• Úvodník červenec 2019

  Dnes 12. června bylo v Praze horko, prý nejteplejší den roku. Dopoledne jsem si byl poslechnout na Setkání lídrů veřejné správy v Akademii veřejného investování dámy Dostálovou i Schillerovou. Nic nového pod sluncem, samé úspěchy této vlády. Jak jinak. Je pravda, že zástupci krajů i měst měli trochu jiný pohled. Zkusím se s vámi podělit o pár mých postřehů. Paní ministryně Dostálová mj. sdělila, že 24. června bude do vlády předložen věcný záměr stavebního zákona. V úvodníku není dostatek prostoru na podrobný rozbor nestandardního průběhu projednávání na Legislat
 • Rekodifikace stavebního zákona pošesté

  Oficiální vypořádání připomínek je netransparentní. Legislativní rada vlády neobdržela pravdivou informaci o tom, jak byly vypořádány zásadní připomínky ČKAIT k věcnému záměru stavebního zákona (dále jen VZ). V oficiálních vypořádacích tabulkách, které se zásadně neshodují s konferenčním průběhem vypořádání připomínek, zcela zmizely dvě třetiny zásadních připomínek ČKAIT, přičemž není uvedena žádná z 37 připomínek, jejichž vypořádání skončilo rozporem. 

 • Stavba roku Zlínského kraje

  V sedmnáctileté historii soutěže Stavba roku Zlínského kraje bylo nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka uděleno dosud pouze pětkrát. Šesté ocenění putuje do Vizovic, kam byla z Milána přesunuta administrativní budova – pavilon EXPO 2015, nyní sídlo společnosti KOMA.

 • Příčiny havárie dřevěné konstrukce v České Třebové

  Seznámení se závažnými technickými nedostatky, zjištěnými při rozboru příčin zřícení střechy multifunkční sportovní haly v České Třebové, k níž došlo 14. ledna 2017. Určení právní odpovědnosti za zřícení bylo předmětem soudního řízení. Technické hodnocení příčin zřícení vypracoval jako soudní znalec Ing. Jan Chaloupský, aut. Ing., s přispěním přizvaných konzultantů doc. Ing. Karla Mikeše a Ing. Ivana Šíra.

 • Děčínské memorandum na podporu českých vodních cest

  Memorandum na konferenci Plavební stupeň Děčín aneb konec přešlapování, která se konala v Děčíně 10. dubna 2019, podepsalo několik desítek odborníků, zástupců samospráv, senátoři, poslanci a manažeři, mezi nimi ředitel Ředitelství vodních cest ČR, generální ředitel Povodí Labe, hejtman a členové rady Ústeckého kraje, primátor Děčína a starostové mnoha měst na Labi.

 • Celoživotní vzdělávání – pozvánky na semináře, konference a exkurze

  Oblastní kanceláře ČKAIT v Českých Budějovicích, Pardubicích, Plzni, Ústí nad Labem a Sdružení historických sídel informují o vzdělávacích akcích, které jsou zařazené do dalšího cyklu celoživotního vzdělávání. Vyzýváme zástupce z ostatních oblastních kanceláří, aby tímto způsobem informovali autorizované osoby o připravovaných akcích.

 • Nová metodika MPO a MMR o elektronických komunikacích

  Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo 5. června 2019 Metodická doporučení o elektronických komunikacích. Nová metodika má sloužit jak stavebníkům liniových staveb infrastruktury elektronických komunikací, tak stavebním úřadům. MPO a MMR proto doporučují účastníkům stavebních řízení řídit se schváleným dokumentem.

 • Regulace versus kvalita projektových služeb v Německu

  V rámci EU patří profese stavebních inženýrů a architektů k jedněm z nejvíce regulovaných právě v Německu. Míra regulace v Německu je přitom velmi podobná té v ČR. Proto je pro nás nanejvýš zajímavé a poučné vědět, jaký dopad má současná vysoká míra regulace na kvalitu služeb architektů a stavebních inženýrů v Německu.

