• Úvodník červen 2018

  Byl jsem daleko na cestách a zase jsem si uvědomil, jak dobře je tady, v té naší malé republice. Po návratu mě čekalo mnoho práce, administrativa i zahrada, která mi připadala jako džungle, ze které jsem se vrátil. Malér je, že je takové sucho. Politika zasahuje do všeho – i do pylové kalamity. Na Dálném východě se mě ptal místní obchodník, proč se náš vysoký funkcionář neporadí, když jede na návštěvu do cizí země, jaký dar věnovat hostiteli. Ten náš představitel prý jako dar vezl boty, s reminiscencí na obuvnickou velmoc se značkou Baťa. Jenomže dát boty komukoliv v této oblasti znamená obrovskou urážku. Hledal jsem k tomu informace na internetu, nic jsem však nenašel. Ten, kdo mi to vyprávěl, se na Dálném východě pohybuje už dlouho.Možná se ptáte, proč tento úvod. Vždy mne mrzí, když Česká republika, směřující díky obyčejným lidem vzhůru, je sražena na kolena buranstvím či nafoukaností. Jak máme dosáhnout konsensu mezi sebou, když se jeden politik přetlačuje s jinými jenom pro svůj osobní prospěch?

 • Německé honorářové řády stojí před Soudním dvorem EU

  Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo.

 • Elektronický stavební deník

  Elektronický stavební deník chce zachovat stávající osvědčenou praxi vedení stavebního deníku, a přitom čerpat z výhod moderních technologií. Je však otázkou, jak se na používání elektronického stavebního deníku dívá současný právní systém. Přinášíme názor Ministerstva pro místní rozvoj.

 • Odpovědnost projektanta za vady stavby

  Z fasády Národní technické knihovny (NTK) spadly v únoru 2017 dvě těžké skleněné tvarovky a nelze vyloučit pád dalších. Jako možnou příčinu uvádí jejich zavěšení a ukotvení na nosné konstrukci, které je dle znaleckého posudku realizováno v rozporu s projektovou dokumentací. Zhotovitel však vadu provedení neuznává a věc směřuje k soudnímu sporu. Provizorní plůtky a stříšky před NTK asi zůstanou ještě dlouho.

 • Libeňský most se stal velkou kauzou

  Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu.

 • Představujeme oblast Karlovy Vary

  Oblastní kancelář ČKAIT v Karlových Varech sdružuje absolutně nejmenší počet členů ČKAIT v celé republice. Podle zprávy o činnosti z letošní valné hromady měla celkem pouhých 886 členů (pro porovnání Praha: 9883, Brno: 4473).

 • Titulní obrázek

  Klášter premonstrátů v Teplé získal 1. místo za nejlepší realizovanou stavbu v hodnocení odborné poroty XVIII. ročníku Stavby Karlovarského kraje (za rok 2016). Byl založen kolem roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnila barokní přestavba, která trvala od roku 1680 do roku 1725. Barokní stavitelé výborně vyřešili kvalitu vnitřního prostředí. Složitý proces obnovy započatý v roce 1990 vyvrcholil projektem Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá, který probíhal od 1. dubna 2009 do 30. června 2015. Projekt s celkovým rozpočtem 497 mil. Kč b
 • Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Stanovení minimálních cen odpovídá požadavkům práva EU

  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je toho názoru, že by se měla ČR k předběžné otázce (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden) vyjádřit. MMR může prohlášení vydat, neboť se týká vnitrostátní úpravy odměn pro architekty a inženýry, které má v gesci. V souvislosti s touto problematikou požádalo MMR o stanovisko profesní organizace, jichž se téma týká – ČKAIT a ČKA. V návrhu reakce MMR uvádí, že se k problematice vyjadřuje, neboť se otázka týká úpravy odměn pro architekty a inženýry, jejichž činnost a s ní související zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autoriz
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Stanovení minimálních cen je těžce obhajitelným opatřením

  MPO ČR je oproti MMR ČR přesvědčeno, že by se k předběžné otázce neměla Česká republika vyjadřovat. MPO se jako gestor předběžné otázky ve věci C-137/18 Hapeg Dresden a směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu kloní k restriktivnímu výkladu čl. 15 odst. 3 směrnice, tj. že pouze skutečně odůvodněná a přiměřená opatření jsou v souladu s tímto článkem a jsou tedy přípustná. Stanovení minimálních cen, které je v předmětném řízení zkoumáno předkládajícím zemským soudem v Drážďanech, je objektivně velmi těžce obhajitelným opatřením. Tomu nasvěd
 • ČKAIT: Německá praxe honorářových řádů je následováníhodná

