Z listopadového zasedání Představenstva ČKAIT

Nejdůležitější informace z 6. letošního zasedání Představenstva ČKAIT, které se konalo 23. listopadu 2023. Jednalo se o první zasedání v novém složení po volebním Shromáždění delegátů v říjnu 2023.

Rozhodnutím per rollam mezi řádnými jednáními představenstva ze dne 3. října 2023 bylo uděleno čestné členství pro Ing. Františka Hladíka, Ing. Jindřicha Patera a Ing. Karla Vaverku [12 pro – 3 zdržel se – 0 proti].

Předseda navrhl jmenovat profesora Aloise Maternu čestným členem, a to za dlouholetou činnost 1. místopředsedy a práci pro Komoru. Bylo jednomyslně schváleno [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Informace o počtu autorizovaných osob k 22. listopadu 2023

Celkem Region Praha Region Brno
Členů 32 401 20 604 11 797
Žádostí 281 173 108
Usazené/ hostující AO 364/6

Pro rok 2024 je v Praze pro sliby opět zajištěna Betlémská kaple v termínech: 29. února, 25. dubna, 27. června, 24. října, 28. listopadu. V Brně budou sliby 19. dubna, 21. června a 6. prosince.

Hodnocení Shromáždění delegátů 2023

Jednání proběhlo 21. října 2023 hladce a podle časového plánu. Jednání se zúčastnila řada významných hostů, např.: ministr dopravy Mgr. Kupka, pověřený ředitel sekce hospodářství MPO Ing. Muřický, ředitelka odboru stavebního řádu MMR Ing. Hadžić, předseda Slovenské komory stavebních inženýrů prof. Benko, zástupci stavebních fakult v Praze, Brně a Ostravě, zástupce České komory architektů a další.

Představenstvo bylo obměněno z jedné třetiny. Novými členy jsou Ing. David Bečkovský, Bc. Libor Honzárek, Ing. František Konečný, Ph.D., Ing. Jindra Novotná a Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. Shromáždění delegátů schválilo úkoly, včetně diskusních příspěvků, kterými se bude představenstvo zabývat. Diskusní příspěvky byly uveřejněny v časopisu Zprávy a informace 5/2023.

Termín příštího shromáždění delegátů byl předběžně stanoven na sobotu 19. října 2024 v hotelu Pyramida.

Volba místopředsedů

Na jednání představenstva po Shromáždění delegátů byl zvolen 1. místopředsedou Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Předseda navrhl zvolit místopředsedou pro zahraniční činnost prof. Kabele, místopředsedou pro ekonomiku Ing. Mráze, dalšími místopředsedy Ing. Loukotu a Ing. Drahoráda. Bylo jednomyslně schváleno [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti]. Místopředseda Ing. František Mráz byl pověřen představenstvem podepisovat dokumenty související s činností zkušebního místa v Brně a přijímat slib nových členů.

Rozdělení úkolů mezi členy představenstva

1. místopředseda Ing. Petr Dospiva, Ph.D. –- předseda profesního aktivu pro obor Technologická zařízení staveb, člen rady pro podporu rozvoje profese, předseda dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o., předseda OK Ostrava.

Místopředseda Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – předseda profesního aktivu pro obor Statika a dynamika staveb + Mosty a inženýrské konstrukce + Zkoušení a diagnostika, komise CŽV, strategický plán, člen poroty Ceny IK, komunikace s veřejností, redakční rada Stavebnictví.

Místopředseda prof. Ing. Karel Kabele, CSc. – předseda profesního aktivu pro energetické auditorství, zahraniční vztahy – ECCE, ECEC, školství, člen komise CŽV, člen redakční rady ESB.

Místopředseda Ing. Radim Loukota – předseda OK Pardubice, člen legislativní komise, člen ekonomické komise, předseda pojišťovací komise, člen aktivu Dopravní stavby, člen komise BIM, předseda redakční rady Z+i.

Místopředseda Ing. František Mráz – rozpočet, předseda ekonomické komise, člen pojišťovací komise, člen aktivu Dopravní stavby.

Ing. David Bečkovský, Ph.D. – člen profesního aktivu pro obor Pozemní stavby (předseda do budoucna), člen komise BIM, Národní centrum Stavebnictví 4.0, člen ediční rady, člen ekonomické komise, Rada pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU.

Bc. Libor Honzárek – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, pořadatel konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu, kontakt na SMO, technické památky a muzejní činnost (kapitola A 4.5.10 v rozpočtu), orgány státní správy, člen legislativní komise, člen ediční rady, profesní aktiv pro obor Městské inženýrství.

