Daně z příjmů za rok 2023

Daňové zákony platné pro rok 2023 jsou velmi podobné těm loňským – přesto jsou zde určité změny. V tomto článku jsou popsány ty nejdůležitější povinnosti související s daněmi.

Tento článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům. Pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat, a na určité skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor.

Jak platí daně autorizované osoby – zaměstnanci

Pokud jsou autorizované osoby zaměstnanci, tak veškeré daňové náležitosti za ně zařizuje zaměstnavatel, který je plátcem daně z příjmů.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti je počítána z hrubé mzdy. Základní sazba daně z příjmů je ve výši 15 %. Dále pro nadstandardní příjmy existuje druhá sazba daně ve výši 23 %.

V současné době stále existuje mnoho tzv. daňových benefitů, tj. nepeněžních příjmů, které jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a současně se z těchto příjmů neplatí zdravotní a sociální pojištění. Jedná se o možnost poskytování stravenek nebo stravenkového paušálu, vyplácení cestovních náhrad, poskytování různých vstupenek na sportovní zápasy, rekreaci, kulturu apod. Vždy se musí jednat o nepeněžní příjmy, tj. vše musí platit přímo zaměstnavatel. Pokud tedy např. zaměstnanec dostane příspěvek na dovolenou, musí být tento příspěvek poskytnut přímo cestovní kanceláři, zaměstnanci nesmí být poskytnuty peníze, protože v tomto případě by se již jednalo o mzdu, která by podléhala zdanění.

Pokud zaměstnanec má v daném kalendářním roce příjmy pouze ze závislé činnosti (tj. ze zaměstnání) u jednoho nebo postupně u více zaměstnavatelů a současně nemá jiné příjmy větší než 20 000 Kč (novinka roku 2023 – v minulých letech zde byla částka 6 000 Kč), může požádat zaměstnavatele (do 15. února) o roční zúčtování daně. V tomto případě zaměstnavatel vypočítá celkovou daň zaměstnance a vypořádá vše při výpočtu mezd, kdy vrátí zaměstnanci přeplatek na dani přímo ve mzdě.

Pokud má zaměstnanec i jiné příjmy, tak po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna) musí podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Další možností je využití služeb daňového poradce, kterému je zaměstnancem dána plná moc na zpracování daňového přiznání a tím je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července.

Speciálním příjmem u zaměstnanců je příjem do 10 000 Kč na základě dohod o provedení práce. Z tohoto příjmu je odváděna konečná daň u zaměstnanců, kteří jsou zaměstnáni na základě dohody o provedení práce a nemají podepsané prohlášení k dani. Zaměstnanec v tomto případě obdrží konečnou mzdu. (Na rozdíl od běžné mzdy, kdy je odvedena záloha na daň a celá daň je vypořádána až na začátku následujícího roku.) Z tohoto příjmu se také neodvádí pojistné.

Kromě dohod o provedení práce podléhají srážkové dani také příjmy ze závislé činnosti plynoucí na základě jiných titulů, a to příjmy do 4 000 Kč (dříve byl limit 3 500 Kč), pokud zaměstnanci nemají podepsané prohlášení k dani.

Současně je nutné sledovat i celkový příjem s ohledem na druhou sazbu daně, kdy je při překročení určité výše příjmu nutné odvést i daň, která je vypočteně vyšší sazbou daně. Podmínky jsou uvedeny níže v textu.

Jak platí daně autorizované osoby – podnikající na základě živnosti a podnikající podle autorizačního zákona

Fyzické osoby, které podnikají, můžou postupovat třemi základními způsoby při evidenci svého podnikání, případně se rozhodnout pro čtvrtý speciální způsob, tzv. paušální daň.

Vedení účetnictví podle podmínek zákona o účetnictví – fyzické osoby mohou vést účetnictví dobrovolně nebo povinně, pokud jejich obrat přesáhl částku 25 mil. Kč.

Vedení daňové evidence podle § 7b zákona o daních z příjmů – v tomto případě je nutné vést evidenci příjmů a výdajů a také majetku a závazků.

Použití výdajových paušálů podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů (stejné podmínky jako v minulých letech):

  • Fyzické osoby, které mají příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a které neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. výdaje skutečné), můžou uplatnit výdaje paušální. Pro určení správné výše výdajového paušálu je důležité stanovení činností, které fyzická osoba provádí.
  • Fyzická osoba podnikající podle živnostenského listu (např. živnost projektová činnost ve výstavbě, § 14 odst. 1 písm. b) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 60 %.
  • Fyzická osoba podnikající podle zvláštních právních předpisů (§ 14 odst. 1 písm. a) autorizačního zákona) může použít výdajový paušál ve výši 40 %.

Když se podnikající fyzická osoba připravuje na výpočet daně z příjmů, je tedy důležité zjištění, jaké činnosti provádí a jaký výdajový paušál se k těmto činnostem vztahuje. Když by se výše paušálních výdajů blížila nebo překračovala výši výdajů skutečných, je pro fyzické osoby vhodnější použití výdajů paušálních. Použití paušálních výdajů v těchto případech je výhodné, protože není nutné žádným způsobem výdaje prokazovat, je nutné vést pouze evidenci příjmů.

Maximální výše příjmu, při kterém je možné uplatnit maximální výši paušálu, jsou 2 miliony Kč. Celková výše paušálu je omezena na 1 600 000 Kč u paušálu ve výši 80 %, na 1 200 000 Kč u paušálu ve výši 60 %, na 800 000 Kč u paušálu ve výši 40 %, respektive na 600 000 Kč u paušálu ve výši 30 %. To znamená, že pokud mám např. příjmy ze živnosti ve výši 3 000 000 Kč, kde 60 % je 1 800 000 Kč, tak jako paušál můžu uplatnit maximálně částku ve výši 1 200 000 Kč.

