• Úvodník červenec 2017

  Vrátil jsem se z Brna, kde jsme měli dvoudenní jednání Představenstva ČKAIT. V pátek jsme vyřídili běžnou agendu a sobota dopoledne byla vyhrazena pro různé záležitosti. Po delší době bylo dobré, že jsme měli dostatek času, abychom se zabývali v širší debatě mnoha oblastmi, na které není na jednodenním jednání dost času. Mám na mysli vydávání časopisů, překrývání oborů, postavení techniků, statiků, vzdělávání a pomoc autorizovaným osobám. V pátek večer jsem měl strach, co budeme dělat, a nakonec jsme nestačili vše vyřídit ani do oběda. Podrobnosti jsou na webových stránkách a v tomto čísle Z+i ČKAIT.Dnes je neděle. V rychlosti jsem si přečetl zprávy a mezi nimi rozhovor s poslancem ­Andrejem Babišem. Zase mu všichni ubližují. A představte si, že na Úřadu vlády se utratí za chlebíčky, řezané květiny a Fidorky (nebylo napsáno, zda bílé, nebo hnědé), 1,3 miliardy Kč, což zaplatíme my, daňoví poplatníci. Hrozné. Na Ministerstvu financí se pila jenom voda kohoutková, někdy s citronem. A přesto bude v rozpočtu v roce 2018 díra ve výši 50 miliard Kč. Ó ty Fidorky.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Aktualizace Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21) Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1) Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2) Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP 1.5.5) Technologická zařízení staveb. Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb (MP 1.5.7) Novinky Navrhování železobetonu v pozemním stavitels
 • Dvacet pět let ČKAIT – stručné ohlédnutí

  Na 25 let existence autorizačního zákona a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je možné se podívat různým způsobem. Nejvíce je vidět to, co ČKAIT dělá pro své členy. Začalo to ediční činností, protože po roce 1990 zaniklo Státní nakladatelství technické literatury a byl hlad po odborné literatuře. Vydavatelská činnost zdobí ČKAIT dodnes. Dalšími kroky v této oblasti byl zejména vznik INFORMAČNÍHO CENTRA ČKAIT s.r.o. (1998), program vzdělávání členů (2001) nebo vznik systému PROFESIS (2003). Je škoda, že zejména PROFESIS, který nám čas
 • Rozsah specializace energetické auditorství je nově definován

  Představenstvo ČKAIT na svém jednání 20. dubna 2017 schválilo nové znění rozsahu specializace energetické auditorství pro autorizované inženýry a techniky (IA00, TA00). Podmínkou získání této autorizace je pro autorizované inženýry a techniky autorizace v oboru pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb či technika prostředí staveb. Autorizovaná osoba ve specializaci energetické auditorství v projektové dokumentaci zpracovávané v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se novelizuje vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ověřuje splnění požadavků na energeti
 • Smí architekti provádět statické a dynamické výpočty staveb?

  Autorizovaný architekt není podle názoru ČKAIT způsobilý zpracovávat statické a dynamické výpočty staveb, neboť se jedná o vybranou činnost podle autorizačního zákona. Architekti musí podle § 159 odst. 2 stavebního zákona ke zpracování statiky přizvat osobu s oprávněním pro tento obor. O tom, zda je autorizovaný architekt oprávněn provádět statické a dynamické výpočty staveb, se vedou časté diskuse. Výklady § 18 a § 17 zákona č. 360/1992 Sb. (tzv. autorizační zákon) se u obou profesních komor ČKAIT a ČKA liší. Předseda ČKAIT proto požádal o výklad ředitelku odbor
 • Pravidla pro používání autorizačního razítka

  Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen pravidla). Článek 1 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem[1], které zajišťuje Komora. 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem[2] (SZ) a činnosti podle § 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena. 3. Přehled dokumentů, které autorizovaná os
 • K oprávnění autorizovaného technika

  Ministerstvo pro místní rozvoj a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydaly 23. května 2017 společné stanovisko k oprávnění autorizovaného technika. Pro sjednocení aplikace ustanovení o rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorizační zákon) v kontextu s příslušnými ustanoveními zákona č. 18
 • Výklad § 77 zákona o zadávání veřejných zakázek je dlouhý a nejednoznačný

