• Úvodník prosinec 2019

  Vrátil jsem se od dalekých moří a trvalo mi chvíli, než jsem si srovnal rytmus života. Nebylo to jednoduché. I mně prošly v současné hektické době hlavou vzpomínky na události před třiceti léty. Ani ne tak na pátek 17. listopadu 1989, ale na týden, který následoval. Ten byl pro mne hodně divoký. Později jsem se musel rozhodnout, zda jít aktivně do politiky, anebo zůstat u profese. Vyšlo to, zůstal jsem nohama na zemi a pokračoval v tom, co jsem uměl. Slyším v tyto hodiny otázku, co pro vás znamenal listopad. Hodně – uvolnění, cestování, podnikání. Ale nemohu nevzpomenout na jednu
 • Valné hromady oblastí mohou v lednu 2020 navrhovat kandidáty do orgánů ČKAIT

  Valné hromady v oblastech budou budou v lednu 2020 nejen volit delegáty, kteří je budou zastupovat na Shromáždění delegátů, ale mohou také navrhnout kandidáty do orgánů ČKAIT. Shromáždění delegátů bude 28. března 2020 volit z řádných členů přímou a tajnou volbou 15 členů představenstva, 9 členů dozorčí rady a 11 členů stavovského soudu. Souběh členství v těchto orgánech je nepřípustný. Počet kandidátů musí být o třetinu vyšší, než je počet členů daného orgánu. Podrobné informace o místě a termínu konání valných hromad oblastí v lednu 2020 najdete zde
 • Jízda rychlíkem, co nikde nestaví, aneb rekodifikace poosmé

  Zpráva o zapojení ČKAIT do procesu rekodifikace stavebního práva aneb co dodat k rekodifikaci poosmé? Vlak poháněný parní lokomotivou do úvahy sice nepřichází, to bychom zanechali příliš velkou uhlíkovou stopu. Avšak připravovaná vysokorychlostní trať nevede jenom nížinami; v tunelech může narazit na nepředvídané geologické poměry.

 • Požární bezpečnost a kategorizace staveb

  Podle nově připravovaného stavebního zákona by u šestipodlažních bytových domů a dalších staveb mělo postačit jen zjednodušené požárně bezpečnostní řešení! Na jeho zpracování však nemají stačit autorizovaní inženýři a technici PBS. Tyto změny navrhoval pracovní materiál předložený v září 2019 Hasičským záchranným sborem.

 • Proč výstavba liniových staveb trvá v ČR tak dlouho?

  I na stavbě Ejpovického tunelu lze ukázat, proč příprava staveb, zejména liniových novostaveb, v této republice trvá tak dlouho. Určitě na vině nejsou jenom ekologičtí aktivisté, k prodeji neochotní vlastníci pozemků či liknavě konající státní úředníci. Problém spočívá také v tom, že jen výjimečně si stavba tohoto typu udrží kostru svého řešení od studie až po realizaci.

 • Jak zaplatit daně za rok 2019?

  S koncem roku již tradičně přichází čas na článek o změnách v daních. Letos nedochází k výrazným změnám, poslední větší novela zákona o daních z příjmů byla schválena s účinností od 1. dubna 2019. Cílem článku je upozornit na skutečnosti, na něž je důležité si dát pozor, a popsat nejdůležitější změny daňových povinností za rok 2019. Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, ale pouze poukazuje na problémy, se kterými je nutné počítat.

 • Elektronická evidence tržeb v roce 2020

  Od 1. května 2020 se mimo jiné začnou evidovat i tržby ze služeb, včetně projektových činností. Elektronická evidence tržeb by se tedy následně měla vztahovat na všechny oblasti, kde jsou přijímány hotovostní tržby (s určitými výjimkami). V současné době neexistují prováděcí vyhlášky a není proto zcela zřejmé, jak bude vše prakticky probíhat. Na konkrétní náležitosti si bohužel musíme ještě počkat.

 • MMR se vyjádřilo k přezkumu závazných stanovisek

  Poslední novela stavebního zákona mimo jiné vložila do § 4 ustanovení, která nekoncepčně změnila mechanismus přezkumu závazného stanoviska, a ve svém důsledku i možnost změny navazujícího rozhodnutí. MMR proto v září 2019 vydala stanovisko, že přezkumné řízení závazných stanovisek v režimu stavebního zákona zahájit nejpozději v průběhu odvolacího řízení nebo nejpozději do jednoho roku od jeho vydání, podle toho, která z těchto lhůt uplyne dříve.

 • Od 1.1.2020 platí téměř nulová spotřeba energie budov

  Podat žádost o stavební povolení pro stavbu budovy v energetických kategoriích C a vyšších je možné pouze do konce roku 2019. I nejmenší nové rodinné domy musí od 1. 1. 2020 podle zákona o hospodaření energií splnit požadavky na téměř nulovou spotřebu energie, kterou by z velké části měly pokrývat obnovitelné zdroje energie (OZE). Požadavky definuje vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

 • V říjnu 2019 vyšel nový zákon o znalcích, platí od 1. ledna 2021

  Nový zákon o znalcích přináší několik změn, které se týkají výkonu znalecké činnosti autorizovaných osob. Zásadně se mění podmínky pro jmenování znalcem. Nově může být jmenována pouze odborně způsobilá osoba, která získala vysokoškolské vzdělání odpovídajícího směru, zaměřené na daný obor a dané odvětví, nejméně v magisterském studijním programu. Výši znalečného bude nově řešit zřejmě až prováděcí vyhláška.

