• Úvodník prosinec 2017

  Tolik randálu bylo a ještě asi bude i po volbách. Kolik hloupostí bylo na nás vylito a ještě to pokračuje. Seděl jsem v Lékařském domě, poslouchal výklad architektky Evy ­Jiřičné, doplňovaný obrázky z přírody, aby nám ukázala, jak navrhla ten či onen tvar konstrukce, a bylo mi u toho dobře. Klidná přehlídka její práce, bez kritiky jiných. Snad jen jednou se uchýlila k radikálnějšímu vyjádření, a to k Nové scéně Národního divadla Karla Pragera. Ke Kaplického knihovně zaujala rozumné stanovisko – knihovna byla navržena za jiných podmínek a jakékoliv oživování je nelogické. Knihovna je opravena, není tedy potřeba stavět novou. Stejný názor mám i já. Dámy Adriana Krnáčová a Eliška Kaplicky Fuchsová, jak to vypadá, půjdou do voleb s heslem pro příští pražské volby Kaplického knihovnu postavíme. Měl bych jedno doporučení. Celý ten drahý vnější plášť postavit na Staroměstské náměstí do míst, kde bylo křídlo radnice. Slyšel jsem totiž, že se chystá soutěž na dostavbu Staroměstské radnice, kolikátá již v mém životě, i paní Jiřičná přiznala svou účast v takové soutěži v šedesátých letech 20. století. Myslím, že není architekta, který by se v minulosti některé ze soutěží na dostavbu Staroměstské radnice nezúčastnil. Když jsem děkoval paní Jiřičné za úžasné odpoledne, ještě jsem je doplnil druhým pohlazením duše, zhlédnutím Rozmarného léta, jehož krásná čeština a klid byly pro mne balzámem. Tím více si uvědomuji, že všichni ti podivní lidé, usilující o můj hlas ve volbách, mi mohou být ukradení. Ti, kterých si musíme vážit, jsou rodina a přátelé.

 • Váš názor, váš hlas náleží na valnou hromadu

  Na valné hromady chodí méně než 5 % členů, asi šedesát až sedmdesát z nich diskutuje. Přibližně 1500 členů volí oblastní výbory a delegáty na shromáždění delegátů. Přijďte na valné hromady oblastí a podílejte se na řešení úkolů Komory. Vyslovte svůj názor, názor praktikujících inženýrů a techniků, existenčně spojených při výkonu povolání s tržním prostředím.

 • Vize o BIM a rozpočtování v ČR

  Aktuálně jsou progresivní rozpočtáři schopni sami si otevřít 3D model, ručně si naměřit určité výměry a něco vygenerovat do excelu. Nové administrativní a vývojové centrum firmy ERA Pardubice je jednou z mála výjimek, která byla projektována, rozpočtována v BIM

 • Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních

  Autor: Pavel Janeček Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Formát B5, vazba brožovaná Počet stran: 148 Rekonstrukce areálu kolonády v Mariánských Lázních ve vzpomínkách projektanta je čtivou knihou, popisující nejen stavební práce z technického pohledu, užité technologie a materiály, ale je i lidským vyprávěním a osobními vzpomínkami. Autor Ing. Pavel Janeček práci na rekonstrukci kolonády věnoval osmnáct let svého profesního života. Koordinoval tehdy veškeré práce. Unikátní rekonstrukce znamenala nejen velkou technickou výzvu, kterou se podařilo úspěšně vyřešit spoluprací řady partner
 • Jak spočítat daně za rok 2017?

  Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor.

 • Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

  [caption align="alignleft" width="248"] Ing. Jan ­Mašek[/caption] Ing. Jan ­Mašek je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice od roku 2015 a delegátem Shromáždění delegátů ČKAIT. Narodil se v Karlových Varech a základní a střední všeobecné vzdělání získal v Českých Budějovicích. V letech 1971–1976 vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Praxi absolvoval při realizaci staveb jako asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí, samostatný přípravář, vedoucí útvaru technické přípravy, ředitel a jednatel postupně ve firmách SSŽ – St
 • Změny v povolování technické infrastruktury

  Technická infrastruktura dosud vyžadovala pouze posouzení umístění a bylo ji možné realizovat hned po nabytí právní moci vydaného územního rozhodnutí, stavebník tedy nemusel mít zpracované další stupně projektové dokumentace. Novela stavebního zákona přináší od 1. ledna 2018 změny v procesu povolování technické infrastruktury podle § 103 odst. 1 písm. e) bodů 4 až 8.

 • Technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018

  U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb. Od 1. ledna 2018 se mění § 152 odst. 4 stavebního zákona následovně: U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu. (Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
 • Od října 2017 platí nové technické specifikace pro dobíjecí stanice

  Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby – specifikace pro dobíjecí stanice – byla ve Sbírce zákonů vyhlášena 26. září 2017, účinnost novely vyhlášky byla stanovena na patnáctý den po jejím vyhlášení. Novela vyhlášky č. 268/2009 Sb. zahrnuje nově vložené ustanovení § 48a, jímž je implementována část směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/94/EU, kterou jsou stanoveny technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot tak, jak jsou uvedeny v příslušných evropských normách. V sedmi odstavcích paragrafu jsou s
 • ČKAIT připomínkovala prováděcí vyhlášky k novele stavebního zákona

  Komora se se svými zásadními připomínkami zapojila v září a říjnu 2017 do meziresortního připomínkovacího řízení dvou prová­děcích vyhlášek již schválené novely stavebního zákona. Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebylo vypořádání připomínek k dispozici. Připomínkovací řízení vyhlášky č. 500/2006 Sb. Připomínkována byla vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Prvním cílem předkladatele je významná úprava části druhé vyhlášky týkající se územně analytický
 • Výrobci požárních zařízení již nemají monopol

  Vyhláška o požární prevenci jde proti monopolu některých výrobců. Nově již neodkazuje na způsob stanovený v průvodní dokumentaci výrobce, zůstává pouze obecně u rozsahu. Žádost ČKAIT o vysvětlení § 7 odst. 4 novelizované vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění č. 221/2014 Sb.: Podle názoru některých autorizovaných osob vypuštění slova „způsobem“ vzbuzuje dojem, že zákonodárce akceptuje dnes již jistě silný hlas proti monopolu výrobců vybraných požár
 • Kdo je oprávněn zpracovávat dokumentaci?

  Uvádíme zde sporný názor odborného nakladatelství Verlag Dashöfer, které tvrdí, že v případě, kdy povinnost zpracovat dokumentaci pro provádění stavby neuloží stavební úřad, nelze trvat na tom, aby ji zpracovala AO ve smyslu ustanovení § 158 stavebního zákona. V povolovacích a dalších procesech vedoucích k realizaci určitého stavebního záměru dochází běžně ke zpracování několika druhů dokumentací, a to v různých stupních podrobnosti a s různými obsahovými náležitostmi. Hovoříme-li o povinně zpracovávaných dokumentacích podle stavebního zákona, lze za základní d
 • Podle Ministerstva pro místní rozvoj musí i ­dokumentaci pro provádění stavby zpracovat autorizovaná osoba

  Odbor stavebního řádu MMR vyjádřil na základě žádosti předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka nesouhlas s článkem Mgr. ­Pavelkové, týkající se dokumentace pro provádění stavby. Mgr. Pavelková vyslovuje názor, že pokud stavební úřad neuloží zpracování dokumentace autorizovanou osobou ve smyslu § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, může tuto dokumentaci zpracovat kdokoliv. Ve zmíněném článku je však nepochybně myšlena projektová dokumentace ve smyslu § 158 odst. 2 stavebního zákona. Podle t
 • Postavit bezpečné lešení neumí každý

  Českomoravská komora lešenářů usiluje o právní vyjasnění požadavků na odbornou způsobilost osob pracujících v oblasti dočasných stavebních konstrukcí. První autorizační zkoušky pro projektanty lešení a instruktory lešenářské techniky jsou naplánovány na duben 2018. Bez lešení se zpravidla neobejde žádná stavba, proto je potřeba jeho návrhu, montáži, používání, demontáži a údržbě věnovat náležitou pozornost. Lešení většinou dodává a montuje specializovaná odborná firma a předává jej dalšímu subjektu, který ho dále v rámci stavby využívá, nezřídka za sou
 • Statické problémy podzemných priestorov

  [caption align="alignright" width="489"] Schéma dodatočného prehĺbenia stavebnej jamy pre vytvorenie štvrtého podzemného podlažia garáže Opera v Bratislave[/caption] Z 19. konferencie Zakladanie stavieb 2017, ktorá sa konala 11. až 13. októbra 2017 v Starej Lesnej, kde sa zišlo 80 odborníkov zo štyroch krajín, tu uverejňujeme jeden zo zaujímavých príspevkov, ktorý sa týka statiky stavieb. Význam ich podzemných priestorov sa bude v mestských podmienkach zväčšovať, preto sú cenné všetky informácie o problémoch, ktoré sa môžu na takýchto stavbách vyskytovať. Pri vytváraní podzemných pr
 • Nové krovy

  Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený, František Řáha Vydavatel: IC ČKAIT, 2017 Rozsah: 252 stran, 300 obrázků, 21 tabulek Na konstrukci dřevěných krovů jsou dnes kladeny nové požadavky v souvislosti s využitím podkrovních prostorů jak u novostaveb, tak u stávajících budov. Z nedostatečné znalosti při navrhování krovů dochází v praxi k chybám, které mohou poškodit samotnou dřevěnou konstrukci. Publikace Nové krovy může pomoci tento nepříznivý stav napravit, neboť vede projektanty ke správnému pochopení statického a prostorového působení krovu. Struktura publikace o tř
 • Co je stavební výrobek a co konstrukce?

