• Úvodník březen 2022

  V úvodníku minulého čísla jsem projevil mírný optimismus a napsal jsem, že se letos snad pomalu začneme vracet k normálnímu životu. Bylo to předčasné. To, co se nyní děje na východ od našich hranic, má s normální situací opravdu málo společného a nelze to ničím omluvit. Nedovedl jsem si představit, že by se podobná forma brutální vojenské agrese mohla v Evropě v 21. století objevit, ale to jsem se hrubě zmýlil. Určitě však nejsem sám. ČKAIT již 24. února odsoudila ruskou invazi na Ukrajinu a je připravena i nadále pomoci v rámci svých možností. V současné chvíli je mo
 • Taxonomie Green Dealu je po ruské agresi ještě důležitější

  Ruská agrese na Ukrajině nezůstane bez vlivu na naplňování Green Dealu. Neznamená jeho konec, ale jen trochu jinou cestu k naplnění cílů dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Taxonomie je důležitým nástrojem, který podnikům a finančním investorům nastavuje jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických environmentálně udržitelných činností.

 • Význam úrovní projektové dokumentace z pohledu statika a jejich (ne)uplatňování v praxi

  Nedodržování vyhlášky o dokumentaci staveb, její nekorektní výklady a nejednoznačnosti v používané terminologii mají významný dopad na cenu a kvalitu výsledného stavebního díla. V současnosti probíhá příprava prováděcích vyhlášek k novému stavebnímu zákonu. Bylo by dobré, kdyby dávaly jednoznačnější odpovědi na otázky praxe. Srozumitelné znění právě těchto norem je klíčové pro zajištění kvalitní projektové přípravy staveb.

 • Odklad nového stavebního zákona pro nevyhrazené stavby

  Poslanecká sněmovna schválila v prvním čtení 25. března 2022 roční odklad části nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Novela ještě musí projít druhým a třetím čtením, Senátem a získat prezidentský podpis. ČKAIT odklad účinnosti vítá. Poskytuje čas na kvalitní projednání všech souvisejících vyhlášek, které jsou zatím ve fázi příprav.

 • Územní plánování podle nového stavebního zákona z pohledu ČKAIT

  Odložení účinnosti nové právní úpravy o jeden rok by mohlo poskytnout potřebný časový prostor pro kvalitní úpravu a reformu veřejného stavebního práva i v oblasti územního plánování. Byť se u těchto změn může jevit, že nejsou na první pohled tak výrazné jak v oblasti stavebního řádu, je potřeba jim také věnovat pozornost a hodnotit je z hlediska cílů, k nimž se rekodifikace veřejného stavebního práva snažila směřovat.

 • Jak navrhovat skleněné prvky ve stavbách

  V březnu 2022 vyšel dlouho připravovaný nový Technický standard (TS) ČKAIT, který blíže uvádí obecné zásady návrhu skleněných prvků ve stavebnictví. Má za úkol informovat odbornou veřejnost o obecných úskalích při návrhu skleněných prvků, interpretuje základní i pokročilá rizika a stanovuje obecné zásady, postupy a doporučení vedoucí k vytvoření funkčního návrhu. TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví – část 1: obecné zásady návrhu bude účinný od 1. července 2022.

 • Denní osvětlení obytných místností a požadavky norem

  Způsob posuzování denního osvětlení obytných místností, který je obsažen v zatím nezrušené ČSN 73 0580-2 Denní osvětlení obytných budov je jediným naším platným ustanovením, které je v rozporu s evropskou normou ČSN EN 17037. Tato evropská norma je přitom vhodnější pro dnešní způsob výstavby obytných budov. Cílem tohoto příspěvku je vysvětlit současný stav a naznačit možnost jeho řešení.

 • Nařízení o stavebních výrobcích v kompletní a aktuální podobě

  Uživateli metodické pomůcky k nařízení č. 305/2011, o stavebních výrobcích, se prostřednictvím služby PROFESIS dostává do ruky dokument, který přehledně informuje a nabízí praktické příklady a vybrané komentáře k lepšímu pochopení jednotlivých ustanovení. Výrobci, distributoři, projektanti, ale i další odborníci ve stavebnictví by se ve vlastním zájmu měli zajímat o změny v tomto nařízení, a v případě potřeby na ně včas reagovat.

 • Proč sledování stavu Trojské lávky nezabránilo havárii?

  Graf s prováděnými měřeními stavu konstrukce Trojské lávky signalizoval rok před havárií, že deformace na straně Císařského ostrova byly neúměrně velké. Pokud by výsledky periodického měření, prováděné v období od října 2016 do února 2017, byly vyhodnoceny správně, mohly být závažné poruchy konstrukce odhaleny.

