Ve Stavovském soudu ČKAIT je sedm nových členů

Z jedenácti nově zvolených členů jsou čtyři, kteří již pro stavovský soud pracovali, a čtyři, kteří dosud neměli žádnou funkci v ČKAIT. Průměrný věk je 58 let, nejmladšímu je 44 let a nejstaršímu 72 let. Kandidovalo 16 autorizovaných osob. Z pěti nezvolených byli dva v předchozím období členy stavovského soudu.

Ing. Jan Korbel (1948) – předseda Stavovského soudu ČKAIT

Ing. Jan Korbel

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: SPŠ stavební • ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Praxe: Projektový ústav VHMP – zodpovědný projektant a hlavní inženýr projektu • 1991–2013 Deltaplan, s.r.o. – společník, jednatel, projektant

Funkce ČKAIT: člen zkušební komise 1993–2002 • člen dozorčí rady 2008–2011 • od 2011 předseda stavovského soudu

Cíl: Využít zkušeností z předchozí činnosti v rámci ­Komory, komplexního vedení projektů a jednání s partnery výstavby na všech úrovních. Zabývám se dlouhodobě problematikou stavební legislativy v nejširším kontextu.

Ing. Miroslav Klos (1952) – místopředseda Stavovského soudu ČKAIT

Ing. Miroslav Klos

Autorizace: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství

Praxe: od 1976 Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Brno, referent, vedoucí správy výstavby • od 1994 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., ředitel technické sekce, vedoucí projektu Modřice • od 2005 OSVČ, konzultant • od 2008 Vodárenská, a.s., generální ředitel • od 2014 VRV, a.s., specialista • od 2017 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., manažer projektu Kalové hospodářství ČOV Modřice

Funkce ČKAIT: dříve člen výboru oblasti Brno • člen stavovského soudu

Cíl: Zlepšit komunikaci mezi členy a orgány Komory, účast a postavení Komory v legislativním procesu, zahraniční spolupráci.

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. (1973)

Ing. Miloslav Čáp, Ph.D.

Autorizace: IP00 – pozemní stavby, IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, TV01– stavby hydrotechnické

Vzdělání: SPŠ stavební v Kadani • ČVUT v Praze, doktorský program

Praxe: od 1992 projektant OPBH Chomutov • od 1993 stavební technik INTEA Chomutov • od 1994 mistr HSV Vojenské stavby • od 1996 projektant, statik, technický dozor PS PROJEKT PRAHA • od 2000 vlastní projektová a statická kancelář POVOING – spolupráce s prof. Ing. Františkem Čihákem, DrSc., při projektování staveb a zpracovávání znaleckých posudků v oboru stavebnictví, dále spolupráce s projekčními a stavebními firmami • 2001 člen disciplinární komise FSv ČVUT v Praze

Funkce ČKAIT: dosud žádná

Cíl: Pomoci provést ČKAIT současnou změnou legislativních procesů.

Ing. Arnošt Fabík (1962)

Ing. Arnošt Fabík

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor pozemní stavitelství

Praxe: od 1985 samostatný projektant ZSS Třebíč • od 1988 samostatný projektant DRUPOS Brno • od 1991 samostatný projektant ZIEGELMAISTERHAUS Rakousko, Kirchberg am Wagram • od 1991 dosud majitel Fabík – projektování staveb • od 2007 dosud majitel ateliéru FABÍK s.r.o.

Funkce ČKAIT: dosud žádná

Cíl: Přispět ke zlepšování kvality projektové dokumentace, zjednodušení komunikace mezi projektantem a státní správou, samosprávou, dodržování autorských práv, oceňování projektových prací.

Ing. Karel Hegenbart (1964)

Ing. Karel Hegenbart

Autorizace: TP00 – pozemní stavby

Vzdělání: SPŠ stavební Josefa Gočára, Praha • ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor statika betonových konstrukcí

Praxe: od roku 1986 PRŮMSTAV, projektant v oboru statika stavebních konstrukcí • od 1988 Výstavba uranových dolů, mistr stavební výroby • od 1989 AGROPLAN Praha, vedoucí projektant v oboru statika konstrukcí průmyslových staveb • od 1992 kart.com spol.  s r.o., majitel a ředitel • od 1996 BOUYGUES CZ, asistent koordinátora a manažera architektonických prací • od 1997 Pozemní stavby Přerov, ředitel divize Praha • od 1998 TAKENAKA Europe GmbH, krizový manažer • 2010 za SIA člen přípravného výboru novely zákona o veřejných zakázkách • od 2012 ČSSI, vedoucí legislativního výboru • od 2012 OSVČ, projektant, koordinátor BOZP, manažer projektů, zpracovatel posudků kvality

Funkce ČKAIT: dosud žádná

Cíl: Po 33 let praxe ve stavebním řemesle od dělnických přes projektantské až po manažerské funkce zjišťuji, že mám cit pro spravedlnost, který bych, včetně profesních zkušeností, chtěl uplatnit při rozhodování stavovského soudu.

Ing. Michal Odvody (1967)

Ing. Michal Odvody

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor pozemní stavby

Praxe: 1994–2004 – projektant pozemních staveb postupně ve firmách Invest servis, Energoeco Karlovy Vary • od 2000 OSVČ • 2004–2009 – hlavní inženýr projektu Porticus, s.r.o. • 2009–2010 projektový manažer v Agentuře projektového a dotačního managementu Karlovy Vary • od 2011 jednatel Porticus, s.r.o.