  Přestože Evropská komise vidí v minimálních a maximálních poplatcích ohrožení svobody konkurence a nebere v potaz ani názory Evropské rady architektů (ACE), že minimální sazby HOAI nepředstavují ve skutečnosti žádnou překážku na trhu ani pro architekty a inženýry ze zahraničí, lze ze strany ČKAIT konstatovat, že svoboda usazování v souvislosti s HOAI není narušena. Inženýrům a architektům z jiných členských států EU není zamezen přístup na trh, ani se neztíží pracovní možnosti na německém trhu. HOAI ve stávající podobě odpovídá požadavkům práva EU jak v oblast
 • Technický dozor na víceoborových stavbách

  Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. června 2018 schválilo k dotazům týkajících se počtu požadovaných technických dozorů stavebníka na víceoborových stavbách následující stanovisko: U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda 1. se jedná o soubor staveb, kterými se rozumí vzájemně související stavby, jimiž se v rámci jednoho stavebního záměru uskutečňuje výstavba na souvislém území nebo za společným účelem. 2. je možn
 • Metodický návod pro nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem

  Metodický návod zveřejněný v lednu letošního roku Ministerstvem životního prostředí je příručkou pro veřejnou správu i pro osoby vykonávající činnosti při přípravě a provedení stavby. Stanovuje, jakým způsobem se dá v rámci výstavby a odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulace s odpady z azbestu. Vláda ČR 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. V závazné části POH ČR je v kapitole 3.3.2.3 uveden jak
 • Autorizace pro stavby retenčních nádrží

  Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh retenčních nádrží zakotven i v normě na vnitřní kanalizace ČSN 75 6760. Ministerstvo zemědělství projednalo danou problematiku s ČKAIT a společn
 • Novela stavebního zákona na třetím místě v anketě Zákon roku 2017

  Devátý ročník online ankety Zákon roku vyhrál nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET), na druhém místě se umístil zákon o platebním styku implementující evropskou směrnici o platebních službách (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona, jejímž autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zkracuje a ztransparentňuje územní plánování a zavádí jednotné územní a stavební řízení pro jednotlivé stavby i soubory staveb včetně případné integrac
 • Ze zasedání představenstva 2/2018

  Představenstvo ČKAIT se sešlo 26. dubna 2018 v Brně. Přítomni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek Omluven: Ing. Pavel Křeček; Ing. Martin Mandík Hosté: Dozorčí rada ČKAIT – prof. Ing. František Hrdlička, CSc.; Stavovský soud – Ing. Jan Korbel; kancelář Komory – Ing. Radek Hnízdil, Ph.D
 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1) Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1) Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018 Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018) Z+i 2/2018 Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018) Aktualizace Technický dozor stavebníka Technický dozor ve výstavbě. Vedení stavebního deníku Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení Prá
 • Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Dodržování stavebního práva

  Dodržování stavebního práva Je všeobecně známo, že v Komoře fungují profesní aktivy zabývající se specifickými otázkami příslušných autorizovaných oborů a profesí. Aktiv statika se už od svého vzniku zabývá především kvalitou navrhování, schvalování, provádění a údržby nosných konstrukcí staveb. Vyplývá to z problémů, které v procesu přípravy a realizace staveb vznikají a vždy vznikat budou. V závislosti na fázi prací vede odhalení těchto problémů k různým důsledkům, jako například ke konstrukčním změnám, prodlužování výstavby, zdražení stavby, nebo j
 • Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT - Technici do orgánů ČKAIT

  Technici do orgánů ČKAIT Kolegové a kolegyně. Připravil jsem si na dnešní jednání příspěvek zabývající se členstvím ČKAIT. Každý rok na valné hromadě konstatujeme, že účast členů je čím dál menší. Členové většinou nemají zájem o schůzování i seminářů se účastní v omezené míře. Jejich povinnost platit příspěvky je vede k úvaze, že kdyby členství nebylo povinné ze zákona, ale dobrovolné, tak by je ukončili. Možná na to má mimo jiné vliv i funkcionářský aktiv. Přesto, že máme ČKAIT a ČSSI, převážnou část členů v oblastních radách, ale i ve vede
 • Stavební veletrhy Brno 2018 a ČKAIT

  Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno a podílí se i na organizaci doprovodného programu. V předvečer letošního ročníku veletrhů, konaných ve dnech 24.–28. ­dubna, uspořádala Komora tradiční setkání stavebních odborníků a ­akademiků – Ouverturu, v průběhu veletrhů pak velkou zahajovací konferenci, dva odborné semináře a – již tradičně – organizovala program a služby Stavebního poradenského centra. [caption align="aligncenter" width="300"] Ing. Mojmír Nejezchleb, zástupce Správy želez
 • Rychlá železniční spojení v ČR neexistují

  Celodenní zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2018 měla název Rychlá železniční spojení v ČR a byla uskutečněna v rámci Inženýrského dne 25. dubna 2018. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Pokud má ale železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokroková technologická řešení a
 • Povede osa sever–jih přes Brno?

