• Úvodník září 2021

  Léto skončilo, a tak doufám, že jste ho využili v rámci možností k odpočinku a získání nových sil pro konec roku. Cestování bylo letos sice trochu složitější, ale pro ty, kteří pamatují proces vydávání výjezdních doložek, devizových či dinárových příslibů a pro dnešní generaci mladých lidí naprosto nepochopitelnou mašinerii získávání mnoha podpisů a razítek na to, aby rodina měla nejistou možnost vyjet do Jugoslávie k Jadranu nebo dokonce do rakouských Alp, to nebylo zase tak hrozné. Přesto doufám, že příští rok už vše bude úplně normální a Evropa se zase zcela otevře.
 • Nový stavební a změnový zákon byl schválen. Začíná chaos

  Stavební a navazující změnový zákon byl schválen a vyhlášen v červenci 2021. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nevzala v potaz kritické připomínky senátorů a na své 111. schůzi konané 13. července 2021 schválila stejné znění nového stavebního zákona, které 4. června odeslala do Senátu PČR. Prezident oba zákony podepsal hned 15. července 2021 a následně byly schválené zákony odeslány k publikaci ve Sbírce zákonů. Již 29. července 2021 byl vyhlášen nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. a změnový zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění 58 navazujících zákonů.

 • Stavební zákon nabývá účinnosti postupně

  Pro mnohé bylo překvapením, že druhý den po vyhlášení nového stavebního zákona přestaly platit stavební uzávěry starší patnácti let. Územně plánovací dokumentace s datem vzniku před 1. lednem 2007 budou platné jen do konce roku 2028 a u těch mladších přestanou platit některá ustanovení.

 • I změnový zákon má výjimky a nabývá účinnosti postupně

  Od ledna 2022 bude možné odpojit budovy připojené na teplovody i bez stavebního povolení. Podmínkou ale bude uhradit veškeré náklady včetně zůstatkové ceny. Ochrana bonitního zemědělského půdního fondu ztratila nejvyšší prioritu hned od 1.8.2021. Nově postačí zohlednit a naplnit vhodná opatření na zadržení vody v krajině. I podlimitní záměr nyní podléhá ze zákona zjišťovacímu řízení EIA.

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví je často podceňována

  Ve stavebnictví se každý rok stane téměř tři tisíce pracovních úrazů, z toho je šestnáct až třicet smrtelných. K nejrizikovějším patří práce ve výškách, kde se stane 65 % fatálních nehod. V roce 2019 vedly pracovní úrazy ve stavebnictví k neschopnosti celkem 185 tisíc dní.

 • Státní odborný dozor nad bezpečností práce se po 53 letech mění

  Od 1. července 2022, kdy nabude nový zákon č. 250/2021 Sb. účinnosti, se ruší zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a současně s ním i všechny níže uvedené prováděcí vyhlášky. Původní vyhlášky budou nahrazeny nařízeními vlády, jejíž návrhy z června 2021 má ČKAIT k dispozici. Termín vydání ve Sbírce zákonů zatím není znám.

 • Inženýři a technici se zapojili do pomoci obcím postiženým tornádem

  Komora začala pomáhat jižní Moravě již od druhého dne po ničivém tornádu, které 24. června 2021 vážně poškodilo 1 200 domů. Na prvotní pomoc statiků navázala práce autorizovaných osob v oboru pozemních staveb, kteří v současnosti občanům pomáhají s obnovou jejich obydlí. Obnova poškozených domů se bez autorizovaných osob neobejde.

 • Stavební zákon, živelní pohroma, povolování a kolaudace rodinných domů

  V souvislosti s živelní pohromou na jižní Moravě přinášíme výklad § 177 stavebního zákona, který upravuje tzv. mimořádné postupy. Text vychází dále z metodické pomůcky Ministerstva pro místní rozvoj z 2. července 2021, aktuálně zveřejněných informací příslušných stavebních úřadů v Břeclavi a Hodoníně konzultovaných s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu, i praktických zkušeností na místě.

 • Prognóza cen stavebních prací s ocelí

  Nedostatek stavebního materiálu vede k dalšímu růstu cen. Příčin je však více. Jednou z těch hlavních je i prudký růst cen emisních povolenek v návaznosti na boj se změnami klimatu. To se odráží nejen v nákladech na výrobu ocelových konstrukcí, ale i v nárůstu cen stavebních prací využívajících ocel.

