V novém Představenstvu ČKAIT je pět nových členů

Z patnácti zvolených členů již deset osob pro Představenstvo ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, přibylo pět nových. Průměrný věk je 60 let, nejmladšímu je 38 let, dvěma nejstarším je 75 let. Členové představenstva pochází z 11 oblastí: tři z Ostravy, dva z Prahy a dva z Brna, ostatní oblasti mají po jednom zástupci. Zastoupeny nejsou oblasti Hradec Králové a Liberec.

Chybí také čtyři autorizační obory G, LS, ZDia a PBS. Zastoupené jsou tyto obory: DS (4×), PS (3×), MI (3×), EA (3×), TPS (3×), SD (3×), TZS (2×), MIK (1×), VHS (1×). Do představenstva kandidovalo 26 autorizovaných osob, z nichž tři byly nominovány v průběhu shromáždění delegátů. Z jedenácti nezvolených bylo devět nových uchazečů včetně tří dodatečně nominovaných osob. Funkci neobhájili tři členové představenstva.

Ing. Robert Špalek (1962) – předseda ČKAIT

Ing. Robert Špalek

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby

Praxe: Od roku 1986 pracoval jako statik v plzeňském Stavoprojektu, po roce 1989 pro zahraniční firmy ve Švýcarsku a Německu. V roce 1993 založil s dalšími společníky v Plzni projektovou kancelář ­TORION, ve které je doposud jednatelem a společníkem.

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti ČKAIT Plzeň • od roku 2003 člen Představenstva ČKAIT • od roku 2008 místopředseda ČKAIT a místopředseda Legislativní komise ČKAIT • vede pracovní skupinu ČKAIT pro zadávání veřejných zakázek a je aktivní člen v Expertní skupině MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek, v pracovní skupině MMR ČR k rekodifikaci stavebního zákona pro procesní právo • člen Pojišťovací komise ČKAIT • podílí se na spolupráci s německou, rakouskou a slovenskou profesní komorou • společně s kolegy z OK Plzeň připravuje konferenci Statika

Cíl: I nadále pracovat pro ČKAIT v oblastech, které jsou vyjmenovány v předchozím odstavci. Využívat bohaté kontakty u odborných institucí, správních orgánů a samosprávy, které si za dobu práce pro ČKAIT vybudoval. Pomáhat při nelehkém prosazování zájmů autorizovaných osob v procesu výstavby, stejně tak i v oblasti vzdělávání. Podporovat atraktivní způsoby rozšiřování znalostí našich členů.

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA (1945) – 1. místopředseda ČKAIT

prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor pozemní stavby • CSc. – mechanika tuhých a poddajných těles a prostředí • MBA – The Trent University Nottingham • profesor v oboru
aplikovaná mechanika

Praxe: statika a dynamika stavebních konstrukcí, teorie pružnosti a plasticity, metoda konečných prvků, programování statických výpočtů, využití informačních systémů a technologií • děkan Fakulty stavební VUT v Brně a VŠB-TU Ostrava • OSVČ • řešitel a spoluřešitel vědeckovýzkumných úkolů

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Brno od roku 1998 • člen představenstva od 1997 • 1. místopředseda ČKAIT od roku 2008 • předseda komise celoživotního vzdělávání a komise BIM • člen legislativní, ekonomické komise • národní delegát v organizacích ECCE a ECEC od roku 2011

Cíl: Přispívat k celoživotnímu vzdělávání členů Komory, organizovat semináře a konference, zapojovat členy Komory do řešení výzkumných, vývojových a vzdělávacích projektů národních a mezinárodních agentur, podílet se na činnosti Sektorové rady pro stavebnictví při zpracování Národního systému kvalifikací, pokračovat v činnosti vedoucí k uznávání kvalifikace a vzdělávání v EU.

Ing. František Hladík (1946) – místopředseda ČKAIT

Ing. František Hladík

Autorizace: IV00 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Vzdělání: ČVUT v Praze – Fakulta stavební, obor vodní stavby a vodní hospodářství

Praxe: Povodí Vltavy – projektant, vedoucí projektant,
vedoucí projektového oddělení, ředitel závodu, generální ředitel

Funkce ČKAIT: člen autorizační rady v letech 2005–2008 • člen představenstva od roku 2008 • předseda Legislativní komise ČKAIT od roku 2008 • člen výboru oblasti České Budějovice od roku 2008 • předseda výboru oblasti České Budějovice od roku 2009

Cíl: Aktivně pomáhat řešit konkrétní potřeby členů v souladu s právním statutem ČKAIT z hlediska zákona i řádů Komory. Aktivně propagovat a posilovat úlohu ČKAIT ve vztahu ke správním orgánům i samosprávě, prohlubovat spolupráci s odbornými institucemi, školami a partnerskými organizacemi.

