• Úvodník květen 2017

  Musím dohánět zanedbané práce na zahradě, duben se rozhodl vrazit do Čech v plné parádě. Jedno nedělní odpoledne jsem dokonce našel čas se projít Prahou a přes Strahov jsem se dostal k dřevěnému kostelíku sv. Michala. Byl na Petřín přemístěn v roce 1929 z Medvedovců u Mukačeva. Potřeboval by velkou opravu, dřevěné trámy jsou napadeny. Ale jinak je pěkný, když jsem šel okolo, kněz křtil malého človíčka. To je dobře. Podle architekta Romana Kouckého se má Praha rozrůst o dalšího půl milionu obyvatel. To proto, že hustota zastavění je strašně nízká. Já mám jiný názor. A když jsem šel Kinského sady, tak jsem se často zastavoval a díval na podivné panorama Pankrácké pláně. Architekt Koucký nám předvedl svou práci na metropolitním plánu, včetně vedut. Vůbec se nedivím, že to stálo kolem 25 milionů korun. Ale naprosto jsem tam nenašel nic než fakta na úrovni územně analytických podkladů. Chaos, a to by měl být územní plán schválen v roce 2020. Brno je na tom taky dobře a tak asi pro obě města bude lhůta prodloužena v novém stavebním zákonu o dva roky. A proč?

 • PROFESIS - Profesní informační systém ČKAIT

  Novinky • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9) • Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (TP 1.9.8) • Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21) – jedná se o sloučení pomůcek MP 4.1 a MP 4.4 • EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou (R6) • Cenové databáze SFDI (R0-1 internetový odkaz) • Metodiky SFDI (R0-2 internetový odkaz) • Pravidla financování z fondu SFDI (R0-3 internetový odkaz) Právní předpisy Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodn
 • Zvýšené skupinové pojištění pro právnické osoby

  Zvýšené skupinové pojištění mohou využít i právnické osoby (s.r.o., v.o.s.) při splnění podmínek uvedených níže v odstavcích. Vždy platí, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností souvisejících právnické osoby nepřesáhl, případně nepřesáhne 2 mil. Kč za rok. Podmínky pro právnické osoby, kde majitel společnosti (autorizovaná osoba) nevykonává odbornou činnost jako zaměstnanec této své právnické osoby, ani nezaměstnává jiné autorizované osoby. Stejné podmínky platí i pro OSVČ: limit pojistného plnění 2 000 000 Kč – roční pojistné 46
 • Veřejný zadavatel může stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu

  ČKAIT připravila na 15. března 2017 setkání novinářů a odborníků nad problémem kvality veřejných staveb, a to jak novostaveb, tak i stavebních úprav staveb stávajících. Je nutné změnit formalistický přístup a lépe využívat nových nástrojů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). V poslední době došlo k několika haváriím staveb vzniklých v režimu veřejné zakázky (VZ). Z tohoto důvodu navrhujeme změnu přístupu zejména ke specifikaci požadavků na takové stavby. Kvalita stavby začíná u výběru projektanta Výsledná kvalita stavby počíná již
 • Novinky v zákoně o zadávání veřejných zakázek směřují ke kvalitě staveb

  Roční objem finančních prostředků vynaložených prostřednictvím veřejných zakázek v ČR se pohybuje okolo 500 miliard Kč a představuje 12–15% podíl na HDP.1 Z toho činí veřejné zakázky na stavební práce v dlouhodobém průměru okolo 50 %. Kvalita staveb budovaných z veřejných prostředků je tak přímo ovlivňována mj. způsobem jejich zadání podle ZZVZ. [caption align="alignleft" width="300"] ČKAIT uspořádala v polovině března v Praze tiskovou konferenci o kvalitě veřejných staveb[/caption] [caption align="alignleft" width="300"] Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.[/caption] Nový z
 • Soutěž o nejnižší cenu projektové dokumentace by u veřejných zakázek měla být minulostí

