Z druhého letošního zasedání Představenstva ČKAIT

Druhé letošní jednání Představenstva ČKAIT se konalo v 28. dubna v Praze. Projednalo především úkoly, které vyplynuly ze Shromáždění delegátů ČKAIT. Věnovalo se i dalším aktuálním otázkám, zejména rekodifikaci stavebního zákona, hospodaření Komory a vzdělávacím akcím. Schválilo termín příštího jednání Shromáždění delegátů, které se bude konat 28. března 2020, opět v hotelu Pyramida.

Hodnocení Shromáždění delegátů ČKAIT

Předseda zhodnotil ohlasy na letošní průběh Shromáždění delegátů ČKAIT; byly negativní, ale i pozitivní. Částečně to bylo způsobeno místem, které bylo na poslední chvíli změněno hotelem a již nebyla možnost na zajištění vhodnějšího sálu.

Sledování norem

Na shromáždění delegátů nebylo schváleno vytvoření nového střediska podle statutu Kanceláře ČKAIT. ČKAIT nebude a nemůže být tvůrcem technických norem, ale je vhodné, aby vývoj technických norem sledovala. Personálně je možné využít Středisko vzdělávání a informací, které je kontaktním místem Centra technické normalizace ČKAIT. Také máme profesní aktivy, z nichž by měly přicházet náměty, které normy a jejich obsah je třeba sledovat. Ing. Drahorád projedná s předsedou technické komise upřesnění záměru.

Strategie a vize ČKAIT

Předseda přednesl další úkol schválený shromážděním delegátů vypracovat strategický plán na roky 2020–2023. Vize Komory byla definovaná při vzniku Komory a před schválením autorizačního zákona. Většinu tedy stanovuje autorizační zákon. Strategie a plán je stanovený a průběžně se naplňuje. Předseda navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která sestaví plány a úkoly, které jsou plněny, s návrhy ČKAIT na jejich změny a důvody ke změnám, a připraví návrh na nové úkoly. Pracovní skupinu povede Ing. Drahorád.

Soutěžní řád ČKAIT

Ing. Robert Špalek vedl pracovní skupinu pro vytvoření soutěžního řádu ČKAIT. Po usnesení valné hromady oblasti Praha Ing. Špalek projednal s Ing. Bukovským bod usnesení, aby vyjasnil nedorozumění. Na shromáždění byl požadavek přesto přednesen a shromáždění delegátů návrh schválilo v upraveném znění: prověřit možnost zrovnoprávnění postavení soutěžního řádu ČKA a ČKAIT ve vztahu k ZZVZ. Ing. Špalek rozeslal metodiku MMR ČR členům pracovní skupiny, v níž není uveden soutěžní řád ČKAIT, a nelze tudíž soutěžit podle soutěžního řádu ČKAIT zakázky podléhající režimu ZZVZ.

Informace o rekodifikaci SZ

Ing. František Hladík představil průběh připomínkování věcného záměru stavebního zákona. Středisko legislativní a právní rozeslalo věcný návrh všem oblastem a ty všem členům, kteří mají e-mailovou adresu. Z celkového počtu cca 29 000 oslovených svou připomínku nebo připomínky zaslalo 45 autorizovaných osob. Většinu připomínek vytvořila legislativní komise. Dále prezentoval, jak byly všechny připomínky všech připomínkových míst vypořádány. V současné době na ministerstvu probíhá vypořádání zásadních rozporů, které zůstaly nevypořádány – přibližně 50 %. Tlak na dodržení časového plánu je veliký. Podle posledních informací má být předložen Legislativní radě vlády v květnu (viz článek str. 12).

Pojištění autorizovaných osob

Ing. Pavel Pejchal informoval o jednání pojišťovací komise. Škodní průběh mírně stoupl vinou škod v připojištění, ale stále jsme pod hranicí pro navýšení pojistného. Dále informoval o počtu osob (1366) přihlášených ke zvýšenému skupinovému pojištění. Někteří již nechtějí pokračovat, ale většina pokračuje a další zájemci se přihlašují. I v tomto roce je předpoklad, že bude stanovené pojistné (9,7 mil. Kč) dosaženo. Dále informoval o nutnosti změnit proces přihlášení k individuálnímu připojištění. Pojišťovací makléř připravil novou přihlášku k individuálnímu připojištění, kde je pojistníkem ČKAIT a každou přihlášku je nutné podepsat statutárním zástupcem Komory. Představenstvo proto jednomyslně schválilo dát plnou moc pojišťovacímu makléři k podepisování těchto přihlášek za ČKAIT jako pojistníka.

