Co zaznělo na konferenci Statika staveb Plzeň?

Letošní konference Statika staveb Plzeň, která se konala na začátku září, byla v mnohém výjimečná. Vzhledem k poměrně širokému spektru témat z různých oblastí statiky pozemních staveb byla poprvé dvoudenní. Přinesla podněty, které je možné využít i pro legislativní činnost ČKAIT při připomínkování stavebních předpisů a norem.

Nelze přímo vyzdvihnout nějakou konkrétní přednášku, myslím si, že zvolená témata se všem přednášejícím povedlo posluchačům dobře odborně i metodicky předložit. Za základní považuji informace o změnách v zatížení staveb, neboť od tohoto tématu každý statický návrh nebo výpočet začíná. Jeho sestavení je pro autorizované osoby velmi důležité, neboť při poruchách se nejprve hodnotí, zda byly dodrženy hodnoty podle platné normy zatížení. A to je pro činnost a odpovědnost autorizovaných osob ČKAIT podstatné. Dále se procházely jednotlivé materiály a konstrukce až po základy staveb. A nesmím zapomenout, že velká část programu byla věnována zděným konstrukcím, které jsou trochu ve skrytu velkých a progresivnějších nosných konstrukcí z oceli, betonu nebo dřeva. K těmto materiálům se konají odborné konference, a tak jsme se snažili se zde věnovat i zdivu.

A čím byla letošní konference výjimečná? Program konference Statika staveb 2023 Plzeň byl volen tak, aby obsáhl značnou část problematiky projektování a realizace konstrukcí staveb. Naše konference není úzce zaměřena pouze na jeden stavební materiál a konstrukce z něj navrhované a prováděné. Přednášely zde naše nejlepší odborné kapacity, členové normalizačních komisí a také zástupci projektantů, dodavatelských firem a výrobců. Na programu byla aktuální témata jako zelené střechy, fotovoltaika na střechách nebo nesprávná technická řešení v projektech i na stavbě. V neposlední řadě se konference konala v době přípravy technických předpisů k novému stavebnímu zákonu. Konference byla poprvé dvoudenní a závěrečná diskuze přednášejících s účastníky protáhla její trvání o několik hodin.

Nové normy druhé generace Eurokódů

Do roku 2027, popřípadě i déle, budou zaváděny v platnost nové normy druhé generace Eurokódů. Jedná se zjednodušeně řečeno o doplnění, úpravy a zpřesnění textu norem první generace Eurokódů. Na konferenci byly ukázány principy připravované normy řady 1990 a 1991 z oblasti zatížení, řady 1992 pro betonové konstrukce a řady 1996 pro zděné konstrukce.

Pozice mechanické odolnosti vůči tepelné technice a akustice

V příspěvcích i diskuzi byl několikrát zmíněn tlak z oblasti tepelné techniky na navrhování nosných konstrukcí. Bylo i přímo konstatováno, že konstrukce je někdy oslabována a snižována její rezerva. Podle uvedených názorů by měla nosná konstrukce nejprve stát a pak být doprojektována úprava na další fyzikální funkce stavby, jako jsou tepelněizolační a akustické vrstvy nebo environmentální požadavky. Nosná konstrukce by měla být jednoduchá a staticky jasná a přehledná. Oslabování vkládáním izolace není vždy vhodné a navíc zvyšuje časové i finanční nároky na statické posuzování a mění působení prvků. Podle účastníků konference je třeba si uvědomit, že statika není pouze nějaká „doplňková“ profese, ale nutná část návrhu stavby. A na jejím řešení závisí, jak stavba stojí. Nelze jen vytvořit architektonický návrh a požadovat jeho realizaci stylem, že „to další vyřeší statik“. Při návrhu a posouzení stavby je samozřejmě nutné plnit základní požadavky na stavby, kterých bude v novém stavebním zákoně sedm. Pro statiku je zde uveden požadavek na mechanickou odolnost a stabilitu, který vystihuje už ve svém názvu důležitost toho, aby stavba byla stabilní a spolehlivá. Návrh nosné konstrukce je třeba řešit u pozemních staveb i s ohledem na další zákonné požadavky. Proto je dobré diskutovat způsoby, jak souladu požadavků a dobré statické funkce dosáhnout a přitom vlastní konstrukci neomezovat. Je zde i hledisko mimořádných účinků, zejména protipožárních.