  ČKAIT požádala MMR o výklad § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále ZZVZ). Odpověděl 3. dubna 2017 JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, ředitel odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR. Když se chce občan z členských států EU ucházet v ČR o zakázku, při níž je nutné prokázat autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., využívá často možnosti získat statut osoby hostující. ČKAIT proto požádala o výklad ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně § 77, v návaznosti na ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autor
 • Podle nového ZZVZ zadavatel může a nemusí požadovat profesní způsobilost

  Významným rozdílem oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) je, že zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nevyžaduje, aby zadavatel jako podmínku účasti vymezil požadavek na prokázání profesní způsobilosti dodavatele předložením oprávnění k podnikání, která jsou nezbytná k splnění předmětu veřejné zakázky. Zákon (k tomu srov. § 73 odst. 2 ZZVZ) totiž rozlišuje mezi povinně vyžadovanou profesní způsobilostí (předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, podle § 77 odst. 1 ZZVZ) a nepovin
 • Odstraňuje se nadbytečná administrativní zátěž pro zahraniční dodavatele

  Po obdržení výše uvedeného stanoviska ČKAIT požádala o změnu společného stanoviska MMR a ÚOHS níže uvedeným textem. Oproti předchozí právní úpravě (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) dochází v § 77 v souladu s unijními právními předpisy, zejména s tzv. zadávacími směrnicemi, k odstranění nadbytečné administrativní zátěže pro zahraniční dodavatele tak, aby jejich účast v zadávacích řízeních zadávaných v jiných členských státech nebyla bezdůvodně omezována. Ustanovení § 77 odst. 3 ZZVZ umožňuje zahraničn
 • ... aby při výkladu nevznikly pochybnosti

  ČKAIT obdržela z MMR 5. května 2017 reakci, v níž je uvedeno, že původní společné stanovisko MMR a ÚOHS ke správnému stanovení profesní způsobilosti ve veřejných zakázkách není potřeba nijak doplňovat či měnit. Stanovisko slouží k výkladu ke všem veřejným zakázkám podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Primárně má za úkol upozornit zadavatele na správný postup stanovení profesní způsobilosti, nikoliv popisovat stanovení profesní způsobilosti pouze v jednom z mnoha oborů služeb. Uveřejněné stanovisko má za cíl nikoliv upravovat postupy v jednot
 • Dočasně, anebo příležitostně?

  ČKAIT požádala MŠMT a posléze také renomovanou advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners o výklad sporných termínů „dočasné a/nebo příležitostné poskytování služeb (výkon činnosti)“, které se objevují v předpisech EU a České republiky vztahujících se k uznávání odborné kvalifikace. Pojmy „dočasně nebo příležitostně“ užívá jak zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, tak směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES z 6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací (uznávací směrnice) i směrnice pro uznávání odborné kvalifikac
 • Registrace hostujících osob je opět spojena s konkrétní stavbou

  Nová směrnice ČKAIT pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené a hostující platí od 2. května 2017. ČKAIT se rozhodla, stejně jako řada dalších evropských uznávacích orgánů, upřesnit pomocí vlastní směrnice velmi obecný výklad týkající se uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, respektive pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující. Uznávání odborné kvalifikace osob pro výkon regulovaných činností v jiném než domovském státě upravila Evropská unie a následně členské státy sice rozsáhlými normami (poslední aktualizace skončila v roce 2015), které jsou
 • Znalost českého nebo slovenského jazyka při uznávání odborné kvalifikace

  Z důvodu ochrany veřejných zájmů považuje ČKAIT za nezbytné prověřit u osob usazených a hostujících znalost českých stavebních předpisů v českém nebo slovenském jazyce. ČKAIT nese odpovědnost za ověřování odborné kvalifikace osob, které vykonávají regulovanou činnost na území České republiky. ČKAIT nesdílí názor některých uchazečů o uznání odborné kvalifikace jako osob usazených anebo osob, které hodlají na území České republiky vykonávat činnosti jako osoby hostující, že pro výkon činnosti projektanta anebo stavbyvedoucího není nezbytná jakákoliv znalost české
 • Projektant, nebo překladatel?

