Rada pro podporu rozvoje profese zkvalitňuje PROFESIS

Na jarním zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP), které se konalo 30. května 2019, byl stanoven plán na rok 2019, který se zaměřuje především na zkvalitňování pomůcek PROFESIS s cílem zvýšení jeho přehlednosti, vyloučení duplicity informací a rovněž zvyšováni jeho rentability. V roce 2018 a prvním pololetí roku 2019 bylo aktualizováno takřka 70 pomůcek, nově bylo zařazeno sedm a vyřazeno šest pomůcek.

Představenstvem ČKAIT najmenovaná RPRP pracuje celkem v počtu 33 odborníků. V plném složení, tedy i s vedoucími profesních aktivů, se schází dvakrát ročně. Tzv. zúžená RPRP (předseda, místopředseda a zástupci Střediska vzdělávání a informací ČKAIT se schází podle potřeby a řeší aktuální problémy a kontakt s firmou GRAND České Budějovice – právní a technické zajišťování PROFESIS on-line a off-line).

Letos byla zahájena práce na celkové racionalizaci systému PROFESIS s cílem zvýšení jeho přehlednosti, vyloučení duplicity informací a rovněž zvyšováni jeho rentability. Systém začal být vedle Stavebního obzoru rozšiřován o periodika Zprávy a informace ČKAIT, Stavebnictví, Energeticky soběstačné budovy. Nově přibyl odkaz na Věstník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

První letošní zasedání RPRP kromě běžné agendy vzalo na vědomí zařazení nových položek v PROFESIS: metodiky, směrnice, stanoviska k výstavbě, Technické standardy ČKAIT. V roce 2018 a prvním pololetí roku 2019 bylo aktualizováno takřka 70 pomůcek, nově bylo zařazeno sedm a vyřazeno šest pomůcek. 

V PROFESIS je nově zařazen odkaz na portál agentury ČAS se zveřejněnými tzv. Sponzorovanými normami a nařízeními EU. Bude prověřena možnost zpřístupnění PROFESIS on-line pro odbornou veřejnost. Rada rozhodla dále nepodporovat Program PROFESIS (off-line verzi). 

RPRP prodiskutovala i činnost profesních aktivů v minulém a letošním roce. Vedoucí aktivů byli vyzvání k větší aktivitě v oblasti rekodifikace stavebního práva (příprava nového SZ). Dále byli seznámeni s čerpáním rozpočtu aktivů pro rok 2019. RPRP doporučila Představenstvu ČKAIT zvážit v ekonomických pravidlech zvýšení sazeb za aktivní činnost v orgánech Komory pro příští období. 

Aktuální informace o Radě pro podporu rozvoje profese lze nalézt na webu ČKAIT v rubrice Aktivity a to v podobě složek: Poslání rady, Složení rady, Zápisy RPRP a Tabulka Profesní rady. Zápisy z jednání profesních aktivů pak ve složce Aktivity popř. Informace komisí.

Podzimní RPRP proběhne v OK ČKAIT Ostrava ve dnech 15. a 16. října 2019 a zaměří se tentokrát důrazněji na zkvalitnění obsahu a provedení PROFESIS. Členové RPRP byli vyzváni v tomto smyslu k důkladné přípravě osobních návrhů.