V nové Dozorčí radě ČKAIT pracují zkušení odborníci

Z devíti zvolených členů již šest osob pro Dozorčí radu ČKAIT pracovalo v minulém volebním období, dvě osoby pracovaly pro Dozorčí komisi ČKAIT a pouze jeden nový člen nemá předchozí zkušenosti v dozorčích orgánech. Průměrný věk je 62 let, nejmladšímu je 43 let, nejstaršímu je 74 let. Celkem kandidovalo 13 autorizovaných osob. Čtyři nezvolené osoby neměly předchozí zkušenost v dozorčích orgánech.

prof. Ing. František Hrdlička, CSc. (1946) – předseda Dozorčí rady ČKAIT

prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

Autorizace: IA00 – energetické auditorství, IT00 – technologická zařízení staveb, TE01 – technika prostředí staveb – vytápění a vzduchotechnika

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Praxe: od roku 1976 působí na Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT • v roce 2005 byl zvolen jejím děkanem, v této funkci strávil dvě funkční období • v současné době je kancléřem vědecké rady Fakulty strojní ČVUT, členem vědecké rady ČVUT, národního výboru Udržitelná energetika, vědeckého výboru VGB Power Tech. Essen, Uhelné komise ČR a Kontrolní komise Grantové agentury ČR

Funkce ČKAIT: místopředseda a později předseda Zkušební komise ČKAIT • člen, místopředseda a později předseda Dozorčí rady ČKAIT

Cíl: Připravit na výkon funkce mladé členy dozorčích komisí a Dozorčí rady ČKAIT.

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (1955) – 1. místopředseda Dozorčí rady ČKAIT

prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební

Praxe: VUT v Brně, Fakulta stavební – Ústav pozemního stavitelství, 1983–99 odborný asistent, 1999–2012 docent, 2012 profesor • OSVČ – od 1991 projektová činnost v investiční výstavbě • od roku 1997 znalecká a expertní kancelář.

Funkce ČKAIT: člen dozorčí rady pro oblast Brno 1999–2003 • člen Dozorčí rady ČKAIT 2003–2005 • předseda dozorčí komise Brno od 2005 • místopředseda Dozorčí rady ČKAIT od 2011

Cíl: Řádným šetřením stížností na autorizované osoby podporovat dobré jméno ČKAIT. Jako vysokoškolský učitel navíc mohu mnoho zkušeností získaných při práci v Dozorčí radě a Dozorčí komisi ČKAIT uplatňovat při výchově studentů na FAST VUT v Brně jako budoucích členů ČKAIT.

Ing. Petr Bureš (1953) – místopředseda Dozorčí rady ČKAIT

Ing. Petr Bureš

Autorizace: IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: SPŠ stavební v Plzni • ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Praxe: vedoucí projektant a hlavní inženýr projektu ve ŠKODA Plzeň, Lesprojekt a CGD spol. s r.o., od roku 2018 ve vlastní firmě CGD ENGINEERING s.r.o.• podílel se zejména na průmyslových a energetických stavbách jak v České republice, tak zahraničí – Turecko, Indie

Funkce ČKAIT: v letech 1993–1998 člen výboru oblasti Plzeň • od 1998 byl členem dozorčí rady regionální sekce v Praze • od 2005 byl členem dozorčí komise v Praze a od 2008 je předsedou Dozorčí komise v Praze • v letech 2011–2014 člen dozorčí rady a od 2014 místopředseda dozorčí rady

Cíl: Chránit naše členy před vykonstruovanými stížnostmi a poukázat na ty, kteří poškozují dobré jméno Komory.

Ing. Marek Jírovský (1968)

Ing. Marek Jírovský

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Vzdělání: ČVUT v Praze, obor pozemní stavby

Praxe: 1994–2003 Bohemia Projekt s.r.o. – projektant nosných železobetonových prefabrikovaných konstrukcí • od 2003 OSVČ

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí komise ČKAIT od roku 2017

Cíl: Zvyšovat prestiž Komory šířením informací o její důležitosti.

