• Úvodník říjen 2020

  Jsem pod časovým tlakem napsat úvodník. Vzhledem k tomu, že je poslední, dovolím si trochu se ohlédnout za dvanácti lety, kdy jsem stál v čele Komory. Především musím poděkovat všem, kteří mi pomáhali. Nebylo toho málo k řešení. Zároveň je pravdou, že delegáti rozhodli zbavit mě nejtěžšího období, tj. prací okolo nového stavebního zákona. Jsem zvědavý, zda ti, co se v poslední době tolik snaží o změnu práce Komory, budou tak aktivní i v následujícím čase. Doufám, že svým přístupem pomohou novému předsedovi.

 • Kdo opravdu může za pád trojské lávky? Soud začal…

  Odpovědnost politického vedení metropole za to, že dlouhodobě zanedbávala opravy mostů v havarijním stavu, se před soudem neřeší. Přitom stavební zákon, minulý i současný, vždy činí odpovědným za udržování stavby v provozuschopném a bezpečném stavu jejího vlastníka. Praha se připojila k obžalobě na zaměstnance Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK) a původního projektanta lávky a žádá náhradu škody v řádu několika milionů korun.

 • Rekodifikace potřinácté aneb o změně autorizačního zákona

  Kdo bude muškou v pavučině rekodifikovaného stavebního práva, kterou silný brouk protrhne a slabá muška v ní uvízne? V tomto pokračování se zaměříme zejména na zákon autorizační, který je zařazen mezi změnové zákony rekodifikace jako část X. Pro autorizované osoby patří změny zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů k nejdůležitějším návrhům.

 • Proč padají předpínané příhradové vazníky?

  Aktuálně významně roste riziko havárie u staveb zastřešených dodatečně předpjatými betonovými příhradovými vazníky. ČKAIT informovala o nebezpečí Kláru Dostálovou, ministryni pro místní rozvoj. Odhadem se jedná o stavby na ploše více než půl milionu čtverečních metrů. Stavební úřady a vlastníci by měli neprodleně podniknout kroky ke kontrolám stavu tohoto typu konstrukcí.

 • Zkušenosti s problematikou dodatečně předpjatých vazníků z prefabrikovaných konstrukčních systémů

  Zcela zásadní otázkou v této oblasti je „právní prostředí“ v době od zjištění (oznámení) potenciální nebezpečnosti konstrukce až po dokončení zajištění nebezpečných konstrukcí. Bohužel naše stávající zákony a vyhlášky obecně metodicky neřeší postup v tomto kritickém období. Stávající stavební zákon – § 135 odst. 2 o nařízení nutných zabezpečovacích prací – je pro řešení těchto situací nedostatečný. Situace je navíc komplikována tím, že ve většině dotčených objektů probíhá výroba, pracují lidé, je uskladněn materiál nebo je namontována technolo
 • Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

  Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

 • Geotechnický versus inženýrskogeologický průzkum

  Pro získání oprávnění od MŽP na provádění inženýrskogeologických průzkumů pro účely stavebnictví není podle českého právního řádu znalost geotechnické problematiky ani souvisejících stavebních oborů nutná! Podle evropských norem se přitom jedná o vysoce odbornou autorizovanou činnost.

 • Z pohledu ČKAIT je revize právních předpisů nezbytná

  ČKAIT dlouhodobě usiluje o opětovné propojení inženýrského a přírodovědného přístupu při provádění inženýrskogelogických průzkumů ve stavebnictví. Na nezbytnost kvalitního průzkumu pro kvalitní navrhování a provádění staveb poukazuje již dlouho.

 • Jak MŽP aktuálně usiluje o sjednocení výkladu geologické práce

  Ve věstníku Ministerstva životního prostředí (MŽP) 7/2020 bylo zveřejněno sdělení odboru geologie a odboru legislativního MŽP k ustanovení § 3 odst. 1 až 3 geologického zákona. Cílem je sjednotit termín „geologické práce“ a odstranit nejasnosti „vyjádření osoby s odbornou způsobilostí“.

 • Novela zákoníku práce podporuje flexibilitu

  Aktuální novela se připravovala více než tři roky. Několikrát byla přepracována a doplněna. Řada původních návrhů z takzvané velké novely zákoníku práce byla zcela vypuštěna. To se však netýká zásadních změn ve stanovení a čerpání řádné dovolené. Ty budou účinné až od roku 2021.

 • Vztah stavebního zákona a občanského zákoníku

  Jaká je vzájemná vazba těchto zákonů? Jsou to dva samostatné, na sobě nezávislé právní předpisy, nebo se určitým způsobem prolínají? Které záležitosti se řeší u stavebního úřadu a které soudně, když oba předpisy upravují v určitých případech obdobné věci?

 • Správní řád ve vazbě na stavební zákon

  Jak probíhá po procesní stránce řízení či jiné úkony u stavebního úřadu? Vychází úřad jako správní orgán pouze ze stavebního zákona1 nebo i z jiných právních předpisů? Jaký je vzájemný vztah těchto zákonů a jak je pak stavební úřad při své činnosti používá?

 • Právní poradna ČKAIT

  Bezplatné právní poradenství pro autorizované osoby ČKAIT poskytuje jednou až dvakrát měsíčně v Praze Mgr. Machačková a v Brně JUDr. Kuzmová.

