Aktiv Statika se vyjadřuje k aktuálním otázkám oboru

Za pád Trojské lávky postavené v roce 1984 byl obžalován projektant po 35 letech od vzniku projektu. Obžalovaný autor původního návrhu přitom nebyl přizván ani k projektu generální opravy v roce 1999 ani k diagnostickému průzkumu z let 2007 až 2009, který diagnostikoval řadu trhlin a poškození lanového systému. (foto: Roman Půta, HZS Praha)
Za pád Trojské lávky postavené v roce 1984 byl obžalován projektant po 35 letech od vzniku projektu. Obžalovaný autor původního návrhu přitom nebyl přizván ani k projektu generální opravy v roce 1999 ani k diagnostickému průzkumu z let 2007 až 2009, který diagnostikoval řadu trhlin a poškození lanového systému. (foto: Roman Půta, HZS Praha)

V návaznosti na nedávné havárie konstrukcí věnuje aktiv zásadní pozornost legislativnímu vyvážení práv a odpovědnosti autorizovaných osob. Kromě jiného připravuje vzor statického výpočtu, který bude k dispozici na webu.

Na posledním setkání aktivu Statika, konaném 20. května 2019, bylo diskutováno několik významných témat, se kterými bychom vás rádi seznámili. V úvodu byla zhodnocena konference Statika staveb 2019 Plzeň jako velmi zdařilá akce. Byly zváženy přínosy a diskutovalo se s Ing. Vejvarovou, jak nejlépe zaměřit příští ročník, aby byla náplň i nadále hodnotná pro širokou odbornou veřejnost.

Vzor statického výpočtu na www.ckait.cz

Dále Ing. Drahorád informoval o tom, že se aktuálně pracuje na nových normách ČSN 73 0032 Výpočet stavebních konstrukcí zatížených dynamickými účinky strojů a ČSN 73 1004 Navrhování základových konstrukcí, ke kterým mají členové aktivu zaslat své připomínky. Ing. Bek představil poslední verzi vzoru statického výpočtu, který byl následně předmětem široké diskuse. Předložený vzor statického výpočtu byl doporučen k uveřejnění v odborných časopisech a na internetových stránkách Komory a to tak, aby byl dostupný široké odborné i laické veřejnosti.

Z diskuse nad obecnou podobou statických výpočtů se plynně přešlo k diskusi nad podobou webových stránek Komory, u kterých aktiv již dlouhodobě volá po úpravě tak, aby tyto umožňovaly rychlejší přístup ke specifickým informacím jednotlivých oborů a dále, aby byly využitelné pro odborná fóra, např. jednotlivých aktivů.

V rámci úvodní rozpravy se aktiv dále dohodl, že podporuje vznik komorového pracoviště (jedna osoba), které by informovalo členy o všem podstatném, co se v normalizaci připravuje, obdobně jako to funguje v legislativě.

Aktuální havárie, odpovědnost a ochrana autorizovaných osob

Po tomto úvodu bylo nastoleno významné a aktuální téma řešící odkaz havárií konstrukce střechy v České Třebové a dále konstrukce lávky v Troji. Diskutován byl zejména fakt, že trestně odpovědnými zde byli v prvním případě pouze projektanti (autorizované osoby) a ve druhém případě je obviněn kromě správce původní projektant po 35 letech od zpracování projektu. Hovořilo se o možnosti ochrany autorizovaných osob, zodpovědnosti statika a zárukách za projektové práce. To jsou témata, kterým se musí aktiv i celá Komora dále intenzivně věnovat. Rizika pro autorizované osoby v pozici projektantů plynou mimo jiné ze změn prováděných během výstavby, z kvality provádění údržby i z nemožnosti v některých případech provádět autorský dozor. Přes tyto významné nejasnosti statik nese, podle rozhodnutí soudu, kompletní zodpovědnost za řešené dílo.
Bylo konstatováno, že soudy hledají především toho, „kdo spáchal první chybu“, což je většinou právě projektant. Soud již podle posledních rozhodnutí nezajímá absence dalších kontrolních mechanismů, které mohly vzniku problému předejít. Ing. Mach uvedl rozbor trestní odpovědnosti projektanta plynoucí z Trestního zákoníku. Celý rozbor je možno zjednodušeně shrnout do věty „odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem bude potrestán ten, kdo při uvedeném činu spáchaném porušením svých povinností způsobí škodu velkého rozsahu (nad 5 mil. Kč) nebo těžkou újmu na zdraví“.

Projektant zatím nemá zákonnou možnost stavbu kontrolovat

Navrhovány byly mechanismy, jak pomoci projektantům v dané situaci. Diskutováno bylo několik cest. Jednou z nich je např. dát projektantům zákonnou možnost provádět kontroly na stavbě a mít možnost stavbu zastavit.

Dále se hovořilo o nutnosti provádět řádnou dokumentaci skutečného provedení stavby se zaznamenanými všemi provedenými změnami. Tato dokumentace by byla řešena včetně statického výpočtu všech změn a byla by řádně autorizována. Osoba, která tento stupeň projektu bude autorizovat, by pak nesla odpovědnost za správné provedení stavebního díla, a to i v případech, kdy projekt bude autorizovat stavbyvedoucí.

Aktiv vidí problém v tom, že dokud za stavbu ponese zodpovědnost pouze projektant, nebude zájem ani investora, ani zhotovitele na tom, aby dílo bylo provedeno bez vad, a nebude vůle na zavedení dalších kontrolních mechanismů. Je zřejmé, že tato oblast bude i nadále v centru zájmu aktivu a musí být v budoucnu součástí řešení při rekodifikaci stavebního práva.

Připravuje se stanovisko k Libeňskému mostu

Posledním diskutovaným zásadním tématem byl Libeňský most. Ing. Mach popsal situaci okolo tohoto mostu, včetně aktuálně navrhovaných přístupů. Libeňský most byl postaven v letech 1924 až 1929. Konstrukce mostu je tvořena přesypanými oblouky z prostého betonu. V příčném směru je most tvořen v každém poli vždy čtyřmi nezávislými tříkloubovými oblouky. Na těchto obloucích je proveden násyp a vozovka. V současnosti je navrženo několik přístupů, a to od různých způsobů sanace až po zcela nový most. Aktiv byl požádán o zaujetí stanoviska k této problematice. Po diskuzi bylo konstatováno, že aktiv bude podporovat pouze řešení s dostatečnou životností a spolehlivostí po celou dobu životnosti konstrukce a rovněž pouze řešení dostatečně kapacitní z hlediska výhledových poměrů v oblasti. Další stanovisko aktiv zaujme po prostudování všech dostupných materiálů.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
vedoucí aktivu Statika, člen Představenstva ČKAIT

Ing. Daniel Lemák, Ph.D.
člen aktivu Statika

Ing. Václav Mach
člen aktivu Statika