  Z pohledu ČKAIT je nutné, aby se veřejní zadavatelé v oblasti stavebnictví nebáli stanovovat parametry výběrových řízení i jinak, než jen na nejnižší cenu. Zákon jim to umožňuje. Projektová příprava staveb sice představuje zlomek výdajů investora, má však velký dopad na celkovou výši investice. Veřejné zakázky na stavební práce mohou být provedeny kvalitně jen tehdy, pokud existuje kvalitní projektová dokumentace. Kvalita staveb, jejich technické a architektonické řešení a zakomponování do okolního přírodního nebo městského prostředí je předmětem veřejného zájmu. Z t
 • Haváriím staveb je možné předcházet

  V minulém čísle časopisu Z+i se kolegové z oblasti ČKAIT Pardubice zamýšleli nad příčinami zřícení střechy sportovní haly v České Třebové. Přinášíme podobné případy, z nichž se lze poučit. K havárii nosných konstrukcí sice dochází výjimečně, ale vždy se jedná o mimořádně závažné události, kterým je třeba předcházet. Jako soudní znalec, který se zabývá příčinami zřícení střechy tělocvičny v České Třebové, jsem znepokojen zbytečnými příčinami havárií nosných konstrukcí. Bohužel ve stávající etapě vyšetřování zřícení střechy sportovní haly
 • Stavební nekázeň – zástupce ombudsmanky řešil v loňském roce 575 podnětů k činnosti stavebních úřadů

  Největší podíl tvoří stížnosti týkající se povolování staveb a jejich užívání, včetně černých staveb. V 88 % případů je prokázáno pochybení stavebního úřadu. V elektronickém zpravodaji veřejného ochránce práv vyšel v prosinci loňského roku článek, který shrnoval podněty z oblasti územního plánování a stavebního řádu. Jednalo se především o stížnosti na jednání stavebních úřadů, které jsou považovány za nedostatečně akční. Mezi nejčastější pochybení úřadů patří délka řízení a nedodržování zákonných lhůt, neřešení stavební nekázně a
 • Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

  Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy. Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové události v oblasti školských zařízení i v České republice by měly vést zřizovatele k zavedení zvýšených bezpečnostních opatře
 • 22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ K.VARY 2017

  Téma: Městský inženýr – městský architekt 9. června 2017 od 8.30 hodin, HOTEL THERMAL Karlovy Vary Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizo­vané osoby, zejména v oboru městské inženýrství, pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studu­jící stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele. Z programu konference: • Předání Čestného členství ČSSI dr. Heinrichu Schroeterovi • Představení IFME a jejích aktivit Ing. Vincent Ross, viceprezident (Internatio
 • Volební Shromáždění delegátů ČKAIT 2017

   200 pozvaných osob se letošního jednání účastnilo 193 delegátů. Shromáždění delegátů zvolilo nové členy do představenstva, stavovského soudu a dozorčí rady. V čele ČKAIT stojí i nadále Ing. Pavel Křeček – předseda představenstva. Nyní je ve funkci čtvrté volební období, tedy od roku 2008 do 2020. „Za devět let jsem se setkal s tolika lidmi, že mne již nic nepřekvapí. Věřte mi, že tuto zkušenost dokáži využít,“ řekl Ing. Křeček ve své úvodní řeči před svým zvolením. Jako jeden z hlavních úkolů pro další období chce prosadit zjednodušení povolování sta
 • Výstavba vysokorychlostních tratí v ČR

  Počátkem března Poslanecká sněmovna podpořila výstavbu vysokorychlostní železnice v České republice. V rámci meziresortního připomínkového řízení zaslala k Programu rozvoje rychlých železničních spojení v ČR své stanovisko také ČKAIT. V současné době probíhá modernizace stávajících železničních koridorů a zintenzivňuje se debata o nutnosti rychlé železniční dopravy v ČR tak, aby byly zajištěny moderní parametry dopravní obsluhy území, odpovídající 21. století. Výstavba vysokorychlostní železnice by měla podle návrhu usnesení z jednání Poslanecké sněmovny 2. b
 • Jak ověřit dostatečnost geotechnického průzkumu

  K prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP) má sloužit nově vytvořený Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu. Dokument připravil profesní aktiv geotechniků jako pomůcku pro potřeby autorizovaných inženýrů geotechniků a příbuzných specializací. Revizní protokol se řídí podle požadavků společného článku 5.1.5 tzv. technologických evropských norem pro práce speciálního zakládání vypracovaných technickou komisí CEN/TC 288 Provádění speciálních geotechnických prací, v jejich revidovaných zněních zaváděných od roku 2015. Jde např. o
 • Geotechnika se podílí dvaceti procenty na celkových rizicích stavby

