Stavba roku Zlínského kraje

Pavilon EXPO 2015 ve Vizovicích získal Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Projektant: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS, Studio Olgoj Chorchoj, Ing. Oldřich Studený. Dodavatel: KOMA MODULAR, Pozemní stavitelství Zlín. Stavbyvedoucí: Ing. Petr Chval. Finanční náklady: 96 mil. Kč. 
Realizace: 9/2017–10/2018
Pavilon EXPO 2015 ve Vizovicích získal Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Projektant: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS, Studio Olgoj Chorchoj, Ing. Oldřich Studený. Dodavatel: KOMA MODULAR, Pozemní stavitelství Zlín. Stavbyvedoucí: Ing. Petr Chval. Finanční náklady: 96 mil. Kč. 
Realizace: 9/2017–10/2018

V sedmnáctileté historii soutěže Stavba roku Zlínského kraje bylo nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka uděleno dosud pouze pětkrát. Šesté ocenění putuje do Vizovic, kam byla z Milána přesunuta administrativní budova – pavilon EXPO 2015, nyní sídlo společnosti KOMA.

Ceny Stavba roku Zlínského kraje 2018 byly předány 16. května 2019 na slavnostním večeru v Domě kultury v Uherském Brodu, kterého se zúčastnilo téměř 500 osob z řad soutěžících, politické reprezentace a široké odborné stavební veřejnosti Zlínského kraje.

Již sedmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se zúčastnilo 48 staveb, které hodnotila 15členná odborná porota složená z organizátorů z krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě zastoupené čtyřmi autorizovanými osobami, doplněná o odborné poradce z řad architektů a vedení Zlínského kraje. Porota hodnotila stavby realizované a dokončené stavebními firmami Zlínského kraje v roce 2018, a to nejen na území Zlínského kraje, ale i v jiných regionech s podílem na projektových nebo realizačních pracích. Záštitu i letos převzal hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

 

Soutěžilo také 11 studentských prací

Již deset let je pořádána v rámci soutěže Stavba roku Zlínského kraje studentská soutěž středních stavebních škol Zlínského kraje. Jejím cílem je u budoucích projektantů a stavbařů zvýšit povědomí o důležitosti kvalitní projekční i následné stavební činnosti. V posledních letech jsme zaznamenali zvyšování úrovně předkládaných a obhajovaných projektů žáků 3. a 4. ročníků. Letos bylo porotě předloženo celkem 11 prací, jejichž předmětem bylo vypracování jednoduché urbanistické struktury v podobě vzorové skupiny bytových domů v místní části Zlín-Štípa. Každý ze studentů si následně vybral jeden objekt bytového domu, který pak architektonicky a konstrukčně dořešil. Porota vyhodnotila a navrhla šest nejlepších prací k postupu do finálového kola, kde studenti tyto práce obhajovali. Titul Studentská práce roku získali: 

1. místo – Petr Dřímal (SPŠ Zlín);
2. místo – David Bradáč (SPŠ Zlín);
3. místo – Michal Drábik (SPŠS Valašské Meziříčí).

Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku 2018 Zlínského kraje byly oceněny nejen tyto tři studentské práce, ale i pět učňů za úspěchy v odborných soutěžích v oborech instalatér, montér suchých staveb a truhlář.

Nejvíce přihlášených staveb bylo v občanské vybavenosti

Soutěž Stavba roku Zlínského kraje je rozdělena do sedmi kategorií. Nejvíce staveb (14) bylo přihlášeno do kategorie Stavby občanské vybavenosti, do kategorie Realizace rozvojových projektů měst a obcí to bylo osm staveb, do kategorie Domy pro bydlení sedm staveb, do kategorie Dopravní a inženýrské stavby šest staveb, do kategorie Průmyslové a zemědělské stavby šest staveb, do kategorie Stavby realizované mimo území Zlínského kraje pět staveb a do kategorie Rodinné domy pouze dvě stavby. V každé ze sedmi kategorií byla udělena hlavní cena a dále několik čestných uznání. Nejvyšším oceněním je udělení Ceny GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Svoji cenu udělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a také členové Syndikátu novinářů Zlínského kraje. 

Prohlídka přihlášených staveb je důležitá

Letošní ročník porotu příjemně potěšil, a to nejen vysokým počtem staveb, ale také jejich celkovou velmi dobrou kvalitou. Prohlídka všech realizací porotou trvala téměř 5 dnů. Při prohlídkách bylo z pečlivé přípravy zejména investorů z oblastí samosprávy a podnikatelských subjektů naprosto zřejmé, jaký význam svojí účasti v soutěži přikládají. Na druhé straně prohlídky porotě umožňují seznámit se s okolnostmi přípravy, realizace a užívání staveb, které dokumentace přikládaná k přihlášce k účasti v soutěži nemůže plně postihnout. Celkové řemeslné provedení je dokladem vysoké úrovně stavební a projekční činnosti regionálních firem, které dokáží v silné konkurenci uspět i v zahraničí. Důležitým faktem je i to, že stoupají nároky nejdůležitějších účastníků stavebního procesu – investorů na použití materiálů, řešení detailů a na výslednou kvalitní realizaci staveb. Zvyšuje se jejich povědomí o architektuře a urbanismu, což vše je dokladem zvyšující se vyspělosti dnešních investorů.