Ing. František Kavina (1958)

Autorizace: ID00 – dopravní stavby, IP00 – pozemní stavby

Vzdělání: SPŠ SŽ Břeclav • VŠD v Žilině • VUT v Brně – Ústav soudního inženýrství • ČVUT v Praze – závěrečná zkouška, FIDIC

Praxe: PSJ Holding, a.s., hl. stavbyvedoucí, projektový manažer • Železniční stavitelství Brno – hl. stavbyvedoucí • Pragoprojekt, a.s. – inženýrská činnost • Eurovia, a.s. – provozní náměstek • Syner VHS Vysočina, a.s. – technický ředitel • PUDIS, a.s. – tým konzultanta správce stavby, modernizace D1

Funkce ČKAIT: práce v dozorčí komisi Brno v letech 2005–2014 • člen Dozorčí rady ČKAIT od roku 2014

Cíl: Podílet se na zvyšování prestiže ČKAIT. Ta se zvýší mj. také zkvalitněním práce svých členů, což je náplň práce dozorčí rady.

Ing. Vlastimil Klazar (1955)

Ing. Vlastimil Klazar

Autorizace: ID00 – dopravní stavby, II00 – městské inženýrství

Vzdělání: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, obor silniční a městské dopravní inženýrství

Praxe: projektant KPÚ Stavoprojekt Hradec Králové • Urbaplan s.r.o. • Atelier K • ředitel Atelier Klazar s.r.o.

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí rady ČKAIT od roku 2008

Cíl: Poukázat na kolegy, kteří poškozují dobré jméno profese, a tím i ČKAIT. Zároveň výrazně akcentovat ochranu našich členů před výpady nemravných investorů.

Ing. Daniel Pieszka (1977)

Ing. Daniel Pieszka

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb

Vzdělání: VŠB-TUO, Fakulta stavební, státní doktorská zkouška v oboru teorie konstrukcí

Praxe: SKANSKA CZ – od roku 1997 mistr stavební výroby, od 2001 stavbyvedoucí, od 2006 manažer výstavby • od roku 2008 vedoucí odborného týmu IPS Konstrukt, spol. s r.o.• předseda dozorčí rady Beskydská stavební, a.s.

Funkce ČKAIT: dosud žádná

Cíl: Posílení prestiže Komory zejména tím, že bude kladen větší důraz na udržení odbornosti členů. Zkrácení lhůt při šetření stížností na činnost autorizovaných osob. Zvýšení právního povědomí členů Komory. Zvýšení úspěšnosti návrhů Dozorčí rady ČKAIT ve věcech disciplinárně obviněných osob.

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D. (1967)

doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.

Autorizace: IS00 – statika a dynamika staveb, IZ00 – zkoušení a diagnostika staveb

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební

Praxe: Ústav stavební mechaniky FAST VUT v Brně – interní doktorand • Fakultní zkušebna FAST VUT v Brně – vědeckovýzkumný pracovník • Ústav stavebnin a zkušebních metod FAST VUT v Brně – asistent • Ústav stavebního zkušebnictví FAST VUT v Brně – odborný asistent, docent, vedoucí ústavu • Výzkumné centrum AdMaS FAST VUT v Brně – vedoucí výzkumné skupiny Konstrukce a dopravní stavby

Funkce ČKAIT: člen Dozorčí komise ČKAIT Brno od roku 2012 • člen Dozorčí rady ČKAIT od roku 2014

Cíl: Zefektivnit postupy na úrovni dozorčí rady i dozorčích komisí se zvýrazněním aspektu upevnění mezilidských vztahů uvnitř Komory a reprezentace ČKAIT při komunikaci s veřejností a správními orgány.

Ing. Ladislav Smola (1951)

Ing. Ladislav Smola

Autorizace: IP00 – pozemní stavby, IH00 – požární bezpečnost staveb

Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, postgraduální studium – soudní znalectví, kurz vypracování průkazu energetické náročnosti budov

Praxe: projektant, vedoucí projektant – Stavoprojekt Zlín • od roku 1993 OSVČ • od roku 2004 vlastní firma S-PROJEKTING s.r.o.

Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Zlín, člen Dozorčí rady ČKAIT

Cíl: Využít dosavadní zkušenosti z práce v DR ČKAIT pro další volené období. Na schůzích výboru oblasti Zlín budu předávat aktuální informace o činnosti Dozorčí rady ČKAIT a Dozorčí komise ČKAIT Brno.