Diář s vyznačením důležitých akcí ČKAIT

Ing. Pavel Křeček informoval o vydání kapesního diáře pro všechny členy s vyznačením důležitých akcí Komory. Proto vyzývá všechny kolegy, aby si do příštího jednání Představenstva ČKAIT připravili termíny, které chtějí do kalendáře zveřejnit.

Nepružný PROFESIS

Ing. Jindřich Pater zmínil připomínku o nepružném systému PROFESIS. Každý rok se formou garantů všechny pomůcky kontrolují a zastaralé se aktualizují, nebo se ze systému vypouštějí. Informoval o dalším jednání Rady pro podporu rozvoje profese, kde bude pro diskusi o změnách prostor. Dále konstatoval, že za rok 2018 proběhlo 13 webinářů. Většina se konala v oblasti Praha, ostatní oblasti vyjma Pardubic a Olomouce zatím webinář uspořádat nezkusily.

Z jednání pracovních skupin a komisí

Ing. Pavel Pejchal informoval o jednání komise malého a středního podnikání. Výstupem bude článek do časopisu ČKAIT, zápis bude zveřejněn na webu Komory.

Ing. Vladimíra Špačková referovala o jednání horizontální pracovní skupiny číslo 33 o požárních uzávěrech, požárních dělicích konstrukcích, platných atestech. Dále informovala o požadavku vypracování nového kodexu požárních norem ČSN 7308xx; konkurz vyhrála VŠB-TU Ostrava FBI a ve spolupráci s ČVUT FSv má zájem rozeslat autorizovaným osobám oblasti PBS obecný dotazník týkající se této skupiny norem.

Ing. Miroslav Najdekr si postěžoval, že je stále obtížnější zařadit studijní programy a jejich zaměření u některých žadatelů o autorizaci.

Z již uskutečněných konferencí

Ing. Robert Špalek informoval o konferenci Statika Plzeň 2019, která měla výborný ohlas. V příštím týdnu bude soutěž Hala roku Akademik, která má záštitu ČKAIT a také finanční podporu. Dále se zmínil o důsledcích tiskové konference o vaznících.

Ing. Pavel Křeček poděkoval za úspěšné konference v Plzni a Karlových Varech. Dále informoval o tom, že byl jmenován do pracovního výboru MMR ČR pro digitalizaci stavebního řízení.

Ing. František Hladík informoval o spolupořádání konference Dřevostavby ve Volyni, která se konala ve dnech 16.–17. dubna. Dále přítomné seznámil s výsledky soutěže PRESTA 2016–2018.

Ing. Karel Vaverka informoval o konferenci Památkář a projektant, konané ve dnech 21. a 22. května v Havlíčkově Brodě.

Z připravovaných konferencí

Prof. Karel Kabele informoval o přípravě konference Energetická náročnost budov. Dvoudenní konference se bude konat na Václavském náměstí v Nadaci ABF.

Ing. Svatopluk Zídek promluvil o chystaných konferencích Městské inženýrství Karlovarsko 2019 a Inženýrské problémy obnovy památek v Teplé. Pochválil větší zájem ze strany účastníků.

Ing. Radim Loukota informoval o vyhlášení krajské soutěže Stavba roku Pardubického kraje a o připravovaném semináři Odpovědnost autorizovaných osob.

Ing. Martin Mandík předložil žádost o záštitu na veletrh AQUATHERM Praha 2020 a představenstvo ji jednomyslně schválilo. Dále informoval o vyhlášení krajské soutěže Stavby roku Ústeckého kraje a o přípravách výjezdního představenstva.

Výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT v roce 2018

Na Shromáždění delegátů ČKAIT jsme projednávali výsledky hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., za rok 2018 a návrh daňového přiznání podle předběžného návrhu. Výsledné daňové přiznání dokládá, že Informační centrum ČKAIT vytvořilo při ročním obratu ve výši 22 386 413 Kč zisk ve výši 391 155 Kč. Představenstvo jednomyslně schválilo výsledné hospodaření Informačního centra ČKAIT, s.r.o., v roce 2018. Představenstvo rozhodlo, že zisk z hospodaření roku 2018 nebude rozdělen a zůstane na účtu nerozděleného zisku.

Ing. Ladislav Motyčka předložil nové směrnice na rok 2019: směrnici S1 – Pravidla pro služební cesty a odborné exkurze ČKAIT a směrnici S2 – Účtový rozvrh a střediska a zakázky ČKAIT 2019. Představenstvo tento návrh jednomyslně schválilo.

Následující zasedání: 14.–15. června 2019 (OK Ústí nad Labem), 19. září 2019, 21. listopadu 2019