Jak představenstvo plní úkoly Shromáždění delegátů ČKAIT

Představenstvo na výjezdním zasedání v Ústí nad Labem, které se konalo 14. a 15. června 2019, schválilo způsob plnění úkolů uložených letošním Shromážděním delegátů ČKAIT (dále jen SD). Stěžejní je spolupráce s MMR při připomínkování věcného návrhu stavebního zákona při rekodifikaci stavebního práva. Bude se věnovat prosazování Soutěžního řádu ČKAIT i tvorbě Strategického plánu na další období.

1. úkol SD: V souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností.

Způsob plnění: Tento úkol bude plněn jednotlivými členy představenstva ve spolupráci s Kanceláří ČKAIT a kancelářemi jednotlivých oblastí, předsedy oblastí a výborů oblastí v návaznosti na plány práce oblastí ČKAIT schválenými VH 2019 a úkoly jednotlivých orgánů Komory podle Organizačního řádu ČKAIT. Stěžejní záležitostí bude spolupráce s MMR při připomínkování věcného návrhu stavebního zákona při rekodifikaci stavebního práva.

2. úkol SD: Vyhodnotit diskusní příspěvky na dnešním jednání SD a výsledky vyhodnocení promítnout do činnosti ČKAIT.

Způsob plnění: Diskusní příspěvky lze rozdělit do dvou částí:

  • diskusní příspěvky pozvaných hostů – zástupců ministerstev, škol a spolupracujících organizací: Hodnotily vzájemnou spolupráci jako výbornou. ČKAIT si tohoto hodnocení velice váží a bude tuto spolupráci rozvíjet v návaznosti na úkol č. 1.
  • diskusní příspěvky delegátů: Tyto příspěvky směřovaly k činnosti ČKAIT a k návrhu do Usnesení. Bylo o nich diskutováno a hlasováno a buď byly, nebo nebyly zahrnuty do Usnesení. I když nebyly přijaty do Usnesení, promítnou se některé náměty do dalších činností prostřednictvím komisí, aktivů atd.

3. úkol SD: Informovat o průběhu a o závěrech tohoto SD členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů. 

Způsob plnění: Informace o průběhu a závěrech tohoto SD byly zveřejněny v Z+i a na webu ČKAIT a členská základna bude zapojena do plnění úkolů v návaznosti na bod 1 i bod 2.

4. úkol SD: Předložit SD 2020 studii proveditelnosti dostavby objektu ČKAIT v Sokolské a do té doby zastavit přípravu.

Způsob plnění: Tento úkol bude plnit komise ustanovená již v minulém období pod vedením Ing. Karla Vaverky, zprávu podá do listopadového jednání představenstva.

5. úkol SD: V informačních materiálech ČKAIT zveřejnit diskusní příspěvky z dnešního jednání SD předané v písemné formě.

V písemné formě byly předloženy tyto diskusní příspěvky:

  • Předložit SD 2020 studii proveditelnosti dostavby objektu ČKAIT v Sokolské a do té doby zastavit přípravu (Ing. Michal Trnka ml.).
    Způsob plnění:
    Tento příspěvek byl zahrnut do Usnesení SD, jeho plnění je popsáno v předchozím bodě (viz 4. úkol SD).
  • Uložit představenstvu prověření možnosti zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ (předal Ing. Michal Trnka ml.).

Způsob plnění: Tento příspěvek byl zahrnut do úkolu představenstva (viz 8. úkol SD).

  • Předseda oblasti Praha Ing. Ladislav Bukovský předložil v písemné formě ke schválení úkol z VH oblasti Praha z 15. ledna 2019, aby SD:

a) uložilo představenstvu upravit soutěžní řád ČKAIT o návrh a předložit jej na Shromáždění delegátů ČKAIT 2020, který v současné době vylučuje podle § 1 odst. soutěže a podle § 143 zákona č. 134/2016 Sb., tedy i soutěže v oblasti stavebních, technických a inspekčních služeb. Nyní tento řád vylučuje veškeré soutěže v oblasti činnosti našich členů, čímž naše členy poškozuje. 

b) uložilo představenstvu vytvořit systém tvorby a připomínkování technických norem a normativních předpisů pro stavebnictví a k této systematické činnosti vytvořit organizační, personální a technické podmínky. 

c) uložilo představenstvu připravit Řád celoživotního vzdělávání tak, aby podmínky byly jednoznačné. Dále zajistit systém E-learning zejména v oblasti práva, vést průběžnou elektronickou evidenci kreditů, umožnit i další formy vzdělávání. Na každou akci vzdělávání by měl být odpovědný konzultant z řad členů ČKAIT s jistou erudicí. 

d) uložilo představenstvu připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů ČKAIT 2020. 

e) pověřilo představenstvo iniciovat zajištění sponzorovaného přístupu k určeným ČSN.