 • Osvobozující rozsudek pro inženýry obžalované z pádu Trojské lávky

  Zásadní zprošťující rozsudek v kauze pádu Trojské lávky v prosinci 2017 vynesl 8. března 2022 Obvodní soud pro Prahu 7. Stanuli před ním dva inženýři spojení s tímto stavebním dílem: prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., jenž lávku na začátku 80. let vyprojektoval, a Ing. Antonín Semecký, který byl z pozice bývalého šéfa oddělení mostů Technické správy komunikací (TSK) spoluzodpovědný za její údržbu. Verdikt zatím není pravomocný, státní zástupce Mgr. Šimon Vavrečka, který pro oba stavební inženýry žádal podmíněné tresty, si ponechal lhůtu pro případné odvolání.

 • Profesní připojištění a Claims Made

  Co se stane při porušení principu CLAIMS MADE? Na příkladu skutečné pojistné události projektanta ukážeme, na co by si měly autorizované osoby dát v souvislosti s profesním připojištěním pozor. Ve světle veřejně známých havárií z posledních let je zřejmé, že připojištění není jen bodem ve smlouvě.

 • Růst cen ve stavebnictví z pohledu práva

  Jak lze řešit situaci, kdy smlouva o dílo byla uzavřena ještě před současným růstem cen a neobsahuje žádnou inflační doložku ani jiný mechanismus, který by chránil zhotovitele před tím, aby zvýšenou cenu díla hradil ze svého? Má zhotovitel i v takovém případě nějakou možnost požadovat po objednateli, aby se i on podílel na zvýšení ceny stavby?

 • Čeští inženýři oživili poušť

  Zařízení S.A.W.E.R., představené v českém pavilonu, získalo cenu za nejlepší inovaci prezentovanou na světové výstavě EXPO v Dubaji. Cenu udělilo Centrum pro vládní inovace Mohammeda bin Rašída Al Maktůma (vládce Dubaje a premiéra Spojených arabských emirátů).

 • Zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

  Inženýři společně s architekty nabízejí pomoc ukrajinským kolegům. Obě profesní komory ČKAIT i ČKA odsoudily ruskou putinovskou agresi proti Ukrajině. Obě komory společně tvoří databázi, která nabídne práci lidem zasaženým důsledky ruské invaze na Ukrajině.

 • Metodika ČKAIT pro uplatnění inflační doložky ve smlouvách autorizovaných osob

  S ohledem na současné výrazné zvyšování cen i míru inflace, je vhodné zejména ve smlouvách uzavíraných v zadávacích a výběrových řízeních s delší dobou plnění zakotvit tzv. inflační doložku, která umožní, aby výše smluvní ceny byla navyšována o aktuální výši inflace, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

 • Zasedání představenstva únor 2022

  Přinášíme výběr nejdůležitějších bodů projednávaných Představenstvem ČKAIT na 1. zasedání, které se konalo 17. února 2022 v Praze a v e-roomu. Celý zápis lze najít v neveřejné části www.ckait.cz.

 • Valná hromada České Budějovice

  Ne po roce, jak bylo tradicí, ale již po 6 měsících se konala VH oblasti České Budějovice. Proč po 6 měsících? Protože v loňském roce jsme konání VH z lednového termínu z důvodu nouzového stavu a protiepidemických opatření mohli uskutečnit až po čtyřech odloženích v červenci 2021.

 • Valná hromada Pardubice

  29. valná hromada ČKAIT oblasti Pardubice se uskutečnila jako první v řadě dne 10. ledna 2022 v Domě techniky Pardubice, náměstí Republiky 2686. Celkem se účastnilo valné hromady 49 osob, tj. 4,55 % z 1 077 všech členů oblasti.

 • Valná hromada Praha

  Valná hromada oblasti Praha pro Prahu a Středočeský kraj se uskutečnila v úterý 11. ledna 2022 v Kongresovém centru v Praze 4. Z 10588 členů se valné hromady zúčastnilo 131 členů, což je 1,24 %.

 • Ing. Vratislav Šteiner

  † 80 (1941–2022) Uznávaný statik stavebních konstrukcí bytové a občanské výstavby a rekonstrukcí objektů lázeňské infrastruktury, zejména v Karlových Varech, a i v dalších městech západočeského lázeňského trojúhelníku, odešel dne 26. února 2022 ve věku nedožitých 81 let.

 • Město a průmysl

  26. ročník konference Městské inženýrství Karlovarsko 2022 je již tradičně zařazen do celoživotního vzdělávání.

 • Tesařské konstrukce

  Autoři: Lubomír Jelínek, Petr Červený Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT, s.r.o. Publikace je zpracována podle ČSN EN 1995-1-1 (Eurokódu 5) a změn A1 a A2. Zahrnuje i normy a předpisy na kmenovou normu navazující. Vzorce z norem jsou převedeny na jednoduchý tvar umožňující výpočet pomocí kalkulačky nebo tabulkového kalkulátoru. Publikaci schválilo MŠMT č.j. MSMT-6510/2021-14 dne 5.10.2021 k zařazení do seznamu učebnic pro střední a vyšší odborné vzdělávání pro oblast dřevěné konstrukce – konstrukční a technologická příprava s dobou platnosti 6 let. Víc