• Úvodník prosinec 2022

  Máme před sebou letošní vánoční svátky. Je to mimořádné období, které se mně nikdy neomrzí. Setkání, na která v každodenním spěchu nějak nezbývá čas, i slavnostní rodinná štědrovečerní večeře s rybí polévkou, bramborovým salátem a kaprem jsou pro mne neodmyslitelnou tradicí, kterou jsem přerušil jen jednou, v době, kdy jsem byl na vojně. Vojenské Vánoce byly zvláštní, zapsaly se mi do paměti, ale opakovat bych je již nemusel. Chtěl bych vám všem popřát, aby se Vánoce nesly v klidu a pohodě. Je těžké nepodlehnout předvánočnímu nákupnímu šílenství, ale když s
 • Nízké ceny projektové dokumentace u veřejných zakázek likvidují stavebnictví i technické vzdělání

  Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje. A to i přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek již od roku 2016 požaduje vybírat zhotovitele podle „ekonomické výhodnosti nabídek“. Ta se hodnotí na základě poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.

 • Neodborná montáž fotovoltaiky zvyšuje nebezpečí požáru

  Na konci roku 2022 probíhá novelizace energetického zákona s cílem co nejvíce usnadnit povolování obnovitelných zdrojů energie. Bohužel to vypadá, že zákonodárci trochu zapomínají na požární bezpečnost. Neodborná montáž fotovoltaických panelů a používání levných a nesprávných komponentů v celém systému zvyšují nebezpečí požáru. Zároveň mohou v již hořícím domě podstatně zkomplikovat a zpomalit zásah hasičů.

 • Současná novela má pořadové číslo 188 aneb z historie nového stavebního zákona

  ČKAIT sleduje a připomínkuje nový stavební zákon od samého začátku. Proces rekodifikace byl spuštěn v září 2017, kdy byl vládě ČR předložen věcný záměr vypracovaný MMR. O rok později schválená verze měla zajistit, aby veřejné stavební právo stanovilo jednoznačná, jednoduchá, aplikovatelná, vymahatelná a srozumitelná pravidla. Na stránkách www.ckait.cz/rekodifikace jsou uloženy všechny dokumenty oficiálně projednávané v souvislosti s novým stavebním zákonem. K datu vydání tohoto článku jich bylo již 188. Rekodifikaci pravidelně projednávala Legislativní komise ČKAIT a popisujeme ji v téměř každém vydání časopisu Z+i:

 • Jednostupňové dokumentaci je lépe se vyhnout

  Tento článek vzniká jako odpověď na dotaz autorizované osoby ohledně požadavku stavebníka na zpracování „jednostupňové projektové dokumentace vč. soupisu prací, služeb a dodávek“. ČKAIT s poukázáním na věcnou nejasnost takto formulovaného smluvního závazku nedoporučuje na tento smluvní požadavek přistupovat.

 • 30 let ČKAIT

  Na stránkách 30let.ckait.cz představujeme opravdové inženýrské umění, které vzniklo mezi roky 1992 až 2022 v průběhu 30 let existence ČKAIT i Česka. Přečtěte si zajímavé rozhovory s 30 mimořádnými osobnostmi stavebními inženýry. Seznamte se s 30 jedinečnými stavbami. Jejich příběhy jsou inspirující.

 • Proč chceme jednotné stavebně-technické předpisy?

  Ve skutečnosti chtějí obce odlišně upravovat jen územní plánování a čtyři další požadavky: osvětlení, proslunění, hluk a parkování, které mají přímý dopad na urbanismus. To by bylo možné řešit i v rámci jednotných stavebně-technických předpisů prostřednictvím koeficientů a hodnot, které by si města mohla upravovat vlastní vyhláškou odlišně. Ostatní ustanovení by byla shodná pro celou ČR.

 • SHRNUTÍ: Jak by jednotné stavebně-technické předpisy mohly reagovat na lokální specifika?

  Stavební a technické předpisy, které určují požadavky na výstavbu, by měly být na území celé ČR včetně městské zástavby jednotné, neboť fyzikální parametry a biologické potřeby člověka jsou všude stejné. Můžou se však lišit v jednotlivých detailech, které jsou ovlivněny okrajovými podmínkami místa, kde se konkrétní stavba nachází. Proto se ve většině technických předpisů pracuje s koeficienty, které zohledňují dané podmínky, ale výpočet sám je platný pro celé území ČR a většina technických postupů je navíc jednotná v celé EU. Jako příklad lze uvést výp
 • Požadavky na proslunění musí vycházet z charakteru zástavby

  Správně navržené moderní jednotné stavebně-technické předpisy budou respektovat charakter zástavby. Jiné požadavky na proslunění musí být v malé vesnici, jiné na okraji města v nové zástavbě a jiné při nové výstavbě v proluce malé obce i velkého města. Obecné požadavky na proslunění musí chránit zdraví většiny populace, nikoliv každého jednotlivce.

 • ČKAIT jako orgán veřejné moci a přenesená působnost státní správy

  ČKAIT je orgánem veřejné moci podobně jako samospráva či obecní policie. Autorizované osoby vykonávají přenesenou působnost státní správy při výkonu vybraných činností ve výstavbě, které definuje stavební zákon. Proto je první a základní povinností autorizovaných osob chránit při výkonu vybraných činností veřejné zájmy. Stavební zákon upravuje rovněž veřejnoprávní odpovědnost autorizovaných osob.

