Představujeme členy nově zvoleného představenstva ČKAIT

Zleva: Majer, Konečný, Synek, Dospiva, Drahorád, Mráz, Filip, Novotná, Bečkovský, Zdařilová, Šafařík, Loukota, Špalek, Kabele, Honzárek
Zleva: Majer, Konečný, Synek, Dospiva, Drahorád, Mráz, Filip, Novotná, Bečkovský, Zdařilová, Šafařík, Loukota, Špalek, Kabele, Honzárek

Představujeme všech 15 členů nově zvoleného představenstva ČKAIT, které bude pracovat v období 2023 až 2026.

Ing. Robert Špalek

předseda ČKAIT

"Chci podporovat vysokou úroveň celoživotního vzdělávání, pokračovat v nastoupeném trendu zviditelnění ČKAIT u laické i odborné veřejnosti, i nadále zlepšovat komunikaci a spolupráci s našimi partnerskými organizacemi, představiteli státu a státní správou. Prioritou je také úsilí o zlepšení postavení AO např. v oblasti pravidel pro spravedlivé ceny. Chci pokračovat v dialogu o zlepšení úrovně technického vzdělávání již od výuky na základních školách."

 • Narozen: 1962
 • Oblast: Plzeň
 • Autorizace: 0200683, IS00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor konstrukce a dynamika. V roce 1985 získal 1. místo v celostátním kole SVOČ v sekci mechanika-dynamika.
 • Praxe: od 1986 statikem ve Stavoprojektu. V 1993 založil s dalšími společníky v Plzni projekční kancelář TORION, ve které je nepřetržitě jednatelem, podílí se zejména na přípravě zakázek pro pozemní a inženýrské stavby.
 • Funkce ČKAIT: od 1995 členem ČKAIT, aktivní ve výboru oblasti Plzeň, od 2003 členem Představenstva ČKAIT, v 2008 zvolen místopředsedou ČKAIT a místopředsedou Legislativní komise ČKAIT. Byl předsedou Komise pro ZZVZ ČKAIT. Je členem Vědecké rady FSv ČVUT. V září 2020 byl zvolen třetím předsedou Představenstva ČKAIT.

Ing. Petr Dospiva, Ph.D

1. místopředseda ČKAIT

"Chtěl bych zlepšit fungování všech profesních aktivů a zlepšit spolupráci Komory s vysokými školami."

 • Narozen: 1963
 • Oblast: Ostrava
 • Autorizace: 1101090, IT00
 • Vzdělání: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní a elektro
 • Praxe: 1986–2001 Vítkovice, a.s., Ostrava – konstruktér, projektant, HIP; od 2001–dosud RPS Ostrava a.s. – technický ředitel
 • Funkce ČKAIT: od 2004 účastník pracovního aktivu oborů TZS a TPS; od 2009 člen výboru ČKAIT oblasti Ostrava; od 2009 aktivní člen aktivu TZS a TPS; od 2016 předseda aktivu TZS a TPS; od 2016 člen Rady pro podporu rozvoje profese; od 2020 člen Představenstva ČKAIT; od 2020 člen Představenstva ČKAIT a člen Ekonomické komise ČKAIT; od 2021 předseda výboru oblasti Ostrava; od 2023 předseda Dozorčí rady IC ČKAIT

Ing. David Bečkovský, Ph.D.

"Rád bych využil své kontakty a zkušenosti s problematikou Stavebnictví 4.0., tedy automatizace a robotizace ve stavebnictví jak při návrhu, tak realizacích."

 • Narozen: 1981
 • Oblast: Brno
 • Autorizace: 1005507, IP00
 • Vzdělání: VUT v Brně, Fakulta stavební, obor pozemní stavby
 • Praxe: vedoucí Laboratoře robotizace a 3D tisku na Fakultě stavební VUT v Brně, jednatel a majitel společnosti BUILDIGO s.r.o. (stavební fyzika a hodnocení environmentálního vlivu staveb na okolí), vedoucí strategického týmu Návrh a koncept Národního centra stavebnictví 4.0., člen správní rady EIMAC – European Institute for Materials, Automation and Construction
 • Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti ČKAIT Brno

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.

"Chtěl bych vybudovat ze ČKAIT moderní, flexibilní, důvěryhodnou a široce uznávanou stavovskou organizaci stavějící na tradici a zkušenostech získaných v průběhu 30 let fungování Komory."

 • Narozen: 1980
 • Oblast: Praha
 • Autorizace: 0011843, IM00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor konstrukce a dynamika
 • Praxe: 2003–2014 VPÚ DECO PRAHA a.s.; 2014–dosud Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – hlavní projektant, vedoucí mostního oddělení; 2007–dosud odborný asistent na Fakultě stavební ČVUT v Praze
 • Funkce ČKAIT: od 2017 člen Představenstva ČKAIT; od 2014 předseda profesního aktivu Statika; od 2020 člen Komise celoživotního vzdělávání

Ing. Josef Filip, Ph.D.

"Budu se soustředit na zadávání veřejných zakázek a stanovení cen za projekty. Chtěl bych prosadit používání soutěžního řádu ČKAIT pro inženýrské stavby."

