Požadavky na požární bezpečnost dětských skupin se zvyšují

Prostory pro dětské skupiny musí od 1. října 2023 splňovat technické požadavky na stavby a požadavky na požární ochranu. Další zpřísnění nastane za dva roky. Problematika však zdaleka není jednoznačná a přístup stavebních úřadů a místně příslušných celků dotčeného orgánu na úseku požární ochrany je napříč jednotlivými kraji ČR v mnoha případech rozdílný.

Dětské skupiny se těší velké oblibě, jelikož představují jednu z možností, jak lépe sladit pracovní a rodinný život. Dle slov ministra práce a sociální věcí Mariana Jurečky bylo na konci roku 2022 v ČR evidováno přibližně tisíc čtyři sta čtyřicet dětských skupin s celkovou kapacitou téměř dvacet tisíc míst. A jejich počet stále narůstá.

Dětská skupina versus mateřská škola

Úvodem do problematiky požární bezpečnosti dětských skupin je dobré vymezit rozdíl mezi dětskou skupinou a mateřskou školou. Službou péče o dítě v dětské skupině se rozumí činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od šesti měsíců věku do zahájení povinné školní docházky. Dětské skupiny jsou v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a provozují službu, která je poskytována ve skupině dětí mimo domácnost dítěte a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, jeho výchovu a rozvoj schopností, kulturních, hygienických a sociálních návyků. Dětské skupiny nemohou poskytovat povinné předškolní vzdělávání (předškolní ročník). Předškolní vzdělávání je primárně organizováno v mateřských školách, a to pro děti od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let věku. Dítě mladší tří let však nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Mateřské školy jsou v gesci Ministerstva školství ČR.

Poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině je možné jen na základě příslušného oprávnění. Podmínky, za nichž může být poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, jsou zakotveny v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dětské skupině“).

Právní předpisy vymezující podmínky dětských skupin doznaly v uplynulé době výrazných změn. Podstatnou změnou prošel zejména zákon o dětské skupině, který stanovil požadavek na zajištění podmínek požární bezpečnosti dětských skupin. Změnou prošla také vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 23/2008 Sb.). Úpravy těchto právních předpisů zavdaly příčinu mnoha dotazům nejen z řad poskytovatelů služby péče o dítě, ale také z řad odborné veřejnosti.

Novela zákona o dětské skupině

Dne 1. října 2021 nabyl účinnosti zákon č. 329/2021 Sb., kterým se mění zákon o dětské skupině. Jedním z hlavních cílů změny tohoto zákona byl požadavek na zajištění požární bezpečnosti dětských skupin. A to jak u nově zřizovaných dětských skupin, tak také u stávajících, již provozovaných dětských skupin. Zajištění požární bezpečnosti se stalo důležitým faktorem pro udělení oprávnění služby péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatelé musí dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o dětské skupině zajistit plnění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany po celou dobu poskytování této služby.

V návaznosti na tuto skutečnost je v § 16 odst. 4 písm. b) zákona o dětské skupině stanoven požadavek na předložení dokladu prokazujícího splnění podmínek požární ochrany zpracovaného osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb. Dokladem, kterým se prokazuje splnění požadavků požární ochrany, se rozumí požárně bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument vypracovaný v souladu s ustanovením § 41 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o požární prevenci).

Splnění požadavků se předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR

Podle přechodného ustanovení zákona o dětské skupině museli poskytovatelé služby péče o dítě, kteří byli zapsáni do evidence poskytovatelů na základě řízení započatého před datem 1. října 2021, předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany nejpozději do dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 1. října 2023. Splnění požadavků požární ochrany příslušným dokladem musí být předloženo MPSV také v případě žádosti o udělení nového oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Na webových stránkách MPSV je uveřejněn dokument s názvem Přehled požadavků požární ochrany při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z hlediska požární bezpečnosti staveb (dále jen metodický dokument), který doplňuje výše uvedený požadavek na předložení dokladu prokazujícího splnění požadavků požární ochrany o předložení závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany. Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem dle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kde příslušný správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Dotčený orgán na úseku požární ochrany vydá závazné stanovisko pouze za předpokladu, že dokumentace pro evidenci dětské skupiny podléhá výkonu státního požárního dozoru ve smyslu § 31 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o požární ochraně).