  Zatímco lustr je výrobkem vždy, střešní konstrukce jím není nikdy. Stavební konstrukce, která vzniká na stavbě stavební/montážní činností prováděnou stavebním dodavatelem podle projektové dokumentace, nemůže být považována za stavební výrobek.

 • Jubileum: Pavel Stoulil slaví osmdesátiny

  [caption align="alignleft" width="284"] Ing. ­Pavel Stoulil[/caption] Inženýr ­Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury, a to zejména v oboru dopravních staveb. Po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD – Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělých a pozemních staveb, později ve funkci ředitele odboru drah. Zkušenosti z mezinárodní spolupráce získal především z členstv
 • Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

  O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrhu a realizace díla, která je za hranicemi naší republiky běžná. Eva Jiřičná vyprávěla nejen o tom, jak své nápady od počá
 • Páté zasedání Představenstva ČKAIT

  Podzimní zasedání Představenstva ČKAIT se konalo 14. září 2017 v Praze. Projednával se na něm mimo jiné pracovní návrh rozpočtu na rok 2018 nebo stav průběžného hospodaření, přednesena byla také zpráva z pojišťovací komise. Aktuální počet AO k 12. září 2017 činí 30 819 a podaných žádostí o autorizaci bylo 452. Průběžné výsledky hospodaření ČKAIT v letošním roce a porovnání s rozpočtem Ekonomický mandatář ČKAIT Ing. ­Motyčka předal písemné podklady o hospodaření ČKAIT k 31. červenci 2017. Stav průběžného hospodaření je následující: příjmová č
 • Odborná exkurze ČKAIT do Paříže

  Na přelomu října a listopadu vycestovali zájemci z řad ČKAIT na odbornou exkurzi, kterou uspořádalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. Zástupce společnosti Sipral, dodavatele obvodového pláště, poskytl odborný výklad ohledně konstrukce opláštění Muzea moderního umění (Fondation Louis Vuitton) v Bouloňském lesíku. Na vstup do této fascinující budovy se stojí více než dvouhodinové fronty.
 • Zamyšlení nad postavením a podmínkami činnosti Stavovského soudu ČKAIT

  Čas od času dochází k pochybnostem o striktní závaznosti ustanovení správního či soudního řádu pro činnost Stavovského soudu ČKAIT. Jaké má tedy kompetence? Zřízením profesních komor za jasně stanovených podmínek přenesl stát část svých pravomocí v odborně vymezených oblastech na nepolitické, stavovské samosprávy. Komory mají samostatnou disciplinární odpovědnost za bezchybný výkon svých členů v daném oboru – přenesená osobní odpovědnost členů se týká jak odborné, tak etické působnosti autorizovaných osob a představuje základní kodex ochrany veřejného zájmu. K
 • Konference STATIKA STAVEB 2018 v Plzni

  Místo: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 3 Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018, od 9.00 do 17.00 hod Konferenci připravuje oblast ČKAIT Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT. Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, zejména na praktické příklady z jedno­tlivých oborů statiky. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají právě navrhováním pozemních staveb a nosných stavebních konstrukcí z jednotlivých materiálů. Hlavním tématem konference pro rok 2018 budou Euro­kódy
 • Deklarace ze setkání zemí visegrádské čtyřky

  Již 24. jednání inženýrských komor a organizací zemí visegrádské čtyřky (V4) se konalo 5.–8. října 2017 v Brně a informo­valo o změnách právního prostředí, situaci ve stavebnictví a úloze komor a inženýrských organizací v členských zemích. Stavební zákon a zákon o veřejných zakázkách Po diskusi o novelách stavebního zákona v členských zemích V4 bylo přijato rozhodnutí o vzájemném poskytnutí aktuálních textů stavebních zákonů a prováděcích vyhlášek k nim. V souvislosti s revizemi směrnice EU čelí jmenované organizace tlakům na využívání kritéria
 • ČKAIT má již pět let tiskovou manažerku