  Rychlá železniční spojení leží v oblasti strategických zájmů evropských států, měst a politiků. Vyžádají si investice ve stovkách miliard korun, přípravu předinvestiční a investiční, schopnost přijmout závažná politická rozhodnutí, vyřešení obtížných inženýrských úloh a výchovu odborníků schopných odvážné úkoly realizovat. Spojení severu Evropy s Balkánem je jednou z os záměru, na které leží Česká republika. Městům ležícím na této trase se dostane výsady, která může být v budoucnosti multiplikačním faktorem potenciálu center celých regionů. Nebudou
 • Zpráva z konference Statika staveb 2018

  Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. [caption align="aligncenter" width="300"] Ing. Vladimír Janata, CSc., přednáší o statice. (foto: Soňa Rafajová)[/caption] Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technických norem pro zatížení a navrhování staveb. Jednodenní konference se konala v konferenčním sále Congress Center Parkhotelu v Pl
 • Setkání čestných členů ČKAIT v NTM

  Ve středu 16. května 2018 se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze v expozici Architektura, stavitelství a design slavnostní setkání čestných členů Komory. Přítomné čestné členy přivítal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a informoval je o dění a novinkách v Komoře, které se udály od posledního setkání před rokem. Poté vedoucí oddělení architektury a stavitelství Ing. Lukáš Hejný představil navštívenou expozici, která představuje nejvýznamnější architektonické počiny v českých zemích od druhé poloviny 19. století až po současnost. Přítomní členov
 • Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. - 80 let

  V dubnu tohoto roku se dožil důležitého životního jubilea významný odborník v oboru stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství. Po celé své aktivní pracovní období působí ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (nyní CSI, a.s., Praha) v oddělení stavební tepelné techniky, kde spolupracoval se zakladatelem oboru stavební tepelné techniky u nás doc. Ing. Jaroslavem Řehánkem, DrSc. Ing. Šafránek pochází z rodiny stavbařů, a 
 • Ing. Václav Mach – 75 let

  Hledáme-li v posledním čtvrtstoletí v oboru stavebnictví a projektování někoho skutečně známého a respektovaného, nemůžeme pominout jméno Ing. Václava Macha, spoluzakladatele a prvního předsedu ČKAIT. Slavnostním složením autorizačního slibu 25. listopadu 1992 se Václav Mach stal autorizovaným inženýrem s číslem razítka 0000001, přičemž v současnosti je držitelem autorizací v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a geotechnika. Jako předseda ČKAIT působil celých 16 let až do roku 2008, kdy z této pozice z vlastního rozhodnutí odešel. Václav
 • Ing. Miroslav Loutocký – 90 let

  V červnu 2018 oslavil své narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Ing. Loutocký patří ke generaci, která měla možnost zažít atmosféru první republiky. Jeho uvažování i způsob práce se vždy projevovaly a projevují širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních. Je mu vlastní systematičnost, preciznost, důslednost, smysl pro humor, ale především umění uvažovat o věcech v souvislostech a nadhled. Specializací je autorizovaným inženýrem v oborech stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství a technologická zařízení staveb. Vystudoval reálné gymn
 • Jak pracovat se stavebními výrobky v informačním modelu stavby (BIM)

  Stavebníci jako zadavatelé zakázek na zpracování dokumentace stavby čím dál častěji požadují jako výstup BIM model naplněný informacemi. Jaké informace by měl BIM model obsahovat, proč je má obsahovat, a jak je do modelu dostat? Oproti běžným CAD systémům je projektový BIM software, ať už Archicad, Revit nebo Allplan, založen na databázi. To znamená, že jednotlivé prvky v BIM modelu, 2D i 3D objekty, mohou obsahovat informace nejen o umístění a geometrii, ale také další popisné parametry. Každému prvku v BIM je možné přiřadit libovolné množství informací, například cenu či
 • Česká dopravní stavba 2017

  Výpravní budova železniční stanice Karlovy Vary byla ve čtvrtek 14. června 2018 v Betlémské kapli oceněna jako jedna ze sedmi staveb (bez pořadí) titulem Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2017. Nové nádraží splňuje požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, zvyšuje kvalitu odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic. Zpracovatel projektové dokumentace: Sudop Praha a.s. Dodavatel: Skanska a.s. Foto: TOP EXPO CZ, s.r.o.
 • Soutěž Střechy pro Erfurt 2018 – spolupráce škol pokračuje

