Představujeme přihlašovatele nejlepších staveb Ceny Inženýrské komory 2022

Ocenění přihlašovatelé s diplomy a předsedkyní poroty. <em>Foto: Radek Drbohlav</em>
Ocenění přihlašovatelé s diplomy a předsedkyní poroty. Foto: Radek Drbohlav

Prohlédněte si 12 staveb oceněných v 19. ročníku Ceny Inženýrské komory 2022. Kromě hodnocení poroty a stručného popisu jsme pro Vás připravili i rozhovor s přihlašovateli těchto 12 staveb.

OCENĚNÉ STAVBY

Lávka přes Labe v Nymburce

Cena Inženýrské komory 2022

Hodnocení poroty: Harmonie statického a estetického díla s čistým konstrukčním řešením skvěle zapadající do městského prostředí. Takto porota ocenila realizaci výjimečného konstrukčního řešení lávky pro pěší a cyklisty, spočívající ve dvou vně skloněných ocelových obloucích, na kterých je zavěšena mostovka z předpjatého betonu. Jedná se o velmi citlivé dílo, které v řece Labe nepodpírá jediný pilíř, chodcům nebrání ve volném výhledu a zároveň nezastiňuje sousední historický kamenný most.

Přihlašovatel stavby: Dr. Ing. Petr Vítek (ČKAIT autorizace: 0008210, IM00, oblast Praha) – mostní specialista (Hochtief CZ a.s.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

Cena Inženýrské komory 2022

Hodnocení poroty: Respekt a zodpovědnost vůči našim předkům a zároveň proměna v moderní a komfortní železniční dopravní cestu a reprezentativní součást hlavního města. Porota ocenila výjimečnost rekonstrukce této mimořádné kulturní památky danou rozsahem, lokalitou a v neposlední řadě stářím konstrukce architektonicky a technicky unikátního díla.

Přihlašovatel stavby: Ing. Tomáš Martinek (ČKAIT autorizace: 0009674, IM00, ID00, oblast Praha) – hlavní inženýr projektu (SUDOP PRAHA a.s.),

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Konverze Winternitzových mlýnů na Gočárovu galerii v Pardubicích

Cena Inženýrské komory 2022

Hodnocení poroty: Ocenění citlivě provedeným stavebním pracím přestavby hlavní budovy Winternitzových automatických mlýnů, která je od roku 2014 zařazena na seznamu národních kulturních památek. Realizační tým čelil mnoha problémům, které jsou pro rekonstrukce typické, ale s výzvou se vypořádal bravurně a pomohl vytvořit ojedinělý prostor pro kulturní život v Pardubicích.

Přihlašovatel stavby: Ing. Jaroslav Sýkora (ČKAIT autorizace: 0013000, IP00, oblast Praha) – stavbyvedoucí (Metrostav a.s.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Nová výroba kapalného uhlovodíku v Litvínově

Cena Inženýrské komory 2022

Hodnocení poroty: Výjimečná nová technologická stavba pro výjimečnou novou technologii výroby technického dicyklopentadienu (DCPD). Rozsáhlé dílo v podobě kompletního vybudování nové jednotky na výrobu DCPD, zahrnující práci našich autorizovaných osob oboru Technologická zařízení staveb. Toto jsou atributy, které porotu zaujaly natolik, aby stavba získala hlavní cenu.

Přihlašovatel stavby: Ing. Richard Marcalík (ČKAIT autorizace: 0011080, IT00, oblast Praha) – vedoucí realizačního týmu (Intecha spol. s r.o.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Biotechnologický systém čištění důlních vod v Mariánských Radčicích

Zvláštní cena za ekologický přínos

Hodnocení poroty: Zdárný příklad technologické stavby reagující na aktivní ochranu životního prostředí v oblasti nakládání se znečištěnými důlními vodami, které mají vážný dopad na hydrologický režim v oblasti. Porota ocenila návrh mokřadních ekosystémů k hospodárnému využití důlních vod, které nebudou bez užitku odtékat do povrchové vodoteče, ale přispějí k úspěšnému dokončení revitalizace lokality bývalého hnědouhelného lomu.

Přihlašovatel stavby: Ing. Jiří Rous (ČKAIT autorizace: 0400436, IV00, oblast Ústí nad Labem) – hlavní projektant (Terén Design, s.r.o.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Městská plavecká hala v Lounech

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Skloubení krásy a funkčnosti díky zdařilé realizaci od konstrukčního řešení železobetonové monolitické konstrukce a zastřešení dřevěnými lepenými vazníky po stavební řešení hliníkové a prosklené fasády, bazénové a wellness technologie a interiérové vybavení. To vše porota ocenila u této sportovní stavby pro širokou veřejnost.