Způsob plnění: 

Ad. a) Tento požadavek nebyl schválen a po diskusi byl modifikován podle předneseného diskusního příspěvku do Usnesení SD – viz úkol č. 8.

Ad. b) Hlasováním delegátů SD tento bod do Usnesení nebyl schválen, ale představenstvo se bude tímto úkolem zabývat v rámci rekodifikace stavebního zákona, ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci a Technickou komisí ČKAIT. ČKAIT ze zákona není oprávněna k tvorbě norem.

Ad. c) Po diskusi a projednání nebyl tento bod zahrnut do Usnesení, představenstvo se tímto návrhem průběžně zabývá v rámci zlepšení cyklu celoživotního vzdělávání.

Ad. d) Tento požadavek byl hlasováním delegátů odsouhlasen a zahrnut do Usnesení SD – viz úkol č. 9. Tímto úkolem se bude zabývat komise pod vedením Ing. Michala Drahoráda.

Ad. e) Tento bod byl na žádost Ing. Bukovského stažen z jednání, vzhledem k tomu, že je to již řešeno v rámci věcného návrhu rekodifikace stavebního zákona.

6. úkol SD: Aktivně se účastnit přípravy rekodifikace stavebního zákona ve spolupráci s MMR ČR. 

Způsob plnění: Na základě rozhodnutí představenstva se členové zapojení do pracovních skupin MMR budou aktivně účastnit jednání. Do připomínkového řízení bude zapojena legislativní komise, pracovní aktivy, jednotlivé komise zřízené při ČKAIT a prostřednictvím e-mailu i jednotliví členové ČKAIT tak, jak tomu bylo při připomínkování věcného návrhu stavebního zákona.

7. úkol SD: Ve výroční zprávě za rok 2019 budou její součástí přílohy daňového přiznání za rok 2018, výsledovka a rozvaha.

Způsob plnění: Úkol pro místopředsedu ČKAIT Ing. Františka Mráze a ekonomickou komisi.

8. úkol SD: Prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ.

Způsob plnění: Uvedeným tématem se zabývala komise ČKAIT pro ZZVZ již na svém jednání 13. března 2019 před shromážděním delegátů na základě podnětu z usnesení VH oblasti Praha. Členové připomněli, že předmětný soutěžní řád byl předložen ke schválení na shromáždění delegátů v roce 2017 a všichni delegáti se k němu mohli vyjádřit. Dále konstatovali, že ze strany zástupců oblasti Praha došlo k nepochopení úvodu soutěžního řádu, kde je uvedeno: Tento soutěžní řád se nepoužije v případě soutěží o návrh podle zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). To znamená, že u veřejných zakázek, které se soutěží podle ZZVZ, se postupuje podle zákona, pro který je na stránkách MMR ve volně přístupné Metodice zadávání veřejných zakázek – část V. Soutěž o návrh na stranách 269–281 stanoven postup pro tento druh veřejné zakázky. Nelze soutěžit jinak než předepisuje zákon.

Uvedený postup ovšem neplatí pro soukromý sektor nebo pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR), pro které si může zadavatel zvolit, zda bude postupovat podle ZZVZ nebo podle jiné metodiky. Zde je možné v případě, že zadavatel nechce postupovat podle ZZVZ, postupovat podle soutěžního řádu ČKAIT stejně jako podle soutěžního řádu ČKA nebo podle jiného postupu zvoleného zadavatelem soutěže. Neměli bychom tak hovořit o zrovnoprávnění soutěžního řádu, ale o tom, jak soutěžní řád ČKAIT propagovat pro VZMR nebo v soukromé sféře. Zde existuje určitě velký prostor pro osvětu u zadavatelů nejen centrálně, ale i na jednotlivých oblastních kancelářích.

9. úkol SD: Připravit strategický plán ČKAIT na roky 2020–2023 se širokým zapojením členů ČKAIT a představit jej na valných hromadách oblastí a Shromáždění delegátů ČKAIT 2020.

Způsob plnění: Představenstvo uložilo na svém jednání 18. dubna 2019 úkol č. U1902-2 připravit návrh strategického plánu. Úkolem byl pověřen Michal Drahorád, který připraví základní teze, které bude prezentovat na následujícím jednání představenstva (červen 2019). V návaznosti na odsouhlasené teze bude zahájen dialog s oblastními kancelářemi a členskou základnou tak, aby bylo možné do konce roku 2019 připravit návrh Strategického plánu (základní cíle a strategie pro jejich dosažení) pro dané období.