• Úvodník říjen 2018

  Pamatuji si, jak strýc, kantor, přijel na začátku prázdnin, když si uklidil kabinet, a sdělil nám: „A za chvíli půjdete do školy.“ To se nám krajně nelíbilo, ale měl pravdu. Stejně tomu bylo i o letošních prázdninách – jsou pryč. Pro mne horko nebylo moc dobré, trávník je zničen, snad se vzpamatuje. Počasí nebylo příznivé pro fyzickou práci, ale zase jsem si udělal několik výletů, na které bych jindy neměl čas.Vláda reagovala na horké počasí a hned sáhla ke zjednodušení. Rybníky do 2 hektarů hloubky 1,5 m si může na svém pozemku postavit každý na základě pouhého ohlášení. No nevím, ta neustálá chaotická rozhodnutí nemohou přinést asi nic dobrého. Jeden kolega dokonce vyslovil skeptický pohled, že přestává fungovat to, co ještě fungovalo. Stejný přístup se mi zdá i u rekodifikace stavebního práva. Dokonce je snaha, že zákon vytvoří skupina lobbistů, pro kterou zákon vypracuje právní kancelář.

 • Připomínky ČKAIT k Metropolitnímu plánu jsou zcela zásadní

  Toto není počítačová hra Minecraft, ale Metropolitní plán hlavního města. Tvůrci rozdělili Prahu na pravidelné čtverce o ploše jeden hektar, které sice neodpovídají charakteru místa, ale přesto určují výškovou hladinu. Toto je ale jen jedna z deseti tisíců zásadních výhrad k nedostatkům Metropolitního plánu.

 • Soud v kauze spadlá střecha pokračuje

  Okresní soud v září odsoudil projektanta a statika, kteří měli to nejkulatější razítko, neboť autorizovali projektovou dokumentaci a měli i dohlížet na další postup při realizaci jejich díla. Oba obžalovaní se odvolali ke Krajskému soudu.

 • Představení oblasti Praha

  Největší oblast Praha sdružuje třetinu autorizovaných osob ČKAIT. Jen za první pololetí tohoto roku uspořádala 29 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1482 odborníků. Populární jsou také webináře, které virtuálně navštívilo 254 osob.

 • Stavba roku 2018

  V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Mezi pěti oceněnými byly dvě sportovní haly.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2017

  V rámci přehlídky Stavba Moravskoslezského kraje byla udělena i Cena odborné poroty za záchranu kulturní památky – Oprava nemovité kulturní památky – těžní budovy s těžní věží větrné jámy Alexander č. 2 v Ostravě–Kunčičkách, projektant: Ing. Leo Chřibek, zhotovitel: EKOFAS, spol. s r.o.

 • Stavební zákon, komentář

  Mgr. Jana Machačková a kol. Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2018 3. vydání komentáře ke stavebnímu zákonu reaguje na velkou novelu stavebního zákona. Hlavním účelem komentáře je vysvětlit komplexně a v jednotlivých návaznostech a souvislostech právní úpravu na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu s důrazem na změny, které přinesla novela stavebního zákona (s účinností od 1. ledna 2018), především pak zcela nové postupy a instituty, které novela stavebního zákona zavedla. Sestavený autorský kolektiv se skládá z odborníků, kteří s
 • O postupu rekodifikace stavebního zákona a dalších 80 předpisů

  K rekodifikaci MMR připravilo základní teze, které byly předloženy pro informaci vládě. Základní teze jsou volně dostupné ke stažení i na stránkách ČKAIT www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava. Základní teze představují pouze základní rámec, první východisko, neobsahují kompletní výčet problémů. Ty řeší jednotlivě ustanovené pracovní skupiny a Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva. Kolegium ministryně a pracovní skupiny Kolegium ministryně pro místní rozvoj k rekodifikaci veřejného stavebního práva jako poradní orgán ministr
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Aktualizace Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu (TP 1.21) Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně před pádem při údržbě (TP 1.21.1) Plynová zařízení. TZS (MP 1.5.1) Elektroenergetická zařízení. TZS (MP 1.5.2) Elektronická komunikační zařízení. TZS (MP 1.5.3) Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení. TZS (MP 1.5.4) Zdvihací zařízení. TZS (MP 1.5.5) Stavby na poddolovaném území. TZS (MP 1.5.6) Projektování ocelových konstrukci technologických staveb. TZS (MP 1.5.7) Zařízení horizontální a vertikální dopravy. TZS (MP 1.5.8) Obecné zása
 • Výstavbu dálnice D11 komplikoval i nejednotný postup státu při výkupu pozemků

