• Úvodník únor 2024

  Máme za sebou první týdny nového roku, ve kterých jsme s některými kolegy z představenstva a kanceláře objeli většinu oblastí a diskutovali na jejich valných hromadách aktuální problémy a nové skutečnosti, které nás zejména se startem nového stavebního zákona v polovině letošního roku čekají. Dotazy a diskuze se zaměřovaly nejvíce na digitalizaci a s tím spojenou povinnost zavádění datových stránek u autorizovaných osob a také na předávání projektové dokumentace na úřady v digitální formě. Nadále přetrvávají naše obavy z přípravy Portálu stavebníka. Zdá se,
 • Délka povolování staveb v ČR? Nikoliv roky, ale měsíce, ukázal průzkum Inženýrské komory

  Průzkum mezi autorizovanými osobami (inženýr, technik, stavitel) činnými ve výstavbě, tedy těmi, kteří stavební povolení nejčastěji vyřizují, byl realizován na konci ledna 2024. Jedná se o jedinečné údaje, žádný jiný průzkum či statistika ohledně délky povolovacích řízení v ČR totiž podle našich údajů neexistuje. Anketa potvrdila dlouhodobě opakovaný názor ČKAIT, že je škoda, že se před zahájením velké rekodifikace stavebního práva nejprve neprovedla podrobná analýza a nezhodnotil dopad předchozí poslední velké novelizace stavebního zákona, která začala platit od roku 2018 (větší uplatnění jednoho povolovacího řízení tzv. společného územního a stavebního řízení) a od roku 2020 tzv. fikce souhlasu dotčeného orgánu.

 • Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2024

  Na webových stránkách RTS DATA byly 1. února 2024 zveřejněny aktualizované ukazatele pro cenovou úroveň v roce 2024. Obsahují i nové a upravené položky. Například u staveb pro bydlení jsou letos předpokládané stavební náklady téměř stejné jako v předchozím roce a činí 9 600 Kč/m³. To ve stavební praxi při předpokládané konstrukční výšce 3,2 m odpovídá cca 43 000 Kč/m² čisté užitné plochy pro bydlení.

 • Liniový zákon pod přívalem změn

  Liniový zákon se v minulém roce setkal s poměrně velkou pozorností našich zákonodárců. Loni byly schváleny čtyři novely, ta pátá novela č. 284 už je z roku 2021, ale účinnost má také k 1. lednu 2024. To je poměrně dost i na české poměry. Celkově byl tento zákon za patnáct let své existence novelizován „ jen“ čtrnáctkrát, a to včetně těchto pěti posledních novel. Vzhledem k tomu, že vyznat se ve všech změnách zákonů dotčených rekodifikací stavebního práva je poměrně obtížné, přinášíme přehled stěžejních oblastí, které byly předmětem jeho novelizací.

 • Stavební firmy se staly částečnými ručiteli svých poddodavatelů

  Na konci roku 2023 schválili čeští poslanci úplnou pohromu pro české stavebnictví. V tzv. vládním konsolidačním balíčku byla skryta zcela nesystémová novela zákoníku práce. Pouze ve stavebnictví ručí od 1. ledna 2024 dodavatel za mzdy zaměstnanců svých poddodavatelů. Vzhledem k tomu, že by toto opatření mohlo být až likvidační, přinášíme alespoň základní informace o této změně.

 • Vztahy ČKAIT s veřejností a komunikace s médii v roce 2023

  Cílem komunikace je nejen zvyšovat prestiž inženýrské profese a inženýrského umění, ale i zviditelňovat volené představitele ČKAIT a tím posilovat jejich pozici při prosazování potřebných legislativních změn nejen pro usnadnění práce autorizovaných osob, ale i pro zvyšování kvality výstavby.

 • Budou ve školních třídách umyvadla? Rozhovor o nových požadavcích na výstavbu

  Jak se mají změnit požadavky na školy podle návrhu nové vyhlášky o požadavcích na výstavbu? Skončí složité přepočítávání počtu umyvadel a záchodků podle počtu chlapců a dívek? Zatím to spíše vypadá, že s odpovědí na tak jednoduchou otázku, jako je počet umyvadel ve škole, si budeme muset počkat na právní výklad či metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva školství.

 • Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona

  „Technická normalizace v souvislostech nového stavebního zákona“ byla náplní Inženýrského dne 2023, který se konal v listopadu minulého roku. Vzhledem důležitosti přednesených příspěvků jsme zpracovali toto téma do samostatné publikace a do samostatné digitální přílohy Z+i ČKAIT 1/2024, která je přístupná nejen pro všechny autorizované osoby.

 • Vyhláška o požadavcích na výstavbu po připomínkovém řízení

  Na konci června 2023 bylo zahájeno meziresortní řízení k návrhu vyhlášky o požadavcích na výstavbu k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění novely č. 195/2022 Sb. a č. 152/2023 Sb. (NSZ). ČKAIT v červenci uplatnila sto třicet šest připomínek. Zástupci Komory se během podzimu zúčastnili dvou setkání na MMR zaměřených na přípravu této vyhlášky. Vypořádání připomínek bylo zveřejněno na konci roku 2023. Shrnutí v následujícím článku popisuje osud této vyhlášky.

