Z konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

Zelené střechy a fasády vyžadují kvalitní statické řešení. V soutěži Zelená střecha roku získala mimořádnou cenu poroty vertikální zahrada na přístavbě administrativního objektu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Autor projektu: Ing. Jana Vrbasová (foto: Radim Hájek)
Zelené střechy a fasády vyžadují kvalitní statické řešení. V soutěži Zelená střecha roku získala mimořádnou cenu poroty vertikální zahrada na přístavbě administrativního objektu Kanceláře veřejného ochránce práv v Brně. Autor projektu: Ing. Jana Vrbasová (foto: Radim Hájek)

Mimořádný ohlas měla přednáška o statické problematice zelených střech a hodnocení betonových konstrukcí v panelových domech po požáru. Nejčastěji řešenými tématy byly úpravy nosných konstrukcí a vady na stavbách.

Ve čtvrtek 10. září proběhla v sále hotelu Parkhotel v Plzni již třetí konference věnovaná statice a nosným konstrukcím staveb. Tato konference, pořádaná oblastí ČKAIT Plzeň ve spolupráci s aktivem Statika ČKAIT a Informačním centrem ČKAIT, s.r.o., se orientuje na technickou problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí staveb, kterou zjednodušeně nazýváme statikou staveb.

Základním posláním konference je výměna informací o současných návrhových a prováděcích postupech při návrhu, realizaci a hodnocení nosných konstrukcí. Předmětem přednášek našich předních odborníků ze stavební fakulty ČVUT v Praze, zkušebního Kloknerova ústavu a z praxe jsou přístupy a zkušenosti k použití platných technických norem a nových technologií ve stavebnictví. Jedná se zejména o oblast zatížení stavebních konstrukcí, zděné a betonové konstrukce a zakládání staveb.

Konference je určena nejen pro stavební odborníky, projektanty a statiky, ale i pro investory a další pracovníky ve stavebnictví, kteří se zabývají přípravou, prováděním a opravami staveb a jejich nosných konstrukcí. Konferenci uváděl předseda oblasti ČKAIT Plzeň Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., a úvodní slovo přednesl Ing. Robert Špalek, který se 12. září 2020 stal předsedou ČKAIT.

Původní zájem o konferenci Statika staveb 2020 Plzeň byl velký; o účasti uvažovalo přes 150 osob. Konečný počet účastníků ale nakonec ovlivnila epidemie COVID-19. Ne snad, že by naši kolegové s nemocí přímo ulehli, ale zasáhla je nebo jejich okolí karanténa, nebo museli řešit jiné naléhavé úkoly. Celkem bylo na konferenci přítomno 104 osob. Celá tematika konference byla zvolena jako širokoprofilová – od zatížení staveb přes jednotlivé materiály pro nosné konstrukce až po úpravy staveb. Z konference bylo v důsledku vzniklé situace nutno vypustit některé úzce zaměřené přednášky – přímé vystoupení doc. Ing. Lukáše Vráblíka, Ph.D., vedoucího Katedry betonových a zděných konstrukcí, prof. Ing. Jiřího ­Witzanyho, DrSc., dr. h. c., emeritního děkana pražské stavební fakulty a emeritního rektora ČVUT v Praze, vystoupení prof. Ing. Milana Holického, DrSc., z Kloknerova ústavu a Ing. Jiřího Šmejkala, CSc., pracujícího v oblasti betonových konstrukcí. O jejich přednášky však účastníci konference nepřišli, většina jich je k dispozici v elektronicky vydávaném sborníku. Na konferenci zaznělo celkem 13 odborných přednášek. Aktuálně byla do programu zařazena informace o nové zdicí maltě s názvem Sidi; výrobcem je firma Heluz. Tato tenkovrstvá malta je určena pro rychlé a úsporné zdění, a to i za nízkých teplot. Krátké vystoupení o panelových stropních konstrukcích firmy DENNERT měl Ing. Jiří Zacharda. Tyto panely se vyznačují velkou variabilitou za použití vysokých pevností betonu.

Letos bohatší diskuse odborných témat

Nejčastěji řešenými tématy byly úpravy nosných konstrukcí a chyby a vady na stavbách. Velký ohlas měly přednášky k betonovým halovým stavbám od Ing. Vašiny a jeho kolektivu z firmy Čížek statika s.r.o. Velmi zajímavý byl popis realizace a využití předpětí ke stažení zdiva od Ing. Jana Perly. Ing. Michal Drahorád, Ph.D., promluvil k úpravám Eurokódu 2 pro návrh betonových konstrukcí a doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., o novinkách v normách pro klimatické zatížení staveb. Excelentní byla také přednáška doc. Ing. Jana Masopusta, CSc., o navrhování geotechnických konstrukcí v podmínkách nové normy ČSN 73 1004. Během asi hodinové přednášky bylo možné si připomenout a rozšířit znalosti o tom, jak správně navrhovat základy staveb v souladu s citovanou normou. Nečekaný ohlas od účastníků konference byl k přednášce o statické problematice zelených střech a hodnocení betonových konstrukcí v panelových objektech po požáru v podání Ing. Václava Petráše, Ph.D., MSc, a Ing. Luďka Vejvary, Ph.D. Právě v této problematice se nyní budou snažit v rámci ČKAIT připravit určité standardy, které by sloužily nejen odborníkům, ale i ostatním účastníkům výstavby. Jedná se o vysvětlení, jak postupovat, co neopomenout a na koho se obrátit, pokud takový problém se střechami nebo požárem nastane.

Požár v panelovém domě ohrožuje jeho statickou konstrukci. (foto: archiv autora)

A co bude tématem dalšího ročníku konference?

Témata pro další ročník konference teprve vznikají. Rádi bychom zachovali široké spektrum odborné problematiky od zatížení až po rekonstrukce staveb. Určitě bude třeba zařadit pohled na rozvoj stavebních předpisů včetně nového stavebního zákona a platných norem. Jistá část témat bude opět věnována poruchám nosných konstrukcí a také dobrým i špatným ukázkám staveb.

Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem, kteří se konference zúčastnili a zejména výboru oblasti ČKAIT Plzeň a dalším kolegům za přípravu konference.

 

Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
předseda výboru oblasti ČKAIT Plzeň

Sborník konference k dispozici na www.ic-ckait.cz/sbornik-statika-2020.