  Dálnice D11 z Prahy na polské hranice vychází ze záměru z roku 1939, stavět se začala v roce 1978. Po 40 letech je z plánovaných 154 kilometrů hotových necelých 91 kilometrů. Výstavbu brzdí složitá jednání s vlastníky pozemků. Známá kauza s paní Havránkovou a její sestrou se táhla jedenáct let a skončila v roce 2014 oboustrannou dohodou. Další spor s ŘSD vedl Lubomír Bažant a jeho sestra, kterým byla za vyvlastněné pozemky nabídnuta cena 63 Kč/m2, což je 17× méně než vyjednala Ludmila Havránková, která od státu získala 1100 Kč/m2. Proto se Bažantovi obrátili na soud, ch
 • Dřevěné mosty a lávky

  Autoři: Roman Fojtík, Antonín Lokaj, Jiří Gabriel  Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017  Tato publikace zajímavě doplňuje současnou literaturu s tematikou dřevěných konstrukcí. Publikace má poměrně široký záběr začínající kapitolou o historickém vývoji dřevěných mostů ve světě od starověku po současnost, která je jakýmsi úvodem do samotného tématu mostních objektů. Následuje obsažná výpočtová část s postupy návrhu dřevěných konstrukcí, výpočty zatížení a samotnými návrhy různých typů dřevěných mostních konstrukcí podle příslušných
 • Opatřování územně plánovací dokumentace autorizačním razítkem

  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v červenci 2018 aktualizované metodické sdělení k problematice opatřování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) autorizačním razítkem ve vztahu k úpravám územně plánovací dokumentace po společném jednání, resp. po veřejném projednání. Podle § 13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 360/1992 Sb.), autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem
 • Významné stavby v územním plánu

  V červnu 2018 Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Metodické sdělení, které má v územním plánování sjednotit používání pojmů architektonicky nebo urbanisticky významných staveb. Tyto stavby se nesmí stanovovat plošně. Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb nelze aplikovat plošně bez uvedení, kterých staveb se týká. Pokud by tomu tak bylo, vymezení by se vztahovalo i např. na stavby pozemních komunikací, elektrického vedení, kůlen atd., které v naprosté většině případů nemají zásadní vliv na zachování hodnot území. Vymezení architektonicky nebo urbani
 • Nové pokyny pro závazná stanoviska orgánů územního plánování

  Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo v září 2018 již 3. verzi Metodického pokynu k závazným stanoviskům orgánů územního plánování, které jsou upraveny v § 96b novelizovaného stavebního zákona. Tento nový materiál vychází z podkladů zpracovaných JUDr. Janem Marečkem, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR a Ing. Tomášem Sklenářem. Nový metodický pokyn z 31. srpna 2018 nahrazuje dřívější materiály Závazná stanoviska orgánů územního plánování – Příklady s komentářem z ledna 2018, Metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kdy se nevydává z
 • Připomínky ČKAIT k návrhu Zákona o stavebních výrobcích

  Navržený zákon, pokud nebudou provedeny koncepční změny, vytváří riziko snížení kvalitativních i dalších vlastností zejména staveb hrazených z veřejných rozpočtů. ČKAIT se jako připomínkové místo vyjadřovala k návrhu Zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. ČKAIT měla nejvíce připomínek ze všech připomínkujících orgánů a organizací. V poradním sboru ředitele Ing. Petra Serafína pro přípravu tohoto zákona se
 • Stav příprav druhé generace Eurokódů

