Ostrava

Výbor oblasti ČKAIT Ostrava. Zleva: Ing. Jaroslav Gilar, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (předseda), Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Bura (místopředseda), Ing. Marta Bílková, Ing. Jiří Kozelský (nový), Ing. Ladislav Čech.
Výbor oblasti ČKAIT Ostrava. Zleva: Ing. Jaroslav Gilar, Dr. Ing. Tomáš Novotný, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (předseda), Ing. Svatopluk Bijok, Ing. Petr Bura (místopředseda), Ing. Marta Bílková, Ing. Jiří Kozelský (nový), Ing. Ladislav Čech.

Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava zvolila devět členů výboru oblasti, který bude pracovat téměř v původním složení. Má pouze jednoho nového člena, kterým se stal Ing. Jiří Kozelský. K zásadnější změně došlo ve vedení oblasti, neboť minulý předseda Ing. Svatopluk Bijok již nechtěl kandidovat. Předsedou oblasti byl zvolen Ing. Petr Dospiva, Ph.D., jeho novým místopředsedou Ing. Petr Bura.

Valná hromada oblasti ČKAIT Ostrava se konala v náhradním termínu 6. září 2021 od 14.35 do 17.30 hod v Domě kultury města Ostravy. Celkem se jí účastnilo 72 osob tj. 2,49 % z 2889 registrovaných členů oblasti. Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a 18 zástupců, kteří budou vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021. Do dozorčí komise ČKAIT byli zvoleni doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., a Ing. Jan Sedláček.

Jednání valné hromady, které řídil Ing. Petr Dospiva, Ph.D., probíhalo klidně a věcně dle schváleného programu. Účastnilo se ho jedenáct hostů. Po přivítání a schválení programu následovala volba pracovních komisí.

Zprávu o činnosti oblasti ČKAIT Ostrava za rok 2020 a plán činnosti na zbývající část roku 2021 přednesl předseda OK ČKAIT Ostrava Ing. Svatopluk Bijok. Ve zprávě informoval účastníky valné hromady o činnosti oblastní kanceláře a výboru oblasti. Dále provedl rekapitulaci pořádaných akcí (školení a exkurzí) zařazených do programu celoživotního vzdělávání a přítomné seznámil s odbornými akcemi navrženými pro rok 2021 a o spolupráci s partnerskými komorami v rámci skupiny V4.

Následně předseda Komory Ing. Robert Špalek podal informace o aktuální situaci v Komoře, o jednání představitelů ČKAIT se zástupci ministerstev a legislativních orgánů. Upozornil na schválený nový stavební zákon a jeho postupné nabývání platnosti. Informoval o záměrech přestavby sídla Komory na Sokolské ulici v Praze a vyzval zvolené delegáty na Shromáždění delegátů 2021 k důkladnému prostudování podkladů, které jim budou zaslány.

Ing. Daniel Pieszka přednesl Zprávu dozorčí rady regionu Ostrava za rok 2020 a informace o činnosti dozorčí rady. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V diskusním bloku vystoupil ředitel kanceláře Komory Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., který přednesl základní informace o chodu kanceláře Komory, připomenul, že od roku 2020 je možno používat digitální deník autorizované osoby. Deník v papírové podobě je nutno uzavřít a odevzdat v oblastní kanceláři ČKAIT. Dále informoval o nově zaváděném elektronickém podpisu autorizované osoby.

Místopředseda ČKAIT Ing. Jindřich Pater informoval o hlavních změnách v novém stavebním zákonu. V bloku o informačním systému Profesis upozornil, že je již volně přístupný široké veřejnosti, a ne pouze autorizovaným osobám.

Následně vystoupil Ing. Otto Roháč, MBA, Ph.D., který upozornil na možnosti ČKAIT a autorizovaných osob při řešení problémů s objekty a krajinou po ukončení těžby uhlí v rámci ostravsko-karvinského revíru.

Předseda návrhové komise Ing. Vít Hudeček přečetl návrh usnesení. Po hlasování byl tento návrh jednohlasně přijat všemi přítomnými členy valné hromady oblasti ČKAIT Ostrava.

Pokračovat ve spolupráci s vysokými a středními školami, hlavně VŠB-TU v Ostravě, fakultami stavební, strojní a bezpečnostního inženýrství.

Cíle a úkoly pro rok 2021

  • Pokračovat v přeshraniční spolupráci s partnerskými komorami v Katovicích a Krakově.
  • Aktivně působit v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje v roce 2021.
  • Pokračovat v projektech celoživotního vzdělávání
    autorizovaných osob.
  • Aktivně se zapojit do procesu rekodifikace stavebního práva, hlavně tvorby nové prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb.
  • Pokračovat a prohloubit spolupráci s příslušnými odbory magistrátu města Ostravy a krajského zastupitelství MS kraje.