Přihlašte se o Cenu Inženýrské komory 2020

Autorizovaní inženýři a technici ČKAIT se mohou do 31. října 2020 přihlásit do soutěže o Cenu Inženýrské komory. Cílem je zviditelnit kvalitní stavební a technologické inženýrské návrhy ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT. Přihlášení inženýrského návrhu je bez poplatků.

Do soutěže v roce 2020 mohou být přijaty přihlášky, jejichž inženýrské návrhy budou projektově nebo realizačně dokončeny v soutěžním roce 2020 nebo v předchozích dvou letech, tj. 2018 a 2019, a splňují podmínky soutěže, případně byly vyhodnoceny Cenou ČKAIT na krajských soutěžích jednotlivých oblastí ČKAIT v aktuálním roce. Přihlašovatelem inženýrského návrhu může být pouze řádný člen ČKAIT (dále přihlašovatel) s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT. Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení.

Přihlaste se do 31. října 2020

Podáním přihlášky do soutěže přihlašovatel potvrzuje, že je přihlašovatelem, inženýrský návrh sám vypracoval nebo se na návrhu podílel. Jedná-li se o inženýrský návrh více zpracovatelů, musí být připojen písemný souhlas i těch zpracovatelů, kteří se na návrhu podíleli. Přihlašovatel ručí za správnost a pravdivost všech údajů a nese důsledky vyplývající z porušení ochranných a autorských práv. Přihlášky uplatněné pro inženýrské návrhy v předchozích ročnících soutěže nemohou být účastníky opakovaně podávány do nových ročníků soutěže.

 Vyplněné přihlášky posílejte na příslušnou oblastní kancelář

Přihlášku do soutěže a její přílohy je nutné zasílat na příslušnou oblastní kancelář ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován. Převzetí přihlášek od jednotlivých kanceláří ČKAIT, přípravu podkladů a jejich předložení porotě organizačně zajišťuje Kancelář ČKAIT v Praze do 15. listopadu soutěžního roku. Porota soutěže je oprávněna vyžadovat doplnění podkladů soutěže ze strany přihlašovatele. Přihláška obsahuje v písemné podobě a v digitální formě na CD:

 • údaje o přihlašovateli,
 • stručnou anotaci předmětu inženýrského návrhu,
 • přílohy dokumentující stručně a srozumitelně inženýrský návrh a jeho řešení,
 • případný písemný souhlas spoluautorů s účastí v soutěži ČKAIT,
 • prezentaci přihlášeného návrhu na formát A2.

 Kritéria soutěže

Inženýrské návrhy budou posuzovány na základě zaslané přihlášky a připojených dokladů. Hodnotitelská porota ve svém návrhu zohlední zejména:

 • původnost řešení,
 • přínos životnímu prostředí,
 • funkčnost řešení,
 • technickou úroveň řešení,
 • použití nové technologie,
 • schopnost aplikace a realizace,
 • splnění případného tematického zaměření.

 Vyhodnocení soutěže

Kontrolu zaslaných přihlášek do soutěže včetně příloh, porovnání s vypsanými podmínkami a vyhodnocení soutěže provede sedmičlenná hodnotitelská porota složená ze členů ČKAIT a zástupců stavebních fakult vysokých škol (dále porota). Porotu jmenuje Představenstvo ČKAIT s možností počet a složení členů poroty změnit.

Jednání poroty svolává a vede předseda poroty, zvolený členy poroty na prvním zasedání.

Vyhodnocené inženýrské návrhy předloží předseda poroty v potřebném předstihu před Shromážděním delegátů ČKAIT Představenstvu ČKAIT na určení pořadí, nebo bez určení pořadí. Současně předloží Představenstvu ČKAIT návrh na případné finanční ocenění vyhodnocených návrhů v příslušném soutěžním ročníku soutěže ČKAIT.

Přihlašovatelé vyhodnocených inženýrských návrhů a v přihlášce doložení spoluautoři obdrží při vyhlášení výsledků soutěže na Shromáždění delegátů ČKAIT diplom, plaketu ČKAIT a finanční ocenění podle rozhodnutí Představenstva ČKAIT. Finanční ocenění se bude řídit vnitřními předpisy ČKAIT a bude zdaněno podle platných právních předpisů.

Porota má právo nevyhodnotit žádný z inženýrských návrhů, popř. počet vyhodnocených návrhů s odůvodněním snížit, rozšířit, event. navrhnout zvláštní ohodnocení. Rozhodnutí poroty a Představenstva ČKAIT je konečné a nenapadnutelné. Právní cesta řešení případných sporů je vyloučena.

Vyhodnocení souběžně probíhající Ceny veřejnosti neprovádí hodnotitelská porota, neboť se jedná o statistické vyhodnocení největšího počtu hlasů z internetového hlasování členů i nečlenů ČKAIT, které je zajišťováno kanceláři Komory ČKAIT.

 

Vyhlašovatel soutěže Cena Inženýrské komory za rok 2020

ČKAIT
Sokolská 15
120 00 Praha 2

Tel.: 227 090 111
E-mail: ckait@ckait.cz

Formulář přihlášky do Ceny Inženýrské komory 2020

Podmínky Ceny Inženýrské komory 2020

Videa představující oceněné stavby z předchozích ročníků:
Na webu Komory nebo na YouTube kanálu