  Obor geotechnika se sice podílí na finančním objemu výstavby jen v řádu jednotek procent, ale na celkových rizicích stavby se podílí více než z dvaceti procent. Stačí poukázat na problémy s poruchami na dálnici D8 nebo na naklánějící se obydlený mrakodrap v San Francisku. Profesní aktiv oboru geotechnika (AG) proto v rámci svého programového tématu trvale upozorňuje na geotechnická rizika i na nedokonalé pojednání této otázky v naší legislativě. Geotechnický versus geologický průzkum Jedním ze zásadních dílčích problémů je diskontinuita v právním řádu, týkající se kom
 • Ze stanovisek Legislativní komise ČKAIT k otázkám a návrhům profesního aktivu geotechniků

  Vzhledem k § 12 odst. 6 autorizačního zákona (č. 360/1992 Sb.) a § 159 odst. 2 stavebního zákona Představenstvo ČKAIT nemůže doporučit, aby určitý profesní obor byl doporučen jako podmiňující u projektování konkrétních druhů staveb spadajících do jiných autorizačních oborů. Všechny AO jsou s problematikou zevrubně seznámeny prostřednictvím metodického pokynu MP 8.1., který je uveřejněn v systému PROFESIS. Důvody tohoto přístupu k návrhům aktivu Geotechnika (AG) jsou uvedeny níže. K návrhu AG na revizi výkladu stavebního zákona • ad § 158 Z hlediska všeobecné znal
 • Změna v přístupu k neplatičům

  Každý rok, po všech výzvách a šetřeních disciplinárními orgány, zůstává cca 100 neplatičů a z poloviny jsou to tytéž osoby. Vzhledem k neudržitelné situaci s každoročním nekonečným vymáháním malé části členských příspěvků, rozhodlo Představenstvo ČKAIT o důsledném právním vymáhání nezaplacených členských příspěvků, a to včetně sankcí a pokut. Na Komoru se vztahuje povinnost starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, a proto nelze nezaplacené členské příspěvky promíjet ani „zapomínat“. V předchozích letech byli neplatiči disciplin
 • 25. výročí ustavení OK ČKAIT Pardubice

  V letošním roce si připomínáme 25. výročí vzniku České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a s tím související 25. výročí ustavení jednotlivých oblastních kanceláří (OK) ČKAIT včetně OK Pardubice. Vzpomeňme na události, které s tím úzce souvisí. Dne 7. května 1992 byl přijat ČNR zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zákon nabyl účinnosti 7. července 1992. K témuž dni jmenoval ministr ŽP Ustavující výbor ČKAIT (UV
 • Vzdělávání na jihu Čech

  V rámci projektu celoživotního vzdělávání AO uspořádala OK ČKAIT České Budějovice dva semináře zaměřené na energeticky efektivní stavění a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kancelář také podpořila soutěž středních stavebních škol. Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Seminář se konal 16. února 2017 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Akci pořádala oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří ČKAIT, přednášel Ing. Roman Šubrt. Velká pozornost byla věnována zejména domům s téměř nulovou spotřebou energie, které
 • Zahraniční aktivity ČKAIT

  25. bavorský inženýrský den v Mnichově Součástí mezinárodních setkání profesních kolegů jsou kuloárové diskuse. Jedná se o současných problémech v resortu, zejména o honorářích ve stavebnictví, protože to je jedna z věcí, která dlouhodobě trápí stavební odborníky na všech stranách. Uvítání přednesl nově zvolený prezident BayIK Prof. ­Dr.-Ing. ­Norbert Gebbeken. Přítomny byly delegace Slovenské inženýrské komory, Britské inženýrské komory, Polské inženýrské komory a Rakouské komory inženýrů a architektů. Raritou byla přítomnost zástupce Unie inženýrů Kurdis
 • Jubilea

