• Úvodník únor 2020

  Celý rok hýbe odbornou stavební veřejností připravovaná rekodifikace stavebního zákona. Rychle a zběsile, bez projednání věcného záměru v Legislativní radě vlády, pouze v pracovní komisi k tomu účelově zřízené, připomínky k návrhu zákona předat do 23. prosince – to vše vypovídá o snaze zákon za každou cenu odbýt ještě v tomto volebním období. Několikrát jsem navrhoval, aby bylo postupováno per partes a ne rychle, zběsile. Není pro to vůle.
  Měl jsem na mysli jako první spustit a vyzkoušet na pilotním projektu digitální, elektronické podání a vydání stavebního povolení.

 • Jaký je názor členů na činnost ČKAIT?

  Dotazníkový průzkum, v němž bylo obesláno 19 683 a odpovědělo 2844 autorizovaných osob, ukázal, že většina z respondentů sleduje dění v Komoře a svou profesní organizaci vnímá pozitivně. Nejčastějším vzkazem pak bylo volání po zpřístupnění norem, vzniku specializovaných časopisů pro jednotlivé profese a poučení se z chyb kolegů, případně přísnější postup orgánů ČKAIT a častěji využívat možnost odejmutí autorizace.

 • Vítězové Stavby Ústeckého kraje 2018

  V listopadu 2019 byly vyhlášeny výsledky Stavby Ústeckého kraje za rok 2018. Vítězem se stala rekonstrukce Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích. Na druhém místě skončila Palachova ulice v Litoměřicích za revitalizaci. Třetí místo obsadila mateřská škola ve Staré ulici v Ústí nad Labem.

 • Rekodifikace stavebního práva podeváté – připomínky ČKAIT v mezirezortním řízení

  K oficiální verzi předložené do mezirezortního řízení v předvánočním čase od 25. listopadu do 23. prosince 2019 byla na MMR podána řada připomínek. Autorizované osoby ČKAIT vyjádřily svůj názor prostřednictvím 803 připomínek, které se po interním vypořádání v rámci ČKAIT proměnily na 217 připomínek odeslaných na MMR. Snad jejich oficiální vypořádání na MMR nedopadne jako při vypořádání připomínek k věcnému záměru, kdy se jich většina ztratila.

 • Stavební dozor aneb není „s“ jako „S“

  Autorizované osoby v oboru dopravní stavby upozorňují na nejasnou terminologii v metodickém pokynu ¬Ministerstva dopravy ČR „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“ už od roku 2006. I přes snahu ČKAIT problém přetrvává i v aktualizovaném pokynu platném od 1. srpna 2019. Jak se tedy liší pojmy „Stavební dozor“, „stavební dozor“ a „technický dozor stavebníka“ ve stanoviscích a metodikách Ministerstva dopravy ČR?

 • NÁZORY: Lze stavět zároveň rychle, levně a kvalitně?

  Pohled starosty pražské městské části na přípravu investičních projektů, který byl uveřejněn v úvodníku Uhříněveského zpravodaje č. 11/2019. Podle jeho zkušeností se nedá stavět zároveň levně, rychle a kvalitně. Buď je stavba levná, pak ale pokud má být kvalitní, nebude postavena rychle.

 • Rizika navrhování ochrany proti radonu dle nových ČSN

  V září 2019 byly vydány ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží a ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů. Jejich používání může však přinášet některé problémy a nejasnosti, které jsou popsány v tomto článku.

 • Co přináší novela energetického zákona?

  Zákonem č. 3/2020 Sb. se od 25. ledna 2020 mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Novela mimo jiné změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB), dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Systém jejich vzdělávání se mění od základů. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba.

 • Novela vodního a stavebního zákona pro termoregulaci a zadržení vody v krajině

  Novela stavebního a vodního zákona, která platí od 1. února 2020, reaguje na stále častější výskyty tzv. meteorologického sucha, což je přírodní jev, kdy pozorujeme negativní a výraznou odchylku od průměrné hodnoty srážek, která trvá značné časové období a postihuje velké oblasti. Cílem je usnadnit výstavbu malých vodních děl a terénních úprav.

 • Nově platí právo občanů na digitální služby

  Schválený zákon o právu na digitální služby, který vyšel ve Sbírce 17. ledna 2020, je jedním z opatření k naplnění cílů definovaných Vládním programem digitalizace ČR 2018 a současně naplněním cílů EU definovaných zejména Akčním plánem EU pro eGovernment 2016–2020. V praxi se projeví tak, že každý uživatel služby bude moci požadovat poskytnutí digitálních služeb pro sebe, popřípadě jinou osobu, kterou pověřil k využití digitálních služeb svým jménem.

 • Trestní odpovědnost veřejných zadavatelů

  V tomto článku je pozornost věnována především skutkové podstatě a následně základům trestní odpovědnosti zadavatelů. Některé neurčité znaky vybraných skutkových podstat jsou blíže interpretovány ve světle relevantní judikatury.

 • Mateřský jazyk cizinců a pracovní smlouva

  Při současné situaci na trhu práce se v praxi velmi často setkáváme s případy, kdy zaměstnanci neovládají český jazyk, a nejsou tak objektivně schopni porozumět textu uzavírané ryze české pracovní smlouvy. S cizinci je vhodné uzavírat smlouvy ve dvou jazykových mutacích, a to česky a v jazyce, kterému zaměstnanec prokazatelně rozumí, v opačném případě mohou být ustanovení v této smlouvě neplatná.

 • Existuje vhodný smluvní vzor pro projektové práce?