  Potřeboval bych, abyste pracovala jako tisková manažerka ČKAIT. Tuto větu pronesl předseda Ing. Pavel Křeček v září 2012. Pracovala jsem v ČKAIT od roku 2006. Nechala jsem si tři měsíce na rozmyšlenou a během té doby jsem si zjišťovala, co tahle práce představuje. Kontaktovala jsem tiskové mluvčí z České advokátní komory (PhDr. Iva Chaloupková) a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Mgr. Alena Čechová), zařídila a zaplatila si několik kurzů v ČTK, které byly zaměřeny právě na tuto profesi. A měla jsem a mám velkou podporu u Marie Báčové, odborné poradkyně předsed
 • Rada pro podporu rozvoje profese

  Pravidelné podzimní zasedání Rady pro podporu rozvoje profese (RPRP) ve dnech 5. až 6. září 2017 probíhalo v Ostravě podle obvyklého programu, avšak v neobvyklém prostředí regionu Třinec. V areálu Třineckých železáren a.s. přivítal celou takřka třicetičlennou skupinu RPRP generální ředitel společnosti Ing. Jan Czudek (autorizovaný v oboru TZS), a to přímo v Muzeu TŽ a.s. Členům rady byla umožněna prohlídka těžkých provozů kontidrátové tratě a kontijemné tratě. Z areálu společnosti se rada přesunula na MÚ Třinec. Následně byla přijata starostkou města RNDr. Věrou Pal
 • Z činnosti oblasti České Budějovice

  Program celoživotního vzdělávání jsme ve třetím čtvrtletí 2017 zaměřili na předání informací našim členům přímo od poskytovatelů služeb a výrobců stavebních hmot. Cílem bylo ukázat časté vady staveb a chyby při projektování. Seminář, jenž proběhl 11. září 2017, se věnoval otázce přístupu k normám na webu, likvidaci pojistných událostí a otázce knihovny pro BIM. Přístup k normám Ing. Jiří Kaška poskytl účastníkům praktický návod na přístup k normám na webu tak, aby to pro ně bylo srozumitelné a co nejrychleji se dostali k potřebným informacím. Vada nemus
 • Představujeme oblast Pardubice

  Oblast Pardubice je v počtu členů třetí nejmenší oblastí, v těsném závěsu za Libercem a s mírným náskokem před oblastmi Jihlava a Karlovy Vary. Již několikátým rokem se počet členů naší oblasti pohybuje těsně nad hranicí jednoho tisíce a pomalu klesá, přestože bylo podáno kolem dvaceti žádostí. Důvodem je velký počet starších osob, které autorizaci ukončují. Ne každý je také při skládání autorizační zkoušky úspěšný. Od vzniku Komory prošla oblast několika změnami – jak změnou umístění kanceláře, tak i změnou personální. Z původní adresy Masarykovo n
 • 25 let spolupráce ČKAIT s veřejnou správou

  Zamyšlení nad historií a činností Komory inženýrů za 25 let její existence. Své současné postavení a respektování státní správou i samosprávou si musela postupně vydobýt. Dne 7. května 1992 přijala Česká národní rada autorizační zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Autorizační zákon upravil postavení, práva a povinnosti autorizovaných osob ve výstavbě, způsob a podmínky autorizace i vznik, pravomoc a působnost České komory architektů a České komory aut
 • Oslavná plavba po labské vodní cestě

  Odborná konference na téma splavnění dolního Labe na území ČR, která je dlouhodobě předmětem různých diskusí, se spojila s oslavou 25. výročí existence ČKAIT. Při plavbě měli účastníci možnost vidět stávající technické prvky na řece i vlastní krásu údolí řeky Labe. Vypluli jsme proti vodě a prohlédli si poslední realizovanou stavbu, která byla vybudována na Labi již v roce 1936 – Masarykova zdymadla, návrh arch. Františka Vahaly, jejichž maximálně konstrukčně možná hrazená výška je 10,90 m. Z toho je naprosto zřejmé, že na rozdíl od našich předků nejsme do dnešk
 • Cena CzBIM pro FIVE v Praze

  Cenu CzBIM v soutěži Stavba roku 2017 získala rekonstrukce a dostavba administrativní budovy FIVE v Praze. Kromě pro firmu Skanska již standardního využití při stavbě bylo novinkou také využití pro Facility Management, který dostane kompletní model budovy a na jeho základě může budovu lépe spravovat, tendrovat zakázky a snadněji dělat úpravy na základě žádostí nájemců. Dodavatel: Skanska a.s. Návrh: QARTA ARCHITEKTURA s.r.o. Celkové náklady 635 mil. Kč Obestavěný prostor 22 039 m3 PENB C Ze staré tramvajové vozovny na Smíchově se stala nová moderní kancelářská budova, u ní