Ze zasedání představenstva v září 2020

Zleva doprava – první řada: F. Mráz, V. Řehůřková, R. Špalek, R. Zdařilová, K. Kabele, P. Dospiva, M. Majer. Zleva doprava – druhá řada: R. Loukota, K. Vaverka, M. Drahorád, F. Hladík, A. Materna, J. Pater, J. Filip, M. Šafařík. (foto: Petra Bednářová)
Zleva doprava – první řada: F. Mráz, V. Řehůřková, R. Špalek, R. Zdařilová, K. Kabele, P. Dospiva, M. Majer. Zleva doprava – druhá řada: R. Loukota, K. Vaverka, M. Drahorád, F. Hladík, A. Materna, J. Pater, J. Filip, M. Šafařík. (foto: Petra Bednářová)

Nově zvolené představenstvo se v září sešlo dvakrát. Poprvé hned po skončení Shromáždění delegátů zvolilo předsedu ČKAIT Roberta Špalka a 1. místopředsedu Aloise Maternu. Na druhém zasedání zvolilo Pavla Křečka, čestným místopředsedou ČKAIT.

Volba předsedy a 1. místopředsedy ČKAIT

Nově zvolené představenstvo se sešlo poprvé v 12. září 2020 hned po skončení shromáždění delegátů. Nejstarší člen nově zvoleného Představenstva ČKAIT Ing. Jindřich Pater přednesl návrh, aby byl předsedou představenstva zvolen Ing. Robert Špalek. Protinávrh nebyl přednesen. Pro bylo 11 přítomných, čtyři se zdrželi. Dále přednesl návrh, aby 1. místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA. Protinávrh nebyl přednesen. Pro bylo 14 přítomných, jeden se zdržel.

Představenstvo se podruhé sešlo v novém složení 24. září 2020. Jednání byli přítomni i předsedové ostatních orgánů ČKAIT a ekonomický mandatář. Představenstvo nejprve bez připomínek schválilo zápis z 11. června 2020 a 12. září 2020.

Volba druhého čestného předsedy ČKAIT

Nově zvolené představenstvo na druhém zasedání udělilo Ing. Pavlu Křečkovi titul čestný předseda ČKAIT. Stal se tak již druhým čestným místopředsedou ČKAIT. Jako první získal tuto čestnou funkci Ing. Václav Mach.

Volba místopředsedů ČKAIT

Na návrh nového předsedy Ing. Špalka byli zvoleni tito místopředsedové: pro ekonomiku Ing. ­František Mráz (pro 12, zdržel se 2), pro legislativu Ing. František Hladík (pro 12, zdržel se 2, proti 1) a Ing. Jindřich Pater (pro 9, zdržel se 3, proti 1)

Rozdělení úkolů

 • Materna – celoživotní vzdělávání (CŽV), BIM, mezinárodní vztahy (ECEC, ECCE), pojišťovací komise, redakční rada ESB, ekonomická komise
 • Hladík – předseda legislativní komise, rekodifikace stavebního zákona
 • Pater – Rada pro podporu rozvoje profese (RPRP), ediční rada, Cena IK, řády ČKAIT, redakční rada (RR) Z+i, komise CŽV, BOZP na staveništi
 • Mráz – předseda ekonomické komise, předseda
  DR IC ČKAIT, RR Stavebnictví, pojišťovací komise
 • Dospiva – aktiv TZS a TPS, RPRP, ekonomická komise
 • Drahorád – strategický plán, aktiv Statika, technická komise, Cena IK
 • Filip – strategický plán, komise ZZVZ, soulad soutěžního řádu s ČKA, soutěž o návrh na inženýrské stavby, technická komise
 • Kabele – aktiv energetického auditorství
 • Loukota – ekonomická komise, aktiv dopravní stavby, pojišťovací komise, předseda RR Z+i, komunikace ČKAIT s laickou a odbornou veřejností, digitalizace SZ, komise BIM, sledování havárie v České Třebové a v Troji
 • Majer – aktiv Dopravní stavby, pojišťovací komise, strategický plán, komise BIM
 • Řehůřková – aktiv Pozemní stavby, implementace krajských soutěží do celostátní soutěže Stavba roku, standardy výkonů, záštity a nadace, komise BIM, legislativní komise
 • Šafařík – aktiv Geotechnika, ekonomická komise, řády ČKAIT, DR IC ČKAIT
 • Vaverka – dostavba budovy Sokolská, pracovní skupina autorizovaných inspektorů, Cena IK, standardy
 • Zdařilová – Stavba roku, bezbariérové užívání staveb, RR Z+i, aktiv Městské inženýrství, Cena IK, komise SFPI
 • Špalek – rekodifikace SZ, konference, ceny za projekty, vyhláška o dokumentaci staveb, specializace pro požární inženýrství, trestní odpovědnost AO, komunikace

Ing. Špalek doporučuje upravit schéma profesních aktivů ČKAIT s výstupem do odborných konferencí po vzoru aktivu Statika s výstupem v konferenci Statika staveb Plzeň. Dobře funguje aktiv městského inženýrství s konferencí Městské inženýrství Karlovarsko. Doporučuje propojit činnost profesních aktivů s oblastními kancelářemi a konference organizovat ve spolupráci s nimi.

