ing. Dagmar Vojtíšková.

Valná hromada oblasti Liberec se konala 24. června 2021 od 15:00 hod. v budově KÚ Libereckého kraje v Liberci. Na valnou hromadu bylo pozváno 1033 autorizovaných osob, z nich se zúčastnilo 35 členů, což činí 3,4 % z celkového počtu členů oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a sedm zástupců, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Valná hromada schválila zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Liberec za rok 2020, zároveň plán činnosti výboru oblasti Liberec na rok 2021. Valná hromada uložila výboru oblasti zajistit plnění schváleného plánu činnosti pro rok 2021 a projednat na následující výborové schůzi témata diskusních příspěvků z této valné hromady.

 Výběr z diskuse a vystoupení hostů

Ing. Pavel Křeček nejprve omluvil předsedu ČKAIT Ing. Roberta Špalka. Poté informoval o nutnosti rozhodnout na shromáždění delegátů o rekonstrukci sídla v Sokolské ulici v Praze, popsal aktivity ČKAIT v souvislosti s přípravou nového stavebního zákona i spolupráci s MMR.

Marie Báčová informovala o přípravě zákona o stavebních výrobcích, „zelené dohodě“, digitalizaci autorizačního razítka, nové energetické směrnici EU a upozornila na vysokou odpovědnost projektanta.

Ing. Dominika Hejduková informovala o Profesisu i elektronickém vzdělávacím portálu.

Jan Sviták, náměstek hejtmana Libereckého kraje, popisoval problémy při zadávání a zpracování projektové dokumentace při investičních akcích kraje, které se řídí zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Ing. Jaroslav Urban podal informace o možnosti trestání přečinů AO a o judikátech na statické posudky havarijních stavů.

Zpráva o činnosti oblasti

Oblast měla z rozpočtu ČKAIT přidělen limit výdajů na rok 2020 v celkové výši 1,333 mil. Kč. Čerpáno bylo 1,328 mil. Kč. Na režii oblasti bylo určeno 929 tis. Kč a čerpáno 984 tis. Kč a na odborné činnosti bylo určeno 404 tis. Kč a čerpáno 344 tis Kč. Protipandemická opatření nám znemožnila kontrolu činnosti autorizovaných osob. V roce 2020 v působnosti OK proběhly tři akce CŽV s celkovou účastí 51 osob. Účast na akcích v roce 2020 byla velmi problematická a kvůli covidu jsme museli čtyři akce ve spolupráci s ČSSI na poslední chvíli odvolat. Podařilo se nám plnit všechny úkoly vytyčené valnou hromadou oblasti v roce 2020. Bohužel výsledek nebyl vždy kladný, hlavně pro komplikace spojené s pandemií covid-19, která znemožnila fyzické setkávání. K pozitivům patří opět vysoká účast v soutěži Stavba roku Libereckého kraje. Potěšila nás kladná odezva z řad členů ohledně spolupráce s výborem oblasti.

Cíle pro rok 2021

  • Pokračovat ve vzájemné spolupráci na projektech celoživotního vzdělávání partnerských organizací v oblasti v rámci uzavřených smluv.
  • V rámci CŽV provést některé akce i mimo Liberec ve spádových oblastech kraje.
  • Vyhodnotit významné stavební počiny ve stavebnictví v Libereckém kraji v roce 2021.
  • Spolupráce s odbornými školami v oblasti, podpora studentských soutěží.
  • Spolupracovat s ostatními organizacemi na projektu Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje (18. ročník).
  • Vykomunikovat možnosti přeshraniční spolupráce společně s ČSSI a SPS.
  • Podporovat odborné exkurze a zájezdy organizované ve spolupráci s regionálním SPS a ČSSI.
  • Projednat s partnery další možnosti podpory dobrého jména a rozvoje stavebních oborů v naší oblasti.

A tradičně ukončím větou – Prestiž Komory vytváříme my všichni svým chováním na všech úrovních své činnosti! Pokud máte pocit, že máte k tomu co sdělit, těšíme se na vás v naší oblastní kanceláři.