Přihlašovatel stavby: Ing. Jan Štoncner (ČKAIT autorizace: 0007919, IP00, oblast Praha) – hlavní stavbyvedoucí (Metrostav a.s.),

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Konverze bývalých jatek na galerii Plato Ostrava

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Porota ocenila přístup projektového řešení na záchranu cenného památkově chráněného objektu zchátralých historických jatek v centru města s unikátním systémem mohutných otočných stěn propojujících interiérové výstavní prostory s exteriérem.

Přihlašovatel stavby: Ing. Jaroslav Habrnal (ČKAIT autorizace: 1100365, IP00, IS00, oblast Ostrava) – vedoucí projektant a statik (MS-projekce s.r.o)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie kláštera v Oseku

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Ocenění za projektové práce celkové rekonstrukce a restaurování kostela, jenž je součástí areálu Cisterciáckého opatství Osek a nejvýznamnějším objektem kláštera. Zásluhou osobního nasazení hlavního projektanta se obnova této národní kulturní památky nadmíru podařila.

Přihlašovatel stavby: Ing. František Koňařík (ČKAIT autorizace: 0400159, IP00, oblast Ústí nad Labem) – hlavní projektant (IFK projektový ateliér)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Vilémovský železniční viadukt na trati Rumburk – Sebnitz

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Vysoká profesní odbornost a náročný způsob realizace výměny ocelové příhradové konstrukce železničního mostu postupným podélným výsunem jednotlivých stávajících ocelových konstrukcí a zásunem nových celosvařovaných ocelových konstrukcí byly jedním z důvodů ocenění této stavby.

Přihlašovatel stavby: Ing. Pavel Kalíšek (ČKAIT autorizace: 0011842, IM00, oblast Brno) – projektant, stavbyvedoucí (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Úprava ohlaví plavební komory Hořín

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Ocenění poroty zajímavé a náročné realizaci úpravy velké plavební komory, která je spolu s objektem plavebního kanálu Vraňany – Hořín zapsána jako nemovitá kulturní památka, spočívající ve zvýšení minimální podjezdné výšky použitím zdvižné mostní konstrukce. Stavební úpravy respektují veškeré původní konstrukce a vzhled se současným zachováním rázu vodního díla a jeho historické hodnoty.

Přihlašovatel stavby: Jan Prokeš (ČKAIT autorizace: 0102274, SP00, SV01, oblast České Budějovice) – hlavní stavbyvedoucí a projektový manažer (Metrostav a.s.),

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací na najdete cik.ckait.cz.

Silnice I-20 a II-231 v Plzni Plaská – Na Roudné – Chrástecká II. etapa

Čestné uznání

Hodnocení poroty: Netradiční a zajímavé řešení dopravní stavby zahrnující silniční a drážní dopravu. Porotu zaujalo právě netypické řešení protínání silnice a železnice v podobě umístění pilíře mostního objektu na železniční trati uvnitř okružní křižovatky, to vše v intravilánu města Plzeň.

Přihlašovatel stavby: Ing. Marek Stádník (ČKAIT autorizace: 0008378, ID00, oblast Praha) – hlavní inženýr projektu (SUDOP PRAHA a.s.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Nový pavilon P Fakultní nemocnice Olomouc

Cena veřejnosti

Nový pavilon P Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci (FNOL) je již druhou pasivní stavbou v jejím areálu a další tři se připravují. Byl postaven za pouhých 16 měsíců, respektive 3 roky od zahájení projektování. Jedinečnost projektu tkví mimo jiné v řešení logistiky pohybu pacientů od jejich vstupu do ambulance až po léčbu. Nová budova se napojuje na stávající pavilon. Má čtyři nadzemní a jedno ustupující technické podlaží na střeše. Přízemí je průjezdné, takže netvoří bariéru. Je zde parkoviště a hlavní vstup. Stavebník požadoval, aby jednotlivé výšky podlaží původní i nové budovy na sebe navazovaly.

Přihlašovatel stavby: Ing. Michal Surka (ČKAIT autorizace: 1006880, IP00, oblast Brno) – hlavní inženýr projektu (Adam Rujbr Architects s.r.o.)

Rozhovor s přihlašovatelem a více informací najdete na cik.ckait.cz.

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.