• Úvodník květen 2018

  Přestal jsem téměř kupovat noviny. Stačí se podívat ráno na stránky elektronických verzí a hned je den slunečný, i kdyby se za okny čerti ženili. Zkusím si pomoci při koncipování úvodníku několika titulky.Stavěla bych, až bych brečela. Ale nemohu, říká ­Adriana ­Krnáčová. To je titulek rozhovoru s primátorkou (ANO) z 20. ­března 2018 v deníku E15. Rozvoj hlavního města podle ní brzdí například špatný stavební zákon. Tedy norma, kterou v minulé vládě měla na Ministerstvu pro místní rozvoj pod palcem její téměř spolustranice Karla Šlechtová. Ona je takový zvláštní člověk, uvedla primátorka v rozhovoru na adresu současné šéfky obrany. A tak hledám, zda u nás doma nezbylo po vnoučatech nějaké lego, abych stavebnici poslal paní primátorce. Možná, že kdybyste i vy nějaké našli a poslali jí je, již by nebrečela.Jeden pražský advokát na otázku, proč mají tak vysokou hodinovou sazbu, odpověděl: „Advokacie je služba, prodáváte svůj mozek. Mercedes taky bude mít podobnou cenu v zahraničí jako u nás“. A co prodáváme my autorizovaní? Budu se muset zeptat pana předsedy antimonopolního úřadu, co prodává on, když my můžeme dělat za nulovou hodnotu.

 • Soud začal

  Reportáž ze soudní síně, v níž soudce řešil odpovědnost za zřícení střešní konstrukce tělocvičny v České Třebové. Z obecného ohrožení byli obžalováni projektanti střešní konstrukce – dvě autorizované osoby, jimž hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

 • Platí pro významné stavby územní plán?

  Novela stavebního zákona umožňuje nepřihlížet k části platného územního plánu, která znemožňuje realizaci stavby, neboli možnost tzv. vybočení z koridoru. Ve většině případů se to bude týkat veřejně prospěšných staveb.

 • Ze Shromáždění delegátů ČKAIT 2018

  Do pražského Hotelu Pyramida se 24. března 2018 sjelo 182 z 200 pozvaných delegátů. Závěrečné usnesení potvrdilo význam samosprávy profese inženýrů a techniků. Byly předány tři Ceny Inženýrské komory 2017 a vyhlášeny podmínky dalšího ročníku.

 • Oblast České Budějovice se představuje

  Oblast České Budějovice v rámci celoživotního vzdělávání uspořádala nebo se podílela na organizování celkem 49 akcí, kterých se účastnilo 1355 osob. Z toho bylo 25 seminářů (605 osob), 21 exkurzí a výstav (368 osob) a tři prezentace firem, kterých se celkem účastnilo 382 osob.

 • Premiér souhlasí s ČKAIT

  Z dopisu Andreje Babiše, premiéra Vlády ČR v demisi, z 21. března 2018, kterým odpověděl na návrh ČKAIT: Shodneme se v tom, že pro zásadní zjednodušení a zrychlení přípravy realizace stavebních záměrů v ČR nepostačí pouze připravit zcela nový stavební zákon. Aby uvažovaná rekodifikace veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné provést podstatnější reformu celé veřejné správy v ČR. Rekodifikace musí zahrnovat změnu právní úpravy týkající se nejen oblasti stavebnictv
 • České a slovenské stavby století – projekt k oslavám 100. výročí vzniku republiky

  V Československu, poté i v České a Slovenské republice bylo za posledních 100 let postaveno mnoho významných staveb, ze kterých bylo odbornou komisí, složenou ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavebnictví, vybráno celkem 100 českých a slovenských staveb. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Kritériem pro nominaci byl celospolečenský význam a přínos stavby. Celkový seznam českých i slovenských nominovaných staveb je řazen chronologicky a je uveřejněn na www.stavbystoleti.cz. Anketa o stavbu století pro
 • Bez souhlasu vlastníka pozemku nelze stavbu realizovat

  Pokud není k žádosti o vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle stavebního zákona podané po 1. lednu 2018 přiložen souhlas podle § 184a stavebního zákona, nesplňuje podání zákonem předepsané náležitosti a stavební úřad vyzve k odstranění nedostatku žádosti, odmítne návrh veřejnoprávní smlouvy nebo rozhodne usnesením o vedení řízení. Pro uskutečnění stavby – stavebního záměru vyžaduje právní řád dva tituly, veřejnoprávní podle stavebního zákona a soukromoprávní podle občanského zákoníku. S přihlédnutím k ustanovení § 1 odst. 1 občanského zákoníku
 • Souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

  1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. (2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu d
 • Kdy se nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování

  Při posouzení, kdy se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, je třeba důsledně vycházet z ustanovení § 96b nového stavebního zákona. Z první věty § 96b odst. 1 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. vyplývá, že se posuzuje jen změna v území vyvolaná záměrem. Změnou v území se podle § 2 odst. 1 písm. a) stavebního zákona rozumí změna jeho využití nebo prostorového uspořádání, včetně umisťování staveb a jejich změn. Nejsou dotčeny veřejné zájmy Z uvedeného lze dovodit, že pokud nedochází ke změně využití nebo prostorového uspořádání, nej
 • Technický dozor stavebníka u veřejných zakázek musí mít autorizaci

  Novelou stavebního zákona došlo v § 152 odst. 4 ke zvýšení kvalifikačních požadavků na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel. Do 31. 12. 2017 u stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, byl stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Kvalifikační požadavky na osobu vykonávající technický dozor stavebníka nebyly stanoveny. Od 1. 1. 2018 má stavebník povinnost zajistit technický doz
 • Technický dozor stavebníka podle zákona o uznávání odborné kvalifikace

  O tom, zda konkrétní usazená osoba může vykonávat technický dozor stavebníka u veřejných zakázek, musí jednotlivě rozhodnout uznávací orgán, což je ČKAIT a ČKA. Předseda ČKAIT požádal JUDr. Vladimíru Sedláčkovou, ředitelku odboru stavebního řádu MMR ČR, o stanovisko k problematice týkající se návaznosti § 152 odst. 4 novely stavebního zákona na § 24h zákona č. 18/2004 Sb., zákona o uznávání odborné kvalifikace. ČKAIT dospěla k názoru, že pokud je žadatel z členského státu EU držitelem „jenom“ osvědčení technický dozor stavebníka a nemá odbornou kvalifikac
 • Koncept větrání není právním předpisem

  Hospodářská komora připravila pomůcku mapující problematiku větrání budov pro pobyt osob. Citace z Konceptu větrání: Tento dokument je určen všem osobám činným ve výstavbě, jejichž činnost se dotýká tvorby vnitřního prostředí v budovách – budoucím stavebníkům, uživatelům, developerům, architektům, projektantům, dodavatelským firmám, provozovatelům i pracovníkům stavebních úřadů a orgánům ochrany veřejného zdraví. Dokument se uplatní při návrhu novostaveb, rekonstrukcích i při změnách užívání budov, zejména pokud dochází k výměně okenních výplní. Pravid
 • Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

  Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.

 • Nové normy kvality a environmentu

  Stručná informace pro autorizované osoby ČKAIT o tom, co je v oblasti kvality a environmentu nového. Detailnější informace lze nalézt v metodické pomůcce PS 7.1 DVD PROFESIS 2016 – Systémy integrovaného managementu. Mnohé podnikatelské subjekty mají zavedeny a pravidelně ověřovány systémy pro řízení kvality svých produktů a služeb a také pro ochranu životního prostředí při výkonu svých výrobních a dodavatelských činností. Autorizované osoby se s touto problematikou často setkávají ve styku s investory, projekčními organizacemi a zhotoviteli staveb při přípravě a real
 • Ing. Svatopluk Zídek – 75 let

  [caption align="alignleft" width="387"] Karlovy Vary, 14.4.2014, Ing. Svatopluk Zídek, u termálního bazénu hotelu Thermal, který byl jeho první stavbou v Karlových VarechFoto: MAFRA - Václav ŠlaufIng. Svatopluk Zídek začátkem května získá čestné občanství Karlových Varů.[/caption] Malé ohlédnutí za velkou aktivitou Ing. Svatopluka Zídka spojenou s organizováním mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary u příležitosti jeho 75. narozenin. Ing. Svatopluk Zídek je hlavním organizátorem konference Městské inženýrství již od jejího počátku. Ve věku 75 let m
 • Práce s řetězovou pilou na staveništi

  Nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“) stanovuje řadu povinností, které je nutné dodržet i při práci s řetězovou pilou na staveništi. Řada zaměstnavatelů, OSVČ, stavbyvedoucích a koordinátorů BOZP na staveništi si nemusí uvědomit, že tento právní předpis stanovuje požadavky pro bezpečnost práce při provádění stavby všude tam, kde je řetězová pila používána. Za pracoviště obdobného charakteru jako práce v lese
 • Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

  Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení a výjimkou nejsou ani absurdní pracovněprávní spory. Nejrůznějších příkladů je celá řada, ale mají jedno společné. Ve většině případ
 • Ze zasedání představenstva 1/2018

  Představenstvo ČKAIT se sešlo v Praze 15. února 2018. Hlavním bodem bylo projednání podkladů pro následující Shromáždění delegátů. Shromáždění delegátů (SD) nebude letos volební, ale bude potřeba projednat návrhy změn řádů. Představenstvo navrhlo do mandátové komise Ing. Loukotu a Ing. Zdařilovou, do návrhové komise Ing. Hladíka a do volební komise Ing. Mandíka a Ing. Špačkovou. Další členy komisí navrhne SD. Jednání bude řídit 1. místopředseda prof. Materna a za předsednickým stolem budou místopředsedové. Představenstvo konstatovalo, že letošní volební valné
 • Memorandum o spolupráci