  Jak mají vypadat přiměřené pokuty za chybějící položky v soupisu prací? Může výše smluvní pokuty převyšovat smluvní cenu? Odpovědi by měl přinést nově vytvářený smluvní standard, který by měl cílit zejména na menší zadavatele (typicky města a obce) bez rozsáhlého odborného aparátu, a proto by měl být co nejjednodušší a také jazykově i koncepčně dobře uchopitelný. Jen tak bude široce akceptován a používán.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Systém PROFESIS je přístupný bez přihlášení, s výjimkou vybraných pomůcek, právních předpisů, českých technických norem (ČSN v plném znění jsou přístupné pouze pro členy se smluvním vztahem s agenturou ČAS) a studijních materiálů.

 • Příprava strategického plánu ČKAIT

  Tento článek stručně pojednává jednak o postupu přípravy strategického plánu a základních poznatcích, které byly při této činnosti získány, a jednak o některých konkrétních návrzích, které v rámci zpracování vznikly.

 • Udržovací pojištění autorizovaných osob

  Pokud by došlo k přetržce či ukončení pojištění (či připojištění), zaniká tak pojistná ochrana pro dříve vykonanou autorizovanou činnost, což mohou být dříve odevzdané projekty, vykonané dozory apod. Udržovací pojištění je pojistná ochrana autorizovaných osob navazující na princip CLAIMS MADE, který byl podrobně popsán v minulém vydání Z+i č. 5/2019.

 • Z pátého zasedání představenstva 2019

  Na listopadovém jednání se Představenstvo ČKAIT zabývalo zejména hospodařením, přípravou shromáždění delegátů a legislativními otázkami spojenými s výkonem profese. Schválilo mimo jiné četnější vydávání časopisu Z+i. Představenstvo se také v návaznosti na bod 13 z jednání představenstva 19. září 2019 opět zabývalo návrhem na úpravu autorizačního zákona. Podnětem k tomu byly námitky či nesouhlasné stanovisko Ing. Macha a Ing. Řičici (předseda profesního aktivu pro obor geotechnika).

 • Jak se Kraj Vysočina připravuje na BIM

  Přinášíme pohled Kraje Vysočina na procesy BIM ve stavebnictví – tedy názor druhé strany stavebníka a zadavatele. Proč Kraj Vysočina? Jeho krajský úřad je mezi prvními, kteří se problematikou BIM začali zabývat systémově. Zatím se zaměřuje na vzdělávání a implementaci metody BIM jak při pořizování nových staveb, změnách dokončených staveb, tak při evidenci a správě majetku. Na realizaci některých projektů buď získal, nebo se snaží získat prostředky z Evropské unie.

 • Vyjádření Legislativní komise ČKAIT ke kritice změny v překrývání oborů

  Je nutné poukázat na to, že podle MMR ČR i ČKAIT tato novela zcela jasně umožňuje „překrývání oborů“ autorizovaným inženýrům pouze na jejich vlastním projektu. Cílem je také vyrovnat postavení autorizovaných inženýrů s autorizovanými architekty, kteří již jsou oprávněni zpracovávat projektovou dokumentaci v celém rozsahu.

 • Nesouhlasný postoj ke změně autorizačního zákona a překrývání oborů

  Nově navrhované úpravy autorizačního zákona jsou některými významnými členy ČKAIT kritizovány. Zde přinášíme názor ing. Václava Macha, který se domnívá, že jde o naprosto nesmyslný návrh, který zpochybňuje odbornou garanci autorizovaných osob ve věci přípravy staveb. Je to podle jeho názoru obdobně hloupé, jako kdyby existoval univerzální doktor, který bude odpovídat jak za operaci srdce, tak za trhání zubů.

 • Ediční rada ČKAIT v roce 2019

  Knižní a elektronické výstupy Střediska vzdělávání a informací ČKAIT a Informačního centra ČKAIT projednává a schvaluje Ediční rada ČKAIT. V roce 2019 bylo vydáno celkem osm tištěných publikací a sedm elektronických pomůcek.

 • JUBILEUM: Karel Pastuszek – gratulace k osmdesátinám

  Odborník, kamarád a veselý člověk – to je snad ta nejvýstižnější krátká charakteristika našeho dlouholetého kolegy a člena OK ČKAIT Ostrava, pana Karla Pastuszka, narozeného 15. ledna 1940. Známe se již tak dlouho, a snad právě proto nás všechny překvapilo, že ho znovu dostihlo kulaté výročí. Jeho 80. narozeniny, které oslavil v pracovní atmosféře, by v rekapitulaci vydaly na objemnou složku.

 • JUBILEUM: František Bostl – stále aktivní osmdesátník

  Osudem Františka Bostla bylo umístěnkové řízení, které tehdejšího absolventa střední průmyslové školy stavební poslalo pracovat na stavební úřad do pohraničí. Protože si brzy osvojil potřebné znalosti, dosti odlišné od těch školních, byl převelen na okresní stavební úřad a souběžně dálkově vystudoval stavební fakultu ČVUT, obor pozemní stavby. Jeho pracovitost a znalost problematiky odborné i právní byla předpokladem pro jeho další působení, a to na místě vedoucího odboru výstavby a územního plánování jihočeského krajského národního výboru (KNV).

 • Zpráva o 11. konferenci Defekty budov

  Letos se již pojedenácté v Českých Budějovicích sešla vědecká a odborná veřejnost na mezinárodní odborné konferenci Defekty budov. Konferenci pořádala 28. listopadu 2019 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích – Katedra stavebnictví ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Den stavitelství a architektury v Kadani

  V sobotu 23. listopadu 2019 se uskutečnil na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kadani tradiční Den stavitelství a architektury. Zájemci o studium i veřejnost měli možnost projít si školu, ale byli také u vyhlášení výsledků soutěže Škola snů, do které se zapojili žáci základních škol nejen z Kadaně, ale např. i z Jirkova či Mostu.