  Dne 23. března 2018 se skupina pěti studentů 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnila dalšího ročníku soutěže Střechy pro Erfurt 2018. Tato soutěž probíhá ve spolupráci s IK Thüringen na Technické vysoké škole v Erfurtu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 týmů (11 z Německa). Po úvodním představení všech projektů provedla odborná porota jejich celkové zhodnocení – dodržení stanovených parametrů a materiálů, vzhled atd. Poté došlo na samotné zátěžové zkoušky až do úplné destrukce, které prokázaly kvalitu zpracován
 • EKIR 2018

  V Krakově se konal ve dnech 18.–20. března 2018 již sedmnáctý ročník Evropského kongresu informací o rekonstrukcích (Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej), jehož součástí bývá vždy veletrh a konference, na níž vystoupil zástupce ČKAIT. Během konference měli posluchači možnost vyslechnout po tři dny mnoho dvacetiminutových přednášek a navštívit v rámci exkurze jak pěšky některé krakovské památky, tak i autobusem zámek Nowa Wišnicza. Kongres pořádá odborný čtvrtletník Renowacje i Zabytki (Renovace a památky) pod záštitou primátora města Krakov a za věcné podpory O
 • Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

  U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze. V kategorii malá stavba byly nominovány tyto památky: Čtrnáct kaplí křížové cesty – Mníšek pod Brdy; Kaple Ukřižování – cyklus křížové ce
 • Paneláci

  Ohlédnutí za výstavou Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–1989 uspořádanou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze od 25. ledna do 22. července 2018 v rámci projektu www.panelaci.cz. Prohlížel jsem si expozici a vzpomínal na léta v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, na své působení hlavního inženýra technické infrastruktury na Černém Mostě II a částech Jihozápadního města. K tomu nám sebrali dům na Žižkově a nahnali nás na Jižní Město. Dá se říci, že sídlištní výstavba mi byla osudová. V Čechách vznikaly moderní koncepce sídlišť V
 • Paneláci získaly cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu

  Název: Paneláci 1 / Padesát sídlišť v českých zemích, Paneláci 2 / Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 Autor: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová Grafika: Štěpán Malovec Vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017 Anotace: Kniha Paneláci 1 představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů ČR. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle vývojových etap, které sledují proměny ekonomických, společenských a kulturních podmínek i technických možností ve stavebnictví. Tato periodizace vych
 • Městské inženýrství při správě obcí

  Zastupitelům obcí může obor městské inženýrství a aktivní zapojení profese městského inženýra pomoci především při udržování provozuschopnosti veřejných prostranství včetně zajištění splnění požadavku udržitelného rozvoje. Městské inženýrství (dále MI) je interdisciplinární a relativně mladý obor, který se stále rozvíjí. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování o všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických záležitostech spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pomocí tvorby koordinovaných variant řešení, jejic
 • Městské inženýrství Karlovarsko 2018 poprvé v Chebu

  Konference Městské inženýrství Karlovarsko se uskutečnila 8. ­června 2018 v Kulturním centru SVOBODA v Chebu. Tématem letošního 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 byla Doprava ve městě. Letos poprvé, kdy byla konference uspořádána v Chebu, byla podporována z programu Euregio Egrensis. Nad pořádáním 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství, která za dobu své existence získala nespornou autoritu, převzali záštitu ministryně pro místní rozvoj, ministr dopravy, ministr průmyslu a obchodu, ministr kultury, hejtmanka Karlovars
 • Technologické fórum FOR ARCH 2018

  Jak se daří naplňovat Programové prohlášení vlády? Jak Průmysl 4.0 změní český trh? Je reálný nárůst produktivity výroby o třetinu? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi Technologické fórum: investice_technologie, úvodní konference, která 18. září 2018 zahájí Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. V samém úvodu programu opět zazní komentář k indexu stavební produkce, zakázek, povolení a bytové výstavby v podání Petry Cuřínové z ČSÚ, na kterou s makroekonomickou analýzou naváže Petr Zahradník. V úvodním diskusním panelu vystoupí předseda vlády a vrcholní
 • Pojištění právní ochrany

  Poskytuje ochranu proti nespravedlnosti, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu, a to v nejrůznějších oblastech, od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas. Pojištění právní ochrany podpoří AO při prosazování jejich oprávněných zájmů. Nejenom že pojištění právní ochrany ušetří čas a související starosti, ale také ponese riziko vzniklých nákladů. Pro představu uvádíme příklady cen advokátů, nebo také kolik vás stojí spory, které mohou být nejen občanskoprávní, ale i trestněprávní. Služby poskytované advokátn