  Anglická verze technické normy s národní titulní stranou je stále častějším jevem. Česká republika sice přejímá evropské technické normy, ale nemá personální možnosti na zajištění jejich překladu. Zdá se, že státu nevadí, že individuální překlad uživatelů se může lišit od významu zamýšleného v originále! Jak poznat, které normy jsou závazné a které nikoliv? Již v časopise Z+i 5/2015 Legislativní komise ČKAIT zveřejnila k dané problematice rozsáhlý orientační materiál. Při uplatňování právních předpisů v praxi investiční výstavby, zejména při navrhování
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu nemá na překladatele norem

  MPO interně projednalo dotaz ČKAIT z 15. března 2017 s věcně příslušným útvarem a s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a již 30. března 2017 přišla velmi překvapivá odpověď, kterou zde uveřejňujeme: České technické normy nejsou podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., obecně závazné. Uvedené ustanovení nicméně neznamená, že zvláštní právní úprava nemůže na technické normy odkazovat a že zvláštní právní úpra
 • Aktuálně o zvýšeném skupinovém připojištění

  Celkem je zatím ke zvýšenému skupinovému pojištění přihlášeno přibližně 1380 osob. Od 1. ledna do 14. června 2017 se pojistilo pomocí zvýšeného skupinového pojištění 1198 autorizovaných osob. Průměrné pojistné za toto období činí cca 5900 Kč. Počet připojištěných společností (s.r.o., v.o.s.) je 193, počet připojištěných energetických specialistů činí 112. Systém zvýšeného skupinového pojištění je stále otevřený. V případě zájmu je možné toto pojištění kdykoli uzavřít, a to prostřednictvím registračního formuláře, který je k dispozici na internetových
 • www.cenyzaprojekty.cz

  Užitečným nástrojem, který může pomoci investorům, projektantům a veřejným zadavatelům v přípravné fázi staveb určit předpokládané náklady staveb a ceny inženýrsko-projektových činností, je webová služba http://www.cenyzaprojekty.cz/. V rámci této služby je možné určit předpokládané náklady pozemních a dopravních staveb, stanovit honoráře za projektové a inženýrské práce a provést rozvahu, jak bude celková cena prací rozdělena mezi subdodavatele profesních částí. Náklady jsou kalkulovány na základě průměrných jednotkových cen pro jednotlivé kategorie staveb, a 
 • Územní plánování

  Cílem publikace je seznámit projektanty, inženýry a architekty, členy obecní samosprávy a stavební podnikatele s aktuálním procesem územního plánování. Text je zaměřen na praktické uplatňování stavebního zákona, prohloubení celkového přehledu o nástrojích územního plánování, vysvětleny jsou vzájemné vazby a smysl jednotlivých nástrojů. Důraz je kladen na využití nástrojů územního plánování pro přípravu a umísťování staveb. Dozvíte se aktuální stav právní úpravy územního plánování. Text odpovídá na vybrané nejčastější dotazy z praxe. Územní plánován
 • Čestní členové ČKAIT navštívili vzducholoď Gulliver v Praze

  Krásné, ale chladné slunečné počasí přivítalo 24. května 2017 na tradičním jarním setkání tři desítky čestných členů ČKAIT z celé republiky v nově vybudovaném prostoru v Praze, a to v Centru současného umění DOX. Cílem setkání byla návštěva vzducholodě Gulliver, která se jakoby vznáší nad prostorem dvora. Architektonický návrh stavby je z dílny prof. Ing. arch. Martina Rajniše (Huť architektury Martin Rajniš s.r.o.), který byl inspirován ředitelem centra DOX Leošem Válkou. Leoš Válka svůj sen – vzducholoď – dva roky s architektem ­Rajnišem připravoval. Ing. Z
 • Za zajímavými stavbami z Prahy do Hamburku

  V termínu 4. až 8. května 2017 uspořádalo INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o. další poznávací zájezd, tentokrát po zajímavých stavbách části Německa. Účastníky uchvátila zejména stavba Labské filharmonie v Hamburku. Účastníci zájezdu měli možnost si v Lipsku prohlédnout např. památník bitvy národů – monumentální kamennou stavbu vysokou přes 90 m se síní slávy s mnoha alegorickými sochami. Lipský S-Bahn, nádraží a BMW V rámci pěší prohlídky města jsme si prohlédli historické lipské Bavorské nádraží a dvě nové zastávky S-Bahn, které ústí v nové i histori
 • Inženýrský den 2017 v Brně se věnoval oživení historických center měst