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí komise ČKAIT Praha 2011–2017 • člen stavovského soudu od 2017

Cíl: Uplatnit znalosti legislativy v oblasti vybraných činností ve výstavbě získané v praxi. Rád bych přispěl i ke zvyšování kvality práce, a to zejména u projektantů. Ke zvýšení kvality projektů je zcela nezbytné úspěšně řešit problematiku nepřiměřeně nízkých honorářů za projektové práce, které často provází právě špatné projekty.

Ing. Michal Sedláček, Ph.D. (1976)

Ing. Michal Sedláček, Ph.D.

Autorizace: IG00 – geotechnika, IS00 – statika a dynamika staveb, IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

Vzdělání: SPŠS v Českých Budějovicích, obor dopravní stavby • ČVUT v Praze, FSv, obor konstrukce a dopravní stavby

Praxe: od 2001 statik, geotechnik Ingutis • od 2003 statik, geotechnik Ko–Ka • od 2005 samostatný statik, geotechnik D2 Consult • od 2014 referent – úsek kontroly a kvality staveb ŘSD ČR • od 2015 samostatný statik, geotechnik Ko–Ka

Funkce ČKAIT: dosud žádná

Cíl: Přispět dlouholetými zkušenostmi soudního znalce při řešení různých případů a dále zkušenostmi, které jsem načerpal během své stavební praxe při řešení složitých úloh.

Ing. Vlastimil Šmiřák (1952)

Ing. Vlastimil Šmiřák

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Vzdělání: Vysoká škola dopravní, Žilina – fakulta PED, obor stavební údržba a rekonstrukce železničních tratí • Vysoká škola dopravní, Žilina – fakulta stavební, obor traťové hospodářství

Praxe: 1977–1998 Hutní projekt Ostrava – samostatný projektant, vedoucí projektant, vedoucí oddělení • 1998–2001 ­Metacom, s.r.o. – vedoucí projektant • 2002–2015 Projekt 2010, s.r.o. – vedoucí projektant • od 2016 OSVČ – projektové práce, posudky, TDS

Funkce ČKAIT: 1993–1996 člen výboru oblasti Ostrava • od roku 2006 delegát • od 2011–2020 člen dozorčí rady.

Cíl: V činnosti stavovského soudu chci využít své zkušenosti z projektování a dosavadní činnosti v dozorčí radě Komory. Dbát na zvyšování odborné, morální a etické úrovně členů a aktivně vystupovat proti nekalým praktikám v procesu výstavby.

Ing. Petr Staněk (1964)

Ing. Petr Staněk

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Vzdělání: Gymnázium v Brně • VUT v Brně, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, specializace silniční a městské dopravní inženýrství

Praxe: od roku 1987 • zpracování dopravních částí územních plánů měst a obcí, studií úprav komunikační sítě pozemních komunikací, posouzení vlivu hluku z dopravy na životní prostředí • problematika dopravně-inženýrských posouzení • dokumentace k územnímu řízení, ke stavebnímu povolení, tendrová dokumentace, projekty pro realizaci staveb, autorské dozory

Funkce ČKAIT: 1996–2016 člen výboru OK Olomouc • od 2002 člen zkušební komise v Brně

Cíl: V rámci práce pro ČKAIT bych chtěl posílit prezentaci Komory navenek v oblasti zajišťování růstu kvality práce autorizovaných osob s důrazem na osobní zodpovědnost a rovněž přispět k personální stabilizaci Komory.

Ing. Vladimíra Špačková (1963)

Ing. Vladimíra Špačková

Autorizace: IH00 – požární bezpečnost staveb, IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor pozemní stavby

Praxe: VKD Kladno – příprava výroby • Energie Kladno, a.s. – projektant, vedoucí projekce • od 2005 OSVČ – projektant

Funkce ČKAIT: od 2010 člen komise pro malé a střední podnikání • od 2012 člen výboru oblasti Praha a Středočeský kraj • od 2014 člen Představenstva ČKAIT • člen Ekonomické komise ČKAIT • od 2016 vedoucí aktivu Požární bezpečnosti staveb • od roku 2016 člen Rady pro podporu rozvoje profese • od roku 2019 člen TNK 27-Požární bezpečnost staveb

Cíl: Pracovat pro ČKAIT v oblasti sledování a koordinace zákonů, vyhlášek a předpisů, práce v aktivu Pozemní stavby, rozvinutí práce aktivu Požární bezpečnosti staveb, uplatnění pohledu OSVČ v činnosti autorizovaných osob.

Ing. Jaroslav Urban (1964)

Ing. Jaroslav Urban

Autorizace: TP00 – pozemní stavby

Vzdělání: SPŠ stavební v Liberci • TU Liberec, Ekonomická fakulta

Praxe: mistr na stavbách uranového průmyslu • OSVČ – obor provádění staveb a hydroizolace, obchodní zástupce stavební firmy, stavbyvedoucí, TDI, příprava staveb pro město Liberec, stavební úřad – územní plánování (pořizovatel ÚP), stavební řád (povolování staveb) a od roku 2012 do současnosti státní stavební dozor při realizaci a užívání staveb

Funkce ČKAIT: člen stavovského soudu

Cíl: Uplatnit bohaté zkušenosti z přípravy i realizace staveb, dobrou orientaci ve stavební a související legislativě, analytické schopnosti ve stavebně-technické, ekonomické a právní problematice staveb, praxe a ověřené zkušenosti v posuzování legálnosti činnosti subjektů stavebního práva včetně rozhodování ve správním trestání podle stavebního zákona včetně přehledu o související judikatuře správních soudů. Poskytování zpětné vazby a informací ostatním řadovým členům o postupech stavebních úřadů a současně zpětná vazba do činnosti stavebního úřadu ve vztahu ke ČKAIT a jejím členům.