  Dopravní inženýr Jiří Schandl slaví 85 let Narodil se 24. dubna 1932 v Suchdole nad Lužnicí – Klikově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni vystudoval v roce 1956 obor vodní hospodářství a později postgraduál dopravní stavby na ČVUT v Praze. Na umístěnku nastoupil do severočeských uhelných dolů v Mostě, kde pracoval na stavbách různého charakteru. Od roku 1969 vedl odbor technického rozvoje u podniku Silnice České Budějovice. V roce 1985 přešel na KIPUSH České Budějovice, kde řídil výstavbu dopravních staveb pro největší stavbu té doby – jadernou elektrárnu Temelí
 • Představujeme oblast Olomouc

  Výbor oblasti ČKAIT Olomouc, zvolený na valné hromadě v roce 2015, a oblastní kancelář zaměřují svou činnost na potřeby 1471 autorizovaných osob evidovaných v regionu a na spolupráci s partnerskými organizacemi. Přípravě a realizaci celoživotního vzdělávání členů ČKAIT věnuje výbor oblasti a OK velkou pozornost. Každý měsíc organizujeme seminář na aktuální téma, které vyplyne buď z nové legislativy, nebo z aktuálních potřeb technického charakteru, například o vadách a nedostatcích při provádění staveb nebo o různých nových materiálech. Podle účasti členů obla
 • Bude akcelerace BIM pokračovat i letos?

  Od počátku loňského roku výrazně vzrostl zájem o problematiku BIM a nejen na webu ČKAIT se nyní můžeme dozvědět o konkrétních praktických krocích, které téma BIM výrazně posouvají v ČR vpřed. Lze předpokládat, že rok 2017 nebude jiný.

 • Pojízdná pracovna v administrativní budově firmy Baťa

  V Z+i ČKAIT 2/2016 byla při představování oblasti Zlín uvedena informace o pojízdné pracovně v administrativní budově č. 21 Baťových závodů ve Zlíně. V návaznosti na ohlasy čtenářů upřesňujeme a rozšiřujeme tuto informaci. Administrativní budova firmy Baťa, označovaná číslem 21, byla dokončena v roce 1939 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. O stavbě nové správní budovy se uvažovalo od roku 1936, kdy počet úřednických míst, rostoucí úměrně s růstem výroby, překročil 2000 pracovníků. Když architekt Karfík navrhl výškovou budovu, Jan Antonín Baťa se pro tuto
 • Vyjádření k povodni na nejvyšší přehradě USA Oroville

  Informace o ohrožení kalifornské přehrady Oroville se staly letos v únoru jednou z hlavních zpráv našich médií. Popis událostí, doprovodné obrázky a komentáře vyznívaly mimořádně hrozivě a vyvolávaly pocit neodvratné katastrofy. Obsah a způsob vyjadřování různých osob k mimořádné události, která se stala v únoru na americké přehradě Oroville, vyvolal pozornost našich odborníků. Okolnosti, včetně nařízené rozsáhlé evakuace potenciálně ohrožených obyvatel, mohou být poučné i pro nás. Od roku 1997 i na našich přehradách prošly extrémní povodně a způsobily různ
 • Veřejný prostor a vizuální smog

  Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Luhačovice uspořádaly XXVII. konferenci, tentokrát nazvanou Veřejný prostor zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog). Konference se uskutečnila v Luhačovicích 23.–24. března 2017. V naší současné společnosti se neustále zvyšuje množství informací. Důsledkem tohoto informačního boomu dochází k informačnímu přesycení. Na veřejně přístupných místech v našich městech se hromadí množství vizuálních informací, dochází k potlačování významu architektury, celkové nepřehlednosti a chaosu. Situ
 • Konferencia Statika stavieb 2017

  Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch. Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., sa venoval problematike teoretickej a experimentálnej analýzy navrhovania spriahnutých stĺpov s plným oc
 • Stavební fakulta v Ostravě slaví 20 let

  Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO), navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Při příležitosti oslav 20. výročí svého založení připravuje fakulta řadu doprovodných akcí. Vznik fakulty 1. ledna 1997 byl reakcí na situaci ve stavebním průmyslu severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje přibližně 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta stavební poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro moravsko
 • Cena Inženýrské komory 2016

  Slavnostní ceremoniál vyhlášení XIII. ročníku Ceny Inženýrské komory proběhl 25. března 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6. Akce byla součástí Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.