  Pokračuje snaha o zjednodušení a zvýšení srozumitelnosti Eurokódů. Za další rozvoj Eurokódů zodpovídá technická komise CEN/TC 250, která spolupracuje s několika technickými subkomisemi. Experti z členských států, kteří byli vybráni do projektových týmů, nyní připravují nové části Eurokódů nebo jejich změny. Hlavním koordinátorem je nizozemský normalizační institut. Druhá generace Eurokódů by měla být postupně dostupná členským zemím pro jejich nové národní zavádění, poslední úkoly budou splněny do roku 2024. Na základě mandátu M/515 pro revizi existujících Eurok
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v praxi ČKAIT

  Povinností ČKAIT jako správce dat ve vztahu ke členům jako subjektům údajů je na jedné straně jejich osobní údaje chránit, na straně druhé uveřejňovat. V současné době má ČKAIT více než 31 000 členů – fyzických osob – a je tak druhou největší profesní komorou v ČR. Musí se proto velmi odpovědně zabývat ochranou osobních údajů podle evropského právního předpisu Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46
 • Z jednání Představenstva ČKAIT

  Přinášíme výběr nejdůležitějších témat, které byly projednány na červnovém a zářijovém jednání Představenstva ČKAIT. Celý zápis je uveřejněn na www.ckait.cz. Rekodifikace stavebního zákona ČKAIT má zastoupení ve třech pracovních skupinách MMR ČR – pracovní skupina pro stavební právo hmotné – Ing. Hladík, pracovní skupina pro digitalizaci – Ing. Loukota, pracovní skupina pro územní ­plánování – Ing. Vaverka. Návrh stanoviska legislativní komise k TDS U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné
 • Obor stavby pro plnění funkce lesa má nové znění rozsahu

  Finální znění oboru stavby pro plnění funkce lesa schválilo představenstvo http://www.ckait.cz/content/zapis-c-42018-ze-zasedani-predstavenstva-13-zari-2018 (bod 6.0 zápisu) a je zveřejněné na http://www.ckait.cz/content/autorizace-ckait . STAVBY PRO PLNĚNÍ FUNKCE LESA Rozsah oboru pro autorizované inženýry (IL00): Lesní komunikace a lesní doprava, hrazení bystřin a strží, odvodnění lesa (vyhláška Ministerstva zemědělství č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkce lesa) a malé vodní nádrže v lesích podle bodu 8.63 ČSN 75 0146 lesnickotechnické meli
 • Semináře celoživotního vzdělávání

  Otvorové výplně stavebních konstrukcí Termín: 16.–17. října 2018, 9.00 hod. Euroagentur Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336, Hradec Králové Pořadatel: STAVOKONZULT Eduk s.r.o. Počet bodů: 2 Přednášející: doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc., Ing. Lubomír Keim, Ing. Jiří Šála CSc., Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Ing. Jan Klečka, Ing. Jiří Stránský Program: Změny v oblasti legislativy a norem, BIM • Vady a poruchy otvorových výplní a souvisejících konstrukcí • Otvorové výplně a uživatelský komfort • Stínicí technika • Střešní okna a světlíky • Mo
 • Nekrolog Ing. Jan Matějka

  Připomeňme si krátkou vzpomínkou Ing. Jana Matějku, který nás nečekaně opustil po krátké nemoci 28. června 2018 ve věku nedožitých 73 let. Po maturitě na Střední průmyslové škole strojnické absolvoval Fakultu strojní ČVUT v Praze, obor energetické stroje a zařízení, specializaci vzduchotechnika. Pracoval jako projektant, zpočátku v podniku Janka Radotín, později zejména v Agroprojektu Praha, kde působil jako hlavní specialista podniku a vedl též oddělení hlavních specialistů podniku a později i oddělení energetiky. Později působil i v důchodu jako OSVČ, projektant specialist
 • 19. setkání regionální V4 se konalo v ČR