Na konferenci zaznělo několik námětů, jak konkrétní případy řešit nebo jak a kde principy vhodného návrhu zveřejňovat a diskutovat – například na seminářích a v komorových časopisech. Bylo poukázáno na to, že ani současné rodinné domy nemusí být jednoduchou stavbou, obsahují například velkými otvory zeslabené zděné stěny anebo pilíře s velkou koncentrací zatížení.

Obecné předpisy a vyhlášky k novému stavebnímu zákonu

Na konferenci zazněly informace o tom, že proběhla první fáze připomínek k vyhlášce o technických podmínkách na stavby. Komora požadovala doplnění vyhlášky v části týkající se mechanické odolnosti a stability. Návrhy na úpravu vyhlášky jsou uvedeny v následujících bodech:

 1. Stavební konstrukce se pro mechanickou odolnost a stabilitu navrhují a posuzují na dobu návrhové životnosti podle určené normy, pokud není stanoveno jinak.
 2. Stavební konstrukce a nosné prvky musí být navrženy a provedeny tak, aby po dobu svojí návrhové životnosti vyhověly požadovanému účelu a odolaly účinkům zatížení, návrhových a provozních hodnot namáhání a nepříznivým vlivům prostředí, které se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby. Nosné stavební konstrukce musí odolat též určeným návrhovým mimořádným zatížením. Návrh a posouzení musí být provedeny v souladu s požadavky podle určené normy.
 3. Za změny mechanické odolnosti a stability stavby jako celku nebo jejích částí se považují také změny zatížení a změny, které vyplývají ze stavebních úprav, nástavby a přístavby stavby nebo instalace technologie.
 4. U stavebních úprav dokončených staveb se zpracovává posouzení mechanické odolnosti a stability původních stavebních konstrukcí. Při posouzení se vychází z dostupné dokumentace, stavu konstrukce a výsledků provedených průzkumů a zkoušek.
 5. U vegetačních střech a teras se uvažují veškerá působící zatížení podle určené normy včetně zatížení od vegetace, vody, pobytu osob a instalovaných technologií.
 6. Po uplynutí návrhové životnosti za stav stavby odpovídá její vlastník.

K připravované další důležité vyhlášce o projektové dokumentaci nebylo možno na konferenci více říci, neboť její navrhované znění není odborné veřejnosti známo. Vyhláška se připravuje na Ministerstvu pro místní rozvoj. Víme jen, že pro stavební povolení může mít podobu tzv. dokumentace DUR+ a že jako podklad budou zmíněny průzkumy. O tom, jak zpracovat konstrukční část, je ale třeba ještě diskutovat. Na jedné straně stojí zjednodušená dokumentace DUR+ a na druhé odpovědnost za návrh nosné konstrukce ve stavebním povolení.

Nedostatečné podklady pro práci statika jsou častým problémem

Nedostatečné podklady pro práci statika byly v příspěvcích na konferenci několikrát zmíněny. Jedná se například o práce na dokončených stavbách, kde potřebujeme původní výkresy, průzkumy a zaměření. Konstrukce jsou často zakryté nebo nepřístupné a jejich zjišťování je náročné. Nemáme k dispozici žádnou celkovou databázi, kde bychom technické údaje o dřívějších konstrukcích zjistili. Bohužel někteří stavebníci nebo instituce si myslí, že údaje o konstrukci v dnešní digitální době známe a jsme schopni rychle reagovat.