Hospodaření ČKAIT v roce 2020

Ekonomický mandatář Ing. Ladislav Motyčka předložil výsledky hospodaření ČKAIT k 30. srpnu 2020. Příjmy mandatorní části hospodaření byly plněny na 96 % ročního rozpočtu a z toho příspěvky členů na 99 %. Výdaje mandatorní části rozpočtu byly celkově čerpány v úrovni 51 % ročního rozpočtu. ČKAIT vykazuje proti rozpočtu roku 2020 úspory ve výši cca 14 mil. Kč. Ing. Mráz navrhl, aby ekonomickým mandatářem byl nadále Ing. Motyčka (pro 13, zdržel se 0, proti 0)

Nový člen Dozorčí rady IC ČKAIT

Ing. Mráz seznámil nové členy Představenstva ČKAIT s rolí a posláním tohoto podnikatelského subjektu založeného v minulosti ČKAIT a plně vlastněném ČKAIT. Funkci valné hromady IC ČKAIT, s.r.o., vykonává Představenstvo ČKAIT. Funkci ředitele vykonává Ing. ­Šárka Janoušková. Jednateli jsou Ing. Šárka Janoušková a Ing. Svatopluk Zídek. Ing. Mráz navrhl, aby byl Ing. Zídek nadále jednatelem IC ČKAIT, s.r.o. (pro 13, zdržel se 0, proti 0). Členy dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., byly předchozím Představenstvem ČKAIT zvoleni Ing. Mráz, Ing. Motyčka a Ing. Mandík. Představenstvo ČKAIT rozhodlo odvolat Ing. Mandíka a místo něj jmenovat Ing. Šafaříka (pro 13, zdržel se 0, proti 0). Ing. Špalek navrhl, aby ekonomický mandatář s daňovým poradcem zpracovali návrh pravidel pro vzájemné vztahy ČKAIT a IC ČKAIT, s.r.o.

Rozpočet ČKAIT na rok 2021

Zásady sestavení návrhu rozpočtu:

 1. a) příjmovou část tvoří hlavně členské příspěvky a ty byly shromážděním delegátů 12. září 2020 schváleny v nezměněné základní výši, tj. 3.000 Kč;
 2. b) za jednotlivé kapitoly či položky kapitol rozpočtu odpovídá některý člen Představenstva ČKAIT, či jiného orgánu ČKAIT, anebo představenstvem pověřená osoba. Za kapitoly týkající se výdajů středisek Kanceláře ČKAIT v Praze odpovídají vedoucí středisek a vrcholově ředitel kanceláře. Protože byly zvoleny nové orgány ČKAIT a také byla jmenována nová autorizační rada, dojde tak k některým změnám odpovědných osob;
 3. c) kromě toho se ustavuje nové složení profesních aktivů a pracovních komisí a část jejich členů není v představenstvu a ani v jiném voleném orgánu ČKAIT. Pak mohou vzniknout výdaje spojené s cestováním a za náhradu času podle směrnice ČKAIT. Za výdaje odpovídá vždy předseda příslušného aktivu, resp. komise a musí potvrzovat Kanceláři ČKAIT oprávněnost nárokovaných náhrad.

Všichni účastníci dnešního jednání obdrží tabulku s kapitolami a položkami nového rozpočtu a doplní svůj návrh na výši výdajů v rámci své odpovědnosti.

Naplňování schváleného strategického plánu

Ing. Drahorád představil možnosti naplňování schváleného plánu v oblasti komunikace se členy. Ing. Špalek informoval o rozpracovaných krocích k naplňování plánu v tomto bodě zpracovaných střediskem vzdělávání. Ing. Drahorád dále představil možnosti zlepšení bonusů pro členy, kteří plní podmínky projektu CŽV.

Různé, informace z jednání

 • Materna informoval o podpisu memoranda s ČKA, ČAS a ČKAIT o přípravě datového standardu BIM.
 • Pater informoval o tom, že nejsou po volbách v představenstvu zastoupeny obory geotechnika, stavby pro plnění funkce lesa, zkoušení a diagnostika staveb a požární bezpečnost staveb. Z oblastí nejsou zastoupeny Hradec Králové a Liberec. Doporučil seznámit se s průvodcem pro nového člena.
 • Vokurka informoval o jednání nové autorizační rady. Pracují na revizi zkušebních otázek a seznamu zkušebních komisařů.
 • Drahorád informoval o podnětu k doplnění právních předpisů, že se mají provádět prohlídky staveb jako prevence havárií stavebních konstrukcí (viz str. 7).
 • Filip informoval o jednání výboru OK Ústí nad Labem a dobré spolupráci se stavebním úřadem.
 • Řehůřková požádala o složení komisí a jejich úkolů.
 • Šafařík informoval o delegování práv na neautorizované osoby, zejména u TDS. V živnostenském zákoně je uvedeno, že není nutná autorizace pro volnou živnost.
 • Vaverka informoval o podpisu memoranda s Národní sportovní agenturou, ČKA a ČVUT.
 • Následující zasedání: 19. listopadu 2020