Olomouc

Výbor oblasti ČKAIT Olomouc. Zleva: Ing. Jiří Kožušníček (předseda), Ing. Radim Wrana (nový člen), Ing. Josef Popelka, Ing. Jiří Zatloukal, Ing. Michal Majer (místopředseda) a Ing. Pavel Klega (nový člen).
Výbor oblasti ČKAIT Olomouc. Zleva: Ing. Jiří Kožušníček (předseda), Ing. Radim Wrana (nový člen), Ing. Josef Popelka, Ing. Jiří Zatloukal, Ing. Michal Majer (místopředseda) a Ing. Pavel Klega (nový člen).

Valná hromada oblasti Olomouc zvolila šest členů nového výboru. Z jedenácti kandidátů na členy výboru byli zvoleni dva noví, mladší členové, Ing. Pavel Klega a Ing. Radim Wrana. Předsedou výboru se stal opět Jiří Kožušníček, jeho místopředsedou pak Ing. Michal Majer.

Valná hromada oblasti ČKAIT Olomouc se konala 22. června 2021 v aule Právnické fakulty Univerzity Palackého. Celkem se účastnilo valné hromady 67 členů ČKAIT, to je 4,3 % z 1563 evidovaných autorizovaných osob v oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a deset zástupců vyslaných na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Z důvodu doznívajících protiepidemických opatření nebyli na valnou hromadu zváni čestní hosté, zástupci partnerských organizací ani státní správy a samosprávy.

Zpráva o činnosti oblasti

Po úvodním přivítání všech přítomných se Ing. Zdeněk Rozsypal ujal řízení valné hromady. Ve zprávě předsedy oblasti se pak hovořilo nejen o plnění základních úkolů z minulé valné hromady, ale i o potřebě zapojení nových členů do práce Komory. Zazněly i informace o problémech, které naši činnost provázejí – např. malý počet aktivních členů.

V příspěvku předsedy oblasti zazněla jak informace o mírně přebytkovém hospodaření oblastní kanceláře, výhodách našeho členství nebo spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi v oblasti, tak i závazek nad dohledem a naplňováním cílů strategického plánu Komory. Z uvedených hlavních dat a informací si dovolím připomenout, že v roce 2020 bylo v naší oblasti přijato 44 žádostí o autorizaci a neúspěšnost žadatelů o autorizaci v naší oblasti za rok 2020 stoupla z 15 % (v porovnání s rokem 2019) na 27 %. Kromě běžné agendy jsme vystavili pět dokladů o odbornosti člena ČKAIT pro členské státy EU a na oblasti byly podány i tři stížnosti na člena z naší oblasti. Z pohledu ekonomického udržela naše oblastní pobočka vyrovnaný rozpočet, když její celkové výdaje dosáhly 94 % alokované částky. Oblastní kancelář zorganizovala deset odborných akcí a jednu ve spolupráci s firmou AZ PROMO, kterých se zúčastnilo celkem 813 členů.

Volby výboru olomoucké oblasti

Mezi hlavní body valné hromady patřily i volby do výboru naší oblasti. Zájem projevilo jedenáct členů. Všichni přitom měli rovné podmínky, spojené s jednostránkovou prezentací, která byla rozeslána společně s pozvánkou a možností osobní prezentace před vlastním hlasováním. Nově zvolený výbor oblasti má nyní dva nové členy z řad mladších kolegů.

Z vystoupení hostů a diskuse členů

Ing. Daniel Pieczka z dozorčí rady ve svém vystoupení shrnul nejenom závěry z kontroly oblastní kanceláře, která proběhla 18. ledna 2021 s výrokem: bez pochybení. Komentoval i řešení stížností. Za minulý rok bylo v naší oblasti zkontrolováno 56 autorizačních deníků, přičemž 33 bylo bez problémů a výhrad. Na závěr svého vystoupení pak pochválil i spolupráci s dozorčí komisí v Brně a jmenovitě i našeho kolegu Ing. Radovana Mikulu.

Prof. Alois Materna informoval o projektu úprav hlavního sídla Komory v Praze, zlepšující se spolupráci s ČKA nebo o postupujícím vývoji v oblasti BIM a CŽV naší Komory.

V diskusi se účastníci valné hromady nejvíce vraceli k přednesenému tématu úprav objektu Komory na Sokolské 15 v Praze a diskutovali, zda vůbec objekt upravovat, nebo se zaměřit na hledání zcela nového sídla. Prvotní informace o chystaném projektu již s předstihem obdrželi účastníci k prostudování. Do odpovědí se nejvíce zapojili přítomní zástupci představenstva Ing. Josef Filip, Ph.D., a prof. Materna.

Z usnesení valné hromady

  • Valná hromada schválila předkládané zprávy, vzala na vědomí informace o hlavních úkolech pro rok 2021 a uložila:
  • na Shromáždění delegátů 2021 podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT a předložený návrh rozpočtu, který nepočítá s nárůstem poplatků od AO;
  • plnění plánu odborné činnosti pro rok 2021;
  • podílet se na 10. ročníku soutěži Stavba roku Olomouckého kraje;
  • pokračovat ve spolupráci s partnerskými organizacemi;
  • získávat nové členy z oblasti pro práci v aktivech Komory za naši oblast;
  • podpořit úpravu hlavního sídla Komory v Praze a odmítnout nákladnou dostavbu budovy s podzemním parkováním;
  • sledovat naplňování Strategického plánu 2020–2023;
  • vyhodnotit závěry diskuse a zahrnout je do plánu tohoto roku.