Praha

Výbor oblasti ČKAIT Praha. Zleva: Ing. Martin Perlík (nový), Ing. Michael Trnka, CSc. (místopředseda), Ing. Ilona Koubková (nová), Ph.D., Ing. Ladislav Bukovský (předseda), Ing. Milan Komínek (místopředseda), Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Vojtěch Ježek (nový). Chybí Ing. Jan Bořek.
Výbor oblasti ČKAIT Praha. Zleva: Ing. Martin Perlík (nový), Ing. Michael Trnka, CSc. (místopředseda), Ing. Ilona Koubková (nová), Ph.D., Ing. Ladislav Bukovský (předseda), Ing. Milan Komínek (místopředseda), Ing. Jaroslav Synek, Ph.D., Ing. Lubomír Keim, CSc., Ing. Vojtěch Ježek (nový). Chybí Ing. Jan Bořek.

Valná hromada oblasti ČKAIT Praha zvolila devět členů výboru. Došlo k obměně jedné třetiny výboru, nově byli zvoleni Ing. Vojtěch Ježek, Ing. Ilona Koubková a Ing. Martin Perlík. Předsedou se stal opět Ing. Ladislav Bukovský, Ing. Milan Komínek, Ing. Michael Trnka ml., CSc. nadále zůstavají místopředsedové.

Valná hromada oblasti ČKAIT Praha se konala 7. září 2021 od 15.00 do 18.30 hod. v Jižním sále Kongresového centra v pražských Nuslích. Valné hromady se zúčastnilo 127 členů z 10 234 řádných členů ČKAIT oblasti, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni, tj. 1,2 % členské základny v oblasti, a dále 22 hostů. Hlasovalo však jen 70 přítomných autorizovaných osob (pro 64, proti 3, zdrželo se 3). Ti si zvolili nový výbor oblasti na období 2021 až 2023 a 63 zástupců včetně 14 náhradníků, kteří byli vysláni na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021.

Valné hromady oblastí mají nejen oficiální část, ale jsou i místem pro setkání.
Na obrázku diskutuje Jan Kasl, Robert Špalek s Žanet Hadžić.

Valná hromada schválila Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha a Středočeského kraje za rok 2020, kterou přednesl předseda výboru oblasti ČKAIT Praha Ing. Ladislav Bukovský. Dále schválila plán činnosti výboru oblasti na rok 2021 přednesený místopředsedou výboru oblasti Ing.
Milanem Komínkem. Oblast se v následujícím roce zaměří na čtyři témata:

  • vnitřní komunikace ke členům, delegátům a složkám Komory,
  • vnější komunikace k veřejnosti a státní správě,
  • zvyšování kvality dokumentace staveb a realizace,
  • tvorba a připomínkování technických předpisů a předpisů Komory.

Valná hromada uložila zástupům oblasti, aby na Shromáždění delegátů ČKAIT 2021 prosazovali následující náměty:

  • respektovat závěry ekonomického vyhodnocení záměru na dostavbu sídla Komory v Sokolské 15 a neschválit návrh přestavby budovy podle již zpracované a posuzované studie;
  • přepracovat Etický řád ČKAIT s ohledem na veřejnou odpovědnost AO a existující praxi;
  • zřídit trvalou komisi k objasňování příčin mimořádných událostí na stavbách;
  • pověřit představenstvo, aby působilo na zlepšení odborné kvality vyšetřování havárií staveb;
  • zpracovat plán na osvětovou kampaň vůči veřejnosti, státní správě i AO a implementovat ho;
  • vybudovat nový informační systém Komory.