 • Shromáždění delegátů ČKAIT 2020 bylo volební

  Vyměnila se třetina představenstva. Velmi výrazně se obměnil stavovský soud a částečně se obměnila dozorčí rada. Volby se konají každé tři roky. Jednání bylo regulérní a průběh byl poklidný.

 • V novém Představenstvu ČKAIT je pět nových členů

  Z patnácti zvolených členů již deset osob pro Představenstvo ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, přibylo pět nových. Průměrný věk je 60 let, nejmladšímu je 38 let, dvěma nejstarším je 75 let. Členové představenstva pochází z 11 oblastí: tři z Ostravy, dva z Prahy a dva z Brna, ostatní oblasti mají po jednom zástupci. Zastoupeny nejsou oblasti Hradec Králové a Liberec.

 • V nové Dozorčí radě ČKAIT pracují zkušení odborníci

  Z devíti zvolených členů již šest osob pro Dozorčí radu ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, dvě osoby pracovaly pro Dozorčí komisi ČKAIT a pouze jeden nový člen nemá předchozí zkušenosti v dozorčích orgánech. Průměrný věk je 62 let, nejmladšímu je 43 let, nejstaršímu je 74 let. Celkem kandidovalo 13 autorizovaných osob. Čtyři nezvolené osoby neměly předchozí zkušenost v dozorčích orgánech.

 • Ve Stavovském soudu ČKAIT je sedm nových členů

  Z jedenácti nově zvolených členů jsou čtyři, kteří již pro stavovský soud pracovali, a čtyři, kteří dosud neměli žádnou funkci v ČKAIT. Průměrný věk je 58 let, nejmladšímu je 44 let a nejstaršímu 72 let. Kandidovalo 16 autorizovaných osob. Z pěti nezvolených byli dva v předchozím období členy stavovského soudu.

 • Ze zasedání představenstva v září 2020

  Nově zvolené představenstvo se v září sešlo dvakrát. Poprvé hned po skončení Shromáždění delegátů zvolilo předsedu ČKAIT Roberta Špalka a 1. místopředsedu Aloise Maternu. Na druhém zasedání zvolilo Pavla Křečka, čestným místopředsedou ČKAIT.

 • Zápis z jednání aktivu Statika

  Poslední jednání aktivu Statika, které se konalo 9. září 2020, vycházelo zejména z diskuse aktuálně probíhajících trestních kauz, tedy „České Třebové“, „Studénky“ a „lávky v Tróji“. Bylo debatováno, jak uplatnit zkušenosti z průběhu trestního řízení o „České Třebové“ a jaká by měla být optimální reakce Komory v takovýchto kauzách. Názorem většiny přítomných členů aktivu je aktivní postoj Komory již v průběhu soudních kauz.

 • Z dopravní konference Pardubice 2020

  Tak jako každý rok patří září v Pardubicích a v Pardubickém kraji dopravní konferenci. Letos již IX. ročník se konal 10. září 2020 v kongresovém centru Palác Pardubice.

 • Setkání s rakouskými inženýry

  Pravidelné pracovní jednání mezi zástupci Kammer der ZiviltechnikerInnen | ArchitektInnen und IngenieurInnen Oberösterreich und Salzburg (dále ZT:) a zástupci oblastní kanceláře ČKAIT České Budějovice se tentokrát konalo 7. července 2020 v Linci.

 • ČKAIT na veletrhu FOR ARCH

  Stavební veletrh FOR ARCH 2020 se konal tradičně v měsíci září, tentokrát ovšem za mimořádných zdravotněbezpečnostních opatření. ČKAIT se veletrhu zúčastnila a na stánku prezentovala své poslání a služby autorizovaným osobám i odborné veřejnosti. Návštěvníci ocenili obě prezentované výstavy, a to stavby oceněné Cenou Inženýrské komory a výběr plakátů výstavy Stavba století.
 • V září vyhlášena Stavba roku Plzeňského kraje 2019

  Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje letos posuzovala celkem 37 přihlášených děl. Z nich 19 nominovala na ceny, které byly slavnostně předány 8. září 2020 v Měšťanské besedě v Plzni. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2019 získala Lokalita Bolevec určená pro bydlení v samostatných rodinných domech se zahradou a novostavba administrativní budovy Konplan, obě v Plzni. Ta se stala zároveň vítězem internetového hlasování a získala Cenu veřejnosti. Letošní ročník soutěže nově získal záštitu Ministerstva průmyslu a obchodu.

 • Oblast Plzeň již podesáté udělila Cenu ČKAIT

  Vedle soutěže Stavba roku Plzeňského kraje současně probíhal také 10. ročník o Cenu ČKAIT Plzeňského kraje 2019, kterou vyhlašuje kancelář oblasti ČKAIT Plzeň podle samostatných podmínek. Letos byl takto oceněn bytový dům Kreuzmannova.

 • Čestní členové ČKAIT se setkali v Národním muzeu

  Setkání čestných členů bylo z tradičního květnového termínu z důvodu pandemie přeloženo na 9. září 2020. V době začínající druhé vlny koronaviru se setkání v rekonstruované budově Národního muzea v Praze zúčastnilo třicet čestných členů z celé republiky.

 • Přihlašte se o Cenu Inženýrské komory 2020

  Autorizovaní inženýři a technici ČKAIT se mohou do 31. října 2020 přihlásit do soutěže o Cenu Inženýrské komory. Cílem je zviditelnit kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Přihlášení inženýrského návrhu je bez poplatků.