  Téma návrat života do historických měst představuje naléhavou výzvu naší doby, spojuje práci architektů a stavebních inženýrů a vyjadřuje investiční záměry politiků a technických odborníků. Inženýrský den se letos zaměřil na návrat života do historických center měst. Zvolené téma mělo napomoci napravit chyby z živelné komercionalizace měst po roce 1990 a otevřít pohled na budoucí desítky roků kultivace veřejného prostoru ve městech. Spojením toho nejhodnotnějšího ze stávající zástavby se stavbami novými, úpravou ploch a komunikací, zapojením tekoucí vody, stromů a
 • Inženýrský den v Bratislavě se věnoval kvalitě staveb

  Slovenská komora stavebních inženýrů zorganizovala 18. května 2017 v hotelu NH Bratislava Gate One Inženýrský den na téma Kvalita ? Staveb. Pamětní medaile a ocenění na něm získali i představitelé ČKAIT. Cílem konference, konané u příležitosti 25. výročí obnovení činnosti, bylo zorganizovat fórum profesionálů z oblasti stavebnictví, představitelů státní správy a evropských inženýrských organizací. Inženýrský den poukázal na důležitost kvality inženýrských staveb pro trvale udržitelnou společnost, a to od projektování staveb, kontroly a realizace až po následnou údr
 • Kadaňská průmyslovka prohlubuje spolupráci s německými kolegy

  Ve spolupráci s Inženýrskou komorou spolkové země Durynsko připravuje kadaňská průmyslovka cenu za nejúspěšnější projekt, exkurze, odborné praxe a další aktivity. Prostřednictvím výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary byla jako podpora kvality studia navázána v roce 2016 úspěšná spolupráce Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie v Kadani s Inženýrskou komorou spolkové země Durynsko (Ingenieurkammer Thüringen). Garanci nad spoluprací převzal z německé strany viceprezident komory Dipl.-Ing. Karl-Heinz Bartl. Obě strany se dohodly, že bude vypsána cena za
 • Sympozium Industriálních stop 2017

  O významných, památkově chráněných či ikonických dílech se většinou obecně ví a mluví. Existuje však ještě další vrstva průmyslového dědictví, vnímaná víc na místní úrovni. Do ní patří drobné drážní stavby, obecní vodárny a vodárenské věže, cihelny, malé místní pivovary, skladištní budovy, dílenské a opravárenské provozy či v krajině již osamělé sladovny, rozpadlé vápenky, zbytky konstrukcí u zaniklých lomů, místní kapličky pro transformátory, torza zdí a trčící komíny po továrnách. Trasa vyhlídkového sympozia vedla z pražského Smíchova (s úvodn
 • Jubileum: Jindřich Bartoš

  Jindřich Bartoš, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, slaví 85 let. V roce 1961 až 1967 dálkově studoval ČVUT v Praze, ­Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Koncem 60. let byl výrobním inspektorem v Pozemních stavbách Liberec. Po roce 1968 již nesměl z politických důvodů tuto funkci vykonávat a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jako hlavní stavbyvedoucí se podílel na stavbě budovy interny v liberecké nemocnici, areálu VŠ strojní a textilní v Liberci, domu obloukového půdorysu na Wolkerově vrchu v Liberci, ale i montovaných věžáků Na Bídě, stavby kulturního domu v Liberci
 • Jubileum: Miroslav Krössl

  Dopravní inženýr Miroslav Krössl dovršil 75 let. Po maturitě na SPŠ zeměměřičské studoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 1965 získal inženýrský diplom v oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení studia nastoupil jako stavební asistent ke Stavbám silnic a železnic, n.p., Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. Jako stavbyvedoucí působil od roku 1967 na obalovně v Dalovicích nebo na přeložce silnice I/6 u Lokte první čtyřproudové silnice v kraji I/13 Karlovy Vary – Ostrov. V roce 1978 nastoupil do technické skupiny o.z. 6 Staveb silnic a železnic v Karlových
 • Čtvrté zasedání Představenstva ČKAIT

