Vybrané webináře ČKAIT listopad–prosinec 2020

Přinášíme přehled vybraných webinářů pořádaných Střediskem vzdělávání a informací ČKAIT (SVI) a oblastní kanceláří ČKAIT Praha (OK Praha).

Připojování nemovitostí zřízením sjezdů na pozemní komunikace

SVI ČKAIT upozorňuje na změnu organizace webináře:

1. část: 27. října 2020 od 9.00 do 11.00 hod.
Přednášející: kpt. Ing. Pavel Fiala; Ing. Tomáš Kapal

Základní zásady navrhování zřizování sjezdů. Navrhování sjezdů z pohledu projektanta.

2. část: 9. listopadu 2020 od 9.00 do 11.00 hod.
Přednášející: pplk. JUDr. Sabina Burdová

Právní rámec povolování sjezdů. Nejčastější chyby při navrhování sjezdů.

 

Přestupky na úseku stavebního zákona (OK Praha)

3. listopadu 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Odborné zkušenosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb.

 

Smluvní vztahy (SVI)

9. listopadu 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: JUDr. Eva Kuzmová

Právní skutečnosti, majetková práva, závazky z právních jednání, závazky z deliktů, veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní povolení a stavební povolení.

 

Bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejných prostranství (OK Ostrava)

10. listopadu 2020 od 13:00 hod. 

Přednášející: Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.,

Seznámení s novými principy tvorby bezbariérového pozemních komunikací a veřejných prostranství v návaznosti na současné právní prostředí (zejména ve vztahu vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a požadavky českých technických norem.

 

Přístupnost dopravních staveb a veřejného prostranství (SVI)

12. listopadu 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Jana Košťálová

Přednáška vypíchne problematická místa dopravních terminálů a jejich systémová řešení. Celá přednáška bude podpořena spoustou ukázek z reálných staveb.

 

Geotechnické konstrukce – navrhování a provádění (SVI + aktiv Geotechnika)

19. listopadu 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Vojtěch Ježek; Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.; Ing. Jan Ďurove

Přednášky na témata: Možné chyby v geotechnice – příčiny i důsledky; Klimatické vlivy, voda a sucho z geotechnického hlediska; Sanace nestabilních náspů zemního tělesa traťového úseku Hájek–Dalovice.

 

Vnitřní prostředí budov – větrání (SVI)

24. listopadu 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Zuzana Mathauserová

Limity fyzikálních, chemických a biologických faktorů uvedené v prováděcích předpisech v zákonu o veřejném zdraví a stavebním zákonu.

 

Požární bezpečnost v rodinných a bytových domech (SVI) - WEBINÁŘ ZRUŠEN Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ke dni 22.10.2020

25. listopadu 2020 od 14.00 hod.

Přednášející: Ing. Marie Rusinová, Ph.D.

Specifika projektování požární bezpečnosti staveb budov sloužících k bydlení osob v souladu s aktuálním zněním ČSN 730833.

 

Stavbyvedoucí (OK Praha)

1. prosince 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Jindřich Pater

Požadavky na kvalifikaci, povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, předpisy o technických požadavcích na stavby, předání a převzetí staveniště/pracoviště.

 

Facility Management v praxi projektanta (OK Praha)

3. prosince 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Martin Malý, MSc, DBA, MRICS

Profese Facility Managera (FM), jeho náplň práce, požadavky FM na výstavbu a projekt/projektanty, s životním cyklem budovy a využitím BIM v této oblasti. Seznámení odborné veřejnosti s obsahem profese FM, přesahem správy a údržby budov vlastníka budovy/investora do projektové dokumentace.

 

Technický dozor stavebníka – jeho postavení a úloha (SVI)

8. prosince 2020 od 14.00 hod.
Přednášející: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

Zvýšení informovanosti účastníků o dozorové činnosti ve stavebnictví se specifickým zaměřením na postavení a úlohu technického dozoru stavebníka a významu pozice TDS nejen v dozorové činnosti nad prováděním stavby.