Nejvyšší ocenění Cena GRAND PRIX architekta Pavla Nováka pro pavilon EXPO 2015 ve Vizovicích

Pavilon EXPO 2015 přemístěný z Milána do Vizovic získal Cenu GRAND PRIX architekta Pavla Nováka. Projektant: CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS, Studio Olgoj Chorchoj, Ing. Oldřich Studený. Dodavatel: KOMA MODULAR, Pozemní stavitelství Zlín. Stavbyvedoucí: Ing. Petr Chval. Finanční náklady: 96 mil. Kč. Realizace: 9/2017–10/2018

V sedmnáctileté historii soutěže Stavba roku Zlínského kraje bylo nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka uděleno dosud pouze pětkrát. Šesté ocenění putuje do Vizovic, kde ho získala administrativní budova – pavilon EXPO 2015, sídlo společnosti KOMA.

Z modulárního systému vzniklo ojedinělé, kreativní a účelné architektonické dílo přesahující svou komplexností a celkovým výsledkem regionální hranice. Systém modulových prvků byl ve velké míře použit z milánského EXPA a vizovická realizace dala původní budově zcela jinou funkční náplň a zároveň naplnila možné ambice stavebního, architektonického díla vyšší měrou, než mnohé tzv. kamenné stavby. Objekt bezchybně slouží nové funkci ve firemním areálu, je promyšlený a propracovaný do detailu, včetně zpracování interiérů v materiálech, prvcích a zajímavých detailech. Zcela ojedinělé je zapojení kvalitních uměleckých děl. Zelená střecha se zahradnickou úpravou a uměleckým dílem spojená s venkovním posezením jednak vytvořila příjemné prostředí pro neformální setkávání, jednak dokonale naplnila zásadu racionálního hospodaření se srážkovou vodou. Tuto zásadu podtrhla i venkovní vodní plocha zvýrazněná uměleckým dílem. Tato realizace jednoznačně prokázala významné možnosti efektivního uplatnění a perspektivu modulárního systému realizace staveb v dnešní době ještě ne plně prozkoumané a doceněné. Stavba je zobrazena též na titulní straně tohoto vydání.

Cenu hejtmana získala Rekonstrukce Obchodního domu PRIOR Zlín 

Cena hejtmana: Rekonstrukce Obchodního domu PRIOR Zlín. Projektant: Ing. arch. Jaroslav Ševčík, ARCH.Z-STUDIO. Dodavatel: STRABAG. Stavbyvedoucí: Miroslav Zádrapa. Finanční náklady: 430 mil. Kč. Realizace: 7/2017–11/2018.

Velmi náročná oprava a podzemní přístavba dnes soukromého baťovského obchodního domu z r. 1931 uvedla jednu ze tří dominant náměstí Práce v nový život. Jeho původními autory byli hlavní baťovští architekti F. L. Gahura a Vladimír Karfík, architekt jižního zázemí, kteří při výstavbě použili tovární skeletový systém.

Obyvatelé Zlína měli možnost po 85 letech znovu vidět pouze čistý železobetonový skelet bez jakýchkoliv dalších stavebních konstrukcí. Oprava zahrnovala náročné posílení statiky budovy včetně podchycení základových patek tryskovou injektáží, prohloubení podzemního podlaží pro nové parkoviště, výměnu výplní otvorů s dodržením původního členění, odbourání neestetických skladových přístavků a zázemí na jižní straně domu, realizaci podzemních prodejních prostor a technického zázemí s povrchovým parkovištěm. Celkové uvedení architektonického výrazu do původní nebaťovské puristické podoby včetně souvisejícího okolí domu je záslužným počinem z hlediska obnovy centra města a jeho oživení. Soukromý investor zvládl tuto stavbu bez dotačních příspěvků, a přestože funkcionalistická stavba není památkově chráněná, pochopil význam baťovského dědictví této dominanty v celkovém stavebním i historickém kontextu města. 

„Cenu hejtmana jsem udělil stavbě Rekonstrukce Obchodního domu Zlín, protože tvůrci rekonstrukce respektovali historickou podobu až na drobné změny, které byly vyvolány jiným účelem využití budovy. Obchodní dům, který nechal postavit Tomáš Baťa v roce 1931, začal znovu být více baťovskou stavbou a věrněji se upnul k funkcionalistické architektuře Zlína,“ zdůvodnil svůj výběr hejtman Jiří Čunek.

Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě 

Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov – eliminace pesticidů v pitné vodě. Projektant: VODING HRANICE. Dodavatel: MEDMES, ELPREMO, POLYCONCRETE. Stavbyvedoucí: Ing. Ivan Špaček. Finanční náklady: 80 mil. Kč. Realizace: 6/2017–10/2018.

Rekonstrukce úpravny vody Tlumačov získala hlavní cenu v kategorii Dopravní, inženýrské a ekologické stavby. Je další etapou modernizace provozní technologie, jejímž cílem bylo zvýšení kvality pitné vody pro zásobování téměř 50 tisíc obyvatel západní části zlínské aglomerace. Důvodem pro rekonstrukci byl zejména výskyt pesticidů a metabolitů pesticidních látek, což dřívější technologie úpravy vody nedokázala odstranit.

Úpravna vody Tlumačov s kapacitou 350 l/s je jednou ze dvou rozhodujících úpraven vody v systému skupinového vodovodu (SV) Zlín. Slouží k úpravě surové vody ze studní a hydrogeologických vrtů hloubky až 40 metrů v lokalitách Tlumačovský les a Štěrkoviště – Kvasice. Svým řešením se stala tlumačovská úpravna jedinou úpravnou v Pomoraví, která využívá aktivní uhlí k odbourání nežádoucích pesticidů z pitné vody. V rámci poslední rekonstrukce je stávající úprava vody řešena v části předúpravy nově metodou ozonizace plynným ozonem připravovaným z čistého kyslíku. Dalším, neméně významným prvkem technologie úpravy vody je zařazení filtrace přes granulované aktivní uhlí (GAU). Pro tento účel bylo třeba provést rekonstrukci tří kruhových otevřených filtrů.

Na základě rozborů upravené vody z ÚV Tlumačov lze konstatovat, že navržená technologie pro úpravu vody byla zvolena optimálně – veškeré metabolity pesticidních látek jsou pod mezí detekce a suma pesticidních látek je nulová. Navíc jsou z pitné vody odstraňovány organické a anorganické sloučeniny, jejichž koncentrace dnes nejsou ještě běžně sledovány. Zlepšení kvality pitné vody je natolik významné, že jej poznali a ocenili i běžní občané, kteří jsou z tohoto zdroje pitnou vodou zásobováni. 

Hlavní ceny v ostatních kategoriích

 • Stavby občanské vybavenosti: 2. etapa, areál nemocnice, Uherské Hradiště
  Projektant: GG ARCHICO / Dodavatel: GEOSAN GROUP, Zlínstav /
  Stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Jurásek, Ing. Michal Sloboda /
  Finanční náklady: 284,9 mil. Kč / Realizace: 4/2017–11/2018
 • Průmyslové a zemědělské stavby: Stavba nové válcovny Fatra, a.s., Napajedla
  Projektant: CENTROPROJEKT GROUP, Ing. Josef Knotek / Dodavatel: PSG Construction / Stavbyvedoucí: Michal Pohl, Miloš Nedbal, Pavel Jirsák / Finanční náklady: 400 mil. Kč / Realizace: 12/2017–12/2018
 • Realizace rozvojových projektů měst a obcí: Multifunkční budova v obci Košíky
  Projektant: Ing. Michal Ondroušek, Hutní projekt Frýdek-Místek / Dodavatel a stavbyvedoucí: Petr Havel / Finanční náklady: 5,6 mil. Kč / Realizace: 5/2016–5/2018
 • Domy pro bydlení: Bytový dům Rezidence Štěpnice 2, Uherské Hradiště
  Projektant: Ing. Tomáš Foltýn, Ing. arch. Tomáš Krejčí / Dodavatel: Navláčil stavební firma / Finanční náklady: 60 mil. Kč / Realizace: 2/2017–9/2018
 • Rodinné domy: Rekonstrukce a přístavba RD, Rožnov pod Radhoštěm
  Projektant: Ing. arch. Karel Janča, Martin Kaňák / Dodavatel: REASINT / Stavbyvedoucí: Marek Bártek / Realizace: 10/2015–5/2018
 • Stavby realizované mimo území Zlínského kraje: Rekonstrukce bazénů koupaliště Riviéra, Brno, Pisárky
  Projektant: Centroprojekt Group / Dodavatel: Metrostav / Stavbyvedoucí: Ing. Ondřej Kučera / Finanční náklady: 218,5 mil. Kč / Realizace: 10/2017–6/2018
 • Cena Syndikátu novinářů: Obnova vodních a mokřadních ploch Libosváry
  Projektant: Ing. Antonín Zlámal, Klasik – stavební společnost / Dodavatel: Rovina stavební / Stavbyvedoucí: Hynek Netopil / Finanční náklady: 5,8 mil. Kč / Realizace: 11/2017–8/2018
  (foto na zadní straně obálky)

Fotografie ke Stavbě roku 2018 Zlínského kraje poskytla kancelář oblasti ČKAIT Zlín. Více: stavbaroku.zlin.cz