 • ČKAIT ovlivňuje právní prostředí

  Neustále se proměňující právní prostředí průběžně sleduje a připomínkuje Legislativní komise ČKAIT. Na zasedání č. 9/2022 dne 8. listopadu 2022 v Praze prodiskutovalo přítomných 12 členů mimo jiné podzimní příval zákonů, které jsou převážně zařazeny na program 45. schůze Poslanecké sněmovny od 15. listopadu 2022. Mnohé totiž budou významně ovlivňovat výkon profese autorizovaných osob.

 • Co obsahuje systém PROFESIS?

  PROFESIS umožňuje autorizovaným osobám i odborné veřejnosti rychlý přístup k aktuálním informacím. Obsahuje ucelené řady pomůcek metodických, technických, podnikatelského servisu a další dokumenty k činnosti autorizovaných osob. Zahrnuje také odkazy na oficiální dokumenty orgánů veřejné správy (např. ministerstev), časopisy a další důležité dokumenty.

 • Podélně nosné panelové systémy na Ostravsku

  Téma oprav panelových domů, v nichž bydlí téměř třetina obyvatel ČR, je velmi aktuální. A protože není panelák jako panelák, v Z+i přinášíme další pokračování série článků o specifikách jednotlivých panelových soustav. Cílem je usnadnit orientaci autorizovaným osobám při vyhodnocení nově navržených úprav nosných konstrukcí u panelových domů, zejména s vyšším počtem podlaží.

 • Daně z příjmů za rok 2022

  I v roce 2022 byly přijaty daňové změny, z nichž některé platí už letos, některé až v roce 2023. V tomto článku jsou popsány nejdůležitější změny pro rok 2022 týkající se nejen daňových zákonů, ale i jiných povinností souvisejících s daněmi.

 • Jaké budou daně v roce 2023?

  V průběhu roku 2022 byly a stále ještě jsou schvalovány novely daňových zákonů, které by měly nabýt účinnosti od 1. ledna 2023. Největší změna bohužel k dnešnímu dni (polovina listopadu) stále není schválena.

 • Výluky z pojištění – část I.

  Stejně jako každé pojištění na trhu, i pojištění profesní odpovědnosti má své výluky. U odpovědnostního pojištění se jedná o předem stanovené situace či určitá rizika, na které se v případě vzniku škody pojištění nevztahuje, případně pojišťovna omezuje rozsah jejich pojistné ochrany.

 • 25 a 20 let od povodní dokládá význam autorizovaných osob

  Povodeň před pětadvaceti a dvaceti lety přinutila společnost přehodnotit povýšený přístup k přírodě: kompletně se změnily povodňové plány i tzv. krizový zákon. Bohužel dodnes nejsou jasně ukotveny postavení, práva, odpovědnost ani pojištění autorizovaných osob, které se zapojily do likvidace škod při velkých živelních katastrofách. ČKAIT se to snaží změnit. I proto jsme oslovili pamětníky a požádali je o zprostředkování jejich zkušeností s likvidací následků tehdejších živelních událostí.

 • Troubky se staly symbolem ničivé síly povodně. Chyběly znalosti a připravenost

  Ing. Jaromír Vrba, CSc. mezi lety 1968–2005 pracoval pro Stavoprojekt Olomouc a.s., ve funkcích konstruktér, odpovědný statik, vedoucí technického útvaru, technický náměstek. Následky povodně z roku 1997 a prevenci dalších možných záplav řešil i ve vlastní statické kanceláři, s níž se podílel na zabezpečení domů na nábřeží řeky Moravy při rozšíření jejího koryta.

 • Hlavní město zaplavila tisíciletá voda

  Ing. Václav Jandáček, autorizovaný inženýr pro obory pozemní stavby, statika a dynamika staveb, zachraňoval například cennou sbírku modelů a jiných trojrozměrných předmětů Národního technického muzea z karlínské Invalidovny a se svým týmem se podílel na sanaci řady poškozených objektů.

 • Ústecký kraj povodeň už čekal, ale neubránil se

  Ing. Jiří Zima i Ing. Petr Hajdina, oba autorizovaní inženýři v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, se podíleli na likvidaci a sanaci škod způsobených povodní v roce 2002 v Ústeckém kraji.

 • Stavba roku Středočeského kraje

  Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2022 získala Plavební komora Hořín. Cena hejtmanky Středočeského kraje za přínos Středočeskému kraji 2022 byla udělena stavbě Lávka přes Labe v Nymburce. Obě tyto stavby získaly i další ocenění, mimo jiné jednu z deseti hlavních cen v celostátní přehlídce Stavba roku 2022.

 • Stavba roku Vysočina

  V 20. ročníku přehlídky Stavba roku Kraje Vysočina 2021 soutěžilo šestnáct novostaveb a rekonstrukcí. Letošní hlavní titul získaly tři stavby: fotbalové kabiny, obvodní oddělení policie a kolejové úpravy železniční stanice.

 • Stavba roku Plzeňského kraje

  Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2021 získala tři stavební díla – veřejný prostor u plzeňského nádraží Paluba Hamburk, bytový dům v Jetelové ulici v Plzni a rekreační objekt Útulnoff v Milínově. Oceněno bylo také devět dalších staveb.

 • PF 2023

  Inženýrské umění potřebuje nejen Vaše znalosti a zkušenosti, ale i osvícené investory.