• Úvodník prosinec 2023

  Letošní podzim byl spojen s řadou společenských událostí a vedle toho byl i náročný pracovně při přípravě nových předpisů. Proběhlo několik akcí, na kterých byly vyhlašovány nejlepší stavby za loňský rok. Měl jsem možnost zúčastnit se většiny vyhlášení a vesměs měly důstojný průběh. Často slyším, zda jich není příliš mnoho a zda se v nich příliš neztrácíme. V řadě soutěží se některé stavby opakují a veřejnost se v tom prý poněkud přestává orientovat. Myslím si přesto, že je dobře, když se soutěže o nejlepší stavby pořádají a jsou oceňováni
 • Jakost ve stavebnictví je nanejvýš aktuální a ožehavé téma

  Proč jen pětina z celoživotních nákladů stavby rozhoduje o její jakosti? Proč nedostatečně připravený záměr vede k nekvalitním stavbám? Proč se provozovatel stavby většinou neúčastní zpracování záměru veřejné zakázky a není součástí kontrolních mechanismů stavebníka? Nakolik si ceníme vlastního zdraví a proč nejde jen o zdraví? Jak je možné, že stavebníci stále očekávají kvalitu stavby na úrovni Rolls-Royce za cenu Trabanta? A proč na rozdíl od auta stavba není výrobkem?

 • Dopravní inženýři si vyměnili zkušenosti

  Proč musí obce realizovat zejména to, na co jsou vypsány dotační tituly s čím dál „lepšími“ podmínkami? Nepomohla by větší finanční nezávislost obcí ke zlepšení stavu místních komunikací? Jaké jsou praktické zkušenosti s navrhováním dopravních staveb v BIM? Můžeme bezpečně vsakovat dešťové vody přes vodopropustné obrusné vrstvy vozovek? Proč se nevyplatí podceňovat geotechnický průzkum? A kdy odstraněný makadam přestává být odpadem?

 • Co přináší nový stavební zákon do praxe? Především obavy

  Od 1. ledna 2024 vstupuje v účinnost nový stavební zákon, který zavádí úplně nové pojmy a postupy. Přinášíme proto zjednodušený záznam odpovědí na nejčastější otázky projektantů. Autorizované osoby se obávají, že zrychlení povolovacího procesu nový stavební zákon nepřinese, a často s nostalgií vzpomínají na „zlatou padesátku“.

 • Autobusové terminály často neumožňují bezpečný pohyb osob se zrakovým omezením

  Stále častěji přicházejí na Komoru podněty od organizací hájících zájmy osob s těžkým zrakovým hendikepem, ať už je to Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR nebo jimi zřízené obecně prospěšné společnosti Tyfloservis, o.p.s., a krajská TyfloCentra. Tyto podněty poukazují na chybná řešení, která mají závažné a bezpečnostní nedostatky v návrhu bezbariérového přístupu a užívání staveb. K nejproblematičtějším stavbám patří autobusové terminály.

 • Požadavky na požární bezpečnost dětských skupin se zvyšují

  Prostory pro dětské skupiny musí od 1. října 2023 splňovat technické požadavky na stavby a požadavky na požární ochranu. Další zpřísnění nastane za dva roky. Problematika však zdaleka není jednoznačná a přístup stavebních úřadů a místně příslušných celků dotčeného orgánu na úseku požární ochrany je napříč jednotlivými kraji ČR v mnoha případech rozdílný.

 • Je odpovědnost autorizovaných osob opravdu celoživotní?

  Je třeba si uvědomit, že autorizovaná osoba vždy zodpovídá za jakýkoliv dokument označený jejím autorizačním razítkem a problematiku své odpovědnosti by rozhodně neměla podceňovat. Otázka odpovědnosti se může za určitých okolností objevit i desítky let po dokončení stavby. Přinášíme proto podrobný právní výklad k profesní odpovědnosti autorizovaných osob.

