• Úvodník říjen 2019

  Sedím na terase a z fotbalového hřiště slyším pokřik trenérů na žáčky. Mám vždy radost, jak se mnohé zlepšilo. Minule jsem měl osobní vzpomínku na školu a teď zase na sportovní areál u nás v Kunicích. Záleží na nás, jak se budeme mít. Tím nemyslím, že můžeme všechny lumpárny odstranit, ale každý si může vytvářet svůj život. Občas slyším od svých kamarádů, jak je to špatné a že si představovali vývoj zcela jinak. Já taky, ale stále pořád vidím, že je to mnohem lepší než před třiceti lety. Na podzim tomu bude již padesát let, co domácí junta začala dělat p
 • Rekodifikace stavebního práva posedmé

  Přinášíme další zprávu o hektickém projednávání jednoho z nejdůležitějších zákonů. I přes řadu zásadních připomínek schválila Vláda ČR v červnu 2019 návrh věcného záměru stavebního zákona. V průběhu prázdnin bylo svoláno pět jednání pracovních skupin. ČKAIT se aktivně účastní všech jednání, i nadále usiluje o úpravu kritizovaných ustanovení.

 • Stavba roku 2019 v Pardubickém kraji

  Do devátého ročníku veřejné neanonymní soutěže Stavba roku v Pardubickém kraji se přihlásilo 26 staveb. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny 18. září 2019. Hlavní ocenění si odnesly čtyři stavby bez určení pořadí: Rodinný dům Polička (viz obrázek), Depozitář pro Východočeské muzeum Ohrazenice (viz titulní strana Z+i), Administrativní budova pro Lesy ČR v Chocni, Výrobní areál WENDELL ELECTRONICS v Lanškrouně.

 • Přihlašte se do Ceny Inženýrské komory 2019

  Přihlaste svůj projekt nebo stavbu do 31. října 2019 na oblastních kancelářích ČKAIT. Přihlášku do soutěže předává poštou nebo osobně na příslušnou kancelář oblasti ČKAIT, u které je jako autorizovaná osoba registrována. Přihlášení do soutěže je bez poplatků.

 • Otázky technického dozoru stavebníka

  Poslední novela stavebního zákona stále ještě vyvolává řadu nejasností, které se týkají zejména výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby financované z veřejného rozpočtu – § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 • ČAS se podílí na zavádění BIM

  Nově ustavená Komise ČKAIT pro BIM zřídila účet bim@ckait.cz a jeho správcem jmenovala Ing. Jana Klečku. Máte-li zájem jakožto autorizovaná osoba podávat připomínky k metodikám BIM, přihlaste se na uvedené adrese a budete obesíláni obdobně jako již dnes jsou obesíláni členové komise technické a pro BIM.

 • Dobíjecí stanice pro elektrická vozidla

  I v ČR se elektrická auta definitivně stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí, z našeho pohledu zejména do povolování a budování sítě dobíjecích stanic. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vydalo v květnu 2019 novou metodickou pomůcku.

 • Jak připomínkovat nově připravované ČSN

  Každý měsíc je ve Věstníku ÚNMZ na základě § 6 zákona č. 22/1997 Sb. zveřejněn seznam úkolů tvorby ČSN, nově zařazených do plánu. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních ČSN, se může do čtyř týdnů od zveřejnění přihlásit u zpracovatele návrhu nové ČSN, popřípadě prostřednictvím e-mailu normalizace@agentura-cas.cz.

 • Živnostenský zákon pro autorizované osoby

  Živnostenský zákon byl více než 100x novelizován, zásadní systémové změny byly přitom obsahem pouze několika novel, zbývající novely byly důsledkem přijetí jiných zákonných úprav. Článek navazuje na úplné znění Živnostenského zákona, které letos vydalo Informační centrum ČKAIT.

 • Recyklujeme stavby - on line Katalog výrobků a materiálů

  Cílem Katalogu výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví je přehlednou a srozumitelnou formou vysvětlit všem klíčovým účastníkům stavebního procesu, proč využívat stavební a demoliční odpad. Katalog vznikl ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Českou agenturou pro standardizaci a Univerzitním centrem energeticky efektivních budov.

 • Prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb

  Článek si klade za cíl upozornit na aktuální normy a s nimi související nové možnosti prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb. Vhodným stavebním řešením se lze bránit proti vloupání do budovy, ale i vytvářet bezpečný veřejný prostor. Samostatnou kapitolu tvoří bezpečnost škol a ochrana před útoky páchanými vozidly.

 • Tělocvična Česká Třebová a co z toho…

  Z rozhodnutí krajského soudu je dobré si vzít poučení. Autorizované osoby vždy odpovídají za jakýkoliv dokument opatřený jejich autorizačním razítkem, a to bez ohledu na souvislosti, jak dokument vznikl a kdo jej vypracoval.