  Setkání regionální V4 se v letošním roce uskutečnilo v termínu 23.–26. srpna v klidných Františkových Lázních v jeho nejstarším hotelu Tři lilie. Zúčastnilo se ho osm delegátů z polského Krakova, šest z maďarského Miškolce, deset ze Slovenska a devět českých inženýrů. Pořadatelem byla Česká republika. V pátek dopoledne proběhla odborná konference všech účastníků v kongresovém sále hotelu Tři lilie. Po představení všech delegátů komor a inženýrských svazů seznámili vedoucí delegací účastníky s děním v inženýrských organizacích v uplynulém roce a s n
 • Informační centrum ČKAIT slaví 20 let

  Ohlédnutí za 20 lety existence vydavatelského a informačního domu, který je 100 % vlastněn ČKAIT. Již od roku 1993 se představenstvo Komory zabývalo otázkami, jak zajistit pro své členy ediční a informační činnost. Výsledkem úvah, názorů a diskusí pak bylo v březnu 1998 zřízení samostatného podnikatelského subjektu Informačního centra ČKAIT. Po rozhodnutí Představenstva ČKAIT v březnu 1999 zřídit IC ČKAIT, s.r.o., se stoprocentním vlastnictvím Komory, získal tento nový podnikatelský subjekt k 1. lednu 2000 právní subjektivitu. Od toho aktu může IC ČKAIT poskytovat služby
 • Novela stavebního zákona - prováděcí předpisy

  Autor úvodu: Žanet Hadžič Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2018 V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K výše uvedeným novelizovaným vyh
 • Jubileum Ing. František Kulhavý, CSc. – 85 let

  Působil jako projektant vodohospodářských staveb, zabýval se výzkumem, vývojem a inovacemi v oblasti meliorací. Rozvíjel metody úprav vodního režimu půd progresivními způsoby závlah a zejména regulací odtoku drenážních vod. Narodil se v české rodině v obci Vinga v západním Rumunsku, v regionu Banát. V roce 1948 rodina reemigrovala do Čech. Poté vystudoval ČVUT Praha, Fakultu inženýrského stavitelství, obor vodní hospodářství, specializace hydromeliorace. Od roku 1959 působil v projekční organizaci Krajského státního ústavu pro projektování zemědělské a lesnické výstavby,
 • Dopravní konference v Pardubicích

  Dne 6. září 2018 proběhl v Kongresovém centru Paláce Pardubice již VII. ročník Dopravní konference. Spolu se Silničním veletrhem je to nejvýznamnější akce z oblasti dopravy a dopravního stavitelství v našem regionu. Tento ročník byl spojen s Mezinárodní vědeckou konferencí Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice (DFJP UPCE). Dopravní konference byla zahájena ve 13 hodin krátkým vystoupením vzácných hostů: primátora statutárního města Pardubice Ing. Martina Charváta, náměstka hejtmana Pardubického kraje zodpovědného za dopravu Michala Kortyše, děkana DFJP UPCE doc. Ing.
 • Ohlédnutí za minulostí výstavy EXPO 58

  Byl jsem účastníkem setkání čestných členů ČKAIT v Národním technickém muzeu 16. května 2018. Venku pršelo a počasí nebylo příliš příjemné, ale setkání bylo naopak velice milé. [caption align="alignleft" width="246"] Sousoší Plánované hospodářství ve výstavním pavilonu na výstavě EXPO 58. Autor článku je zadní postava sousoší. (foto: archiv autora)[/caption] Hezké bylo vidět se s kolegy ze všech koutů naší krásné vlasti, poslechnout si přivítání od pana předsedy ČKAIT Ing. Křečka a představení expozice nejvýznamnějších architektonických a stavebních děl v č
 • Navrhování kontaktních systémů – ETICS

  Autoři: Milan Machatka, Pavel Svoboda Vydavatel: Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha 2017 Pomůcka Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) je určena pro navrhování ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerální vlny (MW), s omítkou, případně s omítkou a nátěrem, přičemž jeho spojení se zateplovanou konstrukcí je zajištěno pomocí lepicí hmoty nebo lepicí hmoty a hmoždinek. Obsahuje související základní pojmy, přehled hlavních souvisejících norem a předpisů, informace k souvisejícím dokumentacím, přehled základního rozdělení ETICS a