 • Stavba Moravskoslezského kraje 2022

  Do letošního již 17. ročníku se letos přihlásilo rekordních padesát sedm staveb. Bylo uděleno třicet cen v šesti kategoriích. Nejvyšší ocenění GRAND PRIX získala Rekonstrukce a nové využití výpravní haly a budovy železniční stanice Havířov. Osobností stavebnictví byl jmenován Ing. Svatopluk Bijok.

 • Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji

  V přehlídce nejlepších staveb Pardubického kraje byly uděleny čtyři hlavní ceny: Gočárovy mlýny, Nadchod v Litomyšli, Památník Pardubičky a Nájemní bytový dům. Porota je vybrala z třiceti dvou přihlášených soutěžních staveb dokončených a zkolaudovaných za poslední dva roky do konce června 2023.

 • Stavba roku Plzeňského kraje 2022

  Do letošního ročníku se přihlásilo čtyřicet staveb, což je nejvíce v historii soutěže. Dvacetjedna z nich pak postoupilo do finále. Vítězný titul si odnesly tři stavby: novostavba hlavní budovy Lékařské fakulty v Plzni, která získala zároveň i Cenu veřejnosti, rekonstrukce Velké synagogy a Rabínského domu v Plzni a bytová Rezidence Hradišťská v Plzni.

 • Stavba roku Kraje Vysočina 2022

  V 21. ročníku se utkalo dvacet dva novostaveb a rekonstrukcí. Hlavní cenu získalo pět z nich: Bytový dům pro seniory ve Velkém Meziříčí, Stará škola na náměstí v Třešti, Oprava kaple Panny Marie Bolestné u hradu Kámen, Návštěvnické centrum Rodinného pivovaru BERNARD v Humpolci a Most ev. č. 602-044 na II/602 Dvorce.

 • prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA † 78 let

  Věnujte, prosím, i v adventním čase vzpomínku na vzácného člověka, ctěnou autoritu v řadě oborů, drahého kolegu a samozřejmě i manžela, tatínka a dědečka, profesora, inženýra Aloise Maternu, kandidáta věd a MBA (22. května 1945 – 27. listopadu 2023).

 • ČKAIT mění pojistnou smlouvu a pojišťovacího makléře

  Dosavadní pojistná smlouva s ČSOB, Pojišťovnou, a.s., končí po vzájemné dohodě obou smluvních stran platnost k 31. prosinci 2023 a bude nahrazena novou, která zahrnuje všechny tři vrstvy pojištění jako předchozí smlouvy. To znamená základní skupinové pojištění pro všechny autorizované osoby, hrazené z členských příspěvků, zvýšené skupinové připojištění a individuální připojištění, které si hradí každý člen sám.

 • Zpráva o činnosti komise BIM v roce 2023

  Od 1. ledna 2023 byla ustanovena Rada pro BIM, a to generálním ředitelem České agentury pro standardizaci jakožto platforma soukromého a veřejného sektoru k projednávání postupů, metodik a technických předpisů vytvářených v rámci naplňování „Koncepce zavádění metody BIM“.

 • Jaké vlastnosti mají panelové stavby občanské vybavenosti na Moravě?

  Panelová sídliště byla v minulosti vždy vybavena stavbami občanské vybavenosti, většinou s nosnou konstrukcí skeletového typu. Na Moravě se více než dvacet let užíval převážně montovaný skelet s ozubem (zkratka MS-OB). Přinášíme proto orientační návod pro statické posuzování jeho sanací a oprav nosných prvků.

 • Profesní datové schránky jsou pro autorizované osoby povinné od 1. ledna 2024

  Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (č. 300/2008 Sb.) přináší od 1. ledna 2024 v § 4 odst. 3 povinnost zřídit hromadně schránky typu PFO (podnikajícím fyzickým osobám) členům dalších třech profesních komor – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů a České komory zeměměřičů.

 • Vývoj cen stavebních materiálů je stálejší

  Na vybraných oblastech stavebních materiálů jsme znázornili cenové chování jednotlivých druhů materiálů z cenové soustavy RTS. Vývoj cen stavebních materiálů je v poslední době stálejší, než tomu bylo v předchozích letech.