 • Narozen: 1982
 • Oblast: Ústí nad Labem
 • Autorizace: 0401915, ID00, II00
 • Vzdělání: ČVUT PRAHA, Fakulta dopravní, obor dopravní systémy a technika
 • Praxe: od 2006–dosud Projekce dopravní Filip s.r.o. – jednatel a hlavní inženýr; od 2006 akademický spolupracovník Ústavu dopravních systémů na Fakultě dopravní ČVUT
 • Funkce ČKAIT: od 2012 člen oblastního výboru Ústí nad Labem; člen profesního aktivu Městské inženýrství; člen Technické komise a Komise pro zadávání zakázek; od 2020 člen Představenstva ČKAIT

Bc. Libor Honzárek

"Chtěl bych se podílet jednak na zlepšení vztahů mezi představiteli orgánů ochrany památkového fondu a stavebními odborníky, jednak na zkvalitňování spolupráce mezi ČKAIT a zástupci veřejné správy."

 • Narozen: 1963
 • Oblast: Jihlava
 • Autorizace: 0700017, TP00
 • Vzdělání: SPŠ stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod; Metropolitní univerzita Praha, Bc. studium oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia
 • Praxe: 1984–2006 technický dozor, vedení staveb, projektová činnost ve výstavbě (OSVČ); od 2006 uvolněný člen zastupitelstva a místostarosta Havlíčkova Brodu s gescí pro investice, územní plánování, dopravu a životní prostředí; od 2014 předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
 • Funkce ČKAIT: zástupce předsedy OK Jihlava; člen Rady pro podporu rozvoje profese

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

"Mým cílem je posílení vazby mezi vysokými školami a praxí ve smyslu přenosu informací mezi akademickou a inženýrskou sférou. S ohledem na vývoj požadavků na energetickou náročnost a kvalitu prostředí budov je dále mým cílem reagovat na změny požadavků na autorizované osoby a posouvat obor jako takový tak, aby reflektoval potřeby praxe."

 • Narozen: 1960
 • Oblast: Praha
 • Autorizace: 0003472, IA00, IE01
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta stavební
 • Praxe: od 1984 akademickým pracovníkem na ČVUT, vedoucí Katedry TZB
 • Funkce ČKAIT: člen Představenstva ČKAIT; předseda profesního aktivu pro energetické auditorství

Ing. František Konečný, Ph.D.

"Rád bych přispěl svými dlouholetými zkušenostmi ze stavební praxe, zejména v oblasti stavební legislativy."

 • Narozen: 1957
 • Oblast: České Budějovice
 • Autorizace: 0100226, IP00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta stavební; Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta (specializační studium stavebního práva)
 • Praxe: stavbyvedoucí, tech. dozor investora na JE Temelín; vedoucí Stavebního úřadu v Českých Budějovicích; statutární orgán TRITON CB v.o.s. (projektování, inženýring, stavebně právní poradenství); akademický pracovník a prorektor pro praxi a vnější vztahy na VŠTE v Českých Budějovicích; soudní znalec
 • Funkce ČKAIT: od 2012 členem a místopředsedou výboru oblasti České Budějovice; členem Legislativní komise ČKAIT

Ing. Radim Loukota

"Prosazováním slušnosti, stability, odpovědnosti, vyrovnaného rozpočtu a účelně vynaložených prostředků Komory ve prospěch autorizovaných osob."

 • Narozen: 1964
 • Oblast: Pardubice
 • Autorizace: 0701086, ID00
 • Vzdělání: VUT Brno, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby
 • Praxe: Stavoprojekt Hradec Králové, pobočka Pardubice; atelier ATEPIS, Pardubice; od 1993 OSVČ – projektová činnost, geodetické práce
 • Funkce ČKAIT: od 2009 předseda výboru oblasti Pardubice; od 2011 člen Představenstva ČKAIT a člen Ekonomické komise; od 2016 předseda redakční rady časopisu Z+i

Ing. Michal Majer

"Chtěl bych zlepšit kvalitu informačního systému ČKAIT. Nebál bych se říci, že potřebujeme nový moderní informační systém jako sůl. Zefektivnil by rutinní procesy a administraci včetně napojení na státní registry a budoucí Portál stavebníka."

 • Narozen: 1971
 • Oblast: Olomouc
 • Autorizace: 1201211, ID00
 • Vzdělání: VUT Brno, Fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby, specializace mostní konstrukce
 • Praxe: dopravně inženýrské projekty; městské inženýrství; dozory staveb; komplexní znalosti v oblasti IT a grafiky
 • Funkce ČKAIT: od 2012 místopředseda výboru OK Olomouc; člen aktivu dopravních staveb; od 2020 člen Představenstva ČKAIT; člen Pojišťovací komise ČKAIT

Ing. František Mráz

"Pokračovat v přípravách rozpočtů a sledování hospodaření ČKAIT. Pokračovat v práci v Ekonomické komisi ČKAIT a v redakční radě časopisu Stavebnictví. Dále dohlížet na hospodaření dceřiné firmy Informačního centra ČKAIT, s.r.o."