 • Připomínky ČKAIT k návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb

  V meziresortním připomínkovém řízení (MPŘ) se po dlouhém očekávání a předcházejících přípravách 22. prosince 2023, tedy poslední pracovní den před vánočními svátky, ocitl návrh vyhlášky o dokumentaci staveb podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel (NSZ). Připomínky bylo možné podávat do 19. ledna 2024.

 • Rozhovor o tom, co lze očekávat od návrhu nové vyhlášky o projektové dokumentaci

  Mnozí stavbaři se obávají, že se jim s novou vyhláškou bude pracovat mnohem hůře. Přinášíme rozhovor s Ing. Erikou Malou (0003296, IP00), členkou Legislativní komise ČKAIT, která velmi rozsáhle připomínkovala a navrhla výrazné úpravy struktury části příloh nové vyhlášky, a to z pohledu mnohaletých zkušeností inženýrky projektující pozemní stavby.

 • Zásadní požadavek ČKAIT k návrhu nové vyhlášky o projektové dokumentaci byl přijat jen částečně

  Návrh nové vyhlášky o projektové dokumentaci staveb vzešel z dílny Ministerstva pro místní rozvoj. Autorizované osoby, pro něž je tato vyhláška hlavním pracovním nástrojem, se k ní mohly vyjádřit až ve druhé polovině roku 2023. Přesto mu mnozí z řad autorizovaných osob věnovali desítky hodin.

 • Činnost Legislativně právního střediska ČKAIT ve druhém pololetí 2023

  V roce 2023 předložili navrhovatelé k připomínkám Komory celkem čtrnáct návrhů legislativní i nelegislativní povahy. Středisko legislativně právní (dále SLP) se ve druhém pololetí systematicky zabývalo připomínkováním dvou návrhů prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb., ve znění jeho novel č. 195/2022 Sb. a 152/2023 Sb. (NSZ), které připravuje MMR k vydání v prvé polovině roku 2024, aby k 1. červenci 2024 nabyly účinnost spolu s účinností NSZ pro všechny druhy staveb.

 • Přístupnost a bezbariérové užívání staveb bylo tématem konference ombudsmana

  Bezbariérové užívání a přístupnost staveb jsou nezpochybnitelné veřejné zájmy. Klíčovou roli hrají stavební úřady, které jsou odpovědné za to, že záměr bude povolen, proveden a užíván v souladu s požadavky bezbariérovosti. Na postupy stavebních úřadů včetně odvolacích v této oblasti se proto veřejný ochránce práv zaměřil ve výzkumném šetření.

 • Poradní sbor ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb

  První ustavující jednání poradního sboru se uskutečnilo 9. ledna 2024. Přítomen byl také předseda Komory Ing. Robert Špalek. Za Komoru byla členem Poradního sboru jmenována Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., která se tématu bezbariérového užívání dlouhodobě věnuje, a jejím zástupcem se stal Ing. Michal Radimský, Ph.D. Oba dva se v současné době podílí na tvorbě nové české technické normy ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání, která bude závaznou normou v rámci nové prováděcí vyhlášky o požadavcích na výstavbu.

 • Daňových novinek pro rok 2024 je hodně

  V prosinci 2023 vyšel ve Sbírce zákonů dlouho očekávaný zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tento zákon novelizuje více než šedesát různých zákonů. Účinnost většiny ustanovení byla hned 1. ledna 2024, takže pro letošní rok je nutné počítat s některými výraznými změnami v oblasti daní a účetnictví.

 • Čeští a němečtí inženýři se dohodli na spolupráci

  Přelomová dohoda o spolupráci mezi Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) a Braniborskou komorou inženýrů (BBIK) byla 2. února podepsána v Postupimi. Nové partnerství otevírá širokou škálu společných aktivit nejen v oblasti zvyšování odborných znalostí, vzdělávání a vědy, ale rovněž i při koordinaci v oblasti evropské stavební legislativy.

 • Rozvoj měkkých dovedností

  Na konci roku 2023 jsme do programu vzdělávacích aktivit ČKAIT zařadili i tzv. školení soft skills. Po velice kladně hodnoceném úvodním webináři „Vedení týmů“ jsou připraveny další webináře na téma role lídrů, fungování týmů a klíčové dovednosti. Vedení (leadership) se totiž netýká jen vedení týmů a firem, ale také o vedení sebe sama, ať už ve vedoucí pozici jsme, nebo nejsme.

 • Stavba roku Středočeského kraje 2023

  Do 10. ročníku se přihlásilo třicet osm staveb. Hlavní ocenění titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala rezidence u Kazínské skály v Černošicích. Kromě toho byla udělena Cena veřejnosti, Cena hejtmanky a čtrnáct zvláštních ocenění. Osobností stavebnictví byl jmenován Václav Mach.