Ing. Josef Filip, Ph.D. – strategický plán, komise ZZVZ – člen (předseda do budoucna), soulad soutěžního řádu s ČKA, soutěž o návrh na inženýrské stavby, člen technické komise, předseda profesního aktivu pro obor Dopravní stavby.

Ing. František Konečný, Ph.D. – člen legislativní komise (příští předseda), řády ČKAIT, orgány státní správy, stavební zákon.

Ing. Michal Majer – člen pojišťovací komise, místopředseda profesního aktivu pro obor Dopravní stavby, strategický plán, informační systém (konzultace s ředitelem), jednatel PM ČKAIT, s.r.o.

Ing. Jindra Novotná – profesní aktiv pro obor energetické auditorství, profesní aktiv pro obor Pozemní stavby, redakční rada ESB, redakční rada Stavebnictví.

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D. - člen komise BIM, předseda komise pro realizaci staveb, profesní aktiv pro obor Pozemní stavby, stavební zákon a vyhlášky, ediční rada, ZZVZ.

Ing. Martin Šafařík – profesní aktiv pro obor Geotechnika, člen ekonomické komise, jednání se správci sítí, řády – příprava úpravy v oblasti kontroly pro disciplinárně šetřené členy, člen dozorčí rady IC ČKAIT, s.r.o.

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D. – členka poroty Stavby roku ČR, členka redakční rady Z+i, bezbariérové užívání staveb (poradní sbor ministra MMR), členka profesního aktivu pro obor Městské inženýrství, komise státního fondu podpory investic, předsedkyně poroty Ceny IK, členka profesního aktivu pro obor Dopravní stavby.

Průběžné výsledky hospodaření v roce 2023

Ekonomický mandatář Ing. Motyčka zaslal k dnešnímu jednání průběžné výsledky hospodaření ČKAIT k 31. října 2023 (tj. 83 % ročního rozpočtu). Příjmy v mandatorní části ve výši 110,5 mil. Kč byly plněny na 101 %, z toho členské příspěvky činí 102,8 mil. Kč. Výdaje mandatorní části byly čerpány celkově ve výši 72,9 mil. Kč, tj. 72 % ročního rozpočtu. Výsledek hospodaření je k 31. října 2023 s přebytkem. Prognóza výsledku hospodaření celého roku 2023 je příznivá – budeme dosahovat zisku před zdaněním cca 4 mil. Kč. Půjčené peníze od banky (hypotéka na budovu Legerova 10) splácíme dle ujednání s bankou pravidelně. Ing. Motyčka zároveň předložil směrnici č. 1 pro rok 2024 – Výše členských příspěvků a ostatní poplatky ČKAIT [12 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Rozpočet na rok 2024

Na Shromáždění delegátů dne 21. října 2023 byl schválen rozpočet ČKAIT na rok 2024 s ponecháním dosavadní výše členských příspěvků. Je zpracován podrobný rozpočet, který byl podkladem pro schválení, a budeme jej sledovat v průběhu roku. U některých položek bude provedena změna odpovědných osob dle změn, které nastaly po volbách do orgánů ČKAIT. Ing. Motyčka vypracoval návrh limitů pro oblasti na rok 2024, který dodržuje stejnou výši výdajů oblastí jako v roce 2023 a zohledňuje valorizaci platů zaměstnanců. Představenstvo rozhodlo o financování úprav prostor v budově Legerova 10 formou rozdělení zisku Informačního centra ČKAIT, s.r.o., ve výši 2 mil. Kč. K využití prostředků dojde v polovině roku 2024.

Nové složení ekonomická komise

Ing. Mráz navrhuje následující složení Ekonomické komise ČKAIT: Ing. Loukota, Ing. Dospiva, Ing. Šafařík, Ing. Bečkovský, prof. Materna a Ing. Mráz. Je možné ještě doplnit tuto komisi o další členy představenstva. Termín jednání Ekonomické komise byl dohodnut na 16. ledna 2023 od 10:00 hodin v Praze.