Dětské skupiny, které byly zapsány do evidence poskytovatelů na základě řízení započatého před datem 1. října 2021, byly povinny předložit MPSV doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany, a to nejpozději do 1. října 2023. Zde je nutné podotknout, že v případě procesu dokládání požárně bezpečnostního řešení stávající dětské skupiny nevzniká řízení dle stavebního zákona a nejsou naplněny podmínky pro výkon státního požárního dozoru podle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně.

Vliv vyhlášky o kategorizaci staveb na dětské skupiny

V závislosti na počtu dětí se prostory dětských skupin zařazují podle vyhlášky č. 460/2021 Sb. do staveb kategorie II nebo III. Jsou-li ve stávajících dětských skupinách prováděny stavební úpravy, které nemají žádný vliv na jejich požární bezpečnost, mohou být tyto úpravy zařazeny do kategorie 0. To znamená, že se k těmto úpravám nebude vyjadřovat dotčený orgán na úseku požární ochrany. Kategorizace staveb se provádí pro účely příslušného řízení dle § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně. Řada provozovatelů dětských skupin se snažila vyhnout dokládání požárně bezpečnostního řešení jejím zařazením do kategorie 0. Požadavek na předložení dokladu prokazujícího splnění podmínek požární ochrany však vyplývá ze zákona o dětské skupině a kategorizace staveb na něj nemá žádný vliv. Kategorizace staveb neruší povinnost na předložení požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona o dětské skupině.

Změna užívání spojená se zřízením dětské skupiny ve stávající budově

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), zakotvuje povinnost užívat stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu. Dle zákona o dětské skupině lze dětskou skupinu provozovat v místnostech, které splňují technické požadavky na stavby kladené stavebními předpisy na byt, obytnou místnost nebo pobytovou místnost. Pokud se poskytovatel rozhodne zřídit dětskou skupinu, pak je nutné tuto skutečnost projednat s místně příslušným odborem stavebního úřadu, který rozhodne, zda bude zahájeno řízení o změně v užívání stavby ve smyslu ustanovení § 127 odst. 4 ve spojení s odst. 2 a § 126 odst. 3 stavebního zákona. Mohou však nastat případy, kdy stavební úřad řízení o změně v užívání stavby nezahájí.

Zatímco z pohledu požární bezpečnosti staveb se jedná o změnu druhu provozu, kdy mimo jiné nelze využít postupu pro změny staveb skupiny I podle ČSN 73 0834, místně příslušný stavební úřad může mít na tuto problematiku rozdílný pohled. Pokud stavební úřad a potažmo krajský úřad přesvědčivě odůvodní, že provoz dětské skupiny v bytové jednotce či v rodinném domě nevyžaduje projednání v řízení o změně v užívání stavby, tak není možné takový postup rozporovat pro nezákonnost. V takovém případě nemusí vzniknout ani požadavek na přípravu projektové dokumentace stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Jestliže není zahájeno příslušné řízení, které by vyvolalo požadavek na vznik projektové dokumentace, pak nejsou naplněny podmínky pro výkon státního požárního dozoru ve smyslu § 31 odst. b) zákona o požární ochraně, respektive pro vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu na úseku požární ochrany.

I když nebude zahájeno řízení o změně užívání, požární bezpečnost se musí prokázat vždy

V praxi se nejedná o ojedinělý stav. Celá řada stávajících dětských skupin, které jsou umístěny v bytových jednotkách, popřípadě v rodinných domech, nepodléhala v době svého vzniku procesu řízení o změně v užívání stavby. Tento postup dosud nebyl právními předpisy omezen a stavební úřady jej mohou uplatnit i v současnosti. Skutečnost, že není zahájeno řízení o změně v užívání stavby, však nezbavuje poskytovatele povinnosti na prokázání splnění požadavků požární ochrany, respektive povinnosti přípravy dokumentu, který je zpracován v rozsahu § 41 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. Tento dokument je v takových případech zpracován především pro účely evidence dětských skupin, která je v gesci MPSV.