 • Další užití dokumentace z pohledu autorského práva

  Problematika autorských děl a práv k nim je poměrně složitá a vyvstává do popředí zejména u otázek souvisejících s dalším nakládáním zpracované dokumentace stavby. Je třeba nepodceňovat znění samotné smlouvy o dílo, je třeba dávat pozor na stanovení účelu, ke kterému je dokumentace stavby objednateli poskytnuta, případně vyžadovat uzavření licenční smlouvy s objednatelem. Tímto se dá předejít později vzniklým právním sporům ohledně dalšího užití autorského díla.

 • Sousedské spory a stavební zákon

  Je možné vynutit si vstup na sousední pozemek pro zajištění nezbytných oprav nemovitosti, pokud s tím majitel sousedního pozemku nesouhlasí? Je to jednodušší v případě živelní události?

 • Právní poradna ČKAIT

  Odpovědi na vaše dotazy k zadávání veřejných zakázek na projektové a stavební práce a oprávnění autorizovaného inženýra pro dopravní stavby k souvisejícím oborově vyčleněným činnostem při realizaci železniční stavby.

 • Autorizační zákon se mění

  V souvislosti s přijetím nového stavebního a změnového zákona se novelizuje i zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Oficiálně se již bude nazývat „autorizačním zákonem“, jak mezitím zavedla praxe. Všechny jeho změny vstoupí v účinnost 1. července 2023.

 • Setkání Visegrádské čtyřky v srpnu

  21. setkání zástupců regionálních stavebních komor a svazů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska (tzv. malá V4) se uskutečnilo ve dnech 19.–22. srpna 2021 v Krakově. Účastníci navštívili i nejvyšší budovu Unity Tower.

 • Ze 3. zasedání Představenstva ČKAIT

  Výběr nejdůležitějších bodů projednávaných na 3. zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 24. června 2021. Projednávalo průběžné výsledky hospodaření i škodní průběh pojištění profesní odpovědnosti autorizovaných osob. Ročenka Inženýrská komora letos nebude rozesílána všem členům, ale vyjde ve sníženém nákladu. K vyžádání bude na oblastních kancelářích..

 • Ing. Miroslav Čermák

  80 let (* 14. června 1941, Šlapanice)

  Blahopřejeme k jubileu. Miroslav Čermák je odborník na pozemní stavitelství, který se mimořádně se zasloužil o rozvoj regionální sekce Morava.

 • Inženýrský den 2021 Digitalizace ve stavebnictví

  21. ročník konference ČKAIT a ČSSI se netradičně uskuteční 22. září 2021, tradičně ale na Fakultě stavební VUT v Brně. Cílem konference je poskytnout komplexní pohled na digitalizaci ve stavebnictví z pohledu právních předpisů a praxe. Témata přednášek jsou koncipována tak, aby přiblížila celou šíři problematiky od portálu stavebníka, současně platných právních předpisů, naplňování koncepce BIM v ČR, elektronického podpisu autorizovaných osob (elektronické razítko), technické digitální mapy přes realizaci pilotních projektů u dopravních staveb až po digitalizaci v projektov
 • Konference „Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu“

  Kdy: 21.října 2021, 9.00 - 16.00 Kde: Havlíčkův Brod, Stará radnice č.p. 87 (Havlíčkovo n.) Téma: „Stavby na venkově a ve volné krajině“ Že se v období před listopadem 89 četná výstavba na našem venkově příliš nepovedla je záležitostí veřejně známou. Bohužel musíme konstatovat, že ani v čase polistopadovém se mnohé stavby v malých městech, vesnicích případně ve volné krajině, do historie stavebnictví, architektury a památkové péče zlatým písmem rozhodně nezapíší. Na nespočetných příkladech našeho venkova je možno dokumentovat pozoruhodné ukázky nevkusu, ig
 • Stavby Karlovarského kraje 2021

  Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo na konci června 2021 výsledky 20. ročníku přehlídky a soutěže Stavby Karlovarského kraje. Letos se přihlásilo celkem 28 staveb a 15 projektů. Od začátku soutěže je to nejvíce přihlášených.