Shromáždění delegátů ČKAIT 2020 bylo volební

Vyměnila se třetina představenstva. Velmi výrazně se obměnil stavovský soud a částečně se obměnila dozorčí rada. Volby se konají každé tři roky. Jednání bylo regulérní a průběh byl poklidný.

Ráno 12. září 2020 se v Hotelu Pyramida v Praze sešlo 152 delegátů z 200 autorizovaných osob zvolených oblastmi. Nižší účast byla způsobena prohlubující se epidemií COVID-19.

Shromáždění delegátů schválilo výsledky hlasování per-rollam o prodloužení mandátů orgánů Komory v důsledku nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR od 12. března 2020, dále pak výroční zprávy ČKAIT, zprávu o hospodaření za rok 2019 a rozpočet ČKAIT na rok 2020. Členský příspěvek pro rok 2021 bude ponechán podle stávajících podmínek. Příspěvek autorizovaného inspektora ve prospěch ČKAIT, podle § 150 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. je stanoven ve výši členského příspěvku bez uplatnění jakýchkoli úlev. Opět bylo odsouhlaseno vytvoření fondu darů ve výši 200 tis. Kč a fondu reprezentačního ve výši 100 tis. Kč pro rok 2020. Byly schváleny předložené Vize a dlouhodobé cíle ČKAIT včetně obsaženého strategického plánu.

Hlavní úkoly pro nově zvolené představenstvo

Představenstvo musí nadále v souladu s § 23 odst. 6 autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. ve spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, odbornými školami a institucemi pečovat o stavební kulturu a kulturu utváření prostředí se zaměřením na návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností. Jedním z hlavních úkolů je pokračovat v aktivním zapojení do rekodifikace stavebního práva ve spolupráci MMR ČR, dále prosazovat, aby národní přílohy EN byly normativní, a pokračovat v jednání s HZS ČR o vytvoření nové specializace ČKAIT v oboru požární bezpečnost staveb v souvislosti s novou kategorizací staveb. Dalším důležitým úkolem je zabývat se zněním řádů ČKAIT a upravit je podle aktuálního stavu právních předpisů, stavu ve společnosti a návrhů členů.

Předložená studie proveditelnosti dostavby budovy Komory se musí dopracovat s porovnáním současného a budoucího stavu využití prostor a s lokací. Je třeba více posílit prostory pro jednání orgánů, vzdělávací akce a autorizační zkoušky. V cashflow studii se podle požadavku shromáždění delegátů smí počítat nejvýše s polovinou volných prostředků Komory.

 

Noví čestní členové

Shromáždění delegátů 2020 udělilo čestná členství deseti významným osobnostem. K již 133 jmenovaným přibyli Ing. Vratislav Baum, Ing. Zdeněk Hudec, Ing. Jan Jelínek, Ing. Bořivoj Kačena, Ing. arch. Vladimír Klajmon, Ing. Petr Kučera, CSc., Ing. Miroslav ­Najdekr, CSc., Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., Ing. arch. Zdena ­Umlášková a Ing. ­Bedřiška Vaňková.

Vize a dlouhodobé cíle

V návaznosti na schválené „Vize a dlouhodobé cíle ČKAIT“ pokračovat v plnění tezí v souladu s obsaženým strategickým plánem. Ve světle aktuálních právních kauz se zabývat odpovědností autorizovaných osob (AO) v procesu výstavby a odpovídajícím způsobem s výsledky této činnosti průběžně seznamovat jak AO, tak veřejnost. Stejně jako v předchozích letech by mělo nové představenstvo vyhodnotit diskusní příspěvky a výsledky promítnout do činnosti ČKAIT. Důležité je informovat o průběhu a o závěrech shromáždění delegátů členy ČKAIT a zapojit je do činnosti a plnění úkolů.

Nejvyšší kontrolní orgán

Shromáždění delegátů uložilo orgánům ČKAIT respektovat doporučení dozorčí rady vzniklé z její konkrétní činnosti směrem k orgánům Komory a pracovních skupin. Poprvé v historii Komory projednávalo a následně zamítlo odvolání autorizované osoby, která se u nejvyššího orgánu ČKAIT domáhala svých práv a rozporovala rozhodnutí nižších orgánů.

Usnesení Shromáždění delegátů je v plném znění na www.ckait.cz

Shromáždění delegátů ČKAIT letos poprvé hlasovalo pomocí elektronických zařízení. Hlasovací lístky sloužily pro vizuální kontrolu. (foto: Petra Bednářová)

Letošní jednání bylo volební.

V jednacím sále i předsálí se promítala informační videa o činnosti ČKAIT.

Všichni delegáti obdrželi Výroční zprávu ČKAIT.

Pohled na předsednický stůl

Shromáždění delegátů ČKAIT se účastnila řada čestných hostů.

Pohled na jednotlivé stoly s delegáty ČKAIT