Ing. František Mráz (1945) – místopředseda ČKAIT

Ing. František Mráz

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Vzdělání: SPŠ stavební v Prostějově • VUT v Brně, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava, specializace stavby železniční dopravy

Praxe: Státní ústav dopravního projektování Praha, závod Brno – nejprve jako projektant a později jako hlavní inženýr projektu, od roku 1990 ředitel závodu Brno, v letech 1993 až 2011 jednatel a ředitel SUDOP Brno, spol. s r.o.

Funkce ČKAIT: od roku 1994 člen a později předseda zkušební komise v Brně v oboru dopravní stavby • od roku 2000 člen výboru oblasti v Brně • od roku 2008 člen představenstva • od roku 2011 místopředseda odpovědný za rozpočet a ekonomiku • člen redakční rady časopisu Stavebnictví a předseda dozorčí rady Informačního centra ČKAIT, s.r.o.

Cíl: Pokračovat v práci na rozpočtech ČKAIT pro další roky a sledovat hospodaření ČKAIT, kontrolovat Informační centrum ČKAIT, s.r.o., a přispívat ke kvalitě odborného časopisu Stavebnictví.

Ing. Jindřich Pater (1948) – místopředseda ČKAIT

Ing. Jindřich Pater

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, IE00 – technika prostředí staveb, IT00 – technologická zařízení staveb

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Praxe: 1967–2000 VŽKG, později VÍTKOVICE, a.s., Ostrava – ­projektant, HIP, vedoucí projekce, ředitel Dodavatelsko-inženýrského závodu, později divize Engineering • 2000–2007 FERRAM, a.s., Opava – ředitel divize Strojírna • 2007–2008 Koexpro, a.s., ­Ostrava – ­obchodně-výrobní ředitel • 2008–2010 Bytostav Poruba a.s. – ­vedoucí střediska strojírenské výroby

Funkce ČKAIT: v roce 1992 spoluzakladatel ČKAIT a místopředseda ČKAIT • 1993–1997 předseda zkušební komise • od roku 1998 předseda aktivu TZS, TPS a dalších menšinových oborů • od 2004 předseda/místopředseda hodnotitelské poroty Cena IK • od 2006 člen, později předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT • od 2006 člen, později předseda Ediční rady ČKAIT • od 2011 zástupce ČKAIT v pracovní skupině MPSV ČR a Společné vizi pro oblast BOZP na staveništi • od 2011 člen redakční rady časopisu Z+i ČKAIT • člen pracovní skupiny PS č. 1 při Radě vlády pro stavebnictví RVS na MPO

Cíl: Nadále hájit zájmy oborů TZS a TPS v ČKAIT formou profesních aktivů. Převzít zodpovědnost za další rozvoj profesního informačního systému PROFESIS v rámci činnosti Rady pro podporu rozvoje profese a za činnost Ediční rady ČKAIT. Jako lektor a autor metodických pomůcek PROFESIS aktivně přispívat k celoživotnímu vzdělávání. Pokračovat v zapojení do činnosti hodnotitelské poroty Ceny IK. Aktivně prezentovat zájmy ČKAIT. Zodpovědně zastupovat ČKAIT při jednání s ministerstvy na společné vizi pro oblast BOZP na staveništi.

Ing. Petr Dospiva, Ph.D. (1963)

Ing. Petr Dospiva, Ph.D.

Autorizace: IT00 – technologická zařízení staveb

Vzdělání: Vysoká škola báňská, Fakulta strojní a elektro, Ostrava • doktorandské studium na strojní fakultě VŠB-TU Ostrava.

Praxe: 1986–2001 Vítkovice, a.s., Ostrava – konstruktér, projektant, HIP • od roku 2001 dosud technický ředitel RPS Ostrava, a.s.

