• Úvodník červen 2023

  V posledních měsících jsem zaznamenal, že veřejná správa zaregistrovala komplikace se silnými ročníky našich dětí, pro které není dostatek míst na středních školách. Uvedený problém se osobně týká i naší rodiny, protože můj nejmladší syn bude v příštím roce skládat zkoušky. Je opravdu pozoruhodné, že se tak zásadní věc řeší až v době, kdy již nic jiného nezbývá a hrozí, že před možností studia pro mladou generaci zůstanou zavřené dveře gymnázií i středních odborných škol. Kdo jiný než stát by měl sledovat počty dětí a přizpůsobovat jim kapacity školních
 • Architekt dá stavbě výraz, hlavní inženýr duši

  Rozhovor s Ing. Pavlem Štěpánem (68 let), dlouholetým předsedou profesního aktivu pozemních staveb. Významně se podílel na vzniku řady oceňovaných občanských a bytových staveb. Má velmi blízko k předním českým architektům, s nimiž často spolupracoval. Nyní již neprojektuje, ale učí stavitelství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v Praze. Klid hledá na vinici, kterou si založil u Mělníka.

 • Stavba roku 2022 Olomouckého kraje

  Letos se přihlásilo celkem 49 staveb. Do dalšího hodnocení postoupilo 29 z nich. Porota udělila 4 hlavní tituly, Cenu za společenský přínos, Cenu za technické řešení díla a 8 čestných uznání. Kromě toho byla udělena Cena veřejnosti a Cena hejtmana. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 12. dubna 2023 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci.

 • Věcná novela nového stavebního zákona vyšla ve Sbírce zákonů v červnu 2023

  Hojně diskutovaná věcná novela nového stavebního zákona byla schválena a na počátku června vyšla ve Sbírce zákonů. Jaké změny tato novela z pohledu ČKAIT přináší? Nově se budou povolovat i stavby pro bydlení do 80 m² zastavěné plochy funkčně spojené se stavbou rodinného domu. Obytná místnost již nemusí mít přímé větrání a osvětlení. Lhůta pro vydání rozhodnutí začíná vždy běžet až od okamžiku, kdy je žádost bezvadná a kompletní.

 • Zásadní vyhlášky k novému stavebnímu zákonu se teprve připravují

  Již za rok má začít platit nová vyhláška o požadavcích na výstavbu i nová vyhláška o projektové dokumentaci. Odborná veřejnost však zatím nezná jejich předpokládanou podobu. Ministerstva na nich intenzivně pracují. Bohužel za zavřenými dveřmi. Zahájení oficiálního projednávání se očekává každým dnem. Podrobně se tomuto tématu budeme věnovat v příštím vydání.

 • Co se mění v autorizačním zákoně?

  Novela nového stavebního zákona dopadá i na autorizační zákon č. 360/1992 Sb. (AZ). Od ledna 2024 se mění možnosti překrývání autorizací u projektové činnosti. Zároveň se připravuje větší novela autorizačního zákona. Na výsledném znění spolupracují obě komory, ČKAIT i ČKA.

 • Zmírnění hygienických limitů hluku od 1. července 2023

  Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které platí od 1. ledna 2023 a je účinné od 1. července 2023, mění hlukové hygienické limity poměrně zásadním způsobem. Současně upouští od dělení pozemních komunikací do kategorie I. až III. třídy, přičemž hygienické limity hluku budou platit pro všechny druhy pozemních komunikací bez rozdílu. Stírá se i rozdíl mezi limity hluku uvnitř a vně ochranného pásma dráhy. Po nabytí účinnosti nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibr
 • Jak připravit stavby na připojení k optické síti?

  Přístup k internetu se stává základním požadavkem domácností, stejně jako přístup k pitné vodě, elektřině a kanalizaci. Poptávka po stabilním širokopásmovém připojení roste. Přinášíme proto přehled povinností daných zákony, normami a vyhláškami.

 • Požárně bezpečnostní zařízení mají smysl, ale musí se navrhovat správně

  V lednu proběhla velmi přínosná exkurze oblasti Praha do Chomutova, při níž se autorizované osoby mohly seznámit s reálným chováním kouře a fungováním protipožárních opatření. V průmyslovém objektu proběhla simulace požáru a byla ukázána funkce instalovaných požárně bezpečnostních zařízení. Na závěr byla předvedena funkce balistických bariér jako ochrana před výbuchovými účinky při evakuaci osob.

 • Spolupráce ČKAIT s IZS ČR se obnovuje

  V současné době Generální ředitelství HZS, ministerstvo vnitra a ČKAIT spolupracují na obnově rámcové smlouvy i navazujících krajských smluv. Cílem je posílení pozice členů ČKAIT. Nebude se však jednat o zařazení do systému IZS, neboť to by bylo pro Komoru příliš finančně náročné.

 • Stále aktuální otázky součinnosti IZS, ČKAIT a autorizovaných osob

  Jsou to právě dva roky od ničivého tornáda na jižní Moravě. Přímí účastníci, kteří jako autorizovaní statici poskytovali na místě odbornou pomoc, a to v obci Moravská Nová Ves, nabízejí svůj pohled na problematiku součinnosti Integrovaného záchranného systému (IZS), ČKAIT a autorizovaných osob (AO). Systém organizace nadále není dořešen a odborná veřejnost má podle nich stále pouze útržkovité, kusé a zprostředkované informace.