Pojistná částka se zvyšuje z 250 na 300 tisíc korun

Pojišťovací makléř GrECo zaslal pravidelnou zprávu včetně grafů o průběhu škodních událostí a návrh partnerství pro roky 2024–2026. V rámci projednání tohoto bodu byli přítomni zástupci ČSOB pojišťovny, a.s., aby nás seznámili s hlavními body návrhu nové pojistné smlouvy. Dosud platná smlouva bude ukončena k 31. prosince 2023. Návrh nové pojistné smlouvy je obdobný jako platná smlouva, ale mění se pro rok 2024 v základním skupinovém pojištění výše pojistné částky z 250 tis. Kč na 300 tis. Kč a tím dochází i ke zvýšení ceny. Pro roky 2025 a 2026 dojde k výraznějšímu zdražení. Představenstvo pověřuje předsedu k podpisu nové pojistné smlouvy, která bude platit od 1. ledna 2024. Schváleno [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti]. Bylo dohodnuto, že pojišťovací komise a následně představenstvo se budou příští rok zabývat návrhem možných úprav smlouvy v části týkající se podmínek základního, skupinového a individuálního pojištění pro roky 2025 a 2026 (výší pojistné částky, výší spoluúčasti AO atd.). Byl předložen návrh na založení nové společnosti PM ČKAIT, s.r.o., se dvěma jednateli s navrženou zakládací listinou. Plnou moc uděluje představenstvo Ing. Mrázovi. Schváleno [13 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Informace o novém stavebním zákoně

Předseda informoval o NSZ a návrhu vyhlášek. Nový dotčený orgán pro bezbariérovost byl odmítnut. Komora měla možnost se k návrhu nových vyhlášek vyjádřit před meziresortním připomínkovém řízení. Své připomínky mohl zaslat každý člen Komory. Legislativní komise na včerejším jednání všechny obdržené připomínky projednala a zpracovala výsledné připomínky, které budou odeslány na MMR. Podle vyjádření pana ministra stále platí spuštění Portálu stavebníka k 1. červenci 2023. Pokud se termín nepodaří dodržet, doporučujeme odložit jen digitalizaci stavebního řízení, nikoli celou účinnost nového stavebního zákona.

Změny v autorizačním zákoně

Ing. Vokurka informoval o změnách v autorizačním zákoně (AZ). Od 1. ledna 2024 bude platit malá novela a od roku 2025 má platit velká novela, která má stanovit rozsahy oborů a autorizací přímo v zákoně, přičemž od 1. ledna 2024 budou stanoveny vnitřním předpisem Komory. Jsou navrhovány změny názvů oborů, či sloučení oborů s malým počtem členů s příbuzným oborem. Návrh projedná Autorizační rada a výsledný návrh bude předložen představenstvu. Nově byl definován autorizovaný stavitel jen s oprávněním pro realizaci staveb bez oprávnění projektovat. Návrh úpravy směrnice o uznávání pro udělení částečného přístupu byl posouzen právním zástupcem jako plně dostačující – bude rozesláno ke schválení per rollam.

Informační systém a spisový řád ČKAIT

Ing. Majer představil možnosti systému EOS v evidenci akcí s možným využitím pro Komoru. Marie Báčová představila Spisový a skartační řád kanceláří Komory.

Různé informace

Předseda Ing. Špalek informoval o výstupu jednání V4. Proběhla konference CEEC v Míčovně Pražského hradu, kde upozornil na nutnost omezení odpovědnosti projektanta, což poté prezentoval v rozhovoru na ČT24. Také proběhla konference WEC 2023 po padesáti letech v České republice. Informoval o jednání s ČAIG o návrhu normy. Z naší strany byl vstřícný krok ve změně vedení profesního aktivu, a tím i vyjednávacího týmu. Informoval o účasti na vyhlášení České ceny za architekturu a Národní ceny za architekturu. Informoval o připravené smlouvě o spolupráci s Brandenburskou komorou. Zájem o uzavření má i celoněmecká komora.

1. místopředseda Ing. Dospiva informoval o konferenci Aktuální témata z oblasti požární bezpečnosti staveb konané dne 31. října, jejímiž pořadateli byly HZS Moravskoslezského kraje, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství a OK ČKAIT Ostrava. Informoval o uspořádaném výročním aktivu TZS a TPS v termínu 1. a 2. listopadu t. r.

Ing. Bečkovský informoval o projektu NSC 4.0 Stavební gramotnost zaměřeném na popularizaci oboru stavebnictví mezi studenty středních škol.

Ing. Filip informoval o zastupování Komory na Inženýrském dni Saské komory. Informoval o řešení vzoru smlouvy na projektové práce s ČKA.

Bc. Honzárek informoval o organizaci konference Santini 2023 dne 7. prosince 2023 s celodenním programem a večerním kulturním programem v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny), Praha 1.

Ing. Majer doporučuje zabývat se webovými stránkami pro konference. Zároveň informoval o uspořádané konferenci Dopravní stavby v Olomouci.