Funkce ČKAIT: od roku 2004 účastník pracovního aktivu oborů TZS a TPS • od 2009 člen výboru ČKAIT – oblastní kancelář Ostrava • od 2009 aktivní člen aktivu TZS a TPS • od 2012 místopředseda oblasti Ostrava • od 2016 vedoucí aktivu TZS a TPS • od 2016 člen rady pro podporu profese

Cíl: Snažit se o zapojení mladších kolegů do práce v Komoře, zlepšit fungování všech profesních aktivů, zlepšit spolupráci Komory s vysokými školami, hlavně VŠB-TU Ostrava.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D. (1980)

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

Autorizace: IM00 – mosty a inženýrské konstrukce

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby

Praxe: 14 let (VPÚ DECO Praha, Mott MacDonald, Fakulta stavební ČVUT)

Funkce ČKAIT: předseda aktivu pro statiku a dynamiku staveb, zkoušení a diagnostiku staveb a mosty a inženýrské konstrukce • člen TNK 36 Betonové konstrukce a TNK 38 Spolehlivost konstrukcí • od 2017 člen Představenstva ČKAIT

Cíl: Komora musí v současnosti aktivně čelit novým situacím a výzvám plynoucím z aktuální turbulentní společenské situace tak, aby uhájila či posílila postavení své i svých členů. V důsledku toho se ukazuje potřeba adaptace Komory na nové požadavky jak v oblastech zákonné působnosti Komory, tak v oblastech komunikace a prezentace ve veřejném prostoru. Za tímto účelem je třeba připravit odpovídající strategii a přijmout řadu nejrůznějších opatření, s nimiž se snažím a dále budu snažit efektivně pomáhat.

Ing. Josef Filip, Ph.D. (1982)

Ing. Josef Filip, Ph.D.

Autorizace: ID00 – dopravní stavby, II00 – městské inženýrství

Vzdělání: Fakulta dopravní ČVUT v Praze, obor dopravní systémy a technika

Praxe: od roku 2006 dosud majitel a jednatel Projekce dopravní Filip, s.r.o. • od roku 2006 akademický spolupracovník Katedry dopravních systémů v území na Fakultě dopravní ČVUT v Praze

Funkce ČKAIT: od roku 2012 členem oblastního výboru ČKAIT Ústí nad Labem • člen aktivu Městské inženýrství • člen Technické komise ČKAIT • přednášející v rámci celoživotního vzdělávání – především oblast dopravních staveb a městského inženýrství

Cíl: Přispět svými zkušenostmi projektanta k dalšímu pozitivnímu rozvoji a oživení profese, a to především zkušenostmi při povolování veřejných staveb v oblasti stavebního zákona a při komunikaci s veřejnou správou.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (1960)

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, IE01 – technika ­prostředí staveb, technická zařízení

Vzdělání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, teorie a technika tvorby vnitřního prostředí budov, disertační práce na téma optimalizace vnitřního prostředí budov, habilitace na téma modelování energetických systémů budov, profesorem od roku 2006. Pod jeho vedením bylo obhájeno více než 120 Bc. a Ing. titulů a 13 doktorských prací.

Praxe: od roku 2004 vedoucí katedry TZB na FSv ČVUT v Praze • v roce 2014 založil a do roku 2017 vedl výzkumnou skupinu Kvalita vnitřního prostředí UCEEBu • od roku 2018 proděkan pro rozvoj FSv ČVUT v Praze • od roku 2007 hostující profesor na National University of Singapore • v letech 2013–2016 prezident Evropské federace REHVA

Funkce ČKAIT: člen představenstva • předseda pracovní skupiny pro energetickou náročnost budov

Cíl: Posílit vazby mezi vysokými školami a praxí ve smyslu přenosu informací mezi akademickou a inženýrskou sférou. Hájit zájmy autorizovaných osob v normotvorném i legislativním procesu.

Ing. Radim Loukota (1964)

Ing. Radim Loukota

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby

Praxe: Stavoprojekt Hradec Králové pobočka Pardubice, atelier ATEPIS Pardubice • od roku 1993 OSVČ – projektová činnost, geodetické práce.

Funkce ČKAIT: od roku 2009 předseda výboru oblasti Pardubice • od roku 2011 člen představenstva a člen ekonomické komise • od roku 2016 předseda redakční rady časopisu Z+i.

Cíl: Prosazovat slušnost, stabilitu, odpovědnost, vyrovnaný rozpočet a účelně vynaložené prostředky Komory ve prospěch autorizovaných osob.