V případě využití paušálu lze také uplatnit slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti bez omezení.

  • Pokud fyzická osoba provádí více druhů činností, tak musí výdajové paušály využít buď u všech, nebo u žádné – nelze kombinovat daňovou evidenci a výdajové paušály.
  • Pokud fyzická osoba u některé činnosti vede účetnictví, je možné u jiné činnosti využít výdajový paušál.

Fyzické osoby musí po skončení kalendářního roku (v termínu do 1. dubna nebo do 1. května) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V případě využití služeb daňového poradce, kterému je dána plná moc na zpracování daňového přiznání, je kromě jiného posunutý termín pro podání daňového přiznání na termín 1. července. Jak vyplývá z výše uvedeného, nejjednodušší je použití výdajových paušálů, kdy fyzická osoba vede pouze evidenci příjmů, není nutné sledovat žádné výdaje.

Paušální daň

Pro drobné živnostníky (neplátce DPH), kteří současně nemají příjmy ze závislé činnosti, je od roku 2021 zavedena tzv. paušální daň. Je zde možnost odvádět daň a platby na sociální a zdravotní pojištění jednou částkou a jedním formulářem. Oznámení o vstupu je vždy nutné podat do 10. ledna daného roku a poplatníci, kteří v paušálním režimu byli již v roce 2022, budou automaticky pokračovat dál, pokud neoznámí správci daně ukončení tohoto režimu. Není bohužel možné zvolit si tuto možnost až na konci roku.

V roce 2023 zde došlo ke změnám, paušální daň lze využít až do limitu příjmů 2 000 000 Kč a jsou zde tři pásma podle výše příjmů a typu činnosti.

Měsíční výše je 6 208 Kč v prvním pásmu, 16 000 Kč ve druhém pásmu a 26 000 Kč ve třetím pásmu, částka v sobě zahrnuje daň (100 Kč) a sociální a zdravotní pojištění. Není zde také nutné podávat daňové přiznání ani přehledy na OSVČ a zdravotní pojišťovnu. Současně ale není možnost uplatnit si žádné další výdaje ani slevy na dani.

Jak platí daně autorizované osoby – právnické osoby

Pokud autorizovaná osoba podniká jako právnická osoba, tak dle zákona o účetnictví musí vést účetnictví. Dále je nutné prověřovat podmínky zákona o účetnictví i zákona o daních z příjmů, jak již bylo řečeno výše.

Povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob – nově pro rok 2023 platí, že daňové přiznání je povinen podat každý, který má příjmy vyšší než 50 000 Kč. Do roku 2022 zde byl limit pouze 15 000 Kč. Tato povinnost je i u zaměstnanců, pokud u zaměstnavatele nepodepíší prohlášení k dani.

Sazby daně z příjmů fyzických osob v roce 2023 – do roku 2020 jsme v zákoně měli jednu sazbu daně ve výši 15 % a současně zde bylo uvedeno tzv. solidární zvýšení daně. Od roku 2021 došlo ke změně v tom, že v zákoně jsou dvě sazby daně, a to 15 % a 23 %.

Na rozdíl od dřívějšího solidárního zvýšení daně, kdy se zvýšená daň platila pouze z příjmů ze závislé činnosti a z podnikání, podléhají této vyšší dani všechny příjmy, pokud celkový základ daně přesáhne limit stanovený v zákoně. Tento limit je stanovený ve výši 48násobku průměrné mzdy a v roce 2023 jde o hodnotu 1 935 552 Kč.

Zdaňování studentů a uplatnění slevy na dani u rodičů studentů

Pokud studenti mají nějaké příjmy ze zaměstnání (obvykle z různých brigád) a u zaměstnavatele nepodepíšou tzv. prohlášení k dani, tak jim zaměstnavatel při výplatě neuplatní slevy na dani. Jde většinou o příjmy na základě dohody o provedení práce, kdy zaměstnavatel odvede tzv. srážkovou daň. Pokud si chce daná osoba uplatnit slevy na dani, má možnost podat si daňové přiznání a slevy na dani si uplatnit.

Současně, pokud jde o studenta, který se soustavně připravuje na budoucí povolání (studium na středních a vysokých školách) a je zletilým dítětem až do dvaceti šesti let, jež současně žije s rodiči ve společně hospodařící domácnosti, si můžou rodiče na tohoto studenta uplatnit daňové zvýhodnění na dítě.

Závěr

Rok 2023 je po delší době posledním rokem bez výraznějších daňových změn. Při podnikání je tedy nutné znát nejen oblast předmětu podnikání, ale současně i daňovou a účetní oblast, abyste se v budoucnu vyhnuli případnému sankcionování ze strany správce daně, a to např. pouze z důvodu neznalosti zákonů.

Jaké budou daně v roce 2024?

Pro rok 2024 nám vládou a parlamentem byly připraveny rozsáhlé změny daňových zákonů. Po dlouhých peripetiích byl v Poslanecké sněmovně a následně v Senátu schválen tzv. konsolidační balíček. Tento balíček novelizuje více než šedesát zákonů a účinnost většiny změn je již 1. ledna 2024. Zákon byl dne 22. listopadu 2023 podepsán i prezidentem.

V oblasti daně z příjmů fyzických osob jsou zde např. úpravy v oblasti dohod o provedení práce, v oblasti stravování zaměstnanců nebo v oblasti slev daní. V oblasti daně z příjmů právnických osob je zde navýšena sazba daně z příjmů z 19 % na 21 %. V oblasti DPH se nám také změní sazby, budou nově dvě sazby ve výši 12 % a 21 %. Také bude zvýšena daň z nemovitostí.

Jednotlivé změny budou podrobně popsány v článku v příštím čísle.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.