 • Rizika spojená s obnovou staveb po tornádu

  Následující text popisuje skutečnosti zjištěné statikem při provádění oprav a obnovy domů zasažených tornádem. Snahou autora je otevřít diskuzi nad otázkami, které se v průběhu prací objevily.

 • Zkušenosti z realizace modulárních dřevostaveb v malé stavební firmě

  Problémy stavebnictví dneška a zítřka? Nedostatek odborných pracovních sil. Tlak na cenu ze strany stavebníka ve většině případů neumožňuje zejména malým stavebním firmám ohodnotit pracovníky. Podobně jako mnohé výrobní závody musí hledat cestu zvýšením produktivity. Modulární výstavba může být jednou z cest.

 • Setkání čestných členů ČKAIT v Clam-Gallasově paláci

  Již tradiční setkání čestných členů z celé ČR se letos konalo ve středu 17. května 2023 v nově zrekonstruovaném barokním Clam-Gallasově paláci v Praze, který získal titul a ocenění Stavba roku 2022. Z celé republiky přijelo 40 čestných členů ČKAIT a stálo to za to. Přinášíme vzpomínky jednoho z účastníků.

 • 80 let – Ing. Václav Mach – zakládající člen a první předseda ČKAIT

  V červnu oslavil 80. narozeniny Ing. Václav Mach autorizovaný v oborech Mosty a inženýrské konstrukce, Statika a dynamika staveb a Geotechnika. Je čestným členem a čestným předsedou ČKAIT. Jeho členské číslo je 0000001. Je vůbec prvním, tedy zakládajícím členem ČKAIT a současně jejím prvním předsedou v letech 1992–2008.

 • 80 let – Ing. arch. Zdena Umlášková – odbornice na stavební právo

  V květnu oslavila životní jubileum Ing. arch. Zdena Umlášková, čestná členka ČKAIT. Narodila se v Brně, a zde také celoživotně profesně působila. Absolvovala VUT v Brně směr Architektura a pozemní stavitelství, studijní obor Architektura a stavba měst. V postgraduálním studiu (1985–87) se zaměřila na ekonomiku a řízení stavebnictví. Koncem roku 1992 se stala jednou z prvních autorizovaných inženýrek v oboru Pozemní stavby. Její členské číslo ČKAIT je 1000034.

 • 75 let – Ing. Jindřich Pater – dlouholetý místopředseda ČKAIT

  V březnu oslavil životní jubileum náš milý kolega Jindra Pater, vždy velmi aktivní v práci pro Komoru. Vystudoval SPŠ strojní Opava a Fakultu strojní ČVUT v Praze. V letech 1972 až 2000 pracoval ve firmě VÍTKOVICE, a.s., Ostrava na různých pozicích jako projektant, HIP, vedoucí projekce a ředitel divize ENGINEERING. Mezi lety 2000 až 2010 působil ve vedení společností FERRAM, a.s. Opava, KOEXPRO OSTRAVA, a.s. a BYTOSTAV Poruba, a.s.

 • 75 let – Ing. Svatopluk Bijok – dlouholetý předseda oblastního výboru ČKAIT Ostrava

  Významné životní jubileum letos oslavil Ing. Svatopluk Bijok (ČKAIT 1100002, MIK) čestný člen ČKAIT, mimořádný odborník v oboru Mosty a inženýrské konstrukce a také úspěšný podnikatel ve stavebnictví. I při řízení firmy se věnoval odborné profesi projektanta mostů a své zkušenosti předával studentům a mladým absolventům. Prosazoval inovativní postupy a řešení, je autorem užitného vzoru.

 • 75 let – Ing. Karel Vaverka – člen Představenstva ČKAIT a předseda oblasti Jihlava

  Dne 1. února letošního roku oslavil 75. narozeniny Ing. Karel Vaverka, autorizovaný inspektor a autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Pozemní stavby a Energetické auditorství. Ing. Vaverka je od roku 2011 členem Představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Z činnosti oblasti České Budějovice

  Oblast ČKAIT České Budějovice se tradičně zaměřuje na vzdělávání. K mimořádným počinům pro rozvoj profese je jistě organizace celostátní soutěže žáků středních odborných škol či významný podíl na úspěšném již 24. ročníku konference Dřevostavby Volyně.

 • Konference DŘEVOSTAVBY ve Volyni se konala za významné pomoci ČKAIT

  V tradičním předvelikonočním čase 4.– 5. dubna 2023 se opět na Vyšší odborné škole ve Volyni konal již 24. ročník konference, kterou tradičně pořádáme ve spolupráci s oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v Českých Budějovicích.

 • Studenti z 21 stavebních středních škol z celé ČR porovnali svou schopnost projektovat pozemní stavby

  Již 19. ročník celostátní soutěže studentů 3. a 4. ročníků stavebních SPŠ a SOŠ se konal 23. března 2023 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Pozvány byly všechny české střední školy, které poskytují vzdělávání ve studijním oboru Stavebnictví se zaměřením Pozemní stavitelství, a také partnerské školy ze Slovenské republiky: SPŠ stavební Trnava a SPŠ stavební Žilina.

 • Právní předpisy a technické normy na PROFESISu

  Komora poskytuje svým členům širokou škálu služeb – profesní pojištění AO a další pojištění, vzdělávání formou webinářů, seminářů, kurzů, exkurzí a konferencí, odborné poradenství, publikace, dokumenty na PROFESISu a další.

 • Podzimní konference ČKAIT

  Zúčastněte se odborných konferencí, jejichž organizátorem nebo spoluorganizátorem je ČKAIT! Přinášíme přehled vybraných konferencí, které se konají v září a říjnu.