Nekrolog Roman Zoufal

Nekrolog Roman Zoufal

Ve věku nedožitých 86 let zemřel Ing. Roman Zoufal, CSc., přední odborník na požární bezpečnost staveb.

Vystudoval Fakultu stavební VUT v Brně a poté pracoval jako stavbyvedoucí v podniku Stavby silnic a železnic. V šedesátých letech působil jako projektant-statik v Potravinoprojektu, později jako vědecký pracovník VÚPS Praha a vedoucí odboru se specializací požární bezpečnost staveb. V roce 1990 založil společnost PAVUS, a.s., jíž se stal ředitelem. Od roku 2003 působil ve stejné společnosti jako poradce.

Byl jedním z prvních členů ČKAIT. V roce 1992 získal autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb a do roku 2006 působil jako předseda zkušební komise ČKAIT v této oblasti. Zároveň předsedal horizontální skupině pro technické návody v rámci ÚNMZ. V CEN byl do roku 2005 stálým delegátem za Českou republiku. Byl rovněž předsedou normalizační komise TNK 27. Má za sebou širokou normotvornou, publikační a přednáškovou činnost – je zpracovatelem jedenácti ČSN a čtyřiceti jedné ČSN EN. Rovněž je spoluautorem tří autorských osvědčení, publikoval více než 60 odborných článků a přednášel u nás i v zahraničí.

Za dlouhé roky práce ve výzkumu se podílel na mnoha výzkumných projektech, z nichž je možné jmenovat zejména systém statistiky požárovosti, metodiku zkoušení dřevěných konstrukcí za vysokých teplot, regeneraci panelových domů z hlediska požární bezpečnosti, databázový systém požárních kvalifikací stavebních výrobků, projekt JPD 3 – celoživotní vzdělávání v požární ochraně. V roce 2009 zpracoval s kolektivem publikaci Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, která nahrazuje složité výpočty a drahé zkoušky. Během své aktivní činnosti byl oceněn a vyznamenán těmito organizacemi: ISO (čestné ocenění), ČNI (Čestné uznání Vladimíra Lista), HZS ČR (medaile za zásluhy o bezpečnost).