 • Autorizovaná osoba v trestním řízení

  V poslední době jsme se setkali s odsouzením a obviněním autorizovaných osob – projektantů z údajných trestných činů. Naskýtá se zde více otázek. Kdo tyto autorizované osoby obvinil? Proč a z jakého důvodu? Jaký je rozsah a jak dlouho trvá odpovědnost autorizované osoby za výkon odborné činnosti?

 • Zpráva ze setkání zemí V4

  Na konci prázdnin ve dnech 22.–25. srpna 2019 se uskutečnilo již 20. setkání inženýrských organizací zemí V4, takzvané Malé V4, tentokrát na Slovensku v Prešově. Zástupci čtyř zemí si předávali informace o změnách ve stavebním zákoně. Hlavním tématem byla elektronizace stavebnictví. Setkání přineslo účastníkům mnohé náměty na řešení domácích problémů a jeho příjemná atmosféra podpořila možnosti další profesní spolupráce mezi sousedícími zeměmi.

 • 20 let spolupráce s rakouskými kolegy

  Inženýrské komory českých zemí i Rakouska vznikly na základě stejného rakousko-uherského císařského zákona z ledna roku 1913. Rozvíjení profesní spolupráce je žádoucí, neboť stále platí jednoduchá zásada, že větší celek má lepší podmínky pro své úspěšné působení. My máme v důsledku půlstoleté izolace od okolního světa co dohánět.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2018

  Nejvyšší ocenění mezi 51 soutěžními stavbami získala rekonstrukce vodního díla Šance, které nyní umí utlumit povodeň desetkrát větší, než byla ta v roce 1997. Ocenění si odneslo dalších deset staveb.

 • Nejlepší stavby roku kraje Vysočina 2018

  Vyhlášení soutěže Stavba roku kraje Vysočina 2018 máme za sebou a čeká nás příští ročník. Velmi bych si přál, aby se dotvořilo propojení krajských soutěží se soutěží celostátní – Stavbou roku. Zatím tomu brání několik důvodů, tím hlavním jsou však peníze. Je logické, aby vítěz krajské soutěže platil nemalý poplatek za vstup do soutěže celostátní?

 • Pustevny a její dominanty

  Ke stávajícím dominantám Pusteven, dřevěných staveb Libušín a Maměnka, přibyly i stavby současné – horní stanice lanové dráhy a Stezka Valaška. A právě tyto nové stavby spolu s rekonstruovaným Libušínem byly náplní odborné exkurze oblasti Ostrava

 • Rozhovor s dvoutisícím členem oblasti Hradec Králové

  Slavnostní slib skládají nově autorizované osoby v Betlémské kapli v Praze. Jednou z nich byl Ing. Oldřich Barvíř, který se 30. května 2019 stal dvoutisícím členem oblasti Hradec Králové. Předseda oblasti Ing. Milan Havlišta mu proto položil několik otázek.

 • Ve světě chytrého parkování

  Na posledním profesním aktivu oborů Technologická zařízení staveb (TZS) a Technika prostředí staveb (TPS), který se konal na konci května 2019, byla největší pozornost věnována rekodifikaci stavebního zákona. Velmi inspirativní byla konference o nových parkovacích systémech.

 • Labská vodní cesta stále čeká na realizaci

  Město Ústí nad Labem bývalo v historii centrem vodní dopravy. V současné době je třetí mód dopravních cest vodní dopravy v ČR výrazně upozaděn. Z toho vyplývá, že jsou dnes prakticky mrtvé všechny přístavy, loděnice i ostatní aktivity okolo Labe.

 • Statika hrou v Plasích

  Nová stálá expozice vznikla ve spolupráci Národního technického muzea (NTM) s ČKAIT. Otevřena je od 28. června 2019 v Plasích.

 • Dny evropského dědictví 2019 v Litomyšli

  V Litomyšli byly 7. září zahájeny Dny evropského dědictví (EHD), které v režii Mgr. Květy Vitvarové tradičně pořádalo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož přidruženým členem je ČKAIT, spolu s městem Litomyšl.

 • Jubileum - Ing. Josef Mach, první předseda Stavovského soudu, oslavil 95 let

  Nejstarší ze členů Ustavujícího výboru, první předseda Stavovského soudu a dnes čestný člen ČKAIT oslavil 95 let v širokém rodinném kruhu a později také s předsedou a s několika přáteli z oblasti Hradec Králové, mezi kterými byli i jeho pokračovatelé v práci Stavovského soudu – Ing. Jiří Otčenášek a Ing. Vítězslav Bezpalec.

 • Hrad Švihov

  Česká národní banka emitovala 1. řijna 2019 osmou zlatou minci o nominální hodnotě pět tisíc korun s motivem gotického hradu Švihov – jediným českým vodním hradem, který si uchoval vzhled středověké pevnosti.