Zlín

Výbor oblasti ČKAIT Zlín. Zleva: Ing. Rostislav Bajza, Ing. Irena Brabcová, Ing. Marta Banotová, Ing. Martin Mynařík, Ing. Radim Dostál, Ing. Stanislav Sigmund. Chybí Ing. Věra Řehuřková.
Výbor oblasti ČKAIT Zlín. Zleva: Ing. Rostislav Bajza, Ing. Irena Brabcová, Ing. Marta Banotová, Ing. Martin Mynařík, Ing. Radim Dostál, Ing. Stanislav Sigmund. Chybí Ing. Věra Řehuřková.

Valná hromada oblasti ČKAIT Zlín zvolila sedm členů výboru. Počet členů se zvýšil z pěti na sedm, mezi novými členy jsou Ing. Irena Brabcová, Ing. Radim Dostál a Ing. Martin Mynařík. Původní předseda výboru, Ing. Ladislav Alster, již nekandidoval, předsedou výboru byl nově zvolen Ing. Rostislav Bajza, místopředsedkyní zůstává Ing. Marta Banotová.

Valná hromada oblasti ČKAIT Zlín se konala 6. září 2021 v prostorách kulturního domu Masters of Rock Café. Valná hromada 2021 byla v důsledku vládních opatření z důvodu pandemie odlišná od předchozích let, což se promítlo i v počtu přítomných osob. Jednání se účastnilo 48 řádných členů, což představuje účast 3,3 % z celkového počtu 1452 registrovaných členů oblasti.

Řízením valné hromady byl pověřen Ing. Jaroslav Valkovič, který po úvodním přivítání seznámil přítomné s programem jednání. Jedním z úkolů valné hromady bylo zvolení výboru oblasti na období 2021–2024. Z deseti kandidátů bylo zvoleno tajnou volbou sedm členů výboru. Stávající předseda oblasti Ing. Ladislav Alster již na další období do výboru nekandidoval a jeho nástupcem byl pak zvolen Ing. Rostislav Bajza. Dalším bodem programu bylo zvolení delegátů na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021, za oblast Zlín bylo vysláno devět delegátů.

Ve zprávě o činnosti oblasti v roce 2020 informoval předseda oblasti o uplynulém období, aktivitách oblasti, které však bylo nutné redukovat a přizpůsobit nastalé situaci v souvislosti s omezujícími vládními opatředními. Ve zprávě seznámil přítomné s výsledky hospodaření oblasti s tím, že s prostředky bylo nakládáno hospodárně a z rozpočtu oblasti bylo v daném roce čerpáno 91 % prostředků. Byly podány informace vztahující se k počtu autorizovaných osob oblasti, nově přijatých žádostech o autorizaci a zároveň o pojištění autorizovaných osob s možností připojištění s informací, že zájem členů o toto připojištění vzrostl v rámci oblasti v průběhu uplynulého roku o 10 %. Současně byla podána inromace o řešených pojistných událostech a byl představen plán činnosti na další období.

Následně předseda ve své zprávě apeloval na potřebu zvýšit počet kontaktů v databázi autorizovaných osob v rámci spolupráce s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje s cílem zajištění rychlého a operativního kontaktu při zajišťování pomoci. Současně poděkoval těm, kteří byli z titulu své profese ochotni se na základě naší výzvy podílet na řešení mimořádných událostí v jednotlivých lokalitách Zlínského kraje.

Z vystoupení hostů a diskuse členů

Místopředseda ČKAIT, prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, přivítal přítomné v zastoupení předsedy Komory Ing. Roberta Špalka. Informoval o hospodaření Komory, které se pohybuje v kladných číslech, o neměnné výši členských příspěvků pro další období a pojištění autorizovaných osob. Dále podal informace o rekonstrukci budovy ČKAIT v Praze, která bude předmětem rozhodování na shromáždění delegátů. Zmíněna byla dále spolupráce se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, MMR, aktivity Komory v souvislosti s přípravou stavebního zákona a oblast celoživotního vzdělávání autorizovaných osob s tím, že se vzdělávací akce posouvají úspěšně do webinářů.

Hejtman zlínského kraje Ing. Radim Holiš pozdravil všechny přítomné a přiblížil informace o aktuálním stavu přípravy projektu, který se týká výstavby nové nemocnice ve Zlíně. Informoval o stavu financí kraje, skokovém navýšení cen ve stavebnictví a problémech z toho plynoucích. Jako člen ČKAIT a autorizovaná osoba popřál jak výboru oblasti, tak vedení Komory na celorepublikové úrovni hodně sil.

V diskusi vyjádřil Ing. Milan Kotrč, CSc., požadavek na koordinaci při vydávání nových zákonů a vyhlášek tak, aby jim byli všichni schopni porozumět a aby se s nimi dokázali autorizované osoby lépe vypořádat.

Usnesení valné hromady

Valná hromada schválila předkládané zprávy, výsledky voleb členů výboru oblasti Zlín a výsledky voleb delegátů oblasti na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Zvoleným delegátům ukládá podpořit schválení hlavních úkolů činnosti ČKAIT na rok 2021 a schválení rozpočtu ČKAIT na rok 2021.

Členům výboru oblasti ukládá zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2021, zajistit plánovaný rozsah odborného vzdělávání a tím i naplnění čerpání finančních prostředků v rámci povoleného limitu, vyhodnotit závěry z diskuse, zkoordinovat a apelovat na zjednodušení zákonů.