 • ČKAIT usiluje o to, aby stát nerezignoval na ochranu veřejného zájmu

  Předseda ČKAIT upozornil dopisem z 14. 5. 2019 ministryni spravedlnosti Mgr. Marii Benešovou na nesrovnalosti ve vypořádání zásadních připomínek stavebních inženýrů. Legislativní rada Vlády ČR nebyla informována o skutečném počtu připomínek ČKAIT. Z oficiálního dokumentu zcela zmizely ty připomínky, jejichž vypořádání skončilo rozporem, nebyly akceptovány ani vysvětleny.

 • Z druhého letošního zasedání Představenstva ČKAIT

  Druhé letošní jednání Představenstva ČKAIT se konalo v 28. dubna v Praze. Projednalo především úkoly, které vyplynuly ze Shromáždění delegátů ČKAIT. Věnovalo se i dalším aktuálním otázkám, zejména rekodifikaci stavebního zákona, hospodaření Komory a vzdělávacím akcím. Schválilo termín příštího jednání Shromáždění delegátů, které se bude konat 28. března 2020, opět v hotelu Pyramida.

 • Jak představenstvo plní úkoly Shromáždění delegátů ČKAIT

  Představenstvo na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem, které se konalo 14. a 15. června 2019, schválilo způsob plnění úkolů uložených letošním Shromážděním delegátů ČKAIT (dále jen SD). Stěžejní je spolupráce s MMR při připomínkování věcného návrhu stavebního zákona při rekodifikaci stavebního práva. Bude se věnovat prosazování Soutěžního řádu ČKAIT i tvorbě Strategického plánu na další období.

 • Princip pojištění CLAIMS MADE

  Cílem tohoto článku je vysvětlení pojistného principu CLAIMS MADE, tedy principu uplatnění nároku na náhradu škody, který se váže k pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Aby byla škoda likvidní, musí být příčina a vznik škody, uplatnění nároku a nahlášení škody v době nepřetržitého trvání pojištění. Tuto podmínku musí splnit nejen projektant,ale i stavbyvedoucí či technický dozor stavebníka.

 • Rada pro podporu rozvoje profese zkvalitňuje PROFESIS

  Na jarním zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP), které se konalo 30. května 2019, byl stanoven plán na rok 2019, který se zaměřuje především na zkvalitňování pomůcek PROFESIS s cílem zvýšení jeho přehlednosti, vyloučení duplicity informací a rovněž zvyšováni jeho rentability. V roce 2018 a prvním pololetí roku 2019 bylo aktualizováno takřka 70 pomůcek, nově bylo zařazeno sedm a vyřazeno šest pomůcek.

 • Zpráva o činnosti Ediční rady ČKAIT

  O vydavatelských záměrech ČKAIT rozhoduje Ediční rada ČKAIT (dále jen ER). Letos vydala mimo jiné velmi žádanou odbornou publikaci Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, kterou si autorizované osoby mohou vyžádat na oblastních kancelářích ČKAIT nebo v elektronické verzi stáhnout na www.profesis.cz.

 • Seznam sponzorovaných ČSN

  Informace pro autorizované osoby v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a stavby pro plnění funkce lesa. Sponzorovaný přístup se týká normy o lesní cestní síti a normy o Hrazení bystřin a strží.

 • Setkání čestných členů

  Setkání čestných členů ČKAIT letos začalo jízdou historickou tramvají. Diskuze se jako vždy stočila na aktuální témata profese.

 • Závěry konference o urbanismu podzemí

  Již 24. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 na téma Urbanismus ve veřejném prostoru pod úrovní terénu, která se konala 7. června 2019 v Chebu, poukázala na význam podzemního urbanismu ve městech v širších souvislostech a vazbě na městské inženýrství některých států Evropy.