  Výjezdní zasedání nově zvoleného Představenstva ČKAIT se konalo v Brně 2. a 3. června 2017 a zaměřilo se na hospodaření Komory. Připravuje výběr zhotovitele projektové dokumentace na úpravu pražského sídla ČKAIT. Zvolilo také nové redakční rady časopisů Zprávy a informace ČKAIT a Energeticky soběstačné budovy. Schválení hospodářského výsledku ČKAIT za rok 2016 Na jednání byl předložen návrh daňového přiznání ČKAIT za rok 2016 k projednání a schválení. Do konce června 2017 bude daňové přiznání podáno na Finanční úřad v Praze. Oblasti hospodařily v rámci s
 • Rada pro podporu rozvoje profese připravuje kvalitní pomůcky pro praxi

  Dne 2. června 2017 jmenovalo Představenstvo ČKAIT Radu pro podporu rozvoje profese (dále jen RPRP) v počtu celkem 33 odborníků. Zasedat bude dvakrát ročně v plném složení, dvakrát ročně s vedoucími profesních aktivů a podle potřeby se uskuteční zasedání tzv. zúžené RPRP (předseda, místopředseda a zástupci SVI ČKAIT). Předsedou RPRP byl představenstvem jmenován Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT. Pro rok 2017 byl vytyčen především plán zkvalitňování pomůcek a byla zahájena jejich celková racionalizace s cílem zvýšit přehlednost, vyloučit duplicity informací a rov
 • Ediční rada v roce 2017 – pojítko Komory s odbornou veřejností

  Na zasedání Ediční rady ČKAIT (dále ER) 9. května 2017 bylo projednáno vydání celkem devíti nových knižních titulů. K zajímavým bude jistě patřit Stavební kniha 2018, Stavební zákon a Vybrané předpisy stavebního práva po letos projednávaných novelách, Dřevěné lávky a mosty, Stoleté mosty – 2. díl nebo Opevnění republiky u příležitosti 100 let od založení republiky. Ediční rada, která zasedá v počtu osm osob nejméně dvakrát ročně, rozhoduje o vydavatelských záměrech ČKAIT. Pro zlepšení informovanosti členů byla proto již v roce 2015 na http://www.ckait.cz/ zř
 • Knihovna a studovna pro členy Komory i pro odbornou veřejnost

  Knihovna nabízí k prezenčnímu studiu více než 90 titulů českých odborných časopisů a 9 titulů zahraničních časopisů, odborné publikace se zaměřením na stavebnictví, typové podklady k panelovým domům, sborníky a konference, firemní literaturu, výběr katalogů… Nabízí také další služby, které usnadňují práci nejen autorizovaným osobám: nahlížení do databáze veřejných zakázek, členům Komory i možnost stažení kompletní dokumentace k vybraným zakázkám; nahlížení do databáze norem ČSN online; pomoc při vyhledávání literatury z knihovny ČKAIT, ze souborného kata
 • Oblast ČKAIT České Budějovice podporuje budoucí stavbařskou generaci

  Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v uplynulém období nejen podílela na podpoře prezentace kvalitních staveb v rámci PRESTY – přehlídky prestižních staveb jižních Čech, ale intenzivně také spolupracovala se středními odbornými školami. Pořádání 16. ročníku celostátní soutěže žáků SPŠ a SOŠ stavebních v projektování pozemní stavby pomocí grafických programů, která se konala 23. března 2017, podpořila českobudějovická oblast ČKAIT poskytnutím odborné a technické podpory a nominováním předsedy poroty. Šestnáctý ročník celostátní soutěže v
 • STUDENT PRESTA JČ 2014–2016

  Součástí letošního ročníku soutěže PRESTA jižní Čechy 2014–2016 byla i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu STUDENT PRESTA JČ 2014–2016. Této části soutěže se zúčastnili vybraní reprezentanti pěti stavebních škol jihočeského regionu – VŠTE v Českých Budějovicích, SPŠ stavební v Českých Budějovicích, VOŠ a SPŠ ve Volyni, SOŠ a SOU Písek a SPŠ strojní a stavební, Tábor. Jedenáctičlenná porota složená ze zástupců vyhlašovatelů a jednotlivých škol hodnotila třináct přihlášen
 • Soutěž PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2014–2016