Metodický dokument MPSV uvádí, jak už bylo v tomto článku zmíněno, že samo posouzení dětské skupiny, pokud není doprovázeno stavebními úpravami nebo změnou užívání, nemusí být spojeno s projekční činností a nevyžaduje se pro něj zpracování požárně bezpečnostního řešení nebo projektové dokumentace podle stavebního zákona. Při posuzování požární bezpečnosti stávajících dětských skupin (s ohledem na § 23a vyhlášky 23/2008 Sb.) se nemusí zpracovat požárně bezpečnostní řešení jakožto součást dokumentace podle stavebního zákona. Je však nutné zpracovat dokument se zhodnocením stavu, jehož rozsah by měl odpovídat § 41 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci. Tento dokument musí být zpracován prostřednictvím autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika pro obor požární bezpečnost staveb. Toto zhodnocení musí posoudit, zda stavba splňuje deklarované požadavky na požární bezpečnost.

Byť se může na první pohled zdát, že je problematika výkonu státního požárního dozoru při zřizování dětských skupin jednoznačně vymezena, opak se stává pravdou.

Novela vyhlášky č. 23/2008 Sb. pro školská zařízení definuje podmínky užívání prostor pro dětské skupiny

V roce 2012 byly zrušením zákona 20/1966 Sb. vyjmuty jesle z kategorie zdravotnických zařízení a právní forma dětských skupin nebyla ve vztahu k požární bezpečnosti jednoznačně definována. Z toho důvodu byla projevena snaha o navázání novou právní úpravou, která by zohledňovala další specifika spojená s užíváním staveb nebo jejich částí pro provoz dětských skupin. Úprava vyhlášky 23/2008 Sb. částečně nahrazuje a doplňuje stávající legislativu dotýkající se staveb užívaných k činnosti školy a školského zařízení.

Novelizovaná vyhláška 23/2008 Sb. rozděluje požadavky požární bezpečnosti na stavby nebo jejich části, které jsou určené k činnosti školy, školského zařízení nebo k zajištění předškolní péče, do dvou oblastí. Zatímco požadavky § 23 jsou zaměřeny na navrhování staveb nebo jejich částí určených k zajištění předškolní péče, požadavky § 23a, jehož účinnost je stanovena od 1. ledna 2025, budou definovat podmínky pro užívání prostor dětských skupin.

V reakci na novelu zákona o dětské skupině a novelu vyhlášky č. 23/2008 Sb. uveřejnilo MPSV na svých webových stránkách již výše zmíněný metodický dokument. Tento dokument byl navržen v souladu s připravovaným zněním novelizované vyhlášky 23/2008 Sb. a přináší ucelený souhrnný přehled požadavků požární bezpečnosti pro prostory a stavby, ve kterých bude poskytována služba péče o děti formou dětských skupin. Tento metodický dokument představuje významný zdroj informací nejen pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině, ale také pro širokou odbornou veřejnost.

Co bude nutné splnit do 1. ledna 2025

Stávající dětské skupiny musí být na základě novely vyhlášky 23/2008 Sb. vybaveny vybranými požárně bezpečnostními zařízeními, jako jsou např. přenosné hasicí přístroje nebo zařízení autonomní detekce a signalizace, musí být posouzeny s ohledem na dělení staveb do požárních úseků a budou muset být posouzeny jejich únikové cesty či povrchové úpravy stavebních konstrukcí. Tyto stávající provozy dětských skupin budou muset splňovat požadavky novelizovaného znění § 23a vyhlášky č. 23/2008 Sb. od 1. ledna 2025.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.