Nekrolog – prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

Nekrolog –  prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng.

Dne 9. září nás ve věku nedožitých 82 let nečekaně opustil prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc., FEng. Narodil se 15. října 1938 v Praze. Celý profesní život strávil na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Od roku 1977 působil jako profesor v oboru betonových konstrukcí a mostů. Prošel zde řadou funkcí, mimo jiné byl proděkanem pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční styky a dlouholetým vedoucím katedry betonových a zděných konstrukcí

Byl členem Rady Inženýrské akademie České republiky a také předsedou komise pro výběr studentů pro doktorská studia. Profesor Křístek byl mezinárodně uznávaným expertem v oblasti tenkostěnných konstrukcí, reologie betonu a problematiky dlouhodobého působení mostních konstrukcí. Od roku 1970 až do současnosti získal více než 100 mezinárodních a národních výzkumných grantů. Přednášel o železobetonových konstrukcích a mostech. Jako host přednášel a vedl odborné kurzy také na prestižních univerzitách v USA, Velké Británii, v Itálii, Německu, Belgii a ve Finsku.

Je autorem 14 monografií (7 v anglickém jazyce) a více než 750 odborných článků. Je držitelem řady významných ocenění – získal dvakrát Státní cenu, dvakrát medaili MŠMT, dvakrát Cenu ČSAV, dvakrát Felberovu medaili ČVUT, Cenu ČSSI, Cenu České matice technické a SNTL, čestné uznání MDČR a medaili profesora Bažanta. Profesor Vladimír Křístek byl nejenom vynikajícím odborníkem, pedagogem, autorem článků a knih, ale také mimořádně čestným člověkem s širokým rozhledem a s přátelským přístupem ke každému, kdo přišel s žádostí o radu nebo pomoc. Čest jeho památce.