Na konferenci byla zmíněna potřeba veřejnosti sdělit, že musíme oddělit zjišťování stavu konstrukce od projektování nebo posuzování a předřadit ho těmto úkonům. Projektová kancelář může tyto práce spojit nebo zajistit. Ale často až po zjištění stavu konstrukce může rozhodnout, jak postupovat dále. Byly udány případy chybějící výrobní dokumentace, například pro střešní plechy, zámečnické nebo železobetonové konstrukce. V takovém případě není například možné vědět v celém rozsahu střechy, jaké jsou zde tloušťky plechů nebo jaké profily byly užity. Je otázkou, zda by uchování výrobní nebo realizační dokumentace nosné konstrukce nemělo být zásadní povinností stavebníka. Podle čeho se bude řídit pozdější rekonstrukce nebo posudky? Budeme vše složitě zjišťovat? V době, kdy je prosazován BIM a FM do přípravy, realizace a správy staveb, by se nemělo na skutečnou konstrukci zapomínat.

Fotovoltaika na střechách aneb na střechu nelze namontovat cokoliv

Z konference vyplývá, že u instalace fotovoltaik na střechách se dnes setkáváme se dvěma problémy. Zaprvé jde o instalaci na šikmých a plochých střechách bez ověření vlivu na nosnost při povoleném výkonu do 50 kW a za druhé o umísťování větších výkonových zařízení na plochých střechách bez ohledu na stavební řešení střechy. Dochází zde k menšímu přitížení, koncentraci tohoto zatížení v úložných bodech a zejména ke změnám zatížení sněhem a větrem. Bohužel někdy se zdá, jako by stavebník předpokládal, že na střechu lze položit nebo namontovat cokoliv. Zejména pokud do výkonu zařízení 50 kW nemusí řešit stavební povolení. Často také předpokládá, že fotovoltaický návrh má vše vyřešen a stavební stránka úpravy se nemusí řešit. Posouzení střechy s FVE není ze strany statiků byrokracie, zajištění zakázek nebo akce proti fotovoltaice. Jde o ověření spolehlivosti stávajících konstrukcí. Bylo by jistě dobré, aby každá instalace měla statické ověření.

Zelené střechy jsou dnes již běžnou konstrukcí

Z diskuze na konferenci vyplývá, že vegetační čili zelené střechy jsou dnes běžnou konstrukcí. Pro statiky představují vyšší zatížení s uvažováním stavební konstrukce, tíhy substrátu pro růst rostlin, jejich vlastní tíhy, klimatických zatížení a v případě pochozích střech i zatížení užitných. Z informací z celostátní soutěže Zelené střechy 2023 vyplývá, že průměrná tloušťka substrátu pro extenzivní střechy je 100 mm. To pro zatížení střechy představuje nejméně 1,1 kN/m². Pohled na vegetační střechu z pozice zahradního inženýra ve svém příspěvku prezentoval Ing. Pavel Dostal, vedoucí sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně. Zároveň bylo poukázáno na dva dokumenty vydané tímto svazem: Vegetační souvrství zelených střech – standardy pro navrhování, provádění a údržbu (rok 2019) a Ozelenění fasád (rok 2022). Obě publikace i další informace pro projektanty zelených střech lze stáhnout zdarma na stránkách SZUZ.

Konference poukázala na chyby při realizaci opěrných stěn

Opěrné stěny jsou jednou z velmi užívaných inženýrských konstrukcí u pozemních i dopravních staveb. Na konferenci jsme si prohlédli výkresy i fotografie stěn, které byly bohužel špatně navrženy a provedeny a také se pod tlakem zeminy zřítily. Ukázány byly následující chyby:

 • malý základ pod stěnou navržený v malé šířce, někdy i jako pas u rodinného domu,
 • neprovázání základu a stěny výztuží,
 • chybějící drenáž pro odvod vody v zemině za stěnou,
 • nedostatečná výztuž a její převázání,
 • neupřesnění podmínek návrhu a provádění při použití bednicích dílců,
 • dilatace po délce stěny.