Ing. Zdařilová informovala o nabídce vzdělávání stavebních úředníků. Informovala o účasti na konferenci pro bezbariérovost. Informovala o výstupech Ceny Inženýrské komory – putovní výstava, kalendáře a webové stránky.

Ing. Pater na příštím jednání předloží návrh nového složení RPRP.

Ing. Vokurka informoval o průbězích zkoušek odborné způsobilosti s tím poznatkem, že nemalé množství uchazečů vypadne na rozdílové zkoušce.

Představenstvo schválilo novým předsedou profesního aktivu pro obor Geotechnika Ing. Kučeru a novým předsedou profesního aktivu pro obor Dopravní stavby Ing. Filipa – R2306-8 [14 pro – 0 zdržel se – 0 proti] – schváleno.

Ing. Hnízdil předložil žádosti nadací o podporu: Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze; nadace Františka Faltuse Fakulty stavební ČVUT v Praze a nadačního fondu ČVUT Stanislava Hanzla. Dále předložil žádost o záštitu Asociace pro rozvoj recyklace staveb, materiálů v ČR konferenci Recycling 2024. Požádal o schválení představeného spisového a skartačního řádu. Vše schváleno [8 pro – 0 zdržel se – 0 proti].

Přehled úkolů

U2006-2 – Ing. Vokurka – zkontrolovat studijní plány škol, z nichž uchazeči žádají o autorizaci v oboru Geotechnika – probíhá – garanti oborů kontrolují plány PS, M, V, PBS. Na jednání AR budou uzavřeny a na dalším jednání představenstva budou představeny.

U2205-1 – Ing. Motyčka – připravit systém kompetencí a finančních limitů – představil návrh směrnice č. 2, kde je popsán podpisový řád. Bude doplněna a rozeslána ke schválení per rollam.

U2301-3 – Ing. Vaverka – dořešit neplatiče, případně navrhnout ministerstvu odvolat inspektora pro neplacení členských příspěvků – úkol je předán k řešení Koordinační radě.

U2303-1 – Ing. Hnízdil – stav zadávací dokumentace pro nový IS – dostali jsme rozpracovaný dokument, který popisuje základní možnosti systému, ale chybí naše požadavky a potřeby na systém evidence členů. Podle vyjádření zpracovatele bude dokončen do únorového jednání představenstva.

U2303-2 – Ing. Loukota – připravit novou smlouvu na vydávání časopisu Stavebnictví s IC ČKAIT, s.r.o. – předložil návrh, který bude projednán na dozorčí radě s IC ČKAIT, s.r.o. Představenstvo po diskusi doporučuje změnit do konce roku jen vydavatele, což umožní od roku 2024 společné zasílání časopisů Stavebnictví a Z+i v jedné zásilce s úsporou nákladů.

U2303-3 – Ing. Hnízdil – upravit žádost o udělení autorizace – do přehledu vzdělání doplnit měsíc a doplnit kontrolu doby praxe a kontrolu RČ – bude doplněn VS nezbytný k identifikaci platby poplatku za podání žádosti a po všech úpravách bude zaslána ke schválení per rollam.

U2303-4 – prof. Kabele – zpracovat návrh podkladu pro jednání s MPO o pasu pro renovaci budov a jejich zpracovatelích.

U2304-1 – Ing. Janoušková, Ing. Komínek – předložit business plán IC ČKAIT, s.r.o. – představenstvo ukládá Dozorčí radě projednat podnikatelský plán IC ČKAIT, s.r.o., zaslaný tři dny před jednáním představenstva a požaduje doplnění včetně finančních položek.

Přítomni z představenstva:

Ing. Robert Špalek – předseda; Ing. Petr Dospiva, Ph.D. – 1. místopředseda; Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – místopředseda; Ing. Radim Loukota – místopředseda; Ing. František Mráz – místopředseda; Ing. David Bečkovský, Ph.D.; Ing. Josef Filip, Ph.D.; Bc. Libor Honzárek; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. František Konečný, Ph.D.; Ing. Michal Majer; Ing. Jindra Novotná; Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.; Ing. Martin Šafařík; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Přítomní hosté::

Ing. Jan Korbel – předseda stavovského soudu; Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – předseda autorizační rady; Ing. Radek Hnízdil, Ph.D. – ředitel Kanceláře Komory; Ing. Ladislav Motyčka – ekonomický mandatář; Ing. Jindřich Pater – RPRP, ER. Omluven prof. Ing. František Hrdlička, CSc – předseda dozorčí rady.

Následující zasedání:

15. února 2024, 18. dubna 2024, výjezdní 14. a 15. června (Český Krumlov), 19. září 2024, 21. listopadu 2024.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.