Ing. Michal Majer (1971)

Ing. Michal Majer

Autorizace: ID00 – dopravní stavby

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, specializace mostní konstrukce

Praxe: od 1995 dopravně-inženýrské projekty, městské inženýrství, dozory staveb, komplexní znalosti v oblasti IT, řízení firem, orientace ve školských záležitostech, zkušenosti z dalších oborů (spolková činnost, sportovní organizace...)

Funkce ČKAIT: od roku 2012 místopředseda výboru oblasti Olomouc • člen profesního aktivu Dopravní stavby

Cíl: Budovat dlouhodobější vize fungování jak uvnitř Komory, tak i Komory navenek. Členství v ČKAIT je povinné ze zákona, ale mělo by být atraktivní a zároveň prestižní i bez této povinnosti. Komora by měla služby svým členům modernizovat a trvale zlepšovat v souladu s vizí. S ohledem na vývoj legislativy v posledních letech by mělo personálně posílit právní oddělení Komory a rozšířit mediální komunikace v souladu s novými trendy.

Ing. Věra Řehůřková (1959)

Ing. Věra Řehůřková

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební

Praxe: od roku 1983 – projektant, vedoucí projektant, investiční technik, vedoucí pracovní skupiny • od roku 2000 v S-projekt plus, a s., Zlín

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Zlín od roku 2018

Cíl: Uplatnit znalosti a zkušenosti získané při práci projektanta pozemních staveb při zpracování všech stupňů projektové dokumentace, při výkonu autorského dozoru při realizaci staveb, při vypořádávání požadavků stavebních úřadů i dotčených orgánů a dalších organizací. Za sebou mám projekty od staveb malého rozsahu až po několika set milionové stavby ve funkci projektanta a koordinátora projektů. Mohu nabídnou i své zkušenosti s BIM.

Ing. Martin Šafařík (1971)

Ing. Martin Šafařík

Autorizace: IP00 – pozemní stavby, IS00 – statika a dynamika staveb

Vzdělání: Fakulta stavební ČVUT v Praze, obor pozemní stavby

Praxe: OSVČ od 2001 – projektová činnost ve stavebnictví

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí rady ČKAIT od roku 2011• člen dozorčí komise od roku 2009

Cíl: Přispět svými zkušenostmi z navrhování a rekonstrukcí nosných konstrukcí pozemních staveb ke zvyšování odborné úrovně autorizovaných osob v oblasti navrhování a provádění nosných konstrukcí. Aktivně se zaměřit na zvýšení společenské prestiže a celkového společenského vnímání Komory a stavebnictví vůbec.

Ing. Karel Vaverka (1948)

Ing. Karel Vaverka

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, II00 – městské inženýrství, IP00 – pozemní stavby, autorizovaný inspektor

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor pozemní stavby, postgraduální studium automatizace projektování

Praxe: OSP Třebíč • Energoprojekt Praha • od roku 1991 jednatel projektově-inženýrské firmy KV projektstav • v současné době také předseda dozorčí rady SZÚ Brno

Funkce ČKAIT: předseda oblasti Jihlava • člen Představenstva ČKAIT.

Cíl: Pokračovat ve stávající činnosti s hlavním zaměřením na ceny a standardy projektových prací, na prosazování zájmů projektantů v samosprávě, státní správě a ve veřejnosti.

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. (1968)

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Autorizace: II00 – městské inženýrství, IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: Fakulta stavební VUT v Brně, Fakulta stavební ­VŠB-TU Ostrava

Praxe: 1994–1998 projektant pozemních staveb, Ateliér Idea, spol. s r.o., Ostrava • od roku 1998 dosud odborný asistent, Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava • OSVČ

Funkce ČKAIT: od roku 2010 odborný poradce předsedy ČKAIT pro oblast bezbariérového užívání • od 2010 odborný konzultant bezbariérového užívání staveb ČKAIT • od 2013 člen redakční rady Z+i • od 2015 člen výboru oblasti ČKAIT Ostrava • od 2016 člen odborné poroty Stavba roku ČR • od 2017 člen Představenstva ČKAIT

Cíl: Nadále rozvíjet aktivity spojené s požadavky na bezbariérové užívání pozemních a zvláště dopravních staveb tak, aby se Komora stala jedním z hlavních nositelů této problematiky, a to nejen při tvorbě právního a normového prostředí, ale zároveň v oblasti vzdělávání AO, odborné veřejnosti a stavebních úředníků pro jednotnost výkladu stavebních předpisů.