ČKAIT, digitalizace ve stavebnictví a BIM

Digitalizovaná státní správa je nervovým systémem budoucí společnosti. (foto: Štěpán Macháček, zdroj: Český rozhlas)
Digitalizovaná státní správa je nervovým systémem budoucí společnosti. (foto: Štěpán Macháček, zdroj: Český rozhlas)

Mezi přednostmi BIM se obvykle uvádí snížení nákladů celého stavebního projektu. ČKAIT považuje za důležité zdůrazňovat, že obsáhlejší a kvalitnější dokumentace zpracovaná v BIM bude finančně náročnější, ale k zásadní úspoře dojde ve fázi provádění stavby a zejména ve fázi udržování a provozu stavby.

Dokumentace se bude odevzdávat v uzavřeném formátu

Na nezbytnosti digitalizace stavebnictví se politici i odborníci shodnou. Projektanti očekávají, že již nebudou muset tisknout a kompletovat několik úplných projektových dokumentací a nebudou je muset odevzdávat v podatelnách příslušných úřadů a orgánů. Dokumentace se bude na portále stavebníka odevzdávat v uzavřeném formátu .pdf (2D) a .ifc (3D). Používání datové schránky a elektronického autorizačního razítka usnadní a urychlí autorizovaným osobám komunikaci se státní správou a s účastníky výstavby. Digitalizace všech procesů přípravy, povolování, realizace, správy a údržby staveb je široký, komplexní proces směřující ke zvyšování kvality, produktivity a efektivity českého stavebnictví.

BIM jako jeden z nástrojů digitalizace

Jedním z nástrojů digitalizace stavebnictví je informační modelování budov (Building Information Modeling – BIM). BIM představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. V rámci BIM vzniká digitální vícerozměrný model stavby, který obsahuje všechny charakteristiky stavby a jejích prvků pro její návrh, provedení a provozování i vzájemné propojení těchto etap. Od prvních počátků uplatnění BIM ve stavebnictví spadajících do prvních let tohoto století si tato metoda razí úspěšnou aplikační cestu zeměmi celého světa. V Evropě patří k jejím průkopníkům skandinávské státy a Velká Británie. V České republice nacházel BIM uplatnění nejdříve u jednotlivých stavebních projektů v komerční sféře. V roce 2011 vznikla nevládní organizace Odborná rada pro BIM, z. s., jako platforma pro popularizaci, propagaci, standardizaci a rozvoj nástrojů BIM v ČR. Do současně platného zákona o zadávání veřejných zakázek prosadila Odborná rada pro BIM možnost použít informační modelování staveb veřejnými zadavateli v soutěžních podmínkách. Stala se také jedním z iniciátorů zpracování Koncepce zavádění metody BIM v České republice, kterou schválila vláda v roce 2017. Prvním průkopníkem použití metody BIM ve státní správě se stal Nejvyšší kontrolní úřad, který se rozhodl připravit, navrhnout, postavit a provozovat své nové sídlo s využitím informačního modelování staveb.

ČKAIT podporuje digitalizaci i BIM

ČKAIT věnuje pozornost metodě BIM od roku 2012, kdy v časopisech Komory byly publikovány první vysvětlující články na toto téma. Od základních obecných informací přecházela témata článků na příklady stavebních projektů navrhovaných pomocí metody BIM a zkušenosti prvních projektantů pracujících s touto metodou. Postupně se BIM stal také předmětem seminářů a webinářů ČKAIT. Komora se podílela spolu s dalšími nevládními organizacemi na přípravě Koncepce zavádění metody BIM, jejímž gestorem se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ing. Robert Špalek
předseda ČKAIT

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT