Memorandum Inženýrského dne 2019 na aktuální téma Hospodaření vodou

Účelné hospodaření vodou a její větší retence na našem území je jediná možná cesta naší blízké budoucnosti – to je motto memoranda, které na Inženýrském dni v Brně 24. dubna 2019 podepsali zástupci ČKAIT a ČSSI společně s předními odborníky v oboru.

Česká republika má co do své hydrografické sítě oproti většině našich sousedních zemí značný hendikep. Poloze ČR a jinak kouzelné a velmi pestré morfologii vděčíme za to, že jsme dominantně pramennou oblastí pro řadu významných řek nebo přítoků evropských veletoků. Žádná z řek s rozsáhlou a rozvinutou hydrografickou sítí k nám nepřitéká, takže využití jiných zdrojů vody, než našich vlastních, není prakticky možné. Se strohou praktičností uvedeno, pro hospodaření vodou máme pouze omezené množství vody, které na naše území spadne ve formě deště či sněhu, díky koloběhu vody z našeho území především povrchově odtéká nebo se v rámci evapotranspirace (evaporace z vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu sloučená s transpirací z rostlin) dostává do atmosféry jako vodní pára. Jen část takto získané vody, má-li k tomu vhodné podmínky, se infiltruje pod zemský povrch do půdního a horninového prostředí, díky čemuž doplňuje tolik potřebné zásoby podzemní vody.

Klimatický průběh posledních let ukazuje v plné míře všechna negativa plynoucí z položení ČR a její hydrografické a hydrologické situace. Na většině území se projevuje sucho, hladina podzemní vody klesá, prameny se ztrácejí, distribuce srážek v rámci hydrologického roku se výrazně mění. I přes letošní zimu, která byla po zhruba pěti letech bohatá na množství napadlého sněhu, se zásoby vody nedaří doplnit a sucho pokračuje dál.

(zdroj: www.intersucho.cz)

Hospodaření vodou je nanejvýš naléhavým úkolem

S ohledem na shora uvedená fakta a na přednášené příspěvky na Inženýrském dnu, který se konal 24. dubna 2019 na Fakultě stavební VUT v Brně, považuje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě společně s Českým svazem stavebních inženýrů za nutné:

  • poskytovat finanční podporu v rámci OPŽP a dalších operačních programů orientovaných na zlepšení stavu české krajiny, především na zvýšení její retenční schopnosti, dále na účelné a hospodárné využívání dešťových vod v urbanizovaných územích;
  • poskytovat finanční podporu v rámci programu Prostředí pro život skrze TA ČR;
  • hledat účelná technická opatření pro zvýšení retence vody v krajině, resp. je si vědoma potřeby budovat v krajině tzv. měkká opatření typu podpory revitalizace vodních toků a jejich niv, doplněná o tvrdá opatření typu výstavby nových víceúčelových přehradních nádrží a vodních ploch;
  • podporovat u významných vodohospodářských akcí jejich zařazení do veřejně prospěšných staveb se všemi právními aspekty tohoto zařazení, včetně řešení majetkoprávního vypořádání;
  • rozšířit příslušnými ministerstvy vydávaný seznam územně hájených profilů pro vybudování přehradních nádrží sloužících k akumulaci povrchových vod, který byl v průběhu minulých let významně redukován;
  • podporovat s ohledem na potřebnou ochranu kvality povrchových vod a vodárenských nádrží co nejrychlejší přijetí tzv. protierozní vyhlášky k zákonu č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu; podporuje účelné provádění pozemkových úprav se zaměřením na provádění navržených plánů společných zařízení, prioritně pak opatření protierozní ochrany; 
  • podporovat adaptační opatření navrhovaná Ministerstvem zemědělství ČR, vycházející z Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR, konkrétně veškeré aktivity vedoucí k posílení vodních zdrojů (VN Nové Heřminovy, VN Vlachovice, nádrže na Rakovnicku, navýšení provozní hladiny Novomlýnských nádrží atd.) včetně kompenzačních opatření pro ochranu přírody u každé ze jmenovaných akcí;
  • vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v problematice spojené s účelným využíváním vodních zdrojů a hospodařením vodou.

Memorandum podepsali přednášející Inženýrského dne 2019

Ing. Jan Kříž, Ministerstvo životního prostředí; Ing. Daniel Pokorný, Ministerstvo zemědělství; doc. Ing. Josef Krása, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze; doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur, Fakulta stavební ČVUT v Praze; Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze; Ing. Robert Hruban, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka Kroměříž; Ing. Karel Plotěný, Asio spol. s r.o.; Ing. Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
1. místopředseda ČKAIT

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
prezident ČSSI