• Úvodník květen 2019

  Václav Matyáš mi neustále vytýká, že jsme se nezapojili skrze sdružení SIA ČR – Rada výstavby do práce kolegia ministryně Dostálové. Ta mi dokonce vmetla do tváře, že kritizuji věcný záměr stavebního zákona, protože nejsme v kolegiu. Ne. Naopak – nadále zdůrazňuji, jak je dobře, že jsme se nenechali do této podivné hry vtáhnout. Jak bychom pak mohli vysvětlovat naše kvalifikované zásadní nebo doporučující připomínky? Komora se chová, jak jí náleží, nadále respektuje, že je připomínkovým místem.

 • Rekodifikace stavebního zákona popáté - jak dopadlo mezirezortní vypořádání zásadních připomínek?

  Věcný záměr rekodifikace stavebního zákona zatím vyvolává řadu otázek. Veřejný zájem zůstává nejasný. Stát považuje za nadbytečné posuzovat splnění základních požadavků na stavby v rámci jejich povolovacího procesu. Toto posouvá do fáze kolaudace, kdy stavba již stojí. MMR obdrželo 1315 zásadních připomínek.

 • Výrobkové vlastnosti versus návrhové parametry konstrukce

  Proč je nezbytné znát při navrhování staveb rozdíly mezi výrobkovými vlastnostmi a návrhovými parametry? Rozdíly mezi výrobkovými a konstrukčními parametry autor článku pro lepší představu vysvětluje na několika v praxi běžných příkladech. Neznalost těchto rozdílů má negativní dopad na kvalitu staveb. Stavba totiž není laboratoř.

 • Cena Inženýrské komory 2018

  Dne 30. března 2019 proběhlo vyhlášení výsledků XV. ročníku Ceny Inženýrské komory. Slavnostní ceremoniál byl již tradičně součástí Shromáždění delegátů ČKAIT. Od roku 2004 do roku 2018 se této soutěžní přehlídky zúčastnilo již 227 inženýrských týmů se svými projekty či stavbami.

 • Výsledky osmého ročníku Stavba roku 2018 Olomouckého kraje

  Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhlo 25. března 2019 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci za účasti členů poroty a zástupců kraje včetně hejtmana. Do soutěže se přihlásilo celkem 42 staveb, ale dvě byly z důvodu nesplněných podmínek soutěže vyřazeny z dalšího posuzování. Ceny a čestná uznání si odneslo patnáct staveb.

 • Zástupci komor jednali s představiteli Vlády ČR

  Předseda vlády Andrej Babiš jednal 4. března 2019 ve Strakově akademii se zástupci dvanácti profesních komor. Za ČKAIT se jednání účastnil Ing. Pavel Křeček. Zástupci komor s představiteli Vlády ČR mimo jiné diskutovali o připravovaném zákonu o lobbování či novelizaci stavebního práva.

 • K rekodifikaci: Proč je nutná podrobnější dokumentace pro povolení staveb?

  Aby stavba plnila stoprocentně svůj účel, musí mít pevný základ. Aby stavba byla řádně projednána a realizována i podle věcného návrhu stavebního zákona musí mít řádnou dokumentaci pro povolení staveb (DPS), a to v potřebné kvalitě a podrobnostech. /Upozornění: Věcný záměr zavádí novou terminologii – DPS již neznamená dokumentaci pro provádění staveb, ale dokumentaci pro povolení staveb./

 • Poskytování územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi

  Pořizovatel může poskytovat úplné znění územně plánovací dokumentace pouze v elektronické verzi. Elektronický formát však musí zaručit věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost jeho obsahu, čitelnost a možnost dlouhodobé archivace. Metodický pokyn MMR byl zveřejněn 11.3.2019. Odkaz na jeho plné znění je na konci článku.

 • Předkládání elektronických dokladů u veřejných zakázek

  Většinou postačí naskenová kopie. Předkládání prostých kopií elektronických dokladů je přípustné, nestanoví-li zákon jinak. Metodiku upravující předkládání elektronických kopií a elektronických originálů dokladů v zadávacím řízení u veřejných zakázek uveřejnilo v únoru 2019 Ministerstvo pro místní rozvoj. Odkazy na celá znění metodických pokynů najdete na konci článku.

 • Povinná elektronická fakturace

  Od 1. dubna 2019 nesmí veřejný zadavatel odmítat elektronické faktury. Pro ostatní zadavatele tato povinnost vstoupí v platnost o rok později. Bezplatný přístup k technické normě ČSN EN 16931-1:2017 je umožněn prostřednictvím webových stránek České agentury pro standardizaci ČAS – www.agentura-cas.cz – a to ve formátu pdf. Funkční odkazy najdete na konci tohoto článku.

