Závěry konference o urbanismu podzemí

Pohled na účastníky konference v Kulturním centru Svoboda (foto: Jan Borecký)
Pohled na účastníky konference v Kulturním centru Svoboda (foto: Jan Borecký)

Již 24. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 na téma Urbanismus ve veřejném prostoru pod úrovní terénu, která se konala 7. června 2019 v Chebu, poukázala na význam podzemního urbanismu ve městech v širších souvislostech a vazbě na městské inženýrství některých států Evropy.

Konference byla pořádána jako součást Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2019 a je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Projekt Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2019 byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Společného fondu malých projektů z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce. Pořadatelem konference byla Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, oblastní pobočka Českého svazu stavebních inženýrů v Karlových Varech a Saská inženýrská komora ve spolupráci s dalšími organizacemi. Letošní konference byla spolufinancována z programu Euregio Egrensis – spolupráce ČR a Sasko.

Obsahové závěry konference

Příspěvky prezentované na konferenci byly spojeny s problematikou integrovaného přístupu k rozvoji měst a obcí a souvisí s udržitelným rozvojem v evropských zemích (viz Strategie Europa 2020). Byly prezentovány územně-technické koncepce rozvoje měst a obcí ve veřejném prostoru pod úrovní terénu. Mimo jiné se zabývaly obecnou problematikou podzemních staveb, využitím podzemí pro autobusové nádraží Mlýnské Nivy v Bratislavě, problematikou rekonstrukce historické kanalizace města Drážďany i managementem jejího současného provozu, problematikou identity nadzemního i podzemního prostoru předtanečního náměstí v Bratislavě, novou železniční trasou Stuttgart 21 na trase Stuttgart – Ulm, historií výstavby i současnou výstavbou metra v Sofii, zkušeností s územním plánováním v podzemí z velkých evropských měst, pěší dopravou v podzemí evropských měst a problematikou hlubinných kolektorů v centru hlavního města Prahy. Udržitelný rozvoj a spolehlivost technické infrastruktury se stává nedílnou součástí konceptu rozvoje měst a městských aglomerací s cílem dosáhnout synergických efektů mezi různými odvětvími, jako je veřejná infrastruktura, logistika, bezpečnost nebo energetika s ohledem na kvalitu života ve městech.

Shrnutí hlavních poznatků konference

Městské inženýrství je mezioborová disciplína, jejíž činnost je ovlivněna územně technickými podmínkami a jako obor se opírá o několik oblastí vzájemně propojených a na sebe navazujících.
Městské inženýrství pokrývá širokou škálu aspektů celkové koncepce udržitelného rozvoje urbanizovaného území, zahrnující zejména problematiku veřejné infrastruktury, tj. rozvoj, spolehlivost a územně technickou problematiku, tzn. udržitelný rozvoj sídel.
Budovy, komunikace, infrastruktura, zeleň, vodní prvky a městský mobiliář vytvářejí veřejný prostor s dominantami, panoramaty a kompozičními osami.
Aby vytváření nebo rekonstrukce veřejného prostoru bylo komplexní, je třeba uplatňovat ve vzájemném souladu dvě hlediska:
technické – funkční, jehož zásadami se zabývá městské inženýrství,
estetické – kulturní, jehož zásadami se zabývá urbanismus a architektura.
Esteticky zvládnutý prostor s funkčními závadami v technické a dopravní infrastruktuře nesplňuje požadavky veřejnosti stejně tak, jako technicky dokonalý koncept s nedostatky estetickými nesplňuje požadavky žádoucí kulturní úrovně.
Z výše uvedeného vyplývá potřeba kontinuálního celoživotního vzdělávání odborníků v oblasti MI i potřeba kvalitně zpracovaných odborných publikací a studijních materiálů.

Příštím tématem bude světlo

Oblasti ČKAIT Karlovy Vary a dalším organizátorům se podařilo vytvořením výborného technického a organizačního zázemí vybudovat na Karlovarsku místo neodmyslitelně spojené s oborem městské inženýrství. Závěrem můžeme říci, že 24. ročník konference, jakož i výsledky předchozích ročníků opravňují k pokračování konferencí i v následujících letech. Na základě pracovních rozhovorů členů vědecké rady konference v průběhu letošní konference vyhlašujeme téma pro příští rok 2020: Světlo a město.

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
předseda Vědecké rady konference MI
Ing. Svatopluk Zídek
hlavní organizátor konference MI

Pořadateli byl vydán v české i německé verzi elektronický sborník přednášek, který je možno do vyčerpání zásob poskytnout zájemcům z řad členů ČKAIT – adresa pro žádost o zaslání: karlovyvary@ckait.cz.