 • 4. zasedání Představenstva ČKAIT

  Zasedání dne 19. září 2019 se účastnili všichni členové představenstva a předseda dozorčí rady, předseda stavovského soudu, předseda autorizační rady, ekonomický mandatář a ředitel Kanceláře ČKAIT.

 • Stavovský soud ČKAIT

  Nepřípustnost souběhu funkcí způsobila, že v roce 2019 musel stavovský soud pracovat v sestavě pouze osmi členů. Tři členové dali přednost práci ve výboru oblasti. Skladba řešených pochybení se prakticky nemění; primární příčinou většiny stížností zůstává nejasný smluvní vztah partnerů výstavby, resp. absence jednoznačné smlouvy o dílo. Mezi disciplinárně obviněnými stále převažují autorizované osoby v oboru pozemní stavby, v první řadě projektanti a osoby odpovědné za odborné vedení stavby.

 • ÚHOS a veřejné konzultace u veřejných zakázek

  V září letošního roku byla ČKAIT oslovena předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Ing. Petrem Rafajem, aby se zapojila do veřejné konzultace v oblasti veřejných zakázek. Shrnutí komorových názorů se ujala Komise ČKAIT pro zákon o zadávání veřejných zakázek. ČKAIT je názoru, že současný stav podávání podnětů podle § 259 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy se za podání podnětu vybírá poplatek ve výši 10 000 Kč, je vyhovující. Zajišťuje, aby institut podávání podnětů nebyl zneužíván.

 • Stavebně bezpečnostní akce Kryštof v Liberci

  Přesně jako Marťan či jiné zjevení z jiného světa jsem se cítil jako pracovník stavebního úřadu při kontaktu se stavebníky a staviteli rozestavěných rodinných domů ve správním obvodu libereckého stavebního úřadu.

 • Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky Portál ÚÚR – stanoviska a metodiky, metodické příručky Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí (metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky – MMR) Aktualizace TP 1.6 Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb TP 1.7 Požární bezpečnost jednoduchých staveb TP 1.8.3 Stavební akustika MP 9.1 Inženýrská činnost MP 9.4 Inženýrská činnost u technologických staveb  Právní předpisy Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve 14denních intervalech.  P
 • Na BIM se vztahuje ochrana autorských práv

  Návrh stavby zpracovaný pomocí metody BIM je především databází a vztahuje se na něj ochrana autorských práv vždy. Naopak klasická dokumentace stavby zpracovaná ve 2D, papírovou či jinou obdobnou formou bude autorským dílem, jen pokud splňuje znaky autorského díla.

 • FAST VUT v Brně letos slavila 120. výročí založení

  ČKAIT úzce spolupracuje se stavebními fakultami českých vysokých škol. Letos se účastnila oslav 120. výročí založení stavební fakulty VUT v Brně. Před dvěma lety to byla jubilea nejstarší stavební fakulty, která byla založena v roce 1707 v Praze při ČVUT, i nejmladší stavební fakulty, která vznikla v roce 1997 v Ostravě při VŠB-TUO.

 • Jak „energeticky úsporně“ staví Vídeň

  Projektování v téměř „nulovém“ standardu blízkém pasivnímu bude povinností pro každého projektanta bytové výstavby u nás již od 1. ledna 2020. Oblast Plzeň proto připravila odbornou exkurzi s názvem Jak chtějí žít ve Vídni a na jižní Moravě s cílem představit přestavbové projekty v energeticky udržitelném standardu.

 • Anežka Najdekrová oslavila životní jubileum

  Je dobré vzpomenout si na přátele. Měl jsem štěstí, že jsem v naší Komoře potkal několik skvělých osobností. Jednou z nich je Anežka Najdekrová. Vždy, když se konala valná hromada v Olomouci, mohl jsem s klidným svědomím říkat: „zdravím nejlepší předsedkyni oblastních kanceláří.“

 • Dejme minulosti budoucnost

  Veletrh Památky – Muzea – Řemesla 2020 se uskuteční ve dnech 13.–16. února 2020 v PVA EXPO Praha Letňany. Motto veletrhu „Dejme minulosti budoucnost!“ vyjadřuje právě ten přístup, který naše památky, muzea a řemesla potřebují. Veletrhu se mimo jiných zúčastní Informační centrum ČKAIT a platforma „Industriální stopy“. Součástí veletrhu bude i vědomostní soutěž pro návštěvníky konaná po celou dobu trvání akce.

 • Veletrhy a akce s účastí ČKAIT – únor 2020

  Středisko vzdělávání a informací ČKAIT zve autorizované osoby na významné odborné stavební veletrhy v Praze i Brně. V rámci veletrhů organizuje ČKAIT také tradiční Stavební poradenské centrum, které nabízí návštěvníkům veletrhu bezplatné konzultace, informace o činnosti Komory a procesu autorizace. Dále nabízí prodej odborné literatury.