 • Sdělování údajů z elektronických nabídek

  Na rozdíl od podávání papírových nabídek už nemají účastníci právo nikomu poskytovat informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu zadávacího řízení. MMR ČR uveřejnilo 26.2.2019 stanovisko expertní skupiny, v němž vysvětluje postup při poskytování informací účastníkům při podávání nabídek v elektronické podobě. Plně znění najdete na konci tohoto článku.

 • MMR vymezuje veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), odbor územního plánování, vydalo v březnu 2019 aktualizaci metodického sdělení k problematice veřejně prospěšných staveb (dále též VPS) zejména dopravní infrastruktury, konkrétně k jejich umisťování v koridorech vymezených územním plánem (dále též ÚP) a mimo ně. Cílem je vyjasnit, jaké části souboru staveb lze považovat za součást veřejně prospěšné stavby.

 • Stavební kniha 2019 – HOSPODAŘENÍ VODOU

  Ne nadarmo se o ČR tvrdí, že je střechou Evropy, a právě proto již řadu let platí fakt, že každá zadržená a využitá voda nebo kapka deště na našem území se s trochou nadsázky řečeno „počítá“.

 • Usnesení Shromáždění delegátů ČKAIT 2019

  Shromáždění delegátů schválilo, že roční členský poplatek zůstává ve výši 3000 Kč. Shromáždění delegátů uložilo představenstvu mimo jiné vypracovat Strategický plán na roky 2020-2023 a představit ho na valných oblastech v lednu 2020. Nově se má představenstvo zaměřit na možnost zrovnoprávnění Soutěžního řádu ČKA a ČKAIT. I nadále se má zapojovat do procesu rekodifikace stavebního práva.

 • Změny řádů schválené Shromážděním delegátů ČKAIT 2019

  Nově je vyloučen souběh funkcí: Člen představenstva, stavovského soudu, autorizační rady, člen výboru oblasti, předseda oblasti nemohou být zároveň v dozorčí komisi ani zkušební komisi. Člen dozorčí rady, stavovského soudu, dozorčí komise nemůže být zároveň ve zkušební komisi ani ve výboru oblasti a předsedou oblasti. Je schváleno zavedení elektronického deníku autorizované osoby od 1.ledna 2020.

 • Elektronický deník autorizované osoby

  Na elektronizaci stavebního procesu se musí připravovat i ČKAIT, které již začalo s vývojem softwaru pro elektronický deník autorizovaných osob. Nový systém by měl fungovat od 1. ledna 2020. Základními požadavky jsou nepozměnitelnost zápisu, časovová souslednost zápisů a samozřejmě bezpečnost celého úložiště proti event. napadení Potřebnou změnu Organizačního řádu schválilo Shromáždění delegátů ČKAIT v březnu 2019.

 • Jak se pojistit proti profesnímu pochybení

  Cílem článku je seznámit autorizované osoby ČKAIT s kombinacemi základního pojištění, zvýšeného skupinového pojištění a individuálního připojištění v režimu rámcové pojistné smlouvy ČKAIT. Komplikace může nastat ve chvíli, kdy AO působí jako zaměstnanec. Zaměstnance chrání zákoník práce a dle této právní úpravy odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli maximálně do výše 4,5násobku průměrného hrubého měsíčního výdělku.

 • Povinností autorizovaných osob je oznamovat vady staveb

  Pokud se autorizovaná osoba setká s takovou vadou stavby, kdy došlo ke ztrátám na životech nebo k ohrožení životů a zdraví (osob, zvířat), k ohrožení bezpečnosti stavby nebo ke značným majetkovým škodám, musí ji hlásit prostřednictvím Systému stavebně technické prevence. Tento příspěvek vznikl na popud jednání aktivu Statika ČKAIT.

 • Činnost aktivu profese Geotechnika

  Dosavadní práce aktivu profese Geotechnika se zúročila v současném procesu rekodifikace stavebního práva, neboť byla zahrnuta do úvodních analýz připravených Komorou pro MMR ČR. Na předním místě zájmů autorizovaných osob z profese Geotechnika je potřeba posílení pozice tohoto oboru v našem právním rámci, neboť v praxi je výrazně pociťován nadměrný přenos geotechnických rizik stavebních záměrů na projektanty a dodavatele. Tento problém se projevuje zejména v chronické nedostatečnosti geotechnických průzkumů.

 • Konference Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu

  Konference se uskuteční 7. 6. 2019 v 9.00 hodin v Kulturním centru Svoboda v Chebu. Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Již 24. mezinárodní konferenci Městské inženýrství Karlovarsko 2019 s tématem Urbanismus veřejného prostoru pod úrovní terénu pořádá ČKAIT.