 • Narozen: 1945
 • Oblast: Brno
 • Autorizace: 1000078, ID00
 • Vzdělání: VUT Brno, Fakulta stavební, obor konstrukce a doprava, specializace stavby železniční dopravy
 • Praxe: od 1970 Státní ústav dopravního projektování Praha, závod Brno; od 1990 ředitel závodu Brno; 1991–2011 ředitel SUDOP Brno; v současné době v důchodu
 • Funkce ČKAIT: od 1994 členem zkušební komise v Brně v oboru dopravní stavby, později až do 2011 předsedou této zkušební komise; od 2000 členem výboru oblasti Brno; od 2008 členem Představenstva ČKAIT; od 2011 místopředsedou ČKAIT, odpovědným za rozpočet a ekonomiku

Ing. Jindra Novotná

"Chci informovat veřejnost o práci stavebních inženýrů a techniků a zvýšit vážnost naší profese. Chci pomáhat kolegům s řešením problémů při práci projektantů a energetických specialistů. Chci zvýšit spolupráci se školami s technickým zaměřením. Chci získávat absolventy středních a vysokých škol pro práci ve stavebnictví."

 • Narozena: 1965
 • Oblast: Hradec Králové
 • Autorizace: 0601501, IP00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby
 • Praxe: projektování pozemních staveb; inženýrská činnost; energetický specialista
 • Funkce ČKAIT: člen výboru oblasti Hradec Králové od 8. 1. 2018

Ing. Jaroslav Synek, Ph.D.

"Chci uplatnit zkušenosti z vlastní praxe zaměřené na realizaci staveb a kontrolu kvality během záruční doby. Inicioval jsem vznik Komise realizace staveb, která sdružuje více než 400 členů Komory se zájmem o problematiku realizace staveb, jakosti, odpovědnosti za činnosti AO v realizaci, vazby na právní a technické předpisy."

 • Narozen: 1956
 • Oblast: Praha
 • Autorizace: 0008955, IP00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Fakulta stavební, obor pozemní stavby, 1982 disertační práce v oboru kvality staveb
 • Praxe: 1985–dosud Metrostav a.s., přípravář, stavbyvedoucí, zástupce vedoucího projektu, vedoucí Útvaru technologií a materiálů; 2005–dosud odborný asistent, Katedra technologie staveb; od 2009 člen TNK 65 Izolace staveb; od 2012 člen České hydroizolační společnosti ČSSI; od 2015 člen czBIM
 • Funkce ČKAIT: člen Ediční rady ČKAIT; člen Rady pro rozvoj profese ČKAIT; od 2017 člen výboru oblasti Praha; člen komise BIM; člen aktivu PS; předseda komise realizace staveb

Ing. Martin Šafařík

"Rád bych se aktivně spolupodílel na tvorbě rozpočtů a směřování hospodaření ČKAIT. Svými zkušenostmi v oblasti navrhování a posuzování nosných konstrukcí bych nadále chtěl zvyšovat úroveň profese a autorizovaných osob."

 • Narozen: 1971
 • Oblast: Karlovy Vary
 • Autorizace: 0301019, IP00, IS00
 • Vzdělání: ČVUT Praha, Stavební fakulta, obor pozemní stavby
 • Praxe: od 2001 OSVČ – projektová činnost ve stavebnictví, zaměření na nosné konstrukce
 • Funkce ČKAIT: 2009–2011 člen Dozorčí komise ČKAIT; 2011–2020 člen Dozorčí rady ČKAIT; od 2020 člen Představenstva ČKAIT; od 2020 člen aktivu Geotechnika; od 2020 člen Ekonomické komise ČKAIT; od 2020 člen Dozorčí rady IC ČKAIT

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

"Chci nadále rozvíjet aktivity spojené s požadavky na bezbariérové užívání pozemních staveb, komunikací a veřejného prostranství tak, aby se Komora stala jedním z hlavních nositelů této problematiky, a to nejen při tvorbě právního a normového prostředí, ale zároveň v oblasti vzdělávání AO, odborné veřejnosti a stavebních úředníků pro jednotnost výkladu stavebních předpisů."

 • Narozena: 1968
 • Oblast: Ostrava
 • Autorizace: 1103496, II00, IP00
 • Vzdělání: FAST VUT Brno, obor pozemní stavby; FAST VŠB-TU Ostrava, obor městské inženýrství
 • Praxe: 1994–1998 projektant pozemních staveb, Ateliér Idea, spol. s r.o., Ostrava; 1998–dosud odborný asistent, Fakulta stavební VŠBTU Ostrava; OSVČ
 • Funkce ČKAIT: od 2010 odborný konzultant Bezbariérového užívání staveb ČKAIT; od 2013 člen redakční rady Z+i; od 2015 člen oblastního výboru ČKAIT Ostrava; od 2016 člen odborné poroty Stavba roku ČR; od 2017 člen Představenstva ČKAIT; člen profesního aktivu Městské inženýrství; člen a od 2023 předseda poroty Cena Inženýrské komory

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.