  Vyhlášení výsledků IX. ročníku soutěžní přehlídky prestižních staveb jižních Čech PRESTA 2014–2016 proběhlo na slavnostním večeru stavbařů 20. dubna 2017 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Vyhlašovatelé, kterými jsou Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Jihočeským krajem, se vždy snažili a snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. V průběhu všech ročníků se do soutěže přihlásilo 558 staveb. Letos porota složená z jedenácti zástupců vyhlašovatelů hodnotila 45 přihlášených
 • Představujeme oblast Plzeň

  V Plzeňském kraji za uplynulých dvacet pět let vznikla řada různorodých realizovaných staveb, od dopravních po průmyslové i obytné. Tyto stavby vznikaly za účasti členů ČKAIT z naší oblasti. Autorizované osoby všech oborů a specializací tak přispěly k jejich zdárnému provedení. Nejdůležitější dopravní stavbou je bezesporu dálnice D5. Ta byla dokončena v říjnu 1997, stále však chyběl úsek kolem Plzně, jehož dostavbu blokovala činnost ekologických aktivistů. Celý úsek dálnice byl zprovozněn až v listopadu 2006. Podél dálnice se postupně vytvořilo několik nových průmy
 • Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2016 získal železniční most Gambrinus

  Paralelně se soutěží Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly 25. května 2017 vyhlašovány také výsledky VII. ročníku Ceny ČKAIT Plzeňského kraje, kterou vypisuje OK ČKAIT Plzeň. Do soutěže se mohly přihlásit do 9. května 2017 stavby projektově nebo realizačně dokončené v soutěžním roce 2016 anebo v roce 2015. Hlavním posláním soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví, seznámení s těmito návrhy včetně představení j
 • Stavba roku Plzeňského kraje 2016

  Výsledky 14. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016 byly vyhlášeny 25. května 2017 na slavnostním galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni. Prestižní titul získaly tři stavby. Mezi nejvýše oceněné stavby realizované v roce 2016 se v kategorii Rekonstrukce budov dostala jízdárna v Tachově-Světcích. Druhou stavbou, která se pyšní titulem v kategorii Stavby pro bydlení, je nový bytový dům ve Veleslavínově ulici v Plzni. K šesti soutěžním kategoriím přibyla letos sedmá – Průmyslové stavby. V ní uspělo plzeňské sídlo firmy Workpress Aviation zabývající se pře
 • Česká dopravní stavba 2016

  Dne 15. června 2017 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění ve 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016. Cílem soutěže, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo dopravy ČR, je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v České republice, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016. Celkem odborná porota posuzovala 41 p
 • Historie předpjatého betonu

  Autor: Jan Vítek Datum vydání: 2016 Monografická publikace souhrnně pojednává o předpjatém betonu od jeho počátku až do devadesátých let 20. století. Je rozdělena do třinácti kapitol, které se týkají např. počátků předpjatého betonu, mostů z prefabrikovaných nosníků, monolitických i segmentových, průmyslových a pozemních staveb, vozovek, výrobků z předpjatého betonu, výztuže a techniky předpínání, výzkumné činnosti v oboru apod. Jsou citovány význačné osobnosti, které měly zásadní význam pro rozvoj předpjatého betonu, autoři a realizátoři staveb. Dále jsou u
 • Návrat života do historických center měst

  Autor: Kolektiv autorů Datum vydání: 2017 Středobodem dění ve městě bývalo vždy systematicky budované centrum města od jeho založení až do nedávné doby. Po roce 1989 byl však nastartován trend vylidňování center. Podmínky pro jejich znovuoživení se hledají složitě. V současnosti se vynakládají nemalé prostředky jak z vlastních zdrojů, tak z dotací poskytnutých Evropskou unií, aby se historická centra měst uchránila. Vzniká řada projektů a podpor, které přispívají k revitalizaci center měst. Některým městům se daří tento trend využít a historická centra opět oživit.
 • Dokumentace staveb

  Autor: Jindřich Pater Datum vydání: 2016 Publikace nabízí shrnutí různých procesů staveb z pohledu potřeby konkrétní dokumentace nebo projektové dokumentace ve vazbě na podmínku jejich zpracování projektantem, tj. osobou s oprávněním podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.