Uvedené případy nejsou ojedinělé. Týkají se návrhů AO i samých stavebníků a některých firem. Bylo by dobré se problematikou užití bednicích dílů více zabývat.

Práce neautorizovaných osob při řešení statiky přináší rizika

Na konkrétních příkladech se na konferenci ukázalo, že v praxi se pohybují osoby, které dělají statické práce, výkresy a výpočty bez potřebné autorizace. Potom hledají autorizovanou osobu, která by jejich návrh podepsala a opatřila razítkem, pokud je třeba. Zde je ale nezbytné rozlišit práci těchto osob v rámci obecně neautorizované dokumentace a práci nutně zpracovanou autorizovanou osobou. Bohužel, jak se zdá, někdy je práce autorizována bez kontroly, nebo snad dokonce bez znalostí problému stavby.

Zděné konstrukce – výrobci ukázali vybrané případy zkoušek

V úvodu tohoto tématu provedl zástupce TNK 37 dr. Vejvara stručné seznámení s novou normou a jejími přílohami. Bylo poukázáno na to, že při modelování namáhání zdiva uvádí norma několik postupů, které může projektant zvolit. Zároveň může při návrhu zděné konstrukce vybrat technické údaje pro výpočty ze dvou zdrojů, a to z podkladů výrobců anebo z údajů v normách. Pozvaní výrobci ukázali vybrané případy zkoušek zdiva a jeho použití v návrhu a na realizovaných stavbách. Byly prezentovány příspěvky nejvýznamnějších výrobců pálených cihel (Wienerberger s.r.o. a HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.), pórobetonu (Xella CZ, s.r.o.) a vápenopískových cihel (Kalksandstein CZ s.r.o.). Zástupci firmy HELUZ předvedli mimo jiné výbornou ukázku návrhu zdiva na požární účinky. Firma Xella prezentovala dobře připravenou videoukázku výstavby komplexu domů přímo v Plzni s použitím jeřábků pro vápenocementové vyzdívky a řešení pórobetonu. Firma Kalksandstein předvedla videoukázky a fotografie strojního zdění z vápenopískových bloků. Celé široké problematice zdiva plánujeme věnovat více prostoru v samostatných publikacích, například v komorových časopisech.

Postavení statika by mělo být silnější

Statici v současnosti čelí také kritice svého postavení v procesu přípravy dokumentace a kritice požadavků, které na jejich práci kladou architekti, ostatní inženýrské profese a investoři. Připomínky jsou zejména k neúplnosti poskytovaných podkladů, neprovádění potřebných průzkumů původního stavu staveb a podloží a k nevhodnému umístění nebo koncepci nosných konstrukcí. Návrhy staveb předkládané k vypracování konstrukční části statikovi nejsou dořešeny. Bývá argumentováno tím, že se jedná jen o stavební povolení a že statický výpočet je potřeba jen proto, že jej vyžaduje stavební úřad. Děje se i to, že řešení a třeba i zjištění stávajícího stavu je ponecháváno až na realizaci čili na prováděcí firmu. Tím pak některá zjištění negativního stavu konstrukcí způsobují změny v technickém řešení, v nákladech a v termínech na zpracování úprav a dokončení stavby. Proto považuji za vhodné se na konferenci nadále věnovat nejen ryze odborné problematice staveb, ale i shromáždění poznatků a diskuzi k zabezpečení činnosti statiků a jejich místa v procesu navrhování, realizace a hodnocení staveb.

Sborník konference STATIKA STAVEB 2023 Plzeň (PDF)

Vaše názory

Pro registrované uživatele je povolena diskuze.
Můžete se přihlásit, nebo se můžete zaregistrovat podle návodu pro registraci.