  ČKAIT v březnu 2018 podepsala se Svazem měst a obcí ČR Memorandum o spolupráci. Cílem je podpořit kvalitní vystavbu a revitalizaci veřejného prostoru. Komora se již dlouhodobě věnuje rozvíjením vztahů na úrovni měst a obcí. Jednotlivé oblastní kanceláře systematicky rozvíjí spolupráci zejména s obecními a speciálními stavebními úřady, ale zároveň s představiteli měst, obcí či krajů. Tyto aktivity byly završeny podepsáním Memoranda o spolupráci se Svazem měst a obcí, a to předsedou Svazu měst a obcí České republiky Mgr. Františkem Luklem, MPA, a předsedou ČKAIT In
 • Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

  ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě dalších funkcí též autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Ivan Hrdina, autorizovaný inženýr v ob
 • Soutěž nápadů na průmyslovce v Kadani

  Mezinárodní spolupráce inženýrských komor pomáhá studentům střední odborné školy získat zahraniční zkušenosti. O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi. V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do Soutěže nápadů na novostavbu obecního střediska tvořeného mateřskou školou, obecním sálem a školou v areálu bývalé farmaceutické továrny v Mellenbachu v Durynsku. Do finále so
 • Drobné památky rychle mizí

  Konference Přehlížené, zapomenuté, drobné industriální stopy v krajině a sídlech poukázala na alarmující situaci. [caption align="aligncenter" width="511"] Reflektorová věž lomu v Srbsku (foto: Dan Friedlaender)[/caption] Ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Výzkumným centrem průmyslového dědictví při FA ČVUT v návaznosti na výjezdní symposium Industriálních stop se 8. března 2018 uskutečnila v rámci 6. veletrhu Památky, muzea a řemesla na výstavišti v Holešovicích odborná konference věnovaná drobným mnohdy opomíjeným technickým a průmyslový
 • Střední škola ve Volyni má tradici i úspěšné studenty

  Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni již od roku 1864 zajišťuje odbornou výuku technických stavebních oborů a oborů zpracování dřeva. Od 1. září 2005 je na škole zřízeno detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu. V současné době školu navštěvuje 420 studentů. K nejvýznamnějším úspěchům volyňských studentů z poslední doby určitě patří: 3. místo v soutěži obalového designu „Young Package“ v konkurenci 744 prací z 57 zemí světa získala Dora Kolářová, žákyně 2. ročníku oboru design interiéru. 1. místo v celostátn
 • Doprava ve městě

  23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018, která se bude konat 8. června 2018, si za ústřední téma zvolila dopravu ve městě. [caption align="aligncenter" width="576"] Vědecká rada mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 navštívila lodní zdvihadla v Niederfinow. Vedle nejstaršího dosud provozovaného zdvihadla, které je staré 83 let a svým výkonem 4290 t a svými rozměry již nestačí současným požadavkům, se staví nové, umožňující výkon 9800 t.[/caption] Zasedání vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko
 • Hrad Zvíkov

  5. zlatá mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky [caption align="alignright" width="389"] (foto:archiv ČNB)[/caption] Emisním dnem zlaté mince s nominální hodnotou 5000 Kč je 29. květen 2018. Autorem mince je Luboš Charvát, který mimořádně dokonale ztvárnil fragment dřevořezby oltáře na lícní straně návrhu a dále originálně zkombinoval nejcharakterističtější objekty hradu Zvíkov – v popředí Písecká brána s věží Hláskou, v pozadí Hlízová věž s kaplí sv. Václava. Za vlády krále Václava byl již existující hrad dále budován a ve výstavbě
 • Změny v používání autorizačních razítek

  Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. února 2018 schválilo v návaznosti na novelu § 152 odst. 4 stavebního zákona změnu Pravidel pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika Rozhodnutí č. R1601-6 Představenstva ČKAIT z 11. února 2016 (dále jen Pravidla) v následujících odstavcích: * Článek 1 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem a činnosti podle § 2, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializac
 • Informace Legislativní komise ČKAIT k územnímu plánování

  Problematiku výhradního postavení autorizovaných architektů při zpracování územních plánů sleduje ČKAIT dlouhodobě. V poslední novele vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 29. ledna 2018, se na základě zásadní připomínky ČKAIT v mezirezortním připomínkovacím řízení upravilo také znění písmene f) v části I odst. 2 přílohy 7 tak, aby lépe odpovídalo ustanovením § 17 písm. d) a § 18 písm. a) a b) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autor