Oblast Zlín kritizuje letošní změnu Organizačního řádu ČKAIT

Baťovský půldomek ve zlínské čtvrti Zálešná – typ půldomku s šikmou střechou, zachován téměř v původním stavu (foto: Ing. Romana Zahnašová, tajemnice oblasti ČKAIT Zlín)
Baťovský půldomek ve zlínské čtvrti Zálešná – typ půldomku s šikmou střechou, zachován téměř v původním stavu (foto: Ing. Romana Zahnašová, tajemnice oblasti ČKAIT Zlín)

Změna, která byla schválena na letošním shromáždění delegátů, se negativně odrazila na činnosti výboru oblasti. Kvůli nově definovanému souběhu funkcí ho museli opustit dva z nejzkušenějších členů.

Na základě výsledků valné hromady 2018 došlo v naší oblasti ke změně vedení výboru, kdy byl novým předsedou sedmičlenného výboru, který vzešel z výsledků voleb na valné hromadě, zvolen Ing. Ladislav Alster a jeho zástupcem Ing. Petr Chytil. V tomto složení a počtu výbor pracoval po zbytek roku 2018 a na začátku roku 2019. Druhý zásah do výboru oblasti představovala změna řádů naší Komory, schválená na Shromáždění delegátů ČKAIT 2019, viz článek v Z+i ČKAIT č. 2/2019. Jmenovitě se jedná o § 3 odst. 13 Organizačního řádu Komory, kde bylo schváleno vyloučení souběhu funkcí člena dozorčí rady, stavovského soudu nebo dozorčí komise s činností zkušebního komisaře, člena výboru oblasti a předsedy oblasti. V naší oblasti se toto rozhodnutí týká Ing. Petra Chytila, který je členem stavovského soudu, a Ing. Ladislava Smoly, který je členem dozorčí rady. Na schůzi výboru oblasti, který následoval týden po shromáždění delegátů v Praze, bylo dohodnuto, že oba jmenovaní se vzdají své činnosti ve výboru a výbor bude nadále pokračovat jako pětičlenný až do nových voleb, které se budou konat na valné hromadě oblasti Zlín v lednu 2021. Definitivně bude celá záležitost dořešena na schůzi výboru 3. června. Výbor však přišel o dva z nejzkušenějších členů, ale taková je realita a nezbývá než se podřídit této nekonzistentní změně řádů provedené v polovině volebního období oblastí. Přitom průběh souběhu funkcí zcela jistě nevyvstal najednou na počátku roku 2019. 

Z činnosti oblasti Zlín

Během roku výbor zajišťoval chod kanceláře a podle možností poskytoval servis pro autorizované osoby oblasti, kterých ke konci roku 2018 bylo 1140. Výbor organizuje školení a odborné exkurze, a i když se dařilo naplnit počet seminářů, nebyla vždy dodržena jejich vyváženost z hlediska jednotlivých profesí, nedaří se zajistit přednášky pro elektro, TZB a pro obor pozemní stavby. Školení se snažíme řešit se zaměřením více na praxi a vlastní zkušenosti přednášejících než čistě teoretická témata. 

Stejně jako jiné oblasti ČKAIT se snažíme o komunikaci se státní správou a samosprávami v našem kraji. Snažíme se jim pomoci s jejich problémy (například s nedostatkem autorizovaných osob pro vykonávání technického dozoru) a pomáháme s vyřešením případných rozporů ve vztazích mezi autorizovanými osobami a těmito úřady. 

Oblast se dále aktivně zapojuje do pomoci s výchovou mladých stavařských kádrů pořádáním soutěží pro učně a středoškolské studenty odborných škol a učilišť v rámci Stavby roku Zlínského kraje. Kromě toho se oblast v roce 2018 rovněž zapojila do 1. ročníku národní soutěže třetích ročníků středních průmyslových škol. V rámci naší oblasti se účastnily Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí a Střední průmyslová škola Zlín, které do soutěže zaslaly celkem šest projektů rodinných domků, z nichž porota sestavená ze stávajících i bývalých členů oblastního výboru vybrala jako vítěze projekt rodinného domku v Poličné, jehož autorem je Jakub Kuchař, žák Střední průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí, a tento projekt byl přihlášen do národní soutěže.

Exkurze o baťovské architektuře

V roce 2018 se nepodařilo uskutečnit uvažované setkání se zástupci Slovenské komory autorizovaných inženýrů a techniků, oblast Trnava, jako navázání na setkání, které uspořádala slovenská strana v roce 2017. Chtěli bychom toto setkání tedy uskutečnit v druhé polovině letošního roku. Na základě zprostředkování našich trnavských kolegů jsme však v září 2018 zorganizovali krátkou exkurzi o baťovské architektuře ve Zlíně pro členy Maďarské komory autorizovaných stavebních inženýrů z oblasti Pecz. Exkurze byla bohužel časově limitována na pouhé odpoledne, ale i tak se do programu podařilo zařadit komentovanou prohlídku 21. budovy. Na jejím závěru byla využita střešní terasa pro orientační prohlídku Zlína s významnými budovami, které jsou z této terasy v dohledu a které zahrnují prakticky celé jádro baťovského Zlína. Dozvěděli jsme se zde o vzniku a rozvoji baťovského Zlína, jak vlastního výrobního areálu, tak i navazujícího centra a jednotlivých čtvrtí výstavby baťovských domků. Po prohlídce 21. budovy následovalo zastavení u památníku Tomáše Bati a Jana Antonína Bati a opět komentovaná prohlídka velkého kina. Dalšími body programu byly vnější prohlídka Baťovy vily a prohlídka typického baťovského půldomku ve zlínské čtvrti Zálešná. Závěrečným bodem exkurze potom byla návštěva muzea v Baťově institutu.