Zpráva o činnosti Ediční rady ČKAIT

O vydavatelských záměrech ČKAIT rozhoduje Ediční rada ČKAIT (dále jen ER). Letos vydala mimo jiné velmi žádanou odbornou publikaci Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě, kterou si autorizované osoby mohou vyžádat na oblastních kancelářích ČKAIT nebo v elektronické verzi stáhnout na www.profesis.cz.

Ediční rada je pojítko ČKAIT a Informačního centra ČKAIT s odbornou veřejností. O vydavatelských záměrech ČKAIT rozhoduje Ediční rada ČKAIT (dále jen ER). Hlavním úkolem od jejího vytvoření (r. 1992) bylo a nadále i je navrhování, projednávání a příprava edičních knižních výstupů nejen pro autorizované osoby, ale i pro odbornou veřejnost mimo ČKAIT, zabývající se problematikou výstavby.

ER úzce navazuje na činnost Rady pro podporu rozvoje profese PROFESIS (dále jen RPRP). Po posouzení potřeby pomůcek navrhovaných k vydání v elektronické podobě RPRP procházejí některé návrhy ekonomickým zhodnocením nákladů případného vydání v knižní verzi v rámci publikací Komory. Organizačně ediční plán vč. jednání s příslušnými vydavatelstvími jednotlivých publikací zajišťuje ve vzájemné spolupráci Středisko vzdělávání a informací a Informační centrum ČKAIT. Vytipované publikace jsou předávány členům ČKAIT zdarma podle jednotlivých zaměření autorizace, nebo jsou prodejné přes kanceláře ČKAIT odborné veřejnosti ev. s výraznou slevou autorizovaným osobám z dalších oborů a specializací. Využívány jsou rovněž hojně při jednáních zástupců ČKAIT v souvislosti s problematikou výstavby s organizacemi státní správy.

Kdo pracuje v Ediční radě ČKAIT?

ER zasedá nejméně dvakrát ročně. Složení ER schválené Představenstvem ČKAIT pokrývá požadavky rozhodujících oborů nebo specializací ČKAIT: Ing. Jindřich Pater – předseda; doc. Ing. Karel Papež, CSc., zástupce předsedy; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Dominika Hejduková; Ing. Renata Karasová; doc. akad. arch. Jiří Mojžíš; doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.; Ing. Vladimír Smrž. Na práci ER participují Ing. Šárka Janoušková a Ing. Svatopluk Zídek, jednatelé IC ČKAIT. Dále se jako hosté jednání ER mohou účastnit podle potřeby zástupci orgánů ČKAIT (Legislativní komise, Komise CŽV, Komise podpory MSP, vedení KK ČKAIT Praha, členové Představenstva ČKAIT, garanti oborů a specializací z RPRP, popř. vedoucí profesních aktivů oborů nebo specializací ustavených Představenstvem ČKAIT. Zlomovým okamžikem pro zkvalitnění práce ER bylo postupné zakládání profesních aktivů jednotlivých oborů a specializací ČKAIT, které přenášejí své ediční požadavky, navrhují autorské kolektivy a jejich fundované oponenty.

Vydavatelský plán schvaluje představenstvo

Plán ediční činnosti na příslušný rok (a výhled na další léta) schvaluje Představenstvo ČKAIT. Hlavním cílem ER je snaha, aby publikace i periodika ČKAIT přinášela členům Komory a dalším čtenářům z řad odborné veřejnosti ověřené a garantované informace. Komora pro méně početné obory a specializace vlastní tituly nevydává. Proto ER a IC ČKAIT zařazuje do nabídky pro členy ČKAIT z těchto oborů a specializací i převzaté tituly jiných vydavatelů zabývajících se problematikou výstavby.

Namátkou lze připomenout poslední vydané publikace Stavební kniha 2019, Živnostenský zákon (pro každou AO), Posuzování stavebních výrobků (pro každou AO) a Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě (k dispozici v kancelářích ČKAIT, elektronická verze v PROFESIS MP 10.3).

Na jarním zasedání 30. května 2019 bylo projednáno vydání řady nových knižních titulů. K zajímavým bude jistě patřit Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb po novelizaci č. 251/2018 Sb. (zdarma pro AO v oboru DS), Dokumentace staveb (pro každou AO, elektronická verze v PROFESIS A 3.19) s využitím vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, po její novelizaci č. 405/2017 Sb., a Úloha městského inženýrství ve struktuře samosprávy (pro pracovníky samosprávy).

Vyzývám tímto členy Komory k návrhům nových titulů